ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ імені С.З.ГЖИЦЬКОГО 

 

Факультет економіки та менеджменту

 

ПРОГРАМА

проходження виробничої практики

студентами факультету економіки та менеджменту

 

 

ЛЬВІВ 2011

 

 

Рекомендовано до друку

науково-методичною радою

факультету економіки та менеджменту

Львівського національного університету ветеринарної

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

протокол № 9 від 30.06.2011 р.

 

Укладачі:Батюк Б.Б., Поперечний С.І., Пенцак Т.Г., Павленчик А.О., Гачек Т.С.

 

Відповідальний за випуск: Савчин С.Я.

 

Рецензент:

д.е.н., професор кафедри менеджменту ЗЕД та маркетингу Львівського національного аграрного університету Біттер О.А.

д.е.н., професор, зав.кафедри маркетингу Львівської комерційної академії Дайновський Ю.А.

 

© Львівського національного університету

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2011

 

ЗМІСТ

Загальні відомості……………………………………………………………….. 4

 

Місце та зміст проведення виробничої практики……………………………. 4

Мета виробничої практики……………………………………………………. 5

Обов’язки студента під час проходження виробничої практики………….. 6

Керівництво практикою……………………………………………………... 7

Обов’язки керівника практики від вищого навчального закладу………….. 7

Основні обов’язки керівників практики від підприємства…………………. 8

Оформлення та захист звіту………………………………………………….. 8

Рекомендована структура звіту……………………………………………… 9

Виробнича практика на 3-му курсі…………………………………………… 11

Загальні відомості про підприємство……………………………………….. 12

Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства………….. 12

Аналіз управлінської діяльності підприємства...…………………………….. 15

Охорона праці на підприємстві……………………………………………….. 17

Виробнича практика на 4-му курсі…………………………………………… 18

Програма виробничої практики напрямку підготовки «Маркетинг»

з освітньо-кваліфікаційним рівнем Бакалавр»………………………..……… 18

Програма виробничої практики напрямку підготовки «Менеджмент»

з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»……………….……………… 27

Виробнича практика студентів з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»……………………………………………………………………… 33

Програма виробничої практики зі спеціальності «Маркетинг»……………. 33

Програма виробничої практики зі спеціальності «Менеджмент організацій»………………………………………………………………….. 39

Програма виробничої практики зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»……………………………………………………………………. 43

 

Додатки

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

МІСЦЕ ТА ЗМІСТ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Місцем проведення практики є агропідприємства різних форм власності, підприємства з переробки аграрної продукції, організації з обслуговування агропідприємств.

Виробнича практика є продовженням навчального процесу в умовах виробництва. Завданням виробничої практики є закріплення отриманих і теоретичних знань, набуття практичних дослідницько-аналітичних і управлінських навичок з обраного фаху.

Під час проходження практики студент знайомиться з економічними умовами виробництва, організаційно-правовими аспектами управління об’єктом господарювання (статутом, штатним розписом, посадовими інструкціями, трудовими та колективним договорами, ліцензіями та дозволами на здійснення даного роду діяльності) встановленим порядком налагодження економічних зв’язків із партнерами з кооперації та інтеграції (укладення договорів і контрактів у сфері матеріально-технічного забезпечення та реалізації продукції сільськогосподарського виробництва, умовами оренди, порядком встановлення цін, умовами оподаткування), вчиться практично користуватися методикою визначення економічної ефективності та проведення фінансово-економічного аналізу діяльності, вивчає та аналізує стан нормативно-правового та інформаційно-аналітичного забезпечення управління виробничо-господарською діяльністю, кадрове і ресурсне забезпечення та його раціональне використання, бере участь у громадській роботі, проводить соціологічні дослідження, збирає інформацію і матеріали для написання наукових і курсових робіт.

 

МЕТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Метою виробничої практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, навичок прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань з дисциплін: економіка підприємства; бухгалтерський облік; фінанси; інвестування; підприємницького і трудового права; основ ділового протоколу; ризик у менеджменті; основи менеджменту тощо. Опанувати сучасні прийоми і методи управлінської діяльності.

Зокрема, під час проходження виробничої практики, студенти займаються вивченням питань раціонального використання різних видів ресурсів об’єкта господарювання (земельних, матеріальних, технологічних, фінансових, трудових та інформаційних), організації праці різних категорій працівників (функціональних спеціалістів, лінійних керівників, молодшого обслуговуючого персоналу, працівників основних первинних підрозділів), розробки і практичного застосування різних форм мотивації (матеріального, соціально-психологічного та морального стимулювання), використання працівниками апарату управління різноманітних методів керівництва (економічних, адміністративних та соціально-психологічних), знайомляться зі змістом основних функцій менеджменту в досліджуваному агропідприємстві, спостерігають та аналізують стилі керівництва та професійні якості керівників і спеціалістів, види комунікаційних зв’язків та умови їх розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, організації ефективного збуту продукції, оптимізації постачання, умови інвестування, кредитування, оподаткування та організації стратегічного управління.

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

1. До початку практики одержати у вищому навчальному закладі всі необхідні документи і консультативну інформацію щодо їх оформлення;

2. Регулярно відвідувати консультації на кафедрі;

3. У повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

4. Нести відповідальність за виконану роботу;

5. Своєчасно прибути на об'єкт практики;

6. Скласти календарний план роботи на весь період практики, погодити його з керівником практики від агропідприємства (організації) і дотримуватись його виконання. У ньому відобразити послідовність робіт, які необхідно виконати згідно з програмою практики та терміни виконання;

7. Вести постійно щоденник, у якому в кінці робочого дня записувати дані про виконану роботу, а також свої спостереження і зауваження. Раз на три дні студент подає щоденник керівнику практики від виробництва для підтвердження виконаної роботи.

8. Дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки;

9. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, встановленого в агропідприємстві (організації), вимог трудового законодавства, підтримувати ділові взаємовідносини з керівництвом агропідприємства, його спеціалістами та іншими працівниками;

10. Вчасно скласти звіт із виробничої практики;

11. Захистити звіт із практики у встановлений термін.

 

У разі порушення студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та інших норм - на них наказом керівника підприємства може бути накладено стягнення, про що повідомляється декан факультету та кафедра.

 

 

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

До керівництва виробничою практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр. В узагальненому вигляді керівництво практикою полягає у тому, що викладачі видають студентам індивідуальні завдання та необхідні інструкції щодо практики, а також надають щотижневі (за графіком) консультації в університеті, перевіряють і приймають звіти з практики.

 

Обов'язки керівника практики від вищого навчального закладу:

1. Оцінювання стану та відповідності баз практики основним вимогам та їх готовності для прийняття студентів;

2. Проведення разом із деканатом та викладачами кафедр зборів студентів, які відбувають на виробничу практику;

3. Проведення всіх організаційних заходів перед відправленням студентів на практику;

4. Методичне забезпечення виконання практики (програма, завдання, щоденник тощо);

5. Складання графіка виконання програми практики на підприємстві;

6. Формування завдань студентам-практикантам у збиранні матеріалів для виконання науково-дослідної роботи;

7. Регулярні консультації студентів, згідно із затвердженим деканатом графіком;

8. Контроль за дотриманням термінів виконання програми практики та поданням звіту про практику;

9. Перевірка звітів із практики і допуск їх до захисту;

10. Участь у роботі комісій з захисту звітів з практики, які створюються на цей період на кафедрах;

11. Підготовка і подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення виробничої практики студентів із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практичної підготовки студентів для розгляду на засіданні кафедри.

Інформація викладачів, що є керівниками виробничої практики студентів, систематично розглядається на засіданнях кафедри.

Керівництво студентами-практикантами на робочих місцях здійснюється керівниками підприємств, менеджерами відділів, провідними фахівцями, менеджерами та іншими кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою.

 

Основними обов'язками керівників практики від підприємства-об'єкта практики є:

1. Організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних умов для проходження практики;

2. Забезпечення студентів необхідною економічною, статистичною, бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими матеріалами з питань аналізу і планування господарської діяльності підприємства;

3. Залучення студентів-практикантів до активної участі у поточній роботі структурного підрозділу - місця практики;

4. Контроль за виконанням як окремих завдань, так і програми практики загалом.

 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують на кафедрах про виконання її програми. Загальна форма такої звітності: подання письмового звіту з відміткою керівника від підприємства. Взірець титульної сторінки звіту з практики наведено в додатках. Крім того, подається щоденник про виробничу практику (додатки), де міститься відгук керівника від підприємства (об’єкта) практики про виконання студентом програми практики.

Письмовий звіт із виробничої практики разом зі щоденником подається у встановлений термін керівникові практики від вищого навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Звіт із практики має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, що пов'язане з науково-дослідною роботою студента, якщо воно мало місце. Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких потребує зміст завдань.

Для написання звіту про проходження виробничої практики слід враховувати рекомендовану нижче структуру:

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ЗВІТУ

 

1. Титульний аркуш

2. Завдання для індивідуальної роботи

3. Зміст

4. Вступ

5. Основна частина

a. Загальні відомості про підприємство

b. Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства

c. Аналіз управлінської діяльності підприємством

d. Охорона праці на підприємстві

6. Висновки та пропозиції

7. Перелік використаних джерел

8. Додатки

 

Крім дотримання структури, у звіті необхідно розкрити питання, що, у відповідності до напрямку підготовки, спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня студента-практиканта, подані для опрацювання на виробничій практиці.

Орієнтовний обсяг звіту - до 50 рукописних сторінок. Розділи й окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними і оформленими відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі.

Звіт пишеться власноруч або друкується на ПЕОМ з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали шрифтом 14. У разі необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати у додатках на аркушах формату АЗ.

Текст має бути таких розмірів: лівий берег - не менше як 20 мм, правий - не менше як 10 мм, верхній - не менше як 20 мм, нижній - не менше як 20 мм.

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми практики.

Оформлений за всіма зазначеними вимогами звіт із практики приймається викладачем-керівником практики від кафедри в університеті протягом тижня після її закінчення, за результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості, індивідуального плану студента і до залікової книжки студента.

При визначенні рівня академічної успішності під час отримання диплома разом з іншими оцінками студента враховується оцінка з практики.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або повторно отримав незадовільну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Інформація про перебіг виробничої практики та її підсумки обговорюється на засіданнях кафедри, а її загальні підсумки підводяться на раді факультету економіки та менеджменту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.014 с.)