Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного (ч. 6 ст. 42 Закону про АТ). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного (ч. 6 ст. 42 Закону про АТ).В АТ з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Рішення загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом про АТ.

Статутом приватного АТ може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства;

- про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;

- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону про АТ при вчиненні значного правочину.

Разом з тим, законодавцем визначені питання, рішення з яких повинні прийматись кваліфікованої більшістю голосів.

Так, рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, у разі голосування за:

- внесення змін до статуту товариства;

- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства.

Право голосу на загальних зборах АТ мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених ст. 26 Закону про АТ, - також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами АТ таких питань (ч. 5 ст. 26 Закону про АТ):

1) припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

2) внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

3) внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу АТ, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування АТ;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів АТ.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

 

46. ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.007 с.)