Максимальний бал за роботу на семінарському занятті – 5 балів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Максимальний бал за роботу на семінарському занятті – 5 балів.5 балів студент отримує, якщо він:

- опрацював не лише основну, але й додаткову літературу, самостійно знайдену відповідно до теми для більш глибокого її розкриття;

- повністю засвоїв теоретичний матеріал на високому (творчому) рівні, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, встановлює міжпредметні та міжтемні зв’язки;

- висловлює гіпотези, наводить аргументи на підтвердження своєї думки, або спростування думки інших студентів, при цьому посилається на опрацьовані ним джерела та літературу;

- використовує теоретичний матеріал для розв’язання практичних завдань, пояснення подій та явищ, що відбуваються в політико-правовому житті країни та в світі;

- робить висновки, узагальнення;

- рецензує відповіді інших, вносить корективи, доповнення;

- пропонує дискусійні теми для обговорення, бере участь у дискусії, дотримується культури ведення дискусії;

- підготував реферат, повідомив його зміст, чим зацікавив студентів.

4бали студент отримує, якщо він:

- опрацював переважно основну літературу й, можливо, частину додаткової;

- теоретичний матеріал засвоїв на достатньому (конструктивному рівні), досить логічно викладає його, однак, не завжди може підтвердити відповідними прикладами, або іншими аргументами;

- під час викладу припускається незначних помилок чи неточностей, у нього виникають деякі проблеми з встановленням зв’язків з попередніми темами чи іншими предметами (це вказує на те, що знання систематизовані не повною мірою);

- іноді потребує додаткових запитань для повного розкриття проблеми;

- може висловлювати гіпотези, припущення, однак не завжди може навести необхідні аргументи на підтвердження своєї думки;

- в цілому використовує теоретичний матеріал для розв’язання практичних завдань, пояснення подій та явищ, що відбуваються в політико-правовому житті країни та в світі, але його пояснення можуть містити неточності, бути недостатньо обґрунтованими;

- робить висновки, узагальнення, однак, вони потребують уточнення, конкретизації з боку викладача або інших студентів;

- рецензує відповіді інших, вносить корективи, доповнення;

- пропонує дискусійні теми для обговорення, бере участь у дискусії, дотримується культури ведення дискусії;

- підготував реферат і повідомив його зміст.

3 бали отримує студент, якщо він:

- не повністю опрацював рекомендовані джерела та літературу, не має відповідного конспекту;

- засвоїв матеріал на середньому (репродуктивному) рівні;

- може лише відтворити навчальний матеріал, засвоєний на лекції, або опрацьований самостійно (законспектований) без критичного осмислення, на рівні переказу, можливо, навіть, за допомогою викладача;

- іноді порушує логіку викладу, припускається помилок;

- не вміє самостійно здійснювати логічні операції (аналіз, синтез, узагальнення, висновки);

- з допомогою викладача може навести приклади, пов’язати теоретичний та практичний матеріал, встановити міжтемні та міжпредметні зв’язки;

- не може зробити рецензію, виправити помилки інших студентів;

- у нього не достатньо сформовані навички участі у дискусії, не вміє обґрунтовувати свою думку.

2 бали отримує студент, якщо він:

- не опрацював рекомендовані джерела та літературу, не має відповідного конспекту;

- засвоїв матеріал на низькому (рецептивно-продуктивному) рівні;

- може відтворити незначну частину навчального матеріалу, засвоєного на лекції, лише за допомогою викладача;

- матеріал не може критично осмислити, проаналізувати навіть, за допомогою викладача;

- не дотримується логіки викладу, часто припускається помилок;

- не може (навіть з допомогою викладача) навести приклади, пов’язати теоретичний та практичний матеріал, встановити міжтемні та міжпредметні зв’язки;

- не може зробити рецензію, виправити помилки інших студентів;

- у нього не сформовані навички участі у дискусії, не вміє обґрунтовувати свою думку.

1 бал отримує студент, якщо він:

- не опрацював рекомендовані джерела та літературу, не має відповідного конспекту;

- не засвоїв матеріал, відмовляється відповідати взагалі, або не може відтворити навіть незначну частину навчального матеріалу, навіть з допомогою викладача, однак, дотримується дисципліни, уважно слухає відповіді інших студентів, робить записи, задає питання студентам, котрі роблять доповіді, повідомлення, доповнення, намагається брати участь в обговореннях, що свідчить про наявність у нього пізнавального інтересу до навчального курсу.

Додаткові (до цілих оцінок) бали (0,5) студент може отримати, якщо він:

- підготував значний за обсягом та змістом конспект до семінару, самостійно знайшов та опрацював джерела та літературу;

- робив вдалі доповнення, уточнення, наводив приклади, виправляв помилки;

- правильно виконував практичні завдання, залучався до колективних обговорень тощо.

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна перевищувати двох академічних годин.

Формою проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни «Підприємницьке право України» є:

- комплексне тестування.

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно від результатів поточного контролю.

Комплексне тестування проводиться у формі письмових відповідей студентів на трьохрівневі завдання (за змістом модуля). За їх виконання студент отримує контрольну модульну оцінку, виражену в балах. Вона враховується в процесі розрахунків модульної оцінки.

Максимальна кількість за комплексне тестування – 20 балів:

- перший рівень – 22 питання по 0,5 б. (разом – 11 б.);

- другий рівень – 5 питань по 1 б. (разом – 5 б.);

- третій рівень – 2 питання по 2 б. (разом – 4 б.).

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови порушення студентом установлених правил виконання модульного контролю викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. Результати контрольного заходу студента, який не з’явився на нього, також оцінюються нулем балів незалежно від причини.

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів.

Перескладання МКР допускається в терміни, визначені викладачем, під час поточних консультацій.

Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль у визначені викладачем терміни під час поточних консультацій.

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається як:

- сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної роботи (тестів) (поточна модульна оцінка + контрольна модульна оцінка = модульна оцінка).

ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ

З дисципліни «Підприємницьке право України» як форма підсумкового контролю передбачено диференційований залік.

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного та модульного контролів та відповідає підсумковій семестровій модульній оцінці. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру.

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни за КМСОНП (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах, за шкалою EСTS заноситься у Відомість обліку успішності (форма № Н-5.03), Індивідуальний навчальний план студента (форма № Н-2.02), Залікову книжку студента (форма № Н-2.03). Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем.

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академзаборгованості.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

 

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Модуль № 1 Модуль № 2
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2  
Т1 – Т8 МКР 1 КМО Т9 – Т18 МКР 2 КМО 2 ІНДЗ    
25 20 20 20

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

Національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Рябовол Л. Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Підприємницьке право України» / Рябовол Л. Т. – Кіровоград, 2009. – 847 с.

2. Рябовол Л.Т. Правові та організаційні основи підприємницької діяльності (окремі аспекти). – Навчальне видання. – Кіровоград, 2009. – 212с.

3. Рябовол Л.Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Підприємницьке право України». За вимогами кредитно-модульної системи. Змістовий модуль №1. – Кіровоград, 2009. – 309с.

4. Рябовол Л.Т. Навчально-методичний комплекс курсу «Підприємницьке право України». За вимогами кредитно-модульної системи. Змістовий модуль №2. – Кіровоград, 2009. – 258с.

5. Рябовол Л. Т. Підприємницьке право: на допомогу в організації самостійної роботи / Рябовол Л. Т. – Навчальне видання. – Кіровоград, 2010. – 267с.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1. Конституція України (із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 742-VII від 21.02.2014) //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к//96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України (Редакція від 03.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

3. Водний кодекс України (Редакція від 26.04.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/213/95.

4. Господарський кодекс України(Редакція від 24.07.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

5. Земельний кодекс України (Редакція від 13.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

6. Кодекс торговельного мореплавства України(Редакція від 11.08.2013) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/176/95.

7. Лісовий кодекс України (Редакція від 26.04.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.

8. Митний кодекс України (Редакція від 23.07.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

9. Цивільний кодекс України (Редакція від 24.07.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

10. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ Президента України №779/2005 від 12.05.2005р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/779/2005.

11. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 17.12.2000р. № 2121 ІІІ.

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003р. (Редакція від 06.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

3. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005р. (Редакція від 26.04.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15

14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001р. (Редакція від 11.08.2013) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

15. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р. (Редакція від 05.12.2012) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15//

16. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003р. (Редакція від 06.08.2014) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: akon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15

18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000р. (Редакція від 06.08.2014)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

19. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007р. (Редакція від 17.08.2014)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

20. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006р. (Редакція від 11.07.2014)// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

21. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492 // Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – Ст.2707.

22. Інструкція про безготівкові рахунки в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004р. №22 (Редакція від 08.02.2013) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.

Основна

1. Булгаков І.В. Господарське законодавство України: Посібник. – К.: Прецедент, 2006. – 141с.

2. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004. – 624с.

3. Гайворонський В.М., Жушман В.П., Білоусов Є.М., Бойчук Р.П., Глібко С.В. Господарське право України. – Харків: Право, 2005. – 384с.

4. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М., Можаровська Н.О., Юлдашев О.Х. Господарське право України. – К.: МАУП, 2005. – 424с.

5. Господарське право: Навч. Посібник / За аг. Ред.. Н.О. Саніахметової. – Харків: Одісей, 2005. 608с.

6. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Ю.М. Крупська. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.

7. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.; За ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.

8. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Бакалінська О.О. Підприємницьке право: Практикум. – К.: Істина, 2002. – 200с.

9. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О.В. Старцева. – К.: Істина, 2005. – 590с.

10. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. Посіб. – 3-тє вид., переробл. І доп. – К.: А.С.К., 2005. – 912с.

11. Хозяйственное право: Учебник / Под ред.. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 912с.

12. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер. 2006. – 680с.

Додаткова

1. Бакалінська О.О. Організаційно-правові засади захисту економічної конкуренції в Україні. Монографія. – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2005. – 190с.

2. Барбашова Н., Сгара Е. Мирова угода угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів // Право України. – 2013. – №1. – С.42-47.

3. Бондик В. Трансформація власності в процедурі банкрутсва // Право України. – 2011. – №7. – С.34-36.

4. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. – №9. – С.33-38.

5. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592с.

6. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання: Навч. посібник. – К.: Наук. думка, 2010. – 279с.

7. Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник Господарського судочинства. – 2010. - №2. – С.200-206.

8. Валітов С.С. Конкурентне право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 432с.

9. Василинчук В. Правове регулюванн банківського кредитування субєктів підприємницької діяльності // Право України. – 2009. – №7. – С.36-39.

10. Вінник О.М. Приватні та публічні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 245с.

11. Винокурова Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньо екномічної діяльності: деякі проблеми // Право України. – 2010. – №10. – С.27-32.

12. Грек Б. Банкрутство в Україні: минуле та сьогодення // Право України. – 2014. – №6. – С.24-31.

13. Карпечкін П.Ф. Мирова угода у справах про банкрутство // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №11 (61). – С.85-96.

14. Кравцова Т. Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності // Право України. – 2013. – №12. – С.45-48.

15. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають у сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2014. – №6. – С.31-36.

16. Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2013. – 264с.

17. Кузьміна С. Правове регулювання запобігання недобросовісній конкуренції: окремі питання // Право України. – 2010. – №3. – С.91-93.

18. Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян // Право України. – 2012. – №2. – С.43-48.

19. Ліцензування в Україні: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 416с.

20. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України. – 2010. – №11. – С.88-91.

21. Малиновська В. Договори у сфері підприємницької діяльності та їх ознаки // Право України. – 2011. – №11. – С.103-105.

22. Мілаш В. Принцип свободи договору: необхідні межі при укладанні та реалізації підприємницького комерційного договору // Право України. – 2005. – №6. – С.50-53.

23. Мілаш В. Договірна провосубєктність // Право України. – 2012. – №6. – С.39-43.

24. Мельниченко О.І. Антимонопольний комітет контролює діння органів влади (рішення Антимонопольного комітету України та прецедентне рішення Верховного Суду України) // Адвокат. – 2013. – №3 (42) – С.3-7.

25. Мозуляка О. Органи державного монопольного управління вугільною промисловістю України: формування та розвиток // Право України. – 2012. – №7. – С.39-44.

26. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003р. – К.: А.С.К., 2004. – 720с.

27. Орлюк О.П. Банківське право України: Навч. посібник . – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 376с.

28. Пацурія Н.Б. Страхове право України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 176с.

29. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288с.

30. Полешко А. Рекомендаційні розяснення Антимонопольного комітету України (з круглого столу) // Право України. – 20123. – №5. – С.149-150.

31. Половко С. Режим ліцензування валютних операцій // Право України. – 2013. – №11. – С.41-45.

32. Поляков Б. Правове становище кредиторів у процедурі банкрутсва // Право України. – 2011. – №7. – С.39-44.

33. Поляков Б. Про концепцію реформування законодавства про неспроможність (банкрутство) // Право України. – 2012. – №7. – С.59-63.

34. Приступко А. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку // Право України. – 2005. – №10. – С.22-27.

35. Саваріна О. Характеристика та напрями вдосконалення спрощеної системи оподаткування субєктів підприємницької діяльності // Право України. – 2005. – №10. – С.53-57.

36. Саніахметова Н. Поняття субєктів підприємницької діяльності// Право України. – 2010. – №9. – С.28-32.

37. Сохацька О. Біржова справа в Україні: Підручник. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2003. – 602с.

38. Теньков С.О. Коментар судової практики вирішення корпоративних конфліктів. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 368с.

39. Труш І Головна особливість податкової політики щодо малого підприємництва // Право України. – 2009. – №8. – С.66-70.

40. Труш І. Органи державної влади, що забезпечують підтримку малого підприємництва // Право України. – 2006. – №3. – С.42-46.

41. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво // Право України. – 2011. – №11. – С.91-93.

42. Труш І. Упорядкування механізму проведення перевірок субєктів підприємницької діяльності контролюючими органами // Право України. – 2010. – №4. – С.32-36.

43. Труш І. Удосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. – 2009. – №7. – С.44-48.

44. Удалов Т.Г. Конкурентне право. – К.: Школа, 2004. – 495с.

45. Цірат Г. Міжнародний комерційний арбітраж: Навч. посібник. – К.: Істина, 2009. – 304с.

46. Шеремет О. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід // Право України. – 2006. – №9. – С.39-41.

47. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 180с.

48. Шпомер А. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2009. – №2. – С.55-59.

49. Яворський Я. Правое регулювання недобросовісної конкуренції: світовий досвід та Україна // Право України. – 2008. – №10.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 46; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.009 с.)