З курсу «Література постмодернізму»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З курсу «Література постмодернізму»ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З курсу «Література постмодернізму»

для студентів ОКР «Магістр»

Навч. р.

Доцент Н.Ю. Нев’ярович

Семінарське заняття №1.

Принципи постмодернізму в сучасній російській літературі

1. Постмодернізм в сучасному літературознавстві. Проблема дефініції. Трансісторичний та історичний підходи. Принципи постмодернізму. Теоретики и митці постмодернізму.

2. Принципи постмодернізму у оповіданнях Т.Толстої (Серафим. Окошко.)

3. Принцип інтертекстуальності в оповіданнях В.П’єцуха (Демонстрация возможностей. Наш человек в футляре)

 

Література

1. Киреева, Н.В. Постмодернизм в зарубежной литературе: Учебный комплекс ... Гриф УМО РФ / Н.В. Киреева. – М.: Флинта: Наука, 2004.- 216 с.

2. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. М.: Интрада, 2001. – 384с.

3. Постмодернизм. Энциклопедия. Сост. и науч. ред. А.А.Грицанов, М.А.Можейко. Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. - 1040

4. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Енквіста, В.Е. Тейлора / Пер. з англ.. – Київ: Основи, 2003. – 504 с.

5. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. - М.: ОГИ, 2000. – 288 с.

6. Лиотар Ж.Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн //Современная литературная теория. Антология I Сост. И.В.Кабанова. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 344 с. – с243-258.

7. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм : мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. М. : АСТ : Фолио, 2000. 256 с.

8. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Перевод с франц. Н.А.Шматко ― М.: Алетейя, 1998. ― 160 c.

9. Пьецух В. Плагиат. Повести и рассказы. М.: “Глобулус”, НЦ ЭНАС, 2006. - 304 с.

10. Толстая Т.Н. Не кысь / Татьяна Толстая. М.: изд-во Эксмо, 2004. - 608 с.

Завдання:Для ефективного аналізу творів В.П’єцуха необхідно прочитати твори М.Гоголя «Шинель» та А.Чехова «Человек в футляре».

 

 

Семінарське заняття № 2

Новаторський характер творчості Дж. Фаулза

1. Дж. Фаулз і сучасний постмодерністський роман Англії. Проблема творчого методу митця. Жанрова та проблемно-тематична своєрідність творчості.

2. Новаторський характер роману «Жінка французького лейтенанта»: особливості сюжету й композиції. Відкритість фіналу.

3. Вікторіанська доба і сучасність в романі. «Вікторіанський роман» як форма стилізації у романі.

4. Система образів-персонажів у творі (образи Сари, Ернестіни та Чарльза). Особливості характеротворення у романі.

5.Риси постмодерністської поетики.

Література:

1. Затонский Д.В. Интермедия: Кому понадобились викторианцы, или Магия открытых финалов // Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об известном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков-М., 2000.

2. Киреева, Н.В. Постмодернизм в зарубежной литературе: Учебный комплекс ... Гриф УМО РФ / Н.В. Киреева. – М.: Флинта: Наука, 2004.- 216 с.

3. Арнольд И.В., Дьяконова Н.Я. Авторский комментарий в романе Джона Фаулза «Женщина французского лейтенатна» //Изв. АН СССр, 1985. ––Т.44 №5. Серия Лит. И яз.

4. Долинин А. Паломничество Чарльза Смитсона: ( О романе Дж.Фаулза «Подруга французского лейтенанта») // Изв. АН СССр, 1985. ––Т.44 №5. Серия Лит. И яз.

5. Михальська Н.П. Джон Фаулз // Зарубіжні письменники. Бібліографічний словник. Ч.2. – Тернопіль, 2006.

 

Семінарське заняття № 3

Концепція історії в сучасному англійському постмодерністському романі. Дж. Барнс «Історія світу у 10 ½ частинах».

 1. Дж. Барнс і сучасний постмодерністський роман Великобританії
 2. Роман «Історія світу у 10 ½ частинах»: структура та проблематика твору.
 3. Концепція історії у романі.
 4. Риси постмодерністської поетики у творі.

 

Література

 1. Барнс, Дж. История мира в 10/2 главах. М. : АСТ.- 2006.
 2. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об известном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков-М., 2000
 3. Barnes, Julian. (2005) A History of the World in 10/2 chapters. L. : Picador

 

 

Семінарське заняття № 4

Сучасна італійська література постмодернізму. Роман У.Еко «Ім’я троянди». Семіотичні та гуманістичні ідеї твору.

1. У. Еко - науковець і письменник. Філософсько-естетичні та семіотичні погляди.

2. Ідейно-художній аналіз роману Імя троянди”

- Поєднання принципу розважальності та науковості у жанровій структурі роману;

- Категорії “лабіринту”, “різоми”, “коду”, “каталогу” у творі,

- Образ “книги” у творі: текст як метафора світу;

- Філософська проблематика твору;

- Образ автора і реалізація принципу “смерть автора”

- Сенс ідейного протистояння В. Баскервільского і ченця Хорхе.

- Проблема назви твору;

- Семіотичні ідеї роману.

3. Засади постмодерністського письма у “Нотатах на полях “Імені рози” У. Еко.

Література

1. Эко У. Имя розы. – С.-Пб.: Симпозиум. – 2000.

2. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Имя розы. – С.-Пб.: Симпозиум. – 2000.

3. Бахмутский В. Исторический роман и детектив // Бахмутский В. В поисках утраченного. – М., 1994.

4. Лотман Ю. Выход из лабиринта // Имя розы. – С.-Пб.: Симпозиум. – 2000.Энциклопедия литературных произведений. – М.:ВАГРИУС, 1998.

5. Невярович Н. Справа Хорхе, або Де вихід з лабіринту // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2004. - № 7. – С.15-17.

 

 

Семінарське заняття № 5

Патрік Зюскінд та його постмодерністський роман “Запахи. Історія одного вбивці”

1. П. Зюскінд: шлях до літератури. Філософсько-естетичні погляди митця і культура постмодернізму.

2. Характерні риси творчості П. Зюскінда.

3. Ідейно-художній аналіз роману “Запахи. Історія одного вбивці”

- Особливості детективного сюжету роману;

- Історичне тло та його “театральна” функція у творі;

- Ж.Б. Гренуй – герой-маргінал, типологія образу в світовій літературі.

- Тема митця й мистецтва в контексті культури постмодернізму;

- “Запах” як постмодерністська модель мистецтва.

- Тріумф і поразка Гренуя-митця.

- Риси поетики роману (інтертекстуальність, стильова гра, поєднання прийомів “масової” та “елітарної літератури” тощо).

Література

 1. Затонський Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков: Фолио; М.: ООО “Издательство АСТ”, 2000. – 256 с. – С.74-83.
 2. Бегун Б. Превратности парфюмерного искусства, или Апология и крах маргинализма (П. Зюскинд. “Парфюмер” // Вікно в світ. Німецька література. - №. – 1999. С.162-185.
 3. Д. Затонський. Дехто Жан Батіст Гренуй, або Життя, яке саме себе імітує (П. Зюскінд. “Запахи”) //Зарубіжна література. – 24(280). – червень 2002. – С.8-10.
 4. Хурумов С.Ю. Зюскинд Патрик. Гренуй Жан Батист / Энциклопедия литературных героев: Зарубежная литература ХХ века. – М.: Олимп; ООО “Издательство АСТ”, 1998. – 688 с. – С.230-232.

 

Семінарське заняття № 6

Роман К. Рансмайра “Останній світ»

К. Рансмайр: філософсько-естетична погляди письменника.

Історія написання роману “Останній світ”.

Ідейно-художній аналіз роману К. Рансмайра “Останній світ”

- Діалог з античністю у сучасному постмодерністському романі

- Проблема “письменник і влада” у Давньому Римі і сучасному світі

- Образ Овідія – митця-вигнанця, письменника-маргінала.

- Міф і дійсність у романі. Провідні міфологічні сюжети. Особливості свідомості мешканців Томів.

- Наскрізні образи та мотиви твору

- Загадка Трахіли. Семіотичний код кам’яного тексту.

- Принципи та художні прийоми постмодернізму у творі.

- “Метаморфози” як метафора постмодерністського світобачення.

Література

1. Рансмайр К. Последний мир. Роман. Пер. с нем. Н. Федоровой // Знамя. – 1992. – № 10 –11.

2. Рансмайр К. Останній світ. Роман. / Пер. з нім. О. Логвиненка. Післямова Л. Цибенко. – К.: Основи. – 1994. – 206 с.

3. Рансмайр К. Останній світ. Роман. / Пер. з нім. О. Логвиненка // Всесвіт. – 1992. – № 3 – 4 – С.3 – 103.

4. Бегун Б. Феномен постмодернизма // Всесвітня література та культура. – 2002. - № 3. – С.3 – 9.

5. Затонський Д. Метаморфозы Овидия, или Покушения на движущееся время (К. Рансмайр «Последний мир» // Вікно в світ. – 2000. – № 2 (11). – С.132-137.

6. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об изящном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 256 с.

7. Затонский. Рансмайр Кристоф // Энциклопедия литературных героев. Зарубежная литература ХХ века. – М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ». 1998. – С.452 – 454.

8. Карельский А. О людях и камнях, о людях и птицах // Рансмайр К. Последний мир. – М., 1993. – С. 7.

9. Цибенко Л. Кристоф Рансмайр і його роман “Останній світ”// Рансмайр К. Останній світ. Роман. / Пер. з нім. О. Логвиненка. – К.: Основи. – 1994. – 206 с.

 

 

Семінарське заняття № 7

Принцип гіпертексту у творчості Мілорада Павича. Рецепція візантійських мотивів у повісті «Дамаскін».

1. Творчість М. Павича в контексті літератури постмодернізму. Традиції сербської і світової літератури у творчому доробку письменника.

2. Роман-словник “Хозарський словник”. Сюжетно-композиційні особливості твору. Сюжетні лінії. Ідея умовності історичної істини.

3. Ідейно-художній аналіз повісті “Дамаскін”

- Візантійські мотиви у творі

- Ідея “третього храму” у творі.

- “комп’ютерна” композиція твору та варіативність фіналу.

- Принцип “кодування” у повісті. “Текст” і моделювання дійсності.

- Елементи поетики постмодернізму у творі.

 

Література

1. Архіпелаг “Павич”, острів “Дамаскін” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. - № 7 – С 33-49.

2. Интервью с Милорадом Павичем // ИЛ. – 2002. – № 2.

3. Ковбасенко Ю. Література постмодернізму: по той бык різних боків // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. - №5. – С. 2-12.

4. Павич М. Скляний равлик // Всесвіт, 2002. - № 7-8 (публікація включає “Дамаскін”)

 

 

Перший модуль

 1. Прочитайте роман І Кальвіно “Якщо одного разу зимовою ніччю подорожній”. Завдання: Зіставте свої враження зі статтею Д. Затонського з книги “Модернізм и постмодернизм”, присвяченою аналізу твору. Складіть стислі тези статті.

Література: Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д. В. Затонский. М.: АСТ: Фолио, 2000.

Форма контролю: конспект статті

 1. Прочитайте роман Дж. Барнса “Історія світу у 10 з половиною частинах”.

Завдання: Які риси постмодернізму ви спостерігали у творі? Складіть графічну схему сюжетно-композиційної побудови твору.

Література: Постмодернизм в зарубежной литературе. Учебный комплекс для

студентов-филологов» Киреева Н., «Флинта», 2004 г. – С. 78-87.

Форма контролю: схема сюжетно-композиційної побудови твору.

 

3. Вивчіть напам’ять вірші:

1. И. Бродский. Рождественская звезда

2. Е. Евтушенко. Дай Бог!

3. Р.Рождественский. Над головой созвездия мигают…

4. В.Высоцкий. Купол.

5. А.Вознесенский. Сага.

 

Другий модуль

 1. Прочитайте роман Т. Пінчона “V”.

Завдання: Розкрийте поняття “ентропія” на матеріалі цього твору. Опрацюйте це поняття за “Енциклопедією постмодернізму”.

Література:

1. Постмодернизм в зарубежной литературе. Учебный комплекс для

студентов-филологов» Киреева Н., «Флинта», 2004 г. – С. 21-35.

2. Постмодернизм. Энциклопедия. Сост. и науч. ред. А.А.Грицанов, М.А.Можейко.

Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001.

Форма контролю : письмова відповідь.

 

 

2.Прочитайте роман К. Воннегута “ Бійня № 5, або Хрестовий похід дітей”.

Завдання: Охарактеризуйте історичний та фантастичний шари тексту. Розкрийте

смисл назви.

Література: Курт Воннегут. Бойня номер пять, или Крестовый поход детей. –

Азбука-классика, 2003.

Форма контролю: усна відповідь.

 

3. Вивчіть напам’ять вірші:

1. Т.Кибиров. Я помню, как, совсем без драк…

2. И. Иртеньев. Философическое (Пока душа не отлетела,)

3. Г.Горбовский. Россия. Вольница. Тюрьма…

4. Б. Ахмадулина. Новая тетрадь.

5. Ж.Превер. Как нарисовать птицу.

 

 


КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тести для контролю -І

І. Знайдіть правильну відповідь:

 1. К.Кізі є сучасним письменником:

а) Австралії;

б) Німеччини;

в) США.

 

 1. Проза Кізі належить до:

а) реаалізму;

б) модернізму;

в)”чорного гумору”.

 

 1. Проза К.Кізі тісно пов’язана з ідеалами:

а) нонконформізму;

б) расової свободи ;

в) захисту прав жінки.

 

Тести для контролю-ІІ

І. Знайдіть правильну відповідь:

 1. Дж. Хеллер є сучасним письменником:

а) Австрії;

б) Німеччини;

в)США.

 

 1. Проза Хелера належить до:

а)неоромантизму;

б)наукової фантастики;

в) постмодернізму.

 

 1. Проза Хеллера тісно пов’язана з:

а) історіє Другої світової війни;

б) історією арктичних подорожей;

в) історією античного мистецтва.

 

Тести для контролю-ІІІ

І. Знайдіть правильну відповідь:

 1. К. Рансмайр є сучасним письменником:

а) США;

б) Німеччини;

в) Данії.

 

 1. Проза К. Рансмайра належить до:

а)неокласицизму;

б) модернізму;

в) постмодернізму.

 

 1. Тема роману “останній світ К. Рансмайра пов’язана з:

а) античністю;

б)середньовіччям;

в)просвітництвом.

 

Варіант 1.

Варіант 2

Варіант 3.

Варіант 4.

ЗАПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 

1. Новаторський характер роману Дж. Фаулза «Жінка французького лейтенанта»: особливості сюжету, композиції, характеротворення.

2. Риси постмодерністської поетики в романі Дж. Фаулза «Жінка французького лейтенанта».

3. Роман М.Павича «Хозарський словник»: жанрова специфіка роману-лексикону; структурно-композиційні особливості твору.

4. Тема «митець і творчість» у творчості М. Павича. Образ храму у повісті «Дамаскін».

5. Своєрідність концепції історії у романі Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ частинах». Жанрова та структурно-композиційна своєрідність твору.

6. Своєрідність тематики та проблематики постмодерністського роману Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ частинах».

7. Риси неоміфологізму в оповіданні Л. Петрушевської «Казка про годинник».

8. Трагічна доля чеської інтелігенції за часів тоталітаризму у романі М.Кундери «Нестерпна легкість буття».

9. Проблема протистояння особистості та системи в літературі «чорного гумору» (на прикладі роману К. Кізі «Політ над гніздом зозулі»).

10. Мотив божевілля у романі К. Кізі «Політ над гніздом зозулі». Гротеск та абсурд у творі.

11. Гротескно-сатиричне викриття тоталітарної системи у романі В.Войновича «Москва 2042».

12. Прийом «машини часу» у сюжетно-композиційній організації твору В.Войновича «Москва 2042».

13. Художня трансформація біблійно-міфологічних образів в оповіданні Ф. Дюрренматта «Містер Ч у відпустці».

14. Специфіка міфологічних образів у оповіданні Л. Петрушевської «Дівчина-Ніс».

15. Принцип неоміфологізму в оповіданні Л. Петрушевської «Кошеня Господа Бога».

16. Соціально-психологічні проблеми сучасної «жіночої прози» (на прикладах прочитаних творів Л. Петрушевської, Л. Уліцької, Д. Рубіної Т.Толстої - за вибором студента).

17. Футурологічні застереження у антиутопічних творах сучасної літератури (на прикладах творів В.Войновича «Москва 2042», Л. Петрушевської «Нові робінзони», М.Уельбека «Елементарні частки» та ін. - за вибором студента).

18. Мотиви апокаліпсису культури у романі Т. Толстої «Кись». Риси постмодерністської поетики у творі.

19. Міфологема ангела та її гротескна трансформація в оповіданні Т. Толстої «Серафім».

20. Мотив гри в оповіданні Т.Толстої «Віконце»: реалістичне та фантастичне у постмодерністському творі.

21. Інтертекстуальна природа повісті В.П’єцуха «Демонстрація можливостей»: мотиви гоголівської «Шинелі» у творі.

22. Біблійні мотиви та образи у постмодерністському романі О. Слаповського «Перше Друге пришестя».

23. Рецепція біблійних образів Каїна та Авеля у сучасній літературі (на прикладах творів Х.Л. Борхеса «Каїн і Авель» та Е-Е.Шмітта «Концерт пам’яті ангела» - за вибором студента).

24. Мотиви Нового Заповіту в романі Е-Е. Шмітта «Євангеліє від Пілата».

25. Образ Пілата в європейській літературній традиції та його інтерпретація в романі Е-Е. Шмітта «Євангеліє від Пілата».

26. Тема голокосту у сучасній літературі (на прикладі оповідання Д.Рубіної «Циганка»).

27. Постмодерністський принцип «світ як текст» у оповіданні Х.Л. Борхеса «Вавілонська бібліотека».

28. Втілення рис неоміфологізму у творі Ф. Дюрренматта «Мінотавр».

29. Вікторіанська доба та своєрідність її відображення в романі Дж. Фаулза «Жінка французького лейтенанта»: постмодерністська гра, пародіювання та стилізація.

30. Принципи постмодернізму в творчості В. Пелєвіна (на прикладі повістей «Омон Ра», «Життя комах», роману «Чапаєв і Пустота» та ін. - за вибором студента).

31. Постмодернізм у сучасній літературі та культурі: принципи їх художнє втілення у сучасній літературі (на прикладах творів У.Еко, К.Рансмайра, Дж. Хеллера, П.Зюскінда. В Пєлєвіна та ін. – за вибором студентів).

32. Риси неоміфологізму в оповіданнях Л. Петрушевської («Казка про годинник», «Дівчина-Ніс», «Кошеня Господа Бога» - за вибором студентів.

33. Проблема протистояння особистості та системи в сучасній літературі (на прикладі романів К. Кізі «Політ над гніздом зозулі» та М. Кундери «Нестерпна легкість буття» - за вибором студентів).

34. Художня трансформація біблійно-міфологічних образів в сучасній літературі (на прикладі оповідань Ф. Дюрренматта «Містер Ч. у відпустці». «Мінотавр»; Т. Толстої «Серафім», Х.Л. Борхеса «Каїн і Авель», Е-Е.Шмітта «Концерт пам’яті ангела» - за вибором студентів).

35. Традиція «євангельської прози» в літературі ХХ століття. (на прикладах романів М.Павича «Дамаскін, Е-Е. Шмітта «Євангеліє від Пілата», О. Слаповського «Перше друге пришестя» та ін. – за вибором студента).

36. Соціально-психологічні проблеми сучасної «жіночої прози» (на прикладах прочитаних творів Л. Петрушевської, Л. Уліцької, Д. Рубіної Т.Толстої - за вибором студента).

37. Футурологічні застереження у антиутопічних творах сучасної літератури (на прикладах творів В.Войновича «Москва 2042», Л. Петрушевської «Нові робінзони», М.Уельбека «Елементарні частки» та ін. - за вибором студента).

38. Інтертекстуальна природа сучасної літератури (на прикладі творів, Х.Л. Борхеса «Вавілонська бібліотека», У.Еко «Ім’я троянди», К.Рансмайра «Останній світ», В.П’єцуха «Демонстрація можливостей» та ін. – за вибором студентів).

39. Риси постмодерністської поетики в романі У.Еко «Ім’я троянди».

40. Образ митця-маргінала у постмодерністському романі П.Зюскінда «Запахи».

41. Проблема «митець і влада» у постмодерністському романі К. Рансмайра «Останній світ».

42. Рецепція мотивів та образів поеми П.Овідія «Метаморфози» у структурі постмодерністського роману К. Рансмайра «Останній світ».

43. Новаторський характер роману Дж. Фаулза «Жінка французького лейтенанта»: сюжетно-композиційні особливості, риси постмодерністської поетики.

44. М.Павича «Хозарський словник»: жанрова специфіка роману-лексикону; структурно-композиційні особливості твору.

45. Тема «митець і творчість» у творчості М. Павича. Образ храму у повісті «Дамаскін».

46. Своєрідність концепції історії у романі Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ частинах»: жанрова та структурно-композиційна своєрідність твору.

 

 


Рекомендована література

Додаткова література

 

 1. Адамович М. Юдифь с головой Олоферна // Новый мир. – 2001. – № 7. – С. 165-174.
 2. Алі Н. Блум та інтертекстуальні інтенції американського деконструктивізму / Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, 1997. – 224 с.
 3. Андреев Л. Художественный синтез и постмодернизм // Вопросы литературы. – 2000. – № 1. – С. 3 – 38.

4. Барт Р. S/Z. – М.: Ad marginem, 1994. - 303 с.

5. Барт Р. Мифология. – М.: Изд-во им. Сабашникова, 1996. – 312 с.

6. Барт Р. Нулевая степень письма // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. – М.: ИГ «Прогресс», 2000. – С. 52-98.

 1. Берг М. Литературократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. – М.: Новое литературное обозрение, 2000. – 352 с.
 2. Бодрияр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, 2000. – 387с.
 3. Вайнштейн О. Знакомьтесь: Homo deconstructivus: философские игры постмодернизма // Апокриф. – 1996. - № 1. – С. 12-29.

10. Вайнштейн О. Постмодернизм: история или язык? // Постмодернизм и культура: материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 1993. - № 3. – С. 3 – 7.

 1. Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. – М.: Новое литературное обозрение, 1999. – 336 с.
 2. Генис А. Лук и капуста: Парадигмы современной культуры // Знамя. – 1994. – № 8. – С. 188 – 200.
 3. Гройс Б. Вечное возвращение нового // Искусство. – 1989. – № 10. – С. 1- 6.
 4. Гундорова Т. ПроЯвлення слова: Дискурсія раннього модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. – 299 с.
 5. Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскриптум), Как избежать разговора: денегации. – Минск: Экономпресс, 2001. — 320 с.
 6. Давыдов Ю. Современность под знаком «пост» // Континент. – Москва; Париж. – 1996. – Вып. 89. – С. 301-316.
 7. Денисова Т. Літературний процес ХХ сторіччя у США // Вікно в світ. – 1999. – № 5(8). – С. 5-75.

18. Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. – 1995. – № 5. – С. 170-189.

 1. Джеймисон Ф. Постмодернизм и потребительское общество // Вопросы искусствознания. XI (2/97). – С. 54-61.
 2. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 256 с.
 3. Затонский Д. Постмодернизм в историческом интерьере // Вопросы литературы. – 1996. – № 6. – С. 182-205.
 4. Затонский Д. Постмодернизм: гипотезы возникновения // Иностранная литература. – 1996. – № 2. – С. 273-283.
 5. Золотоносов М. Литература постмодернизма. // Знамя. – 1990. – № 8.
 6. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. – 253с.
 7. Ильин И. Постмодернизм: Словарь терминов. М.: Интрада, 2001. – 384с.
 8. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. – 256с.
 9. Корнев С. Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим? (Об одной авантюре Виктора Пелевина) // Новое литературное обозрение. – 1997. - № 28. – С. 244-259.

28. Косиков Г. «Структура» и / или «текст» (стратегия современной семиотики) // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. М.: ИГ «Прогресс», 2000. – С. 5-48.

 1. Курицын В. Русский литературный постмодернизм. - М.: ОГИ, 2000. – 288 с.
 2. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К.: Либідь, 1997. – 222 с.
 3. Лиотар Ж. - Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А. Шматко – М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. – 160 с.
 4. Липовецкий М. Патогенез и лечение глухонемоты: Поэты и постмодернизм // Новый мир. – 1992. – № 7. – С. 213 – 224.
 5. Липовецкий М. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики): Монография. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1997. – 317с.
 6. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Николюкина. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 стб.
 7. Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7 / Анализ одного произведения: «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева: Сб. науч. тр. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. – 208 с.
 8. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Яз. рус. культуры, 1996. – 227 с.
 9. Лотман Ю. Семиосфера. –– СПб: Искусство, 2000. – 704с.
 10. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. – СПб: Алетея, 2000. – 347 с.
 11. Мережинская А. Художественная парадигма переходной культурной эпохи. Русская проза 80 – 90-х годов ХХ века: Монография. – К.: ИПЦ «Киевский университет», 2001. – 433с.
 12. Михайлов О. От Мережковского до Бродского: Литература Рус. Зарубежья: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001.
 13. Немзер А. Замечательное десятилетие // Новый мир. – 2000. – № 1. – С. 198-219.
 14. Руднев В.Энциклопедический словарь культуры XX века. – М.: Аграф,2001. – 608 с.
 15. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. – 3-е изд., изд., и доп. — М.: Флинта: Наука, 2001. — 608 с.
 16. Славецкий В. После постмодернизма // Вопросы литературы. – 1991. – № 11-12. – С. 37-47.
 17. Современная западная философия: Словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТОН-Остожье, 1998. – 544 с.
 18. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы термины: Энциклопедический справочник. М.: Интарда – ИЛИОН, 1996. – 319с.
 19. Современный словарь по культурологии. – Мн.: Современное слово, 1999. – 736с.

48. Современный словарь-справочник по литературе / Сост. и науч.ред. С.И. Кормилов. – М.: АСТ, 2001. – 704 с.

 1. Степанян К. Постмодернизм – боль и забота наша // Вопросы литературы. – 1998. – № 3. – С. 32 – 57.
 2. Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностранная литература. – 1994. – № 1. – С. 230-240.
 3. Хассан І. Культура постмодернізму // Вікно в світ. – 1999. - № 5 (8). – С. 99-111.
 4. Хрулев В. проблемы преподавания новейшей русской литературы // Вест. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. – 2001. – № 1. – С. 134-142.
 5. Эпштейн М. Истоки и смысл русского постмодернизма. // Звезда. – 1996. - № 8. C. 176 – 188.

54. Эпштейн М. Русская культура на перепутье. Секуляризация и переход от двоичной системы к троичной // Звезда. – 1999. – № 2. – С. 155-176.

 

 

Інформаційні ресурси

1. Постмодернизм (Энциклопедия) http://royallib.ru/book/neizvesten_avtor/postmodernizm_entsiklopediya.htm

 1. Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru
 2. Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com
 3. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com
 4. Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua

 


 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу «Література постмодернізму»

для студентів ОКР «Магістр»

Навч. р.

Доцент Н.Ю. Нев’ярович

Семінарське заняття №1.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.033 с.)