ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІФінансування охорони праці здійснюється роботодав­цем. Працівник не несе ніяких витрат на заходи щодо охо­рони праці.

— 36 —

На підприємствах, в галузях і на державному рівні у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку створюються фонди охорони праці, які поділяються на державний, галузеві, регіональні і фонди охорони праці підприємств.

Створення державного фонду охорони праці та управ­ління ним здійснює Держнаглядохоронпраці, який:

- акумулює кошти фонду і спрямовує їх на вирішення проблем у найбільш пріоритетних напрямах охорони праці, на забезпечення реалізації державної політики України у цій галузі;

- складає розрахунки витрат на здійснення конкретних заходів з охорони праці;

- забезпечує фінансування національної програми по­ліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- здійснює контроль за правильним і ефективним ви­користанням коштів, а також за своєчасним і повним надходженням їх до державного фонду охорони праці від галузевих фондів та підприємств, для котрих не ви­значено галузевого фонду, а також громадських органі­зацій та громадян у порядку добровільних внесків.

Кошти державного фонду охорони праці формуються

за рахунок:

- відрахувань коштів госпрозрахункових підприємств;

- коштів передбачених на охорону праці в державному бюджеті окремим рядком;

- коштів, одержаних від застосування органами держав­ного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охо­рону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а та­кож від штрафів за нещасні випадки на виробництві та випадки професійних захворювань, що сталися з вини підприємств, штрафів з працівників, винних у порушен­ні вимог щодо охорони праці;

- добровільних внесків окремих підприємств, громад­ських організацій та громадян, а також інших надхо­джень.

— 37 —

Кошти державного фонду, згідно з кошторисом, затвер­дженим Держнаглядохоронпраці за погодженням з Мініс­терством фінансів, спрямовуються на:

- фінансування заходів щодо комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань;

- сприяння становленню і розвитку спеціалізованих під­приємств і виробництв, творчих колективів, науково-технічних центрів, експертних груп; заохочення трудо­вих колективів і окремих осіб, які плідно працюють над розв'язанням проблем охорони праці;

- організацію роз'яснювальної роботи в трудових колек­тивах і серед населення та здійснення інших заходів відповідно до завдань фонду.

Створення галузевих фондів охорони праці та управ­ління ними здійснюється міністерствами, відомствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади та об'єднаннями підприємств, уповноваженими управляти майном цих підприємств.

Ці органи забезпечують:

- акумулювання коштів, що перераховуються підприєм­ствами відповідно до Інструкції, і використання їх у най­більш пріоритетних напрямках охорони праці відповідних галузей;

- цільове витрачання коштів на здійснення галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого се­редовища, які погоджуються з Держнаглядохоронпраці. Кошти галузевих фондів формуються за рахунок:

- відрахувань коштів госпрозрахункових підприємств га­лузі та споріднених з галуззю за профілем діяльності підприємств недержавних форм власності, прикріпле­них до галузевого фонду за погодженням з місцевим органом Держнагляд охоронпраці;

- коштів, одержаних від застосування органами держав­ного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охо­рону праці, за нещасні випадки та випадки професій­них захворювань, а також коштів від стягнення цими

— 38 —

органами штрафів з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони праці;

- добровільних внесків окремих підприємств, громад­ських організацій та громадян, а також інших надхо­джень.

Кошти галузевих фондів згідно з кошторисами, затвер­дженими міністерствами, відомствами, іншими централь­ними органами державної виконавчої влади, уповноваже­ними управляти майном підприємств, спрямовуються на фінансування галузевих програм поліпшення стану безпе­ки, гігієни праці та виробничого середовища.

Створення (в разі потреби) регіональних фондів та управління ними здійснюється обласними, міськими державними адміністраціями, а також органами місце­вого самоврядування районів (крім районів у містах) та міст обласного підпорядкування, якщо там створені такі фонди.

Кошти регіональних фондів охорони праці формують­ся за рахунок:

- відрахувань коштів госпрозрахункових підприємств ре­гіону, а також розташованих в регіоні структурних під­розділів (філіалів) госпрозрахункових підприємств, що мають окремий баланс та рахунки в установах банку;

- коштів місцевого бюджету, що виділяються у місцево­му бюджеті окремим рядком;

- коштів, одержаних від застосування органами держав­ного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охо­рону праці, за нещасні випадки та випадки професій­них захворювань, а також коштів від стягнення цими органами штрафів з працівників, винних у порушенні вимог щодо охорони праці;

- добровільних внесків підприємств, громадських органі­зацій та громадян, а також інших надходжень.

Фонди охорони праці підприємств створюються на госпрозрахункових підприємствах незалежно від форм власності.

Власники підприємств або уповноважені ними органи визначають порядок управління фондами охорони праці підприємств, здійснюють контроль за правильним вико­ристанням та обліком цих коштів, призначають відпові­дальних

— 39 —

за це посадових осіб. Рішення про використання фондів охорони праці приймається за участю служби охо­рони праці та профспілок підприємств.

Кошти фондів охорони праці підприємств формуються за рахунок:

- частини прибутку від підприємницької діяльності, що визначається колективними договорами і залежить від фактичного рівня безпеки і умов праці у конкретних ви­робництвах та обсягу нерозв'язаних проблем з питань охорони праці;

- відрахувань коштів підприємств;

- коштів, одержаних від застосування органами держав­ного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охо­рону праці.

Кошти фондів охорони праці підприємств викори­стовуються тільки на виконання комплексних заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів з охорони праці, які погоджуються з місцевими органами Держнаглядохоронпраці, а також на подальше підвищен­ня рівня охорони праці на виробництві.

Ці кошти не можуть витрачатись на ремонтні та інші ро­боти, пов'язані з підтриманням основних фондів (включа­ючи інженерно-технічні заходи безпеки, засоби колектив­ного та індивідуального захисту працюючих) у належному технічному стані, навчання кадрів, придбання спецодягу, молока, змиваючих і знешкоджуючих засобів, надання різних пільг і компенсації працюючим, благоустрій та озе­ленення території, природоохоронні та інші заходи, безпо­середньо непов'язані з покращенням умов і підвищенням рівня безпеки праці на виробництві.

Одним з джерел формування державного та регіональ­них фондів охорони праці є кошти, передбачені на охорону праці в державному та місцевих бюджетах. Асигнування, передбачені державним бюджетом на фінансування на­ціональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, перераховуються в установленому порядку Міністерством фінансів щоквар­тально на спеціальний рахунок Держнаглядохоронпраці. Аналогічного порядку треба

— 40 —

дотримуватися відповідним місцевим органам щодо перерахування до регіональних фондів охорони праці коштів, передбачених місцевим бю­джетом.

Основне джерело формування всіх фондів охорони праці - відрахування коштів від госпрозрахункової діяль­ності підприємств. Госпрозрахункові підприємства, неза­лежно від форм власності, відраховують до фондів кошти в розмірі не менш 0,5 відсотка від фактичного обсягу реа­лізованої продукції (робіт, послуг), за винятком суми подат­ку на добавлену вартість і акцизного збору, з віднесенням їх до витрат виробництва і обігу. Для бюджетної організації витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не менш 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

Контроль за своєчасним і повним надходженням ко­штів здійснюють державні податкові інспекції, органи Держнаглядохоронпраці та органи що є розпорядниками регіональних і галузевих фондів.

Контроль здійснюється шляхом перевірки бухгалтер­ських документів за поточний і минулий роки.

НАВЧАННЯ ТА ІНСТРУКТАЖ

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.009 с.)