ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГО

 

 

Факультет економіки та менеджменту

 

ПРОГРАМА

проходження виробничої практики

студентами факультету економіки та менеджменту

 

 

ЛЬВІВ 2011

 

 

Рекомендовано до друку

науково-методичною радою

факультету економіки та менеджменту

Львівського національного університету ветеринарної

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

протокол № 9 від 30.06.2011 р.

 

Укладачі:Батюк Б.Б., Поперечний С.І., Пенцак Т.Г., Павленчик А.О., Гачек Т.С.

 

Відповідальний за випуск: Савчин С.Я.

 

Рецензент:

д.е.н., професор кафедри менеджменту ЗЕД та маркетингу Львівського національного аграрного університету Біттер О.А.

д.е.н., професор, зав.кафедри маркетингу Львівської комерційної академії Дайновський Ю.А.

 

© Львівського національного університету

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2011

 

ЗМІСТ

Загальні відомості……………………………………………………………….. 4

 

Місце та зміст проведення виробничої практики……………………………. 4

Мета виробничої практики……………………………………………………. 5

Обов’язки студента під час проходження виробничої практики………….. 6

Керівництво практикою……………………………………………………... 7

Обов’язки керівника практики від вищого навчального закладу………….. 7

Основні обов’язки керівників практики від підприємства…………………. 8

Оформлення та захист звіту………………………………………………….. 8

Рекомендована структура звіту……………………………………………… 9

Виробнича практика на 3-му курсі…………………………………………… 11

Загальні відомості про підприємство……………………………………….. 12

Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства………….. 12

Аналіз управлінської діяльності підприємства...…………………………….. 15

Охорона праці на підприємстві……………………………………………….. 17

Виробнича практика на 4-му курсі…………………………………………… 18

Програма виробничої практики напрямку підготовки «Маркетинг»

з освітньо-кваліфікаційним рівнем Бакалавр»………………………..……… 18

Програма виробничої практики напрямку підготовки «Менеджмент»

з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»……………….……………… 27

Виробнича практика студентів з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»……………………………………………………………………… 33

Програма виробничої практики зі спеціальності «Маркетинг»……………. 33

Програма виробничої практики зі спеціальності «Менеджмент організацій»………………………………………………………………….. 39

Програма виробничої практики зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»……………………………………………………………………. 43

 

Додатки

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

МІСЦЕ ТА ЗМІСТ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Місцем проведення практики є агропідприємства різних форм власності, підприємства з переробки аграрної продукції, організації з обслуговування агропідприємств.

Виробнича практика є продовженням навчального процесу в умовах виробництва. Завданням виробничої практики є закріплення отриманих і теоретичних знань, набуття практичних дослідницько-аналітичних і управлінських навичок з обраного фаху.

Під час проходження практики студент знайомиться з економічними умовами виробництва, організаційно-правовими аспектами управління об’єктом господарювання (статутом, штатним розписом, посадовими інструкціями, трудовими та колективним договорами, ліцензіями та дозволами на здійснення даного роду діяльності) встановленим порядком налагодження економічних зв’язків із партнерами з кооперації та інтеграції (укладення договорів і контрактів у сфері матеріально-технічного забезпечення та реалізації продукції сільськогосподарського виробництва, умовами оренди, порядком встановлення цін, умовами оподаткування), вчиться практично користуватися методикою визначення економічної ефективності та проведення фінансово-економічного аналізу діяльності, вивчає та аналізує стан нормативно-правового та інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробничо-господарською діяльністю, кадрове і ресурсне забезпечення та його раціональне використання, бере участь у громадській роботі, проводить соціологічні дослідження, збирає інформацію і матеріали для написання наукових і курсових робіт.

 

МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Метою виробничої практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, навичок прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань з дисциплін: економіка підприємства; бухгалтерський облік; фінанси; інвестування; підприємницького і трудового права; основ ділового протоколу; ризик у менеджменті; основи менеджменту тощо. Опанувати сучасні прийоми і методи управлінської діяльності.

Зокрема, під час проходження виробничої практики, студенти займаються вивченням питань раціонального використання різних видів ресурсів об’єкта господарювання (земельних, матеріальних, технологічних, фінансових, трудових та інформаційних), організації праці різних категорій працівників (функціональних спеціалістів, лінійних керівників, молодшого обслуговуючого персоналу, працівників основних первинних підрозділів), розробки і практичного застосування різних форм мотивації (матеріального, соціально-психологічного та морального стимулювання), використання працівниками апарату управління різноманітних методів керівництва (економічних, адміністративних та соціально-психологічних), знайомляться зі змістом основних функцій менеджменту в досліджуваному агропідприємстві, спостерігають та аналізують стилі керівництва та професійні якості керівників і спеціалістів, види комунікаційних зв’язків та умови їх розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, організації ефективного збуту продукції, оптимізації постачання, умови інвестування, кредитування, оподаткування та організації стратегічного управління.

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

1. До початку практики одержати у вищому навчальному закладі всі необхідні документи і консультативну інформацію щодо їх оформлення;

2. Регулярно відвідувати консультації на кафедрі;

3. У повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

4. Нести відповідальність за виконану роботу;

5. Своєчасно прибути на об'єкт практики;

6. Скласти календарний план роботи на весь період практики, погодити його з керівником практики від агропідприємства (організації) і дотримуватись його виконання. У ньому відобразити послідовність робіт, які необхідно виконати згідно з програмою практики та терміни виконання;

7. Вести постійно щоденник, у якому в кінці робочого дня записувати дані про виконану роботу, а також свої спостереження і зауваження. Раз на три дні студент подає щоденник керівнику практики від виробництва для підтвердження виконаної роботи.

8. Дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки;

9. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, встановленого в агропідприємстві (організації), вимог трудового законодавства, підтримувати ділові взаємовідносини з керівництвом агропідприємства, його спеціалістами та іншими працівниками;

10. Вчасно скласти звіт із виробничої практики;

11. Захистити звіт із практики у встановлений термін.

 

У разі порушення студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм - на них наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється декан факультету та кафедра.

 

 

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

До керівництва виробничою практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр. В узагальненому вигляді керівництво практикою полягає у тому, що викладачі видають студентам індивідуальні завдання та необхідні інструкції щодо практики, а також надають щотижневі (за графіком) консультації в університеті, перевіряють і приймають звіти з практики.

 

Обов'язки керівника практики від вищого навчального закладу:

1. Оцінювання стану та відповідності баз практики основним вимогам та їх готовності для прийняття студентів;

2. Проведення разом із деканатом та викладачами кафедр зборів студентів, які відбувають на виробничу практику;

3. Проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику;

4. Методичне забезпечення виконання практики (програма, завдання, щоденник тощо);

5. Складання графіка виконання програми практики на підприємстві;

6. Формування завдань студентам-практикантам у збиранні матеріалів для виконання науково-дослідної роботи;

7. Регулярні консультації студентів, згідно із затвердженим деканатом графіком;

8. Контроль за дотриманням термінів виконання програми практики та поданням звіту про практику;

9. Перевірка звітів із практики і допуск їх до захисту;

10. Участь у роботі комісій з захисту звітів з практики, які створюються на цей період на кафедрах;

11. Підготовка і подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення виробничої практики студентів із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів для розгляду на засіданні кафедри.

Інформація викладачів, що є керівниками виробничої практики студентів, систематично розглядається на засіданнях кафедри.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється керівниками підприємств, менеджерами відділів, провідними фахівцями, менеджерами та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

 

Основними обов'язками керівників практики від підприємства-об'єкта практики є:

1. Організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

2. Забезпечення студентів необхідною економічною, статистичною, бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими матеріалами з питань аналізу і планування господарської діяльності підприємства;

3. Залучення студентів-практикантів до активної участі у поточній роботі структурного підрозділу - місця практики;

4. Контроль за виконанням як окремих завдань, так і програми практики загалом.

 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують на кафедрах про виконання її програми. Загальна форма такої звітності: подання письмового звіту з відміткою керівника від підприємства. Взірець титульної сторінки звіту з практики наведено в додатках. Крім того, подається щоденник про виробничу практику (додатки), де міститься відгук керівника від підприємства (об’єкта) практики про виконання студентом програми практики.

Письмовий звіт із виробничої практики разом зі щоденником подається у встановлений термін керівникові практики від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Звіт із практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, що пов'язане з науково-дослідною роботою студента, якщо воно мало місце. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких потребує зміст завдань.

Для написання звіту про проходження виробничої практики слід враховувати рекомендовану нижче структуру:

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ЗВІТУ

 

1. Титульний аркуш

2. Завдання для індивідуальної роботи

3. Зміст

4. Вступ

5. Основна частина

a. Загальні відомості про підприємство

b. Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства

c. Аналіз управлінської діяльності підприємством

d. Охорона праці на підприємстві

6. Висновки та пропозиції

7. Перелік використаних джерел

8. Додатки

 

Крім дотримання структури, у звіті необхідно розкрити питання, що, у відповідності до напрямку підготовки, спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня студента-практиканта, подані для опрацювання на виробничій практиці.

Орієнтовний обсяг звіту - до 50 рукописних сторінок. Розділи й окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними і оформленими відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт пишеться власноруч або друкується на ПЕОМ з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали шрифтом 14. У разі необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати у додатках на аркушах формату АЗ.

Текст має бути таких розмірів: лівий берег - не менше як 20 мм, правий - не менше як 10 мм, верхній - не менше як 20 мм, нижній - не менше як 20 мм.

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми практики.

Оформлений за всіма зазначеними вимогами звіт із практики приймається викладачем-керівником практики від кафедри в університеті протягом тижня після її закінчення, за результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, індивідуального плану студента і до залікової книжки студента.

При визначенні рівня академічної успішності під час отримання диплома разом з іншими оцінками студента враховується оцінка з практики.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або повторно отримав незадовільну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Інформація про перебіг виробничої практики та її підсумки обговорюється на засіданнях кафедри, а її загальні підсумки підводяться на раді факультету економіки та менеджменту.

 

Структура і вимоги до звіту

 

При написанні звіту про проходження виробничої практики необхідно дотримуватись поданої нижче структури (враховуючи загальну рекомендовану структуру звіту).

 

1. Загальні відомості про підприємство

Дати характеристику статуту підприємства (форма власності, організаційно-правова форма, місія підприємства, права, обов'язки, сфера діяльності, місце розташування тощо).

Коротко подати характеристику господарської діяльності (спеціалізація підприємства та інші види його діяльності).

Провести характеристику організації економічної роботи на підприємстві (положення про функціональний підрозділ, розподіл обов'язків, посадові інструкції працівників, які здійснюють роботу з менеджменту).

Під час написання характеристики використовувати на підприємстві інструктивні, нормативні, методичні матеріали, порядок розрахунків основних показників господарської діяльності, рівня організації та методичного забезпечення безпосередньо економічної роботи на підприємстві.

 

2. Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства

Проаналізувати наступні документи - фінансової та бухгалтерської звітності: баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, договір контрактації тощо.

Ознайомившись з джерелами інформації, порядком накопичення та обліку доходів, витрат обігу та прибутку підприємства, сформувати базу даних цих показників.

Проаналізувати динаміку валових доходів підприємства, їх структуру та джерела формування. Визначити розмір реалізованих надбавок (знижок) на підприємстві, їх рівень, динаміку зміни.

Дослідити методи ціноутворення, які застосовуються на підприємстві.

Визначити основні фактори, що впливають на динаміку доходів, оцінити їх вплив, дослідити резерви зростання дохідності діяльності підприємства.

Визначити планову загальну величину та рівень доходів по джерелах надходжень, у тому числі від основної діяльності, відповідно до запланованого товарообороту.

Розрахувати планову величину та рівень доходів, що необхідні для беззбиткової роботи підприємства, одержання цільової суми прибутку.

Проаналізувати динаміку витрат обігу підприємства за їх елементами та статтями, рівень витрат у цілому по підприємству.

Оцінити вплив основних факторів на суму та рівень витрат обігу підприємства, виявити резерви їх оптимізації.

Визначити плановий обсяг та рівень поточних витрат, що дають змогу забезпечити отримання цільового прибутку у плановому періоді.

Проаналізувати динаміку прибутку та рентабельності у цілому по підприємству та його структурних підрозділах, визначити та проаналізувати основні джерела отримання прибутку.

Кількісно оцінити фактори, що вплинули на розмір прибутку та рентабельність діяльності підприємства.

Проаналізувати напрямки розподілу та використання прибутку.

Визначити розмір необхідного та можливого прибутку на плановий період, обґрунтувати управлінське рішення.

На підставі проекту плану прибутку, розрахувати показники рентабельності, діяльності підприємства на відповідний період.

Вивчити джерела інформації про склад та структуру фінансових ресурсів підприємства, сформувати інформаційну базу для аналізу.

Проаналізувати динаміку складу та структури капіталу підприємства у цілому та за його складовими.

Визначити механізм формування джерел власних фінансових ресурсів, напрямки їх використання.

Охарактеризувати обсяг та структуру позикових коштів підприємства, джерел їх формування, оцінити зміни, що відбулись у них протягом року.

Провести аналіз показників ефективності використання позикових коштів та причин, що зумовили їх зміну.

Розрахувати показники фінансової стійкості підприємства та визначити причини, які обумовлюють їх зміну.

Обґрунтувати потребу у позикових ресурсах підприємства на плановий період, визначити вартість їх залучення.

Ознайомитись із джерелами інформації про склад та структуру обігових активів підприємства, сформувати інформаційну базу для аналізу.

Визначити динаміку складу та структури обігових активів, показники ефективності їх використання. Розрахувати розмір чистих обігових активів. Дати оцінку обсягу та структурі джерел фінансування обігових активів і визначити тенденції зміни. Визначити політику фінансування активів підприємства.

Оцінити вплив структури обігових активів на платоспроможність підприємства.

Обґрунтувати потребу підприємства в обігових активах на плановий період за такими елементами, як товарні запаси, інші матеріальні активі, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо.

Визначити, за необхідності, джерела фінансування додаткової потреби в обігових коштах на плановий період.

Проаналізувати чисельність та склад персоналу підприємства, плинність кадрів, причини, що зумовили ці процеси.

Визначити ефективність використання праці робітників, їх фондоозброєність в цілому по підприємству, за категоріями робітників і структурними підрозділами підприємства.

Оцінити фактори, що впливають на продуктивність праці робітників, резерви підвищення ефективності їх використання.

Проаналізувати прийняті на підприємстві форми та системи оплати праці. Визначити джерела створення та ефективність використання фонду оплати праці підприємства.

Розробити план із праці підприємства по підрозділах: розрахунок планової чисельності та складу персоналу підприємства, планового фонду оплати праці, середньої заробітної плати працівників.

 

3. Аналіз управлінської діяльності підприємством

 

Аналіз організації праці та управління підприємством

Необхідно вивчити і дати характеристику формам організаційної структури управління підприємством: лінійна, лінійно-штабна, функціональна чи комбінована. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити підпорядкованість і коло повноважень керівників різних рівнів. Охарактеризувати склад працівників підприємства за формами розподілу праці. Охарактеризувати види та склад діючих бригад.

Ознайомитися з функціональними обов'язками керівників та спеціалістів різних рівнів управління, вивчити функціональні обов'язки спеціалістів планово-економічної служби підприємства.

Проаналізувати режим роботи підприємства та праці робітників. Визначити напрямки раціонального використання робочого часу. Скласти та додати до звіту графік роботи працівників відділу менеджменту ЗЕД (менеджменту).

Використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, розробити пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділами підприємства.

 

Аналіз роботи менеджменту персоналу

Провести аналіз діючих методів управління, взяти участь у доборі методів управління та стимулювання праці, за необхідності внести пропозиції щодо їх удосконалення.

Ознайомитися з порядком обліку кадрів, їх структури. Розрахувати показники плинності кадрів, дослідити причини, розробити заходи щодо стабілізації колективу. Оцінити рівень трудової дисципліни, визначити напрямки та умови її підвищення.

Розробити проекти підготовчих документів до таких заходів, як наради, зібрання, інші види управлінської діяльності.

Вивчити прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому колективі. Взяти участь в обговоренні окремих питань щодо поліпшення обслуговування покупців, підвищення ефективності роботи підприємства тощо.

Розробити проекти наказів, доповідних і службових записок у сфері компетенції менеджера підприємства.

 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Відповідно до функцій менеджера ЗЕД, що пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю, студенти здійснюють:

- оцінку конкурентоспроможності підприємства;

- формування продукції та оцінку конкурентоспроможності товарів;

- аналіз експорту (імпорту) товарів та послуг на підприємстві (підрозділу) та розробку системи показників;

- загальну характеристику ринку, на якому діє підприємство;

- характеристика окремих виробників даної продукції на ринку;

- прогноз кон'юнктури торгівлі за попередній період;

- можливості виходу підприємства на зовнішній ринок;

- оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства.

Студент подає характеристику виконання обов'язків щодо експортних (імпортних) операціях. При цьому вони повинні:

- визначити виконання обов'язків по вартості, фізичному обсягу, кількості продукції, що експортуються (імпортуються) за строками їх поставок та якості;

- дослідити фактори, що вплинули на дані показники і визначити їх вплив;

- з'ясувати причини недовиконання обов'язків з тих чи інших позицій;

- зробити аналіз виконання обов'язків щодо торговельних угод;

- провести дослідження поставок експортних (імпортних) товарів на умовах комерційного кредиту.

Досліджуючи динаміку експорту (імпорту) товарів та послуг, студент-практикант повинен:

- проаналізувати динаміку експорту продукції та послуг за звітний рік у порівнянні з попередніми роками. Метою такого дослідження є аналіз змін, що відбулись у товарній структурі експорту, у розвитку нових видів експорту і його географічному напрямі, як змінився обсяг експорту в діючих і в базових цінах, як змінилися самі експортні ціни;

- під час дослідження динаміки експорту за ряд років потрібно обчислити темпи приросту експорту за кожний рік та середньорічний темп приросту експорту за весь досліджуваний період;

- дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати по країнах і по товарах в аналітичні таблиці.

Після проведеного аналізу студенти повинні розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності укладених зовнішньоекономічних угод.

 

4. Охорона праці на підприємстві

В даному розділі необхідно вивчити показники стану умов пра стан умов праці, пільги та компенсації за роботу у шкідливих умовах, форма №1-ПВ; звіт – Про стан умов та безпеку праці, форма №1-УБ; карти умов праці на робочих місцях; санітарно-технічний паспорт виробничої дільниці, звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки, форма №7-ТНВ; журнал реєстрації нещасних випадків; акт про нещасні випадки, форма Н-1, звіт про причини тимчасової непрацездатності, форма №16-ВН; звіт з праці, форми №3-ПВ, №1-ПВ; звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, форма №5-с.

На основі цієї звітності: описати та проаналізувати стан охорони праці на підприємстві, впроваджені заходи безпеки та покращення засобів захисту працівників; травматизм та випадки професійних захворювань, наявність засобів індивідуального захисту працівників, наявність чи відсутність на підприємстві пожежної дружини, вказати показники шкідливості виробництва (вібрація, загазованість, запиленість, токсичність), умови праці (температурний режим, монотонність, освітленість, інтенсивність праці), їх відповідність санітарним та пожежним нормам.

Окремим питанням висвітлити план заходів при можливому настанні надзвичайної ситуації та участь підприємствах у загальному плані дій по цивільній обороні населення.

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР»

Виробнича практика зі спеціальностей «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Маркетинг» проводиться у 10-му семестрі, її тривалість - 6 тижнів.

Фінасовий стан підприємства

· короткострокові (для фінансування оборотного капіталу) та довгострокові методи кредитування та фінансування експортних та імпортних операцій

· традиційні способи банківського кредитування

· відкриття та ведення валютних рахунків юридичних осіб в українських комерційних банках

· сутність кореспондентських відносин між комерційними банками

· основні форми міжнародних розрахунків

· оплата після відвантаження

· документарне інкасо та учасники інкасової операції

· акредитивна форма розрахунку

· торгівля за відкритим рахунком

ДОДАТКИ

Додаток А

Взірець оформлення титульного аркуша звіту про практику

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З. ГЖИЦЬКОГО

 

Факультет економіки та менеджменту

 

Кафедра _________________________

 

 

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

_______________________________________________________

(назва підприємства)

 

з „____” ___________ 20__ року до „____” _____________ 20__ року

 

Керівник практики від виробництва __________________________

(П.І.П., підпис, печатка)

 

 

Виконав студент _____(П.І.П. студента, спеціальність, курс, група)_______

 

 

Керівник практики від кафедри ________________________________

 

 

Дата подання звіту на кафедру Дата захисту

„__” _____________ 20__ р. „__” _____________ 20__ р.

 

Реєстраційний номер ________ Оцінка ________________

 

Підписи членів комісії: _________________

_________________

_________________

 

Львів 201__

Додаток Б

Взірець оформлення завдання на практику

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З. ГЖИЦЬКОГО

 

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра _____________________

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри ___________________.

«___» ___________ 201__ р.

 

 

ЗАВДАННЯ

на виробничу практику

студент________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по-батькові)

База проходження практики ______________________________________________

Затверджена наказом ректора Університету № __ від «__» _______ 201__ р.

Перелік питань для опрацювання під час виробничої практики:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4 Додаткові питання _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

Завдання видав керівник практики від кафедри «____» ___________ 201_ р. ___________________________________________________________________

Завдання одержав «___» __________ 201__ р.

 

Студент ________________

Додаток В

Взірець оформлення щоденника для практики

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З. ГЖИЦЬКОГО

 

 

Факультет економіки та менеджменту

 

Кафедра __________________________

 

 

ЩОДЕННИК

про проходження виробничої практики

______________________________________________________________________

(назва господарства, підприємства)

 

 

Виконав студент __________________________________________________

(П.І.П. студента, спеціальність, курс, група)

 

Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)

 

 

Львів 201__

 

 

Продовження додатку В

 

1. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

№ п/п Зміст заходу Термін
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

2. ВІДГУК ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

 

 

Керівник практики від виробництва _____________________________

(П.І.П., підпис, печатка)

“____” __________ 201__ р.

 

3. ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Керівник практики від кафедри ________________________

“___” ________ 201__ р.

 

Підписано до друку 23.09.2011 р. Формат 60х841/16.

Папір офсетний. Тираж 100 прим.

Віддруковано на різографі в лабораторії комп’ютерних технологій

Львівського національного університету

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

м. Львів, вул. Пекарська, 50.

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.018 с.)