Тема 3. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Державне регулювання підприємницької діяльностіПоняття державного регулювання підприємництва. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності. Державна підтримка та захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.

Тема 4. Правове регулювання економічної конкуренції

Законодавство про захист економічної конкуренції. Поняття економічної конкуренції. Державне регулювання економічної конкуренції. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 5. Суб’єкти підприємницької діяльності

Загальна характеристика суб’єктів підприємницької діяльності. Поняття та ознаки суб’єктів підприємницької діяльності. Види суб’єктів підприємницької діяльності: господарські організації (юридичні особи) та громадяни.

Правовий статус окремих видів суб’єктів підприємницької діяльності. Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Особливості правового статусу окремих видів підприємств. Господарські товариства. Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності.

Тема 6. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва

Та припинення їх діяльності

Поняття державної реєстрації суб’єктів підприємництва. Державна реєстрація юридичної особи. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. Дозвільна система у сфері підприємницької діяльності.

Підстави припинення діяльності суб’єктів підприємництва. Реорганізація та ліквідація суб’єктів господарювання. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів підприємництва.

Розділ 7. Зобов’язальні відносини у сфері підприємництва.

Договори у підприємницькій діяльності (загальна характеристика)

Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань. Види господарських зобов’язань суб’єкта господарювання: майново-господарські, організаційно-господарські, публічні. Виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань.

Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів. Зміст і форма господарського договору. Порядок укладання, виконання, зміни та розірвання господарських договорів.

Розділ 8. Відповідальність за правопорушення

У сфері підприємництва

Поняття та ознаки відповідальності в підприємницькому праві. Функції відповідальності. Підстави та межі відповідальності.

Санкції за правопорушення. Господарські санкції. Штрафні санкції. Оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції.

Змістовий модуль 2.

Розділ 9. Лізинг у сфері підприємництва

Поняття лізингу. Види лізингу: зворотній, пайовий, міжнародний. Форми лізингових угод: стандартний, зворотний (ліз-бек), «мокрий» лізинг, «чистий» лізинг, лізинг на залишкову вартість обладнання, лізинг з повним обслуговуванням, лізинг постачальнику, оновлений лізинг, вендор-лізинг.

Фінансовий лізинг як різновид непрямого лізингу. Суб’єкти лізингу: лізингодавець, лцзингоодержувач, продавець (постачальник), інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу. Істотні умови договору лізингу.

Розділ 10. Комерційне посередництво у сфері підприємництва

Поняття та ознаки комерційного посередництва. Агентський договір: поняття, ознаки, умови. Підстави для припинення агентських договорів.

Особливості здійснення окремих видів комерційного посередництва. Комерційне посередництво в сфері страхування, туризму, перевезення, банківської діяльності, спільного інвестування, приватизації, біржової діяльності.

Розділ 11. Правове регулювання інноваційної діяльності

Поняття та види інноваційної діяльності. Інноваційні правовідносини: поняття, об’єкти, суб’єкти. Інноваційні договори: поняття, види. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності.

Розділ 12. Правове регулювання інвестиційної діяльності

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій. Правове регулювання інвестування за кордон. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Інститути спільного інвестування. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах.

Розділ 13. Правове регулювання банківської діяльності

Поняття, види та правовий статус банків. Банківські операції. Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок та форми безготівкових розрахунків між суб’єктами підприємництва. Кредитні операції банків.

Розділ 14. Правове регулювання підприємницької діяльності

На фондовому ринку

Поняття фондового ринку. Первинний та вторинний ринки цінних паперів. Учасники фондового ринку: професійні учасники фондового ринку, емітенти, інвестори, саморегулівні організації. Професійна діяльність на фондовому ринку. Діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Розділ 15. Страхування у сфері підприємництва

Поняття страхування. Правовідносини у сфері страхування. Учасники страхових правовідносин: страховики, страхувальники, страхові посередники, державні організації, що здійснюють нагляд за страховою діяльністю. Суб’єкти страхових правовідносин: страховики, страхувальники. Об’єкти страхування. Види страхування. Обов’язкові види страхування. Добровільне страхування. Договір страхування.

Розділ 16. Правове регулювання комерційної концесії

Поняття комерційної концесії. Договір комерційної концесії. Предмет договору комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії. Договір комерційної субконцесії.

Розділ 17. Правове регулювання концесійної діяльності

Поняття концесії. Засади концесійної діяльності. Концесійний договір. Особливості надання концесій на будівництво автомобільних доріг.

Розділ 18. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньо- економічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоеконо­мічну діяльність.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема   Кількість годин  
Усього У тому числі
Л П Лаб. Інд. С. р.
Змістовий модуль 1
Тема 1. Поняття підприємницької діяльності.        
Тема 2. Підприємницьке право як галузь права та галузь законодавства.      
Тема 3.Державне регулювання підприємницької діяльності.      
Тема 4.Правове регулювання економічної конкуренції.      
Тема 5.Суб’єкти підприємництва.          
Тема 6.Державна реєстрація суб’єктів підприємництва та припинення їх діяльності.    
Тема 7.Зобов’язальні відносини у сфері підприємництва.Договори у підприємницькій діяльності.              
Тема 8.Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва.    
Разом за змістовим модулем 1 36 16 8     12
Змістовий модуль 2
Тема 9.Лізинг у сфері підприємництва.        
Тема 10.Комерційне посередництво у сфері підприємництва.        
Тема 11.Правове регулювання інноваційної діяльності.        
Тема 12.Правове регулювання інвестиційної діяльності.      
Тема 13.Правове регулювання банківської діяльності.      
Тема 14.Правове регулювання підприємництва на фондовому ринку.      
Тема 15.Страхування у сфері підприємництва.        
Тема 16.Правове регулювання комерційної концесії.        
Тема 17.Правове регулювання концесійної діяльності.      
Тема 18.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.        
Разом за змістовим модулем 2 36 4 2 32
Усього годин    
                           

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Поняття підприємницької діяльності. Підприємницьке право як галузь права та галузь законодавства.
Суб’єкти підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
Зобов’язальні відносини у сфері підприємництва.Договори у підприємницькій діяльності.
Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва.
Правове регулювання концесійної діяльності.
  Усього годин

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
Державне регулювання підприємницької діяльності.
Правове регулювання економічної конкуренції.
Суб’єкти підприємницької діяльності. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва.
Зобов’язальні відносини у сфері підприємництва.Договори у підприємницькій діяльності.
Відповідальність за правопорушення у сфері підприємництва.
Лізинг у сфері підприємництва.
Комерційне посередництво у сфері підприємництва.
Правове регулювання інноваційної діяльності.
Правове регулювання інвестиційної діяльності.
Правове регулювання банківської діяльності.
Правове регулювання підприємницької діяльності на фондовому ринку.
Страхування у сфері підприємництва.
Правове регулювання комерційної концесії.
Правове регулювання концесійної діяльності.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  Разом
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.01 с.)