Кіровоградський державний педагогічний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кіровоградський державний педагогічний університетФорма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

 

 

Кафедра правознавства

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________доцент Козир І. А.

“______”_______________2014 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

напрям підготовки______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

факультет історії та права

 

форма навчання денна

 

Кіровоград – 2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Підприємницьке право України» для студентів за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. „___” ________, 2014 року – 20 с.

 

Розробник:Рябовол Л. Т., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Протокол № 1 від “28”серпня 2014 року.

 

“__”_______ 2014 року Завідувач кафедри ________ Юрах В. М

 

Схвалено методичною Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

__________________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________2014 року № ___

 

“____”_____________2014 року Голова _______________ Козир І. А.

 

ÓРябовол Л. Т., 2014 рік

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
Кількість кредитів – 3 Галузь знань _______________ (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки _______________ (шифр і назва)  
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): _______________ додаткова спеціальність/ спеціалізація Рік підготовки: 5-й  
Змістових модулів – 2  
Індивідуальне науково-дослідне завдання: тези або стаття Семестр 9-й  
Загальна кількість годин – 72  
Лекції 20 год.  
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст    
Практичні, семінарські 10 год.  
Лабораторні год.  
Самостійна робота 42 год.  
Індивідуальні завдання:год.  
Вид контролю: диференційований залік  

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

В умовах формування в Україні громадянського суспільства підприємництво розглядається як одна з базових соціальних структур економічної та правової систем демократично функціонуючого суспільства. Отже, важливого державного значення набуває формування правових, організаційних та інших умов, необхідних для становлення й функціонування соціально-економічної активності в народному господарстві України.

Підприємництво здійснюється через різноманітні організаційно-правові форми виробничої та комерційної діяльності в усіх галузях народного господарства. Такий складний характер підприємницької діяльності обумовлює необхідність створення й вивчення відповідної системи правового регулювання. Остання включає норми різних галузей права: конституційного, адміністративного, фінансового, земельного, трудового та інших галузей.

Сьогодні існує нагальна необхідність поглибленого вивчення законодавства про підприємницьку діяльність з метою його удосконалення та ефективного використання. Останнім часом відповідне законодавство активно розвивається й складається з великої кількості нормативно-правових актів, проте, має певні недоліки. Основним серед них є неузгодженість окремих положень, невиправдана множинність актів та їх нестабільність.

Прийняття Господарського та Цивільного кодексів у 2003 р. дозволило вирішити деякі питання правового регулювання підприємницької діяльності, але завдання його подальшого вдосконалення залишається актуальним.

Ефективність підприємницької діяльності зумовлюється багатьма факторами. Насамперед, вона безпосередньо залежить від того, наскільки усі суб’єкти підприємництва засвоїли та втілюють у практику господарювання правові норми, які визначають їх правовий статус і регулюють підприємницькі відносини. Крім того, результативність підприємництва пов’язується також із наявністю фахівців, які можуть надати кваліфіковану юридичну допомогу всім учасникам підприємницької діяльності з будь-якого питання, що може виникати у процесі її організації та здійснення. Отже, необхідність і важливість вивчення майбутніми фахівцями-правознавцями норм підприємницького права визначали мету та завдання відповідного навчального курсу.

МЕТА КУРСУ «Підприємницьке право України» – вивчення правових та організаційних основ підприємництва, формування у студентів умінь і навичок застосування норм підприємницького права на практиці.

ЗАВДАННЯ КУРСУ:

1) Студент повинен знати:

- поняття підприємницької діяльності, загальну характеристику законодавства про підприємницьку діяльність та її державного регулювання;

- основи правового регулювання економічної конкуренції;

- поняття, ознаки й види суб’єктів підприємницької діяльності, процедури їх державної реєстрації та припинення діяльності;

- поняття, підстави та види господарських зобов’язань у сфері підприємництва, їх виконання, забезпечення та припинення, загальну характеристику договорів у підприємницькій діяльності;

- поняття, ознаки, функції, підстави, межі та санкції відповідальності за правопорушення у сфері підприємництва;

- основи правового регулювання інноваційної, інвестиційної, банківської, зовнішньоекономічної діяльності та підприємницької діяльності на фондовому ринку;

- основи правового регулювання лізингу, комерційного посередництва, страхування, комерційної концесії у сфері підприємництва.

2) Студент повинен вміти застосовувати норми підприємницького права на практиці.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ

Підприємницька діяльність не можлива без знання основ підприємницького права. Незважаючи на недосконалість правової бази підприємництва, її вивчення є необхідним.

Програма складається з розділів, що відповідають певним темам. Теми добиралися з огляду на їх актуальність, рівень висвітлення в літературі, складність для засвоєння студентами; враховувалася специфіка підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Висвітлення кожної теми та окремих питань ґрунтується на відповідному законодавстві з урахуванням особливостей правового регулювання різних видів і форм підприємницької діяльності.

У перших розділах програми викладено загальні питання підприємницького права та положення, що стосуються всіх видів і сфер підприємництва, наприклад: поняття підприємництва і підприємницького права, умови здійснення підприємництва, характеристика суб’єктів підприємницької діяльності, розрахунки і кредитування. Значна увага зосереджена на особливі аспекти підприємницького права, а саме: антимонопольне законодавство, законодавство про захист від недобросовісної конкуренції; правове регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні.

При вивченні курсу «Підприємницьке право України» доцільно використовувати міжпредметні зв’язки з такими навчальними дисциплінами, як: «Цивільне право», «Господарське право», «Фінансове право», «Банківське право», «Інвестиційне право», «Страхове право» та ін.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Поняття підприємницької діяльності

Поняття, ознаки та принципи підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності: матеріальне та нематеріальне виробництво; підприємництво без створення юридичної особи та зі створенням юридичної особи; підприємництво, що здійснюється власником та на основі делегованих повноважень; виробниче, комерційне та фінансове підприємництво; підприємницька діяльність, що не потребує спеціального дозволу і дозволена діяльність.

Тема 2. Підприємницьке право як галузь права та

Галузь законодавства

Підприємницьке право як галузь права: поняття, предмет та метод правового регулювання. Місце і роль підприємницького права в системі права і законодавства України. Поняття та види норм підприємницького права. Підприємницьке право як галузь законодавства. Джерела підприємницького права. Проблема вдосконалення законодавства про підприємницьку діяльність.

Та припинення їх діяльності

Поняття державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Державна реєстрація юридичної особи. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. Дозвільна система у сфері підприємницької діяльності.

Підстави припинення діяльності суб’єктів підприємництва. Реорганізація та ліквідація суб’єктів господарювання. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів підприємництва.

У сфері підприємництва

Поняття та ознаки відповідальності в підприємницькому праві. Функції відповідальності. Підстави та межі відповідальності.

Санкції за правопорушення. Господарські санкції. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції.

Змістовий модуль 2.

На фондовому ринку

Поняття фондового ринку. Первинний та вторинний ринки цінних паперів. Учасники фондового ринку: професійні учасники фондового ринку, емітенти, інвестори, саморегулівні організації. Професійна діяльність на фондовому ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Поняття підприємницької діяльності. Підприємницьке право як галузь права та галузь законодавства.
Суб’єкти підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
Зобов’язальні відносини у сфері підприємництва.Договори у підприємницькій діяльності.
Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва.
Правове регулювання концесійної діяльності.
  Усього годин

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
Державне регулювання підприємницької діяльності.
Правове регулювання економічної конкуренції.
Суб’єкти підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
Зобов’язальні відносини у сфері підприємництва.Договори у підприємницькій діяльності.
Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва.
Лізинг у сфері підприємництва.
Комерційне посередництво у сфері підприємництва.
Правове регулювання інноваційної діяльності.
Правове регулювання інвестиційної діяльності.
Правове регулювання банківської діяльності.
Правове регулювання підприємницької діяльності на фондовому ринку.
Страхування у сфері підприємництва.
Правове регулювання комерційної концесії.
Правове регулювання концесійної діяльності.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  Разом

КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою.

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичних умінь і навичок з тем, включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.

Поточний контроль реалізується у різних формах усного і письмового, фронтального та індивідуального опитування, контролю за веденням конспектів з лекційних та семінарських занять і самостійної роботи тощо.

У процесі навчання поточному контролю підлягають: усна відповідь, її глибина, повнота, обґрунтованість; доповнення, запитання до тих, хто відповідає; рецензія на виступ; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття (роботі у парах, малих групах); аналіз джерельної та монографічної літератури; письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати); самостійне опрацювання тем; підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.

Критеріями оцінки усних відповідей є: повнота та глибина розкриття питання; логіка викладу, вміння аналізувати, робити висновки, узагальнення, порівнювати; культура мови; емоційність та переконливість; використання для обґрунтування своєї думки основної та додаткової літератури.

Критеріями оцінки письмових завдань є: повнота та глибина розкриття питання; цілісність, системність, логічність, уміння форму­лювати висновки; акуратність оформлення письмової роботи.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

 

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Модуль № 1 Модуль № 2
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  
Т1 – Т8 МКР 1 КМО Т9 – Т18 МКР 2 КМО 2 ІНДЗ    
25 20 20 20

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

Національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Рябовол Л. Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Підприємницьке право України» / Рябовол Л. Т. – Кіровоград, 2009. – 847 с.

2. Рябовол Л.Т. Правові та організаційні основи підприємницької діяльності (окремі аспекти). – Навчальне видання. – Кіровоград, 2009. – 212с.

3. Рябовол Л.Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Підприємницьке право України». За вимогами кредитно-модульної системи. Змістовий модуль №1. – Кіровоград, 2009. – 309с.

4. Рябовол Л.Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Підприємницьке право України». За вимогами кредитно-модульної системи. Змістовий модуль №2. – Кіровоград, 2009. – 258с.

5. Рябовол Л. Т. Підприємницьке право: на допомогу в організації самостійної роботи / Рябовол Л. Т. – Навчальне видання. – Кіровоград, 2010. – 267с.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Конституція України (із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 742-VII від 21.02.2014) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к//96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України (Редакція від 03.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

3. Водний кодекс України (Редакція від 26.04.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95.

4. Господарський кодекс України(Редакція від 24.07.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

5. Земельний кодекс України (Редакція від 13.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

6. Кодекс торговельного мореплавства України(Редакція від 11.08.2013) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/176/95.

7. Лісовий кодекс України (Редакція від 26.04.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.

8. Митний кодекс України (Редакція від 23.07.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

9. Цивільний кодекс України (Редакція від 24.07.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

10. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ Президента України №779/2005 від 12.05.2005р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/779/2005.

11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 17.12.2000р. № 2121 ІІІ.

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003р. (Редакція від 06.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

3. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005р. (Редакція від 26.04.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15

14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р. (Редакція від 11.08.2013) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

15. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р. (Редакція від 05.12.2012) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15//

16. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003р. (Редакція від 06.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: akon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15

18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000р. (Редакція від 06.08.2014)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

19. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007р. (Редакція від 17.08.2014)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

20. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. (Редакція від 11.07.2014)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

21. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492 // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст.2707.

22. Інструкція про безготівкові рахунки в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. №22 (Редакція від 08.02.2013) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.

Основна

1. Булгаков І.В. Господарське законодавство України: Посібник. – К.: Прецедент, 2006. – 141с.

2. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624с.

3. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Білоусов Є.М., Бойчук Р.П., Глібко С.В. Господарське право України. – Харків: Право, 2005. – 384с.

4. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М., Можаровська Н.О., Юлдашев О.Х. Господарське право України. – К.: МАУП, 2005. – 424с.

5. Господарське право: Навч. Посібник / За аг. Ред.. Н.О. Саніахметової. – Харків: Одісей, 2005. 608с.

6. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Ю.М. Крупська. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.

7. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.; За ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.

8. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Бакалінська О.О. Підприємницьке право: Практикум. – К.: Істина, 2002. – 200с.

9. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005. – 590с.

10. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. Посіб. – 3-тє вид., переробл. І доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912с.

11. Хозяйственное право: Учебник / Под ред.. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912с.

12. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер. 2006. – 680с.

Додаткова

1. Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту економічної конкуренції в Україні. Монографія. – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2005. – 190с.

2. Барбашова Н., Сгара Е. Мирова угода угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів // Право України. – 2013. – №1. – С.42-47.

3. Бондик В. Трансформація власності в процедурі банкрутсва // Право України. – 2011. – №7. – С.34-36.

4. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. – №9. – С.33-38.

5. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592с.

6. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навч. посібник. – К.: Наук. думка, 2010. – 279с.

7. Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник Господарського судочинства. – 2010. - №2. – С.200-206.

8. Валітов С.С. Конкурентне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 432с.

9. Василинчук В. Правове регулюванн банківського кредитування субєктів підприємницької діяльності // Право України. – 2009. – №7. – С.36-39.

10. Вінник О.М. Приватні та публічні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 245с.

11. Винокурова Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньо екномічної діяльності: деякі проблеми // Право України. – 2010. – №10. – С.27-32.

12. Грек Б. Банкрутство в Україні: минуле та сьогодення // Право України. – 2014. – №6. – С.24-31.

13. Карпечкін П.Ф. Мирова угода у справах про банкрутство // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №11 (61). – С.85-96.

14. Кравцова Т. Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності // Право України. – 2013. – №12. – С.45-48.

15. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають у сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2014. – №6. – С.31-36.

16. Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 264с.

17. Кузьміна С. Правове регулювання запобігання недобросовісній конкуренції: окремі питання // Право України. – 2010. – №3. – С.91-93.

18. Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян // Право України. – 2012. – №2. – С.43-48.

19. Ліцензування в Україні: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 416с.

20. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. – 2010. – №11. – С.88-91.

21. Малиновська В. Договори у сфері підприємницької діяльності та їх ознаки // Право України. – 2011. – №11. – С.103-105.

22. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладанні та реалізації підприємницького комерційного договору // Право України. – 2005. – №6. – С.50-53.

23. Мілаш В. Договірна провосубєктність // Право України. – 2012. – №6. – С.39-43.

24. Мельниченко О.І. Антимонопольний комітет контролює діння органів влади (рішення Антимонопольного комітету України та прецедентне рішення Верховного Суду України) // Адвокат. – 2013. – №3 (42) – С.3-7.

25. Мозуляка О. Органи державного монопольного управління вугільною промисловістю України: формування та розвиток // Право України. – 2012. – №7. – С.39-44.

26. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003р. – К.: А.С.К., 2004. – 720с.

27. Орлюк О.П. Банківське право України: Навч. посібник . – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 376с.

28. Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 176с.

29. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288с.

30. Полешко А. Рекомендаційні розяснення Антимонопольного комітету України (з круглого столу) // Право України. – 20123. – №5. – С.149-150.

31. Половко С. Режим ліцензування валютних операцій // Право України. – 2013. – №11. – С.41-45.

32. Поляков Б. Правове становище кредиторів у процедурі банкрутсва // Право України. – 2011. – №7. – С.39-44.

33. Поляков Б. Про концепцію реформування законодавства про неспроможність (банкрутство) // Право України. – 2012. – №7. – С.59-63.

34. Приступко А. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку // Право України. – 2005. – №10. – С.22-27.

35. Саваріна О. Характеристика та напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування субєктів підприємницької діяльності // Право України. – 2005. – №10. – С.53-57.

36. Саніахметова Н. Поняття субєктів підприємницької діяльності// Право України. – 2010. – №9. – С.28-32.

37. Сохацька О. Біржова справа в Україні: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602с.

38. Теньков С.О. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368с.

39. Труш І Головна особливість податкової політики щодо малого підприємництва // Право України. – 2009. – №8. – С.66-70.

40. Труш І. Органи державної влади, що забезпечують підтримку малого підприємництва // Право України. – 2006. – №3. – С.42-46.

41. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво // Право України. – 2011. – №11. – С.91-93.

42. Труш І. Упорядкування механізму проведення перевірок субєктів підприємницької діяльності контролюючими органами // Право України. – 2010. – №4. – С.32-36.

43. Труш І. Удосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. – 2009. – №7. – С.44-48.

44. Удалов Т.Г. Конкурентне право. – К.: Школа, 2004. – 495с.

45. Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж: Навч. посібник. – К.: Істина, 2009. – 304с.

46. Шеремет О. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід // Право України. – 2006. – №9. – С.39-41.

47. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 180с.

48. Шпомер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2009. – №2. – С.55-59.

49. Яворський Я. Правое регулювання недобросовісної конкуренції: світовий досвід та Україна // Право України. – 2008. – №10.

 

 

Форма № Н - 3.04

Кіровоградський державний педагогічний університет

Імені Володимира Винниченка

 

 

Кафедра правознавства

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________доцент Козир І. А.

“______”_______________2014 року

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 51; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.014 с.)