ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА НА 3-МУ КУРСІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА НА 3-МУ КУРСІ 

Виробнича практика напрямку підготовки «Менеджмент» проводиться у 6-му семестрі, її тривалість - 2 тижні.

 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

Програма виробничої практики передбачає послідовний економічний аналіз основних показників господарської діяльності підприємства - об'єкта практики за звітний період (квартали, рік) та їх розрахунки на відповідний плановий період. Під час здійснення економічного аналізу діяльності підприємства до студентів-практикантів висуваються вимоги:

- дотримання принципів аналітичної роботи, які забезпечують об'єктивну оцінку стану господарської діяльності підприємства;

- знання методик та правил аналізу показників господарської діяльності, які викладені у нормативних документах, навчальній та спеціальній літературі, лекціях тощо;

- використання в аналітичній роботі надійних джерел економічної інформації;

- максимально можлива конкретизація факторів різного рівня, які вплинули на результати господарської діяльності підприємства;

- на основі аналізу здійснювати пошук і обґрунтування резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

 

Структура і вимоги до звіту

 

При написанні звіту про проходження виробничої практики необхідно дотримуватись поданої нижче структури (враховуючи загальну рекомендовану структуру звіту).

 

1. Загальні відомості про підприємство

Дати характеристику статуту підприємства (форма власності, організаційно-правова форма, місія підприємства, права, обов'язки, сфера діяльності, місце розташування тощо).

Коротко подати характеристику господарської діяльності (спеціалізація підприємства та інші види його діяльності).

Провести характеристику організації економічної роботи на підприємстві (положення про функціональний підрозділ, розподіл обов'язків, посадові інструкції працівників, які здійснюють роботу з менеджменту).

Під час написання характеристики використовувати на підприємстві інструктивні, нормативні, методичні матеріали, порядок розрахунків основних показників господарської діяльності, рівня організації та методичного забезпечення безпосередньо економічної роботи на підприємстві.

 

2. Аналіз стану виробничо-господарської діяльності підприємства

Проаналізувати наступні документи - фінансової та бухгалтерської звітності: баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності, договір контрактації тощо.

Ознайомившись з джерелами інформації, порядком накопичення та обліку доходів, витрат обігу та прибутку підприємства, сформувати базу даних цих показників.

Проаналізувати динаміку валових доходів підприємства, їх структуру та джерела формування. Визначити розмір реалізованих надбавок (знижок) на підприємстві, їх рівень, динаміку зміни.

Дослідити методи ціноутворення, які застосовуються на підприємстві.

Визначити основні фактори, що впливають на динаміку доходів, оцінити їх вплив, дослідити резерви зростання дохідності діяльності підприємства.

Визначити планову загальну величину та рівень доходів по джерелах надходжень, у тому числі від основної діяльності, відповідно до запланованого товарообороту.

Розрахувати планову величину та рівень доходів, що необхідні для беззбиткової роботи підприємства, одержання цільової суми прибутку.

Проаналізувати динаміку витрат обігу підприємства за їх елементами та статтями, рівень витрат у цілому по підприємству.

Оцінити вплив основних факторів на суму та рівень витрат обігу підприємства, виявити резерви їх оптимізації.

Визначити плановий обсяг та рівень поточних витрат, що дають змогу забезпечити отримання цільового прибутку у плановому періоді.

Проаналізувати динаміку прибутку та рентабельності у цілому по підприємству та його структурних підрозділах, визначити та проаналізувати основні джерела отримання прибутку.

Кількісно оцінити фактори, що вплинули на розмір прибутку та рентабельність діяльності підприємства.

Проаналізувати напрямки розподілу та використання прибутку.

Визначити розмір необхідного та можливого прибутку на плановий період, обґрунтувати управлінське рішення.

На підставі проекту плану прибутку, розрахувати показники рентабельності, діяльності підприємства на відповідний період.

Вивчити джерела інформації про склад та структуру фінансових ресурсів підприємства, сформувати інформаційну базу для аналізу.

Проаналізувати динаміку складу та структури капіталу підприємства у цілому та за його складовими.

Визначити механізм формування джерел власних фінансових ресурсів, напрямки їх використання.

Охарактеризувати обсяг та структуру позикових коштів підприємства, джерел їх формування, оцінити зміни, що відбулись у них протягом року.

Провести аналіз показників ефективності використання позикових коштів та причин, що зумовили їх зміну.

Розрахувати показники фінансової стійкості підприємства та визначити причини, які обумовлюють їх зміну.

Обґрунтувати потребу у позикових ресурсах підприємства на плановий період, визначити вартість їх залучення.

Ознайомитись із джерелами інформації про склад та структуру обігових активів підприємства, сформувати інформаційну базу для аналізу.

Визначити динаміку складу та структури обігових активів, показники ефективності їх використання. Розрахувати розмір чистих обігових активів. Дати оцінку обсягу та структурі джерел фінансування обігових активів і визначити тенденції зміни. Визначити політику фінансування активів підприємства.

Оцінити вплив структури обігових активів на платоспроможність підприємства.

Обґрунтувати потребу підприємства в обігових активах на плановий період за такими елементами, як товарні запаси, інші матеріальні активі, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо.

Визначити, за необхідності, джерела фінансування додаткової потреби в обігових коштах на плановий період.

Проаналізувати чисельність та склад персоналу підприємства, плинність кадрів, причини, що зумовили ці процеси.

Визначити ефективність використання праці робітників, їх фондоозброєність в цілому по підприємству, за категоріями робітників і структурними підрозділами підприємства.

Оцінити фактори, що впливають на продуктивність праці робітників, резерви підвищення ефективності їх використання.

Проаналізувати прийняті на підприємстві форми та системи оплати праці. Визначити джерела створення та ефективність використання фонду оплати праці підприємства.

Розробити план із праці підприємства по підрозділах: розрахунок планової чисельності та складу персоналу підприємства, планового фонду оплати праці, середньої заробітної плати працівників.

 

3. Аналіз управлінської діяльності підприємством

 

Аналіз організації праці та управління підприємством

Необхідно вивчити і дати характеристику формам організаційної структури управління підприємством: лінійна, лінійно-штабна, функціональна чи комбінована. Розробити схему організаційної структури управління підприємством, визначити підпорядкованість і коло повноважень керівників різних рівнів. Охарактеризувати склад працівників підприємства за формами розподілу праці. Охарактеризувати види та склад діючих бригад.

Ознайомитися з функціональними обов'язками керівників та спеціалістів різних рівнів управління, вивчити функціональні обов'язки спеціалістів планово-економічної служби підприємства.

Проаналізувати режим роботи підприємства та праці робітників. Визначити напрямки раціонального використання робочого часу. Скласти та додати до звіту графік роботи працівників відділу менеджменту ЗЕД (менеджменту).

Використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, розробити пропозиції щодо розподілу повноважень в управлінні підрозділами підприємства.

 

Аналіз роботи менеджменту персоналу

Провести аналіз діючих методів управління, взяти участь у доборі методів управління та стимулювання праці, за необхідності внести пропозиції щодо їх удосконалення.

Ознайомитися з порядком обліку кадрів, їх структури. Розрахувати показники плинності кадрів, дослідити причини, розробити заходи щодо стабілізації колективу. Оцінити рівень трудової дисципліни, визначити напрямки та умови її підвищення.

Розробити проекти підготовчих документів до таких заходів, як наради, зібрання, інші види управлінської діяльності.

Вивчити прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у трудовому колективі. Взяти участь в обговоренні окремих питань щодо поліпшення обслуговування покупців, підвищення ефективності роботи підприємства тощо.

Розробити проекти наказів, доповідних і службових записок у сфері компетенції менеджера підприємства.

 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Відповідно до функцій менеджера ЗЕД, що пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю, студенти здійснюють:

- оцінку конкурентоспроможності підприємства;

- формування продукції та оцінку конкурентоспроможності товарів;

- аналіз експорту (імпорту) товарів та послуг на підприємстві (підрозділу) та розробку системи показників;

- загальну характеристику ринку, на якому діє підприємство;

- характеристика окремих виробників даної продукції на ринку;

- прогноз кон'юнктури торгівлі за попередній період;

- можливості виходу підприємства на зовнішній ринок;

- оцінку конкурентоспроможності продукції підприємства.

Студент подає характеристику виконання обов'язків щодо експортних (імпортних) операціях. При цьому вони повинні:

- визначити виконання обов'язків по вартості, фізичному обсягу, кількості продукції, що експортуються (імпортуються) за строками їх поставок та якості;

- дослідити фактори, що вплинули на дані показники і визначити їх вплив;

- з'ясувати причини недовиконання обов'язків з тих чи інших позицій;

- зробити аналіз виконання обов'язків щодо торговельних угод;

- провести дослідження поставок експортних (імпортних) товарів на умовах комерційного кредиту.

Досліджуючи динаміку експорту (імпорту) товарів та послуг, студент-практикант повинен:

- проаналізувати динаміку експорту продукції та послуг за звітний рік у порівнянні з попередніми роками. Метою такого дослідження є аналіз змін, що відбулись у товарній структурі експорту, у розвитку нових видів експорту і його географічному напрямі, як змінився обсяг експорту в діючих і в базових цінах, як змінилися самі експортні ціни;

- під час дослідження динаміки експорту за ряд років потрібно обчислити темпи приросту експорту за кожний рік та середньорічний темп приросту експорту за весь досліджуваний період;

- дані про експорт за досліджені роки потрібно згрупувати по країнах і по товарах в аналітичні таблиці.

Після проведеного аналізу студенти повинні розробити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності укладених зовнішньоекономічних угод.

 

4. Охорона праці на підприємстві

В даному розділі необхідно вивчити показники стану умов пра стан умов праці, пільги та компенсації за роботу у шкідливих умовах, форма №1-ПВ; звіт – Про стан умов та безпеку праці, форма №1-УБ; карти умов праці на робочих місцях; санітарно-технічний паспорт виробничої дільниці, звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки, форма №7-ТНВ; журнал реєстрації нещасних випадків; акт про нещасні випадки, форма Н-1, звіт про причини тимчасової непрацездатності, форма №16-ВН; звіт з праці, форми №3-ПВ, №1-ПВ; звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, форма №5-с.

На основі цієї звітності: описати та проаналізувати стан охорони праці на підприємстві, впроваджені заходи безпеки та покращення засобів захисту працівників; травматизм та випадки професійних захворювань, наявність засобів індивідуального захисту працівників, наявність чи відсутність на підприємстві пожежної дружини, вказати показники шкідливості виробництва (вібрація, загазованість, запиленість, токсичність), умови праці (температурний режим, монотонність, освітленість, інтенсивність праці), їх відповідність санітарним та пожежним нормам.

Окремим питанням висвітлити план заходів при можливому настанні надзвичайної ситуації та участь підприємствах у загальному плані дій по цивільній обороні населення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.01 с.)