Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Засідання наглядової ради АТ скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію АТ з акціонерами та/або інвесторами.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Спостережна рада кооперативу. Спостережна рада як орган корпоративного управління кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління (виконавчого директора) кооперативу.

 

35. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР).

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю у корпоративному підприємстві може створюватися контрольний орган.

У корпоративному підприємстві контрольний орган може бути колегіальним (ревізійна комісія) або одноособовим (ревізор).

Членами ревізійної комісії (ревізором) корпоративного підприємства можуть бути обрані тільки учасники (члени) підприємства.

В АТ з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія.

В АТ членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути:

1) член наглядової ради;

2) член виконавчого органу;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів товариства.

У ТОВ та ТДВ ревізійна комісія може утворюватися загальними зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб.

Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи його спостережної ради.

На відміну від наглядової (спостережної) ради діяльність ревізійної комісії (ревізора) різниться періодичністю та не охоплює контролю за всією поточною діяльністю корпоративного підприємства, а носить вибірковий характер. Так, періодичний контроль здійснюється ревізійною комісію (ревізором) у процесі проведення перевірок щодо поставлених вищим органом корпоративного підприємства конкретних завдань.

У ТОВ та ТДВ ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Крім того у ТОВ та ТДВ ревізійною комісією здійснюється контроль за діяльністю дирекції (директора).

Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності кооперативу.

 

36. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР - ЦЕ ОСОБА, ОБРАНА НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ЗА ПРОПОЗИЦІЄЮ ЇЇ ГОЛОВИ, ЯКА ВІДПОВІДАЄ ЗА ВЗАЄМОДІЮ АТ З АКЦІОНЕРАМИ ТА/АБО ІНВЕСТОРАМИ, СПРИЯЄ КООРДИНАЦІЇ РОБОТИ ВСІХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АТ, ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ ЦИМИ ОРГАНАМИ ТА АКЦІОНЕРАМИ, ГОТУЄ ПРОЕКТИ КОРПОРАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, ВИРІШУЄ ІНШІ ЮРИДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРПОРАТИВНИМ УПРАВЛІННЯМ У ТОВАРИСТВІ.

На корпоративного секретаря статутом та внутрішніми документами АТ може бути покладено виконання таких завдань, як:

- забезпечення організаційно-технічних та юридичних дій щодо скликання та проведення загальних зборів АТ, засідань наглядової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії, організації голосування на них (у тому числі, шляхом опитування членів цих органів АТ), ведення та зберігання протоколів засідань цих органів;

- контроль за виконанням рішень наглядової ради, аналіз їх дієвості та ефективності;

- виконання обов’язків секретаря загальних зборів АТ;

- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам;

- забезпечення зв’язку з акціонерами, у тому числі роз’яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;

- забезпечення обміну інформацією про діяльність АТ між товариством та іншими заінтересованими особами;

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користуватися довірою з боку акціонерів.

 

37. ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПЕРСОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ.

Характерною рисою корпоративного управління в персональних господарських товариствах (повне товариство, командитне товариство) є відсутність органів управління. У зв’язку з цим ч. 1 ст. 92 ЦКУ, згідно

Повне і командитне товариство мають спрощену систему управління - управління товариствами здійснюються не через структуру органів, а безпосередньо учасниками. Тобто у персональних товариствах саме учасники (всі вони в сукупності або окремі з них) виконують функції органів юридичної особи - представляють товариство у відносинах з третіми особами, безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність, приймають рішення від імені товариства (виражають його волю).

При цьому, якщо в повному товаристві брати участь в управлінні можуть всі учасники такого товариства, то у командитному товаристві управління діяльністю товариства та ведення його справ є виключним правом повних учасників.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.009 с.)