Модуль. Матеріальна культура українського народу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль. Матеріальна культура українського народу.Запитання для індивідуальної та самостійної роботи (форма контролю — написання реферату на одну із запропонованих тем, заповнення анкет-питальників (2 чи 3 респондента) ІМФЕ імені М.Т.Рильського.

1. Зміни типів поселень в Україні у радянський період.

2. Плетіння з рослинних матеріалів як один із видів художніх ремесел українців.

3. Виготовлення виробів з бісеру як один із видів художніх ремесел українців.

4. Виготовлення виробів з кістки та рогу як один із видів художніх ремесел українців.

5. Художня обробка дерева як один із видів ремесел українців.

6. Обрядові страви жителів Наддніпрянщини.

7. Обрядові страви зимового циклу народного календаря.

8. Характеристика зимового транспорту українців.

9. Одяг гуцулів: етнографічні особливості.

10. Одяг бойків: етнографічні особливості.

11. Одяг лемків: етнографічні особливості.

12. Одяг поліщуків: етнографічні особливості.

13. Одяг литвинів: етнографічні особливості.

14. Розвиток транспорту та шляхів сполучень в сучасній Україні.

15. Алкогольні напої українців.

16. Безалкогольні напої українців.

Понятійний апарат модуля: барка, баркас, байдак, бунда, двір, дворище, хутір, село, селище, присілок, ґринджоли, ридван, віз, гарба, мажа, кептарик, плахта, запаска, ферезея, каптан, чайка, сорочка, кірсетка, лейбик, камізелька, сіряк, кобеняк, опанча, свита, постоли, чоботи, кисіль, лемішка, мамалига, юпка, кабат, черес, личаки, черевики.

 

4 модуль. Духовне життя українського народу.

Запитання для індивідуальної та самостійної роботи

(форма контролю — письмова робота):

1. Демонологічний пантеон українців.

2. Язичницькі обряди в календарній обрядовості народу.

3. Течії православного походження в Україні (ХІХ - ХХІ століття).

4. Екуменістичний рух в Україні наприкінці ХХ століття.

5. Церковна ієрархія православної церкви в Україні.

6. Народна символіка.

7. Національна символіка.

8. Українська геральдика.

Понятійний апарат модуля: гадання, ворожіння, екуменістичний рух, католицизм, календарна обрядовість, національна церква, обряд, патріархальна сім’я, православ’я, протестантизм, полігінія, поліандрія, пуналуарна сім’я, релігійна община, реформація, ритуал, свято, секта, сімейна обрядовість, сім’я, шлюб, уніатство, язичництво.


Теми лекційних занять

(28 годин для студентів історичного факультету)

Лекція 1. Вступ до етнографії (2 години)

План заняття

1. Поняття етнографії, етнології, народознавства. Основні категорії етнографії як науки.

2. Понятійний апарат курсу. Співвідношення за змістом і обсягом понять «етнос», «народ», «нація» в етнологічній науці.

3. Феномен етнічності. Основні підходи до визначення етнічності.

4. Дискусійні питання українського етногенезу

5. Вузлові проблеми етнологічної науки.

Лекція 2. Історія виникнення та розвитку етнографічної науки в Україні

(2 години)

План заняття

1. Накопичення етнографічних знань в період середньовіччя.

2. Становлення етнографічної науки в період нової історії.

а) особливості розвитку етнографії в ХІХ столітті;

б) діяльність відділу етнографії Російського географічного товариства;

в) Комісія для опису губерній Київського військового округу та її етнографічна діяльність.

3. Етнографічна наука у 1918 - 1921 рр.

4. Процес створення академічних установ в Україні. Розвиток етнографії в радянський період.

5. Сучасна етнологічна та етнографічна наука.

Лекція 3. Історико-етнографічне районування України (2 години)

План заняття

1. Поняття та схема історико-етнографічного районування етнічної території України.

2. Загальна характеристика етапів становлення етно-регіональних утворень: Середня Наддніпрянщина, Галичина, Волинь, Буковина, Поділля, Полісся, Закарпаття, Сіверщина, Слобожанщина,Таврія, Південь України.

3. Етнографічні групи в Україні: їх особливості та історія розвитку

а) бойки;

б) лемки;

в) литвини;

г) поліщуки;

д) гуцули.

4. Національний склад сучасного українського суспільства.

Лекція 4. Антропологічне районування українців (2 години)

План заняття

1. Антропологічні особливості українського народу. Федір Вовк – засновник вітчизняної антропологічної науки.

2. Антропологічні зони, області території України.

3. Сучасні антропологічні дослідження.

 

Лекція 5. Основні напрямки господарської діяльності українського народу

(2 години)

План заняття

1. Господарська діяльність населення України в період давньої та середньовічної історії.

2. Традиційні заняття українців.

3. Господарське значення допоміжних промислів та занять.

Лекція 6. Народний одяг (2 години)

План заняття

1. Давньоруський одяг.

2. Український одяг періоду ХV - ХІХ століть.

3. Локальні особливості національного одягу в Україні.

4. Комплекс традиційного вбрання та його функції.

 

Лекція 7. Суспільне життя українського народу (4 години)

План заняття

1. Громада та її функції.

2. Поняття «звичаєвого права». Роль звичаєвого права в суспільному житті українців.

3. Організаційні форми самоуправління та самоврядування українців.

4. Базари і ярмарки та їхня роль у громадському житті українського народу.

Лекція 8. Сім’я та сімейний побут українського народу (4 години)

План заняття

1. Давні типи сім’ї в Україні та їх соціальні функції.

2. Становище жінки у сім’ї.

3. Статус приймака.

4. Сімейні обряди.

5. Сучасна українська сім’я: принципи створення та функції.

 

Лекція 9. Транспорт та засоби пересування (2 години)

План заняття

1. Найдавніші транспортні артерії та шляхи пересування.

2. Види сухопутного транспорту.

3. Вдосконалення транспорту в період нової та новітньої історії.

Лекція 10. Українське народне житло (2 години)

План заняття

1. Планування житла.

2. Основні типи українських сільських поселень.

3. Традиційний інтер’єр української хати.

4. Екстер’єр житла українців.

Лекція 11. Народні знання та світогляд українців (2 години)

План заняття

1. Астрономічні знання українців.

2. Метеорологічні знання українців.

3. Народна агротехніка.

4. Народна медицина.

5. Вірування та повір’я.

Лекція 12. Звичаї і обряди українського народу (2 години)

План заняття

1. Поняття календарної обрядовості.

2. Зимовий цикл свят.

3. Весняні свята та їх особливості.

4. Літні свята.

5. Осінні обряди українців.


Плани семінарських занять

(20 годин для студентів історичного факультету)

 

Семінарське заняття № 1

Тема: Основні категорії етнографії як науки (2 години)

Мета заняття: охарактеризувати етнографію за основними категоріями етнографії як науки: розкрити предмет і завдання етнографії, визначити об’єкт та методологію її досліджень, понятійний апарат курсу, проаналізувати місце і роль етнографії в системі гуманітарних наук, її зв’язок з етнологічними дисциплінами, співвідношення з поняттями «етнологія», «народознавство».

 

План заняття:

1. Визначення понять «етнологія», «етнографія». Предмет, об’єкт та завдання етнографії як науки.

2. Основні джерела та методологія етнографічних досліджень.

3. Понятійний апарат курсу. Співвідношення за змістом і обсягом понять «етнос», «народ», «народність», «нація».

4. Феномен етнічності: основні підходи до його розуміння.

5. Етнічні спільноти, їх класифікація.

 

При розгляді теми семінарського заняття потрібно охарактеризувати етнографію за традиційними для будь-якої науки категоріями, визначивши її предмет, об’єкт, джерела, завдання, методологію досліджень. Особливу увагу слід звернути на процес «етнологізації» сучасної етнографічної науки, тяжіння до теоретичних узагальнень. У цьому контексті варто розмежувати поняття «етнографії» та «етнології», порівнявши у першу чергу предмет та методологію цих двох наук. Важливим є визначення також місця етнографії як навчальної дисципліни у системі етнолого-етнографічних предметів, поряд із етнодержавознавством, етнопсихологією, етнопедагогікою, етногеограією, етнодемографією та іншими. Розгляд останніх питань семінарського заняття передбачає роботу з теоретичними проблемами: визначення за змістом і обсягом понять «етнос», «народ», «народність», «нація», співвідносячи їх між собою як окремі етапи розвитку одного й того самого явища (окремими етапами розвитку етносу є народність і нація), з іншого — як співвідношення одиничного до загального (оскільки не будь-який етнос є нацією, але для розвитку нації необхідним є етнічне підґрунтя); характеристики конструктивістського та етнонаціонального підходів до феномену етнічності та критеріїв класифікації і основних видів етнічних спільнот.

Основні поняття теми: етнос, етногенез, етнічні спільноти,етнографічні групи, етнічні процеси, етнологія, компліментарність, конструктивізм, народознавство, народ, нація, пасіонарність, примордіалізм,народність, нація,

Пропоновані теми для написання рефератів:

1. Теорія пасіонарності та енергетичних полів Л. Гумільова.

2. Правомірність теорії географічного детермінізму щодо розвитку етнічних спільнот в Україні.

3. Дискусійні питання українського етногенезу.

Рекомендована література:

а) основна

1. Алексеев В.П. Етногенез: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1986.

2. Багринець В.М. Коли і як виникли назви «Україна», «українці»?: Наук. попул. Вид. / Ред. І. Ребрик. – 2-е вид., допов. – Ужгород: Гранда, 2002. – 61 с.

3. Балушок В. Формування об’єктивної основи для етногенезу українців // Народна творчість та етнографія. – 2000. – №1. – С. 32 - 40.

4. Балушок В. Деякі проблемні моменти етногенезу українців та його завершальний етап //Народна творчість та етнографія. – 2005.– № 6.–С.55-64.

5. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – К.: Фенікс, 1991.

6. Балушок В. Етнічна ситуація на слов’янських землях України в епоху Київської Русі // Народна творчість та етнографія. – 2004. – С.46-57.

7. Бромлей Ю. Очерки теории этноса. — М.: Наука, 1983.

8. Бромлей Ю. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. — М.: Наука, 1987.

9. Воропай О. Етнографія: наука про націю. – Лондон, 1963. – 24 с.

10. Гумилев Л. Никакой мистики // Юность. — 1990. — № 2. — С. 2 - 6.

11. Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. — М.: Айрис-пресс, 2006. – 560с.

12. Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. — М.: Наука, 1993.

13. Горленко В. Литвини в Україні // Пам’ятки України. -2001. - №1-2. - С. 85 - 103.Данилюк А. Поліщуки // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2000. - №6. - С.8.

14. Дністрянський, М. Регіональні етнографічні відмінності в Україні: чинники формування та тенденції трансформації / Мирослав Дністрянський // Педагогічна думка. – 2009. – №3. – С. 32–38.

15. Заставний, Ф. Д. Українські етнічні землі / Ф. Д. Заставний. – Л.: Світ, 1993. – 175 с.

16. Залізняк Л. Етногенез українців: імперські міфи та історична реальність // Вісник Київського університету. Сер. Україноз-во. – 2002. – № 6. – С. 5 - 12.

17. Залізняк Л. Походження українців за даними сучасної етнології // Дзеркало тижня. – 2007. – № 24. – С.21.

18. Зінченко О. Етногенез українців: шляхи становлення нації // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – № 33. – С.10-13.

19. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511

20. Етнографія України: Навч. посіб. для студ. вузів / За ред. С.А. Макарчука. – 2-е вид., перероб. та допов. – Л.: Світ, 1994, 2004. – 520 с.

21. Этнография: Учеб. для студ. ист. спец. вузов / Под ред.. Ю.В.Бромлея и Г.Е. Маркова. – М.: Высшая школа, 1982. – 320 с.

22. Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч.посіб. – К.:Либідь, 1997. – 240с.

23. Етнічна історія давньої України / П.П.Толочко, Д.Н.Козак, О.П.Моця та ін.; НАНУ. Ін-т археології. – К., 2000. – 276 с.

24. Етнічна історія України: Навч.посіб. / Макарчук С.А. – К.:Знання, 2008.– 471с.

25. Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. Вип. 18. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України; Посольство Фінляндської Республіки в Україні. – К.: УНІСЕРВ, 2005. – 130 с.

26. Ешин М.Б. Этничность в аспекте ее исторического развития // Мир психологии. – 2004. – № 3. – С.24-37.

27. Кліффорд Д. Клопоти з культурою. Про авторитет етнографії // Народна творчість і етнографія. — 2004. — №3. — С. 70 -84.

28. Лозко Г. Етнологія України: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. – К.: АРТЕК, 2001. – 303 с.

29. Лурье С. Историческая этнология. — М.: Наука, 1998.

30. Момрик, А. П. Формування концепції етногенезу українського народу (історіографія проблеми). Спец. 07.00.05- етнологія: Автореф. дис.... канд. пед. наук / Анатолій Петрович Момрик; НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського. – К., 2005. – 19 с.

31. Моїсеєнко, Є. В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець XX - початок XXI ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.05 "Етнологія" / Єлизавета Валеріївна Моїсеєнко; Київський нац. ун-т імені Т.Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

32. Моця, О. П. Етнічні процеси в автохтонному середовищі на етапі ранньомодерної та модерної історії України / О. П. Моця // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 41–52.

33. Наконечний, В. М. Лемки в ХХ столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. історич. наук: спец. 09.00.12 "Українознавство" / Володимир Михайлович Наконечний; Київ нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – 19 с.

34. Наулко В.И.Украинская этнологическая наука: современное состояние и перспективы развития // Этнографическое обозрение. – 2003.– № 6.– С.115 - 123

35. Огульчанський Ю. Етнічна структура українського суспільства: уявні та дійсні проблеми. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 68 с.

36. Павленко Ю. Структура та розвиток етнічної спільності // Археологія. — 1997.— №3. — С. 15 - 20.

37. Паучок В.К. Етногенез українського народу і становлення національної символіки. – Тернопіль, 1993.

38. Петров В. Походження українського народу. – К.: Феникс, 1992. – 192 с.

39. Пономарьов А. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій для студ. вузів. – К.:Либідь, 1996. — 272 с.

40. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1994. – 317 с.

41. Пономарьова І. С. Греки Приазов'я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури. Спец. 07.00.05- етнологія: Автореф. дис.... доктора історич. наук / Ірина Семенівна Пономарьова; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 33 с.

42. Рыбаков С. Этничность и этнос // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 3.

43. Скляр, В. М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХХ- на початку ХХІ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора історич. наук: спец.:09.00.12 "Українознавство" / Володимир Миколайович Скляр; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 33 с.

44. Супругова С. Етнічні спільноти: сутність, ознака, класифікація // Філософська думка. – 2005. – № 5. – С. 124 – 137.

45. Терлецький Л. Етногенез українського народу / НАНУ. Ін-т укр. археограф. та джер-ва ім. М.С.Грушевського. – Львів: П.П. «Інтелект-Бізнес», 2007. – 632с.

46. Тиводар М. Етнологія: Навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. — Л.: Світ, 2004. – 624 с.

47. Тиводар М. Етнодемографічні процеси на Закарпатті (I - початок III тисячоліття) / Михайло Тиводар // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – С. 4–31.

48. Фігурний Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 213–220.

49. Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Укр.. народознавство, 1999. – Кн.1. – 528с.; Кн.2. – 544с.

50. Українська етнологія: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.К. Борисенко, М.В. Гримич, О.П. Гончаров та ін.: В.К. Борисенко (ред.). – К.:Либідь, 2007. – 399 с.

51. Юрій М.Ф. Етногенез українського народу: Навч. посіб. – Вид. 3-е, перероб. – К.: Кондор. – 2007. – 262 с.

б) додаткова

1. Бодак Я. Лемківські трудові пісні-діалоги / Я. Бодак // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 6. – С. 46–55.

2. Зан М. Етнічні процеси на Закарпатті в сучасну добу / Михайло Зан // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – С. 31–42.

3. Любчик І. Становлення національної ідентичності лемків / І. Любчик // Київська старовина. – 2006. – №3. – С.80–97.

4. Верговський, С. Витоки традиційної культури українців / С. Верговський // Образотворче мистецтво. – 2005. – №3. – С.66–70.

5. Гаврош О. Пишайтесь Бойківщиною! / О. Гаврош // Україна молода. – 2007. – №136. – С.12.

6. Гуслистий Р. До питання про утворення української нації. — К.: Либідь, 1967.

7. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К.: Наук. думка, 1991.

8. Давидюк, В.Етнокультурна своєрідність Волині / В. Давидюк // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №3. – С.66–77

9. Диновський, Д. М. Адміністративно-правові проблеми відтворення генофонду української нації / Д. М. Диновський // Держава і право. – К., 2006. – Вип. 32. – С.195–198.

10. Дмитренко С. Роль етносів України у її становленні //Освіта. – 2004.–№17.–С. 8.

11. Канигін Ю. Від Аскольда до Ярослава: Маловідомі сторінки нашої історії // Українська культура. – 2001. – № 1. – С. 38 - 40.

12. Карлов В.В. Заметки на «мосту между прошлым и будущим», или историческое сознание этноса как феномен и объект изучения // Этнографическое обозрение. – 2004. – № 2. – С.3-21.

13. Катигоренко В.О. Зміни етнічного складу населення України / друга половина ХХ століття // Історія України. – 1999. – № 31-32. – С.6-7.

14. Крисаченко В. Історичні передумови формування етнічної структури населення України // Стратегії розвитку України. – К., 2002. – С. 51 - 64.

15. Любчик, І. Становлення національної ідентичності лемків / І. Любчик // Київська старовина. – 2006. – №3. – С.80–97.

16. Момрик А.П. Формування концепції етногенезу українського народу (історіографія проблеми). Спец. 07.00.05. – етнологія: Автореф. дис … канд. пед. наук / НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського. – К., 2005. – 19 с.

17. Наулко В. Коріння та крона // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2000. – № 5.

18. Наулко В. Етнічний склад населення УРСР. – К.: Наукова думка, 1965.

19. Нельга О. Теорія етносу. Курс лекцій. – К.: Тандем, 1997. – 367с.

20. Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – Т.1. – К., 1994.

21. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

22. Сегеда С. Історична динаміка етнічного складу населення України // Досвід України в галузі прав національних меншин. – К., 1994. – С. 7-16.

23. Українці: історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне: Укр.. народознавство, 1999. – Кн.1. – 528с.; Кн.2. – 544с.

24. Шилов Ю. Трипільська культура Наддніпров’я України і її зв’язок із прабатьківщиною індоєвропейців // Народна творчість і етнографія. — 2000. — №1. — С. 74 - 81.

25. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и методы. – Вып.2. – М.: Наука, 1988.

26. Этнология. Учебный словарь / А.П.Садохин. – М.: Гардарики, 2002. – 208с.

27. Ярещенко, А. Етнографічні особливості України / А. Ярещенко // Українські традиції / Упоряд. В. О. Ковалевський; Худож.-оформлювач В.І. Осипов. – Х., 2006. – С.353–429.

Завдання для самостійної роботи: написання реферату чи приготувати повідомлення

Пропоновані теми для підготовки рефератів:

1. Етнографічні групи в Україні: поліщуки: історико-етнографічна характеристика.

2. Литвини: історико-етнографічна характеристика.

3. Бойки, гуцули, лемки в Україні: порівняльна характеристика.

Семінарське заняття № 2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 468; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.35.32 (0.092 с.)