Тема: Тести на уроках світової літератури: вимоги та формиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Тести на уроках світової літератури: вимоги та формиЗавдання

· Скласти 5 маркованих або закритих тестів за змістом повісті Марка Твена ”Пригоди Тома Сойєра“.

· Скласти 5 маркованих або закритих тестів, аналізуючи героїв твору, їхні вчинки.

· Запропонувати 3 відкритих тести творчого характеру для учнів 5 класу, підсумовуючих вивчення твору Марка Твена.

Література

1. Зарубіжна література: Тести. 5 – 12 класи: посібник; [aвтори-укладачі: Ніколенко О.М., Орлова О.В., Конєва Т.М.] – К.:ВЦ “Академія”, 2007. – 352 с.

2. Клименко Ж. В. Тематичне оцінювання знань та умінь учнів із зарубіжної літератури в запитаннях і відповідях / Ж.В. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №11. – С. 2-5.

3. Клименко Ж. В. Тестування як складова оцінювання знань та умінь учнів з літератури / Ж.В. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №1. – С. 30-33.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Скласти хронологічну таблицю методичних ідей, запропонованих видатними методистами-літераторами.

2. Дати характеристику запропонованому підручнику із світової літератури для середньої школи.

3. Скласти календарно-тематичний план для 5 класу (розділ “Література і світ природи”).

4. Продемонструвати етапи вивчення художнього твору на матеріалі казки Е.-А.Гофмана “Крихітка Цахес, на прізвисько Ціннобер”.

5. Визначити етапи роботи над казкою Р.Кіплінга “Мауглі”. Обґрунтувати свій вибір.

6. Створення когнітивної карти шкільної програми для 5-го класу.

7. Продемонструвати різні методи навчання при вивченні повісті М.Гоголя ”Шинель“.

8. Довести ефективність інтерактивних методів при вивченні повісті Ф.Кафки “Перевтілення”.

9. Підготувати розповідь про життя та творчий шлях Ф.Гете для учнів 5, 6 та 9 класів. Обґрунтувати свій вибір.

10. Скласти систему запитань для організації проблемної бесіди на уроці вивчення роману О.Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

11. Розробити систему роботи над епізодом повісті Е.Хемінгуея “Старий і море”.

12. Навести приклади методики розвивальних технологій при вивченні у 9-му класі твору М.Сервантеса Сааведри ”Дон Кіхот“

13. Розробити структуру послідовного та пообразного шляху аналізу роману М.Булгакова “Майстер і Маргарита”.

14. Розробити структуру уроку-аналізу літературної казки в 5 класі.

15. Представити етап підготовки до сприйняття теми “Пригоди та фантастика”.

16. Розробити фрагмент уроку вивчення теоретичного поняття “гекзаметр” на матеріалі теми “Людина та її світ у давніх літературах. Гомер”.

17. Розробити фрагмент уроку – аналіз вірша Г.Лорки “Гітара”.

18. Визначити форми хронотопу у поемі М.Гоголя “Мертві душі” та запропонувати прийоми роботи над ними.

19. Продемонструвати систему роботи над вивченням драми В.Шекспіра “Гамлет”.

20. Представити структуру уроку позакласного читання для учнів 6 класу.

21. Проаналізувати тестові завдання із вивчення твору Марка Твена “Пригоди Тома Сойєра”.

22. Запропонувати структуру позакласного заходу для старших класів після вивчення поезії французького символізму в 11 класі.

23. Розробити план проведення тижня зарубіжної літератури для школи-гімназії.

24. Запропонувати теми та систему роботи для написання творів-описів після вивчення розділу ”Байка у світовій літературі“.

25. Продемонструвати приклади використання опорних сигнальних схем у вивченні твору А.Данте “Божественна комедія ”.

26. Запропонувати опорні сигнальні схеми, що допоможуть вивченню оглядових тем із зарубіжної літератури (8-11 класи).

27. Репрезентувати учням баладу Ф.Гете “Вільшаний король”.

28. Підготувати підсумкове слово вчителя до теми ”З літератури бароко“.

29. Запропонувати ігрові моменти при вивченні повісті Ж. Верна “П’ятнадцятирічний капітан”.

30. Скласти систему проблемних запитань до аналізу драми Г.Ібсена “Ляльковий дім”.

31. Дібрати матеріали з мережі Інтернет про комп’ютерні програми вивчення світової літератури.

32. Підготувати презентацію до уроків вивчення творчості Е. Хемінгуея:

33. Скласти таблицю типологію уроків із світової літератури.

34. Описати досвід використання вчителем світової літератури інноваційних технологій.

 


ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальні завдання виконуються за вибором студента протягом семестру. Індивідуальне завдання – це дослідження певної методичної проблеми, яка вимагає звернення до довідникової, науково-методичної літератури. Основну частину індивідуального завдання становить розробка власних методичних матеріалів на запропоновану тему з дотриманням основних вимог до етапів вивчення, методів і форм роботи з літературними творами, що вивчаються у середній школі. ІНДЗ оформляється як система методичних матеріалів (портфоліо). Оцінюється творчість і методична грамотність підготовлених матеріалів, глибина аналізу художнього твору, логічність і аргументованість викладу, відповідність складаних питань і завдань структурі й ходу уроку, різноманітність пропонованих форм роботи. Ряд індивідуальних завдань виконуються у процесі підготовки до практичних занять.

ЗМІСТ МЕТОДИЧНОГО ПОРТФОЛІО

1. Титульний лист із зазначенням навчального закладу, групи, прізвища студента.

2. Зміст портфоліо.

3. Календарно-тематичний план для 5 класу.

4. Модель або фото когнітивної карти навчальної програми із зазначенням класу.

5. Моніторинг підручника для середніх класів (завдання практики з фахових методик).

6. Конспекти уроків (шкільна лекція, вивчення казки у 5 класі, уроки-аналізи епічного, ліричного, драматичного творів).

7. Розроблені тести до тематичного контролю в старших класах.

8. Презентація досвіду вчителя світової літератури Полтави або Полтавського регіону

(із зазначенням методів, інноваційних форм роботи) – обсяг 2-3 стор.

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПОТОЧНОГО ТА ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ

 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення аудиторних та позааудиторних занять. Форми проведення поточного контролю позначені у планах практичних та лабораторних занять як завдання до заняття.

Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивчення окремого модуля за результатами опанування теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого модулем. Форми проведення модульного контролю – контрольна робота, тестування, колоквіум.Після виконання усіх видів роботи, форм поточного й модульного контролю студенту необхідно підтвердити якість знань протягом підсумкового контролю.

Підсумковий контроль дозволяє покращити загальну оцінку студента.

Для отримання екзаменаційної оцінки студент має знати:

· професійні вимоги до вчителя-словесника;

· специфіку світової літератури як шкільного предмета та його місце в сучасній освіті;

· основні методи, прийоми та форми викладання світової літератури;

· літературознавчі компетенції учнів середньої школи згідно з діючими програмовими документами з предмета ”Світова література“;

· провідні тенденції у викладанні літератури;

· типологію та інтеграцію сучасних технологій з предмета;

· досвід вчителів України та Полтавського регіону у викладанні світової літератури;

· критерії оцінювання знань і умінь учнів за допомогою тестування, тематичної атестації, контрольних робіт, екзамену.

 

 

Для отримання екзаменаційної оцінки студент має вміти:

· володіти програмовим матеріалом, на основі якого може проаналізувати ефективність шкільного підручника;

· планувати навчальний програмовий матеріал;

· застосовувати та оцінювати ефективність пасивних, активних та інтерактивних методів навчання;

· розробляти й проводити різні типи позакласної роботи із світової літератури

· аналізувати художні твори, визначати особливості їхнього змісту й форми відповідно до вікових особливостей учнів;

· застосовувати методичні знання у текстуальному вивченні художніх творів,у вивченні літературного контексту й теоретичних понять;

· виконувати усних і письмових самостійних робіт, різних за обсягом, характером і жанром (складання структури для уроків різних типів, написання конспектів уроків з аналізу епічного, ліричного та драматичного твору, з оглядових та підсумкових тем);

· проводити фрагменти та уроки за розробленими конспектами для середніх та старших класів середньої школи.

 

ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ

Варіант №1

І рівень

1. Структурна частина навчальної програми, де розкривається завдання вивчення предмета, дається характеристика структури програми, послідовність вивчення матеріалу, особливостей методів і організаційних форм навчання, міжпредметних зв’язків називається:

а) тематичний блок;

б) пояснювальна записка;

в) методичний додаток;

г) вступна частина.

 

2. Закінчіть визначення методики як наукової дисципліни, яке дав В. В. Голубков: ”Усі методики, до якої б навчальної дисципліни вони не належала, схожі між собою в тому, що у певній послідовності визначають принципи, матеріал для роботи, методи роботи вчителя та відповідають на три основних питання“:

а) для чого, що і як;

б) для кого, що і як;

в) для чого, що і чому;

г) для чого, що і хто.

 

3. Оберітьправильне твердження. Метод навчання – це:

а) спосіб пізнання явищ дійсності та їх закономірностей;

б) спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів;

в) основне правило організації навчального процесу;

г) прийом взаємопов’язаної діяльності учнів.

 

4. Закінчіть думку. Обраний учителем метод навчання реалізується через систему методичних прийомів, що у свою чергу скеровують відповідні:

а) види навчальної діяльності учнів;

б) форми навчання;

в) шляхи аналізу художнього твору;

г) принципи вивчення.

 

5. Найменша логічно й емоційно завершена структурна одиниця уроку літератури, що характеризується взаємозв’язком змісту навчального матеріалу, методів, і форм організації пізнавальної діяльності учнів, спрямованим на реалізацію навчально-виховної мети – це:

а) етап уроку;

б) метод навчання;

в) навчальна ситуація;

г) рефлексія.

ІІ рівень

 

1. Визначте інтерактивний прийом роботи:

а) рольова гра “Інтерв’ю з письменником”;

б) самостійне читання статті підручника;

в) прослуховування аудіозапису поетичного твору;

г) бесіда на морально-етичну тему.

 

2. Визначте принцип, який покладено у класифікацію уроків літератури (за Є.Пасічником): уроки засвоєння нових знань і розвитку на їх основі умінь та навичок; уроки узагальнення і систематизації знань; уроки контролю знань, умінь і навичок з літератури:

а) мета уроку та його зміст;

б) структура навчального предмету;

в) характер основних дидактичних завдань;

г) методи викладання.

 

3. Установіть правильну послідовність структурних елементів плану-конспекту уроку літератури, проставивши відповідні номери. Допишіть ще один елемент:

 

Зміст роботи (тези або конспект уроку)  
Освітньо-виховна мета  
Обладнання  
Список використаної літератури  
План уроку  
Тема уроку  
Епіграф  
Структура уроку  

 

Варіант № 2

І рівень

 

1. Послідовність розбору художнього твору в школі у методичній науці називають:

а) прийом аналізу;

б) шлях аналізу;

в) метод аналізу;

г) хід аналізу.

 

2. Установіть правильну послідовність етапів вивчення художнього твору, проставивши відповідні номери. Назвіть випущений етап:

 

Підготовка до аналізу художнього твору  
Підсумки  
Аналіз художнього твору  
Творче читання твору  
   

 

3.Оберіть найбільш повну відповідь. Сутність пообразного шляху аналізу художнього твору полягає в:

а) розкритті рис характеру персонажів;

б) усвідомленні учнем характерів, вчинків героїв та важливих суспільних проблем;

в) розкритті рис характеру персонажів, висвітленні авторського ставлення до своїх героїв;

г) розумінні ролі автора у творі.

 

4. Цей шлях аналізу в методичній науці називають аналізом за розвитком дії, цілісним або послідовним. Визначте, про який шлях аналізу йдеться:

а) проблемно-тематичний;

б) “услід за автором”;

в) пообразний;

г) хронотопічний.

 

5. Визначте рівень порівняння оригінального й перекладного поетичного твору, який, відкриває найбільші можливості викладанню світової літератури:

а) порівняння оригіналу та перекладу;

б) порівняння фрагментів оригінального й перекладного творів;

в) порівняння окремих елементів оригінального й перекладного творів;

г) порівняння оригіналу та дослівного перекладу.

 

ІІ рівень

 

1.Визначте принцип вивчення теоретико-літературних понять на уроках літератури:

а) компаративного вивчення з українською літературою;

б) підпорядкованість вивченню художнього твору світової літератури;

в) самостійним курсом;

г) концентричного вивчення.

 

2. Установіть правильну послідовність етапів вивчення теоретико-літературного поняття:

а) загальне уявлення про ознаки явища;

б) застосування поняття під час аналізу літературного явища;

в) характеристика літературного явища, накопичення фактів;

г) Розвиток поняття, збагачення його новими ознаками.

 

 

ЗРАЗОК КОНТРОЛЬНОГО ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ

Варіант №1

І рівень

1. Програма з предмету – це документ, що затверджується:

а) навчальним закладом;

б) Міністерством освіти;

в) регіональним відділом освіти;

г) вчителем-предметником.

 

2. Принцип репрезентативності передбачає:

а) вивчення навчального матеріалу від простого до складного;

б) представлення найкращих зразків світової культури;

в) обрання одного твору серед подібних;

г) особистісно-орієнтоване навчання.

 

3. Визначте, при вивченні якої теми застосований жанрово-тематичний принцип:

а) “Література і світ природи”;

б) ”Із літератури європейського бароко“;

в) “Традиції і новаторські зрушення в літературі ІІ половини ХІХ ст..”;

г) ”Балади у світовій літературі“.

 

4. Змістова лінія, яка не передбачена програмою:

а) текстуальне вивчення творів;

б) розвиток зв’язного мовлення;

в) історико-теоретичні поняття;

г) позакласна робота з предмету.

 

5. Прийомами репродуктивного методу є:

а) слово вчителя;

б) лекція;

в) бесіда;

г) складання ОСС.

ІІ рівень

 

1. Дайте визначення методичного терміну ”метод“.

2. Наведіть 5 прикладів типів уроків за змістом навчання.

3. Запропонуйте структуру уроку текстуального вивчення літературної казки у 5 класі.

4. Намалюйте схему послідовного шляху аналізу епічних творів.

5. Перелічите вимоги до формулювання теми уроку.

 

ІІІ рівень

 

Розробіть конспект уроку на тему: ”Друзі та вороги Мауглі“ за казкою Р.Кіплінга для 5 класу.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ

1. Історія розвитку викладання літератури в середній школі. Етапи становлення світової літератури як шкільного предмета.

2. Характеристика методичних часописів із світової літератури. Огляд методичних рубрик, дискусійних матеріалів.

3. Світова література як шкільний предмет. Мета, завдання, концепції літературної освіти України.

4. Основні програмні документи шкільного курсу світової літератури. Програми, Концепція літературної освіти України, Державний стандарт.

5. Принципи викладання світової літератури в середній загальноосвітній школі.

6. Основні принципи побудови шкільного курсу світової літератури.

7. Основні змістові лінії вивчення світової літератури в середній школі.

8. Особливості побудови, рівень науково-методичного та художнього матеріалу підручників для середніх класів.

9. Особливості побудови, рівень науково-методичного та художнього матеріалу підручників для старших класів.

10. Учитель-словесник і професійні вимоги до нього. Види діяльності шкільного учителя літератури.

11. Види планування уроків літератури. Вимоги до календарно-тематичного плану. Орієнтовне планування у фахових виданнях.

12. Державні вимоги до знань та умінь учнів пропедевтичного та основного етапів вивчення світової літератури.

13. Специфіка уроку літератури в середній школі.

14. Вимоги до визначення теми та мети уроку світової літератури.

15. Особливості проведення інтегрованих уроків при вивченні світової літератури.

16. Міжпредметні зв’язки на уроках світової літератури.

17. Структура уроків різних типів. Основні вимоги до конспекту уроків.

18. Навчальна ситуація як першоелемент уроку світової літератури.

19. Структура уроку зв’язного мовлення у середніх та старших класах.

20. Етапи вивчення художнього твору на уроках літератури, їхня відмінність у середніх та старших класах.

21. Система методів викладання літератури у школі. Існуючі класифікації дидактичних методів.

22. Репродуктивний метод викладання літератури, його використання на уроках у школі у середніх та старших класах.

23. Прийоми репродуктивних методів у викладанні світової літератури в середніх та старших класах.

24. Евристичний метод на уроках світової літератури. Типи запитань.

25. Дослідницька діяльність учнів на уроках літератури, її роль та мета. Прийоми дослідницької діяльності учнів на уроках літератури.

26. Активні та інтерактивні методи на уроках світової літератури в середніх та старших класах.

27. Ігрові форми на уроках світової літератури.

28. Типологія уроків світової літератури. Особливості підходів до класифікації.

29. Типи уроків літератури за змістом та метою навчання.

30. Типи уроків літератури за методами навчання.

31. Типи уроків літератури за етапами навчання.

32. Інноваційні технології у викладанні літератури. Типологія розвивальних технологій. Когнітивно-орієнтовані технології.

33. Діяльнісно-орієнтовані технології у викладанні літератури в школі.

34. Особистісно-орієнтовані технології у викладанні світової літератури.

35. Інформаційно-комп'ютерні технології викладання світової літератури.

36. Принципи організації позакласної роботи із світової літератури в середній школі.

37. Уроки додаткового читання. Специфіка їхнього планування та проведення.

38. Аналіз як етап вивчення літературного твору світової літератури.

39. Шляхи аналізу епічного твору на уроках літератури.

40. Особливості послідовного аналізу художніх творів на уроках літератури. Роль епізоду при проведенні уроків послідовного аналізу.

41. Пообразний шлях аналізу епічних творів на уроках світової літератури.

42. Методика роботи над образом автора епічних творів у старших класах.

43. Методичні форми та прийоми роботи над образом-персонажем на уроках світової літератури.

44. Проблемність як шлях аналізу художнього твору та принцип викладання літератури.

45. Особливості вивчення ліричних творів у середніх та старших класах. Підготовка до сприйняття й аналізу лірики.

46. Прийоми роботи з перекладом ліричного твору в старших і середніх класах.

47. Творча діяльність учнів при вивченні лірики на уроках світової літератури.

48. Особливості вивчення драматичних творів на уроках літератури. Прийоми та види навчальної діяльності.

49. Досвід вчителів України у впровадженні нових педагогічних технологій та інновацій навчання світової літератури.

50. Сучасні педагогічні технології викладання літератури. Передовий досвід учителів Полтавського регіону.

51. Формування теоретико-літературних понять на уроках світової літератури.

52. Принципи вивчення теорії літератури на уроках світової літератури в середніх та старших класах.

53. Контекстне вивчення оглядових тем у 9-11 класах.

54. Методика вивчення біографії письменника на уроці світової літератури.

55. Опорні сигнальні схеми на уроках світової літератури. Їхнє місце та значення.

56. Особливості проведення та організації уроків контролю знань та умінь учнів середніх і старших класів. Критерії оцінювання знань за 12-бальною системою.

57. Тестування із світової літератури: основні вимоги та форми.

58. Учнівські наукові роботи із світової літератури, вимоги до них.

59. Екзамен із світової літератури. Методика підготовки та проведення.

60. Тематична атестація як форма контролю знань та умінь учнів.

ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Розкрийте специфіку світової літератури як шкільного предмету. Визначте мету, завдання, концепцію літературної освіти України, місце предмету світової літератури в загальній концепції художньо-естетичного виховання.

2. Назвіть і схарактеризуйте основні програмні документи шкільного курсу світової літератури (програми, концепції, державний стандарт). Назвіть причини змін у базових програмових документах, які регламентують викладання літератури в середніх навчальних закладах.

3. Назвіть основні принципи викладання світової літератури в середній загальноосвітній школі. Поясніть значення й доцільність їхнього використання при вивченні літератури. Аргументуйте свою відповідь прикладами з власного викладацького досвіду.

4. Схарактеризуйте основні змістові лінії вивчення світової літератури в середній школі. Наведіть приклади методичних проблем, пов’язаних із змістовими лініями у програмних документах, методичній пресі, шкільних підручниках.

5. Доведіть методичну доцільність побудови, рівень науково-методичного та художнього матеріалу підручників із світової літератури. Презентуйте один із шкільних підручників для середньої школи.

6. Схарактеризуйте професійні вимоги до вчителя-словесника. Перелічите види діяльності шкільного учителя літератури та висловите своє розуміння та ставлення до них.

7. Розкрийте специфіку видів планування уроків світової літератури. Назвіть вимоги до календарно-тематичного плану. Схарактеризуйте орієнтовне планування, представлене у фахових виданнях.

8. Визначте державні вимоги до знань та умінь учнів пропедевтичного та основного етапів вивчення світової літератури. Наведіть приклади втілення принципу наступності у вимогах до учнівських компетенцій.

9. Представте структуру уроків різних типів. Поясніть значення і роль у навчальному процесі кожного структурного елементу. Схарактеризуйте основні вимоги до конспекту уроку.

10. Розкрийте взаємозв’язок етапів вивчення літературного твору з навчальними ситуаціями уроку. Поясніть значення навчальних ситуацій як першоелементів уроку світової літератури.

11. Перелічите та схарактеризуйте етапи вивчення художнього твору на уроках літератури на прикладі вивчення казки Р.Кіплінга ”Мауглі“ (5 клас).

12. Поясніть принципи класифікацій методів викладання літератури у школі. Поясніть на прикладі вивчення повісті М.Гоголя “Шинель” (10 клас) доцільність використання різних методів навчання.

13. Доведіть ефективність використання інтерактивних методів і прийомів на уроках світової літератури в середніх та старших класах на прикладі вивчення твору Ф.Кафка ”Перевтілення“ (11 клас)

14. Поясніть методику проведення шкільної лекції. Наведіть приклади прийомів активізації учнів при вивченні оглядової теми “Від романтизму до реалізму” (10 клас).

15. Поясніть доцільність використання ігрових форм на уроках світової літератури. Наведіть приклади уроків з елементами рольових або ділових ігор.

16. Схарактеризуйте та доведіть доцільність використання різних типів уроків при вивчені світової літератури. Наведіть сучасну типологію уроків літератури. Поясніть особливості підходів до класифікації уроків літератури.

17. Поясніть типологію та сутність інноваційних технологій. Наведіть приклади використання цих технологій при вивченні роману Сервантеса ”Дон Кіхот“ (9 клас).

18. Поясніть специфіку комп’ютерних технологій у викладанні світової літератури. Наведіть приклади навчальних літературних програм та сутність проектних технологій при вивченні творчості Е. Хемінгуея та Г. Маркеса.

19. Схарактеризуйте принципи організації позакласної роботи зі світової літератури в середній школі. Наведіть приклади проведення позакласних літературних заходів з власного досвіду.

20. Назвіть характерні особливості шляхів аналізу епічного твору. Наведіть приклади послідовного та пообразного шляхів аналізу на матеріалі вивчення роману М.Булгакова ”Майстер і Маргарита“ (11 клас).

21. Розкрийте значення та роль у навчальному процесі розвитку учнівського сприйняття літературного твору. Наведіть приклади поглиблення емоційної реакції на героя, подію, образ

22. Визначте основні етапи аналізу епічного твору на уроках світової літератури. Продемонструйте поетапний аналіз на матеріалі вивчення роману Е.-А. Гофмана “ Крихітка Цахес, на прізвисько Ціннобер” (10 клас).

23. Доведіть ефективність проблемності як шляху аналізу художнього твору та принципу викладання світової літератури на прикладі вивчення твору О.Уайльда ”Портрет Доріана Грея“ (10 клас).

24. Назвіть та проаналізуйте особливості вивчення ліричних творів у середніх та старших класах. Схарактеризуйте специфіку підготовки до сприйняття й аналізу лірики ХХ століття (Р.-М. Рільке, Г. Лорка) (11 клас).

25. Поясніть сутність компаративного принципу. Схарактеризуйте прийоми роботи із перекладом ліричного твору.

26. Назвіть і проаналізуйте особливості вивчення драматичних творів на уроках зарубіжної літератури. Назвіть прийоми та види навчальної діяльності на прикладі вивчення п’єс В. Шекспіра (9 клас) або Г.Ібсена (11 клас).

27. Назвіть принципи формування теоретико-літературних понять на уроках зарубіжної літератури. Наведіть приклади роботи над поняттями теорії літератури при вивченні міфів (6 клас) та балад (7 клас).

28. Доведіть ефективність використання тестування зі світової літератури. Назвіть основні вимоги та форми до літературного тестування. Наведіть приклади використання тестів на уроках світової літератури в 5 класі при вивченні твору М. Твена ”Пригоди Тома Сойєра“.

29. Назвіть сучасні педагогічні методи та форми викладання світової літератури. Презентуйте досвід вчителів України у впровадженні педагогічних інновацій навчання світової літератури.

30. Схарактеризуйте сучасні педагогічні технології викладання літератури. Представте передовий досвід учителів Полтавського регіону.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.03 с.)