Тема2. Концепція світової літератури як шкільного предметуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема2. Концепція світової літератури як шкільного предметуПлан лекції

1. Історія вироблення концептуальних підходів до літературної освіти в школах Україні;

2. Концепція літературної освіти України (2011 р.);

3. Структура сучасної літературної освіти;

4. Сутність, мета та завдання літературної освіти.

 

Опорний конспект

1.Концептуальні підходи до літературної освіти в Україні:

– аксіологічний:

· з позицій морально-етичних загальнолюдських цінностей (Б. Шалагінов);

· з позіцій християнської етики (В. Гладишев, А. Пронкевич);

– естетичний підхід (О. Ніколенко, І. Ненько)

– культурологічна концепція (В. Затонський, З. Кирилюк).

 

2. Актуальність вироблення концепції літературної освіти (2011 р.):

· забезпечення наступності і взаємозв’язку етапів літературної освіти учнів протягом періоду навчання.

· відсутністю узгодженості й наступності між різними програмами й підручниками для дисциплін, що забезпечують літературну освіту;

· значним перевантаженням літературних курсів, невідповідністю введених до них творів віковим особливостям учнів, що призводить до згасання інтересу до читання;

· необхідністю ґрунтовного засвоєння дітьми та молоддю мовного і культурного багатства народів України та світу;

· важливістю підвищення рівня загальної культури та моралі в сучасному українському суспільстві;

· стрімким розвитком комп’ютерних технологій, мас-медіа, аудіо- й відеопродукції, що витісняють книгу з кола захоплень дітей;

2. У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання обов’язково вивчаються ”українська література“ та ”світова література“. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням іншими мовами, що використовуються в Україні, обов’язково вивчаються ”українська література“ та інтегрований курс ”література (рідна і світова)“. В усіх типах середніх загальноосвітніх закладів України за вибором учнів та їхніх батьків можливе введення курсів за вибором та факультативів, які дають поглиблені знання про літературні епохи, розвиток напрямів, течій, жанрів, зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, а також творчість окремих письменників різних національностей (особливо тих, життя і діяльність яких пов’язана з Україною).

 

3. Головна мета літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості. Мета сприяє всебічному розвитку школярів, визначенню свого місця в широкому полікультурному й полімовному просторі, вихованню любові до книги, інтересу до духовних надбань своєї країни та людства, взаємоповаги до людей різних цивілізацій та національностей.

Завдання літературної освіти:

· вироблення спільних методологічних засад для предметів, що забезпечують літературну освіту в школі, – таких, які найбільш повно дозволять розкрити духовно-естетичний потенціал художньої словесності та забезпечити виховну функцію літератури;

· виокремлення та узгодження складових літературної освіти, а також змістового їх забезпечення;

· визначення структури, етапів і стратегічних завдань літературної освіти на кожному етапі.

Література

1. Ніколенко О. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Сулима, Л. Кавун, К. Тараник-Ткачук. (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 58 від 26.01.2011 р..) // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – № 27/28. – С. 58-63.

2. Ніколенко О. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь “Мови та література” / О. Ніколенко, М. Сулима, К. Тараник-Ткачук (Наказ Кабміну № 1392 від 23.11.2011 р.) // Інформаційний збірник і коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4/5. – С. 3-56.

3. Програма світової літератури для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. 5-9 класи / кер. авторського колективу О.М. Ніколенко (Наказ № 664 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 6.06.2012 р.).

4. Програма для профільних класів середніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 8-11 класи [за ред. Д.С.Наливайка] – К.: Перун, 2003.

5. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи [за ред. Д.В. Затонського; кер. авт. кол. Б.Б.Шалагінов]. – К., 2001.

6. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-12 класи [за ред. Д. С. Наливайка, кер. авт. кол. Ю.І.Ковбасенко]. – К., 2005.

7. Ніколенко О. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі (проект) / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Сулима, Л. Кавун Л., К. Тараник-Ткачук // Всесвітня література в навч. закладах України – 2010 – №7-8. – С. 2-7.

8. Концепція літературної освіти для 12-річної школи – К. : Перун, 2001.

 

Лекція № 1.2.2

Тема: Принципи викладання світової літератури в середній школі

План лекції

1. Традиційні дидактичні, методичні, літературознавчі принципи.

2. Інноваційні принципи літературної освіти.

3. Принципи побудови програм, підручників, хрестоматій із світової літератури.

 

Опорний конспект

1. Вивчення літератури в школі має ґрунтуватися на дидактичних, літературознавчих та методичних принципах, серед яких загальноприйнятими є традиційні, а саме: науковість, історизм, зв’язок навчання і виховання, доступність, спрямованість на розвиток учня, особистісний характер читацької діяльності, шкільний аналіз та інтерпретація твору, взаємодія мистецтва й дійсності в естетичній свідомості учня, комунікативність, репрезентативність, країнознавчий підхід;

2. Сучасні досягнення науковців та методистів, досвід практичної роботи вчителів-словесників переконують в ефективності поширення поруч із традиційними й нових принципів літературної освіти:

1) ціннісного підходу;

2) нерепресивної свiдомостi, толерантності, мультикультуралiзму (забезпечення свободи у висловлюваннях, мисленні й творчості учнів, формування вільної у своїх духовних запитах особистості; виховання толерантного ставлення й поваги до здобутків різних народів, людей різних рас, культур і національностей);

3) канонічності «золотого» фонду класичної літератури як основи літературної освіти;

4) наближення викладання літератури в школі до реалій і проблем сьогодення (збільшення для текстуального вивчення творів XX – XXI століть (до 30 – 40 %), (10 – 15 %) присвятити вивченню літератури рідного краю, яка пов’язана з особливостями розвитку, культурними традиціями й проблемами окремих регіонів України);

5) іманентності (художні закономірності розвитку літератури як мистецтва слова);

6) вивчення літератури в контексті розвитку культури й мистецтва;

7) використання знання різних мов і перекладів;

8) компаративності;

9) діалогізму (літературна освіта актуалізує розвиток зв’язного мовлення школярів, а також зв’язки читач – автор, читач – герой, читач – текст; принцип діалогізму сприяє формуванню читацьких компетенцій);

10) цілісного підходу до вивчення художніх творів (літературний твір – твір цілісний, так само, як є цілісними твори інших видів мистецтв (картини, скульптури, музичні твори, кінофільми тощо).

Література

1. Ніколенко О. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі / О. Ніколенко, Л. Мірошниченко, М. Сулима, Л. Кавун, К. Тараник-Ткачук. (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 58 від 26.01.2011 р..) // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – № 27/28. – С. 58-63.

2. Ніколенко О. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Освітня галузь “Мови та література” / О. Ніколенко, М. Сулима, К. Тараник-Ткачук (Наказ Кабміну № 1392 від 23.11.2011 р.) // Інформаційний збірник і коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4/5. – С. 3-56.

3. Програма світової літератури для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання. 5-9 класи / кер. авторського колективу О.М. Ніколенко (Наказ № 664 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 6.06.2012 р.).

4. Програма для профільних класів середніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 8-11 класи [за ред. Д.С.Наливайка] – К.: Перун, 2003.

5. Програма середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5-11 класи [за ред. Д.В. Затонського; кер. авт. кол. Б.Б.Шалагінов]. – К., 2001.

6. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник / Л.Ф. Мірошниченко – К.: Видавничий дім ”Слово“, 2010. – 432 с.

7. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі / Ф. М. Штейнбук – К.: Кондор, 2007. – 316 с.

8. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі / Б. Степанишин – К.: РВЦ “Проза”, 1995 – 256 с.

9. Султанов В. І. У пошуках засад, адекватних шкільному курсу світової літератури: Теоретичний аналіз сучасного методичного доробку / В.І. Султанов // Всесвітня література в навчальних закладах України – 2001 – № 2-5.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.008 с.)