Виготовлення електронних презентацій, заповнення анкет-питальників 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виготовлення електронних презентацій, заповнення анкет-питальників( 2 чи 3 респондента) ІМФЕ імені М.Т.Рильського, виготовлення контурної карти, фотопортретів вчених –етнологів,

1. Виготовити фото-портрети вчених- етнографів. Г.Новицького; Г.Григоровича-Барського; Феодосія Сафоновича, В.Тарнавського, О.Афанас’єва-Чужбинського, Д.Де ла Фліза.

2. Позначити на контурній карті етнографічні групи українського народу та етнографічні регіони та райони.

3. Позначити на контурній карті антропологічні області та типи українців.

4. Заповнення анкет-питальників ( 2 чи 3 респондента) ІМФЕ імені М.Т.Рильського.

5. Участь в етнографічних заходах на факультеті «Ярмарок народних страв», «Рушник у звичаях і традиціях українського народу», «Полтавська сорочка– мамина пам'ять», « Народна символіка українців» та ін.

Тематика рефератів:

 

1. Теорія пасіонарності та енергетичних полів Л.Гумільова.

2. Правомірність теорії географічного детермінізму щодо розвитку етнічних спільнот в Україні.

3. Територіальні зміни кордонів Гетьманщини в ході Української революції ХУІІ століття.

4. Територіальні зміни в Україні внаслідок поділів Польщі у ХУІІІ столітті.

5. Повоєнні угоди кінця 40-х – початку 50-х років ХХ століття та їх вплив та процес об'єднання етнічних українських земель.

6. Конституційний процес в Україні в історичній ретроспективі.

7. «Теорія націй» Й. Гердера.

8. Обмеження та повна ліквідація української державності у ХУІІІ столітті.

9. Етнографічна діяльність М. Маркевича.

10. Етнографічна діяльність М.Костомарова.

11. .Особливості народного житла Наддніпрянщини.

12. Декоративне оздоблення української хати.

13. Особливості гуцульського житла.

14. Святковий одяг українців.

15. Жіночі прикраси.

16. Зачіски українців.

17. Народна косметика.

18. Торгівельний шлях «із варяг у греки» в історії українського народу.

19. Особливості гужового та водного транспорту етнографічних груп України (бойки, лемки, гуцули): спільні та відмінні риси.

20. Характеристика транспортних сухопутних шляхів в Україні в період середньовіччя.

21. Продуктивно-харчові форми виявлення традиційної гостинності, благодійності, милосердя українців.

22. Хліб у житті українців та пов'язані з ним народні обряди і забобони.

23. Піст у житті українського народу.

24. Господарські функції селянської громади на селі.

25. Звичаєве право в житті запорізького козацтва.

26. Громадське дозвілля і етикет.

27. Регіональні особливості весільних обрядів українців.

28. Похоронно-поминальний обрядовий цикл.

29. Родинні зв'язки: види, специфіка.

30. Людські химери в українській демонології.

31. Християнська релігія в світоглядному і побутовому контексті.

32. Дохристиянські вірування українців.

33. Особливості дитячого щедрування і колядування в Україні.

34. Русалії як обов'язкові обряди весняного циклу.

35. Язичницькі традиції в українських обрядах.


Пакет візуального супроводження курсу

«Етнографія України»

1. Відео Кирилич - Співи

2. Музичний фільм «Від хати до хати»

3. Музичний фільм «Йде по світу коляда»

4. Народні пісні народного хору «Калина»

5. Лекції з етнографії України

6. Електронний довідник «Сімейний та громадський побут «Українська минувшина»

7. Українська епіка у кобзарській традиції

8. Збірка пісень «Обереги Полтавщини»

9. Гуцульські вечорниці

10. Мирослав Палійчук (соліст- цимбаліст) , село Видинів, Снятинський район, Івано-Франківська область – збірка пісень і мотивів.

11. Леся Горлицька З лемківського краю

12. Історичні портрети вітчизняних етнологів.

13. Ілюстативні матеріали до модулів «Матеріальна культура» та «Духовна культура».

14. Карти «Історико-етнографічне районування України», «Антропологічне районування території України»


Питання для підсумкового контролю з курсу

«Етнографія України»

для студентів історичного факультету

1. Етнічні спільноти, їх класифікація.

2. Етнографічна діяльність М.Костомарова.

3. Етнографічна характеристика народних свят зимового циклу.

4. Основні джерела та методологія етнографічних досліджень.

5. Розвиток етнографічної науки наприкінці ХІХ століття.

6. Характеристика свят та обрядів осіннього циклу.

7. Предмет, об’єкт та завдання етнографії як науки. Визначення понять «етнологія», «етнографія», «народознавство».

8. Сучасна етнографічна та етнологічна наука в Україні.

9. Основні шляхи формування національної свідомості та патріотизму, поваги до власної історії та культури у підростаючого покоління.

10. Співвідношення за змістом і обсягом понять «етнос», «народ», «нація».

11. Процес становлення Української Академії Наук та її установ.

12. Похоронно-поминальний обрядовий цикл.

13. Проблема походження українського етносу в історіографії.

14. Особливості розвитку етнографії в радянський період.

15. Християнство як світова релігія, його значення в житті українського народу.

16. Динаміка чисельності та територіальне розміщення українців на рубежі ХХ-ХХІ ст.

17. Діяльність Етнографічної комісії УАН (1921 – 1933 рр.).

18. Весняна обрядовість українців.

19. Етнічний склад населення України та етнонаціональні конфлікти.

20. Становлення та діяльність академічних установ в незалежній Україні.

21. Первісні форми релігійних вірувань жителів етнічної території України.

22. Усна народна творчість як джерело етнографічних знань.

23. Пріоритетні наукові проблеми сучасної етнології та етнографії.

24. Характеристика демонологічного пантеону українців.

25. Традиції українського літописання у ХІІ — середині ХVІІ століть.

26. Основні та допоміжні види господарювання українців

27. Язичництво як світоглядна система переконань.

28. Історико-етнографічне районування України.

29. Етнографічні праці та розвідки першої половини ХХ століття.

30. Гадання, замовляння, ворожіння як специфічні види народних знань.

31. Основні етапи українського державотворення в історичній ретроспективі.

32. Трудова обрядовість українців.

33. Первісні форми шлюбних взаємин та їхній розвиток в Україні.

34. Становлення етнічної території України в історичній ретроспективі.

35. Загальна характеристика домашніх промислів та ремесел.

36. Землеробський календар та народна метрологія.

37. Теорія енергетичних полів та пасіонарності Л.Гумільова. Правомірність теорії географічного детермінізму в етнологічній науці.

38. Прядіння і ткацтво в Україні.

39. Сучасні принципи створення сім’ї в Україні.

40. Проблема походження слов’ян в історичній науці.

41. Деревообробні промисли та ремесла.

42. Народини (особливості обрядів, пов’язаних із народженням дитини).

43. Основні версії походження індоєвропейців та їх аргументація.

44. Сучасний український костюм. Національні тенденції в сучасному українському костюмі.

45. Релігійне життя українського народу в історичній ретроспективі.

46. Проблема початкового етапу існування української нації.

47. Специфіка давньоруського вбрання населення етнічної території України.

48. Особливості свят літнього циклу.

49. Феномен етнічності.

50. Український народний одяг періоду середньовіччя.

51. Типи та функції сім’ї.

52. Загальна характеристика етнографічних та етноконфесійних груп в Україні.

53. Історичні типи народних поселень.

54. Весільний обрядовий цикл свят.

55. Зарубіжні автори про етнографічні знання українців ХV – сер. ХVІІ століть.

56. Чумакування як різновид торгово-візничого промислу в Україні.

57. Народні прикмети та передбачення погоди.

58. Анкета-програма Ф.Туманського для опису України.

59. Шкірообробні промисли та ремесла.

60. Дохристиянські вірування українців.

61. Етнографічна діяльність Д. Де ла Фліза.

62. Характерні риси народного житла Південної України.

63. Загальна характеристика народних знань.

64. «Черниговского наместничества топографическое описание…» А.Шафонського та «Топографическое описание Харьковского наместничества» Н.Загоровського.

65. Головні убори та взуття українців.

66. Сучасна релігійна ситуація в країні.

67. Перша етнографічна експедиція Російської Академії Наук в Україну.

68. Регіональні особливості народного одягу населення України.

69. Народна педагогіка.

70. Етнографічна діяльність М.Маркевича.

71. Водні засоби пересування українців.

72. Народна медицина.

73. Діяльність Комісії для опису губерній Київського учбового округу.

74. Обрядова їжа українців.

75. Роль звичаєвого права в регулюванні громадського побуту українців.

76. Історичні умови та особливості розвитку етнографічної науки в Україні у ХІХ столітті.

77. Засоби декоративного оздоблення українського одягу.

78. Основні форми громадського самоврядування.

79. Історичні умови розвитку етнографії у ХVІІ - ХVІІІ століттях.

80. Особливості народного житла жителів Наддніпрянщини.

81. Поняття та зміст звичаєвого права в Україні.

82. Козацькі літописи ХVІІІ століття як джерело етнографічних знань.

83. Мережа транспортних сухопутних шляхів та водних артерій України.

84. Організація та функції сільської громади.

85. Вклад українських вчених у вітчизняну і світову етнографічну науку: дослідження Г.Новицького, мандрівні нотатки Г.Григоровича-Барського, внесок Ф.Сафроновича.

86. Традиційні та повсякденні страви українців.

87. Організаційні форми та основні функції молодіжних об’єднань українців.

88. Діяльність Російського географічного товариства та його вплив на розвиток етнографічної думки в Україні.

89. Піст у житті українців та його значення.

90. Звичаєве право в житті запорозького козацтва.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 469; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.006 с.)