ТОП 10:

Цивільна процесуальна правосуб’єктність прокурораВсього годин – 12, у т.ч. лекції – 2, практичних - 4, самостійна робота – 6.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Загальні принципи організації і діяльності прокуратури.

2. Сутність представництва прокуратурою інтересів громадян в суді.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Органи прокуратури, кожен в межах своєї компетенції, відіграють реальну і конкретну роль у виконанні завдань і здійсненні функцій, покладених на прокуратуру. Їх система та структура побудовані так, щоб вплив прокуратури на забезпечення законності, правопорядку, прав і законних інтересів громадян був ефективним, всеохоплюючим на всій території України і на всіх напрямах соціальних відносин, урегульованих законами.

Правовими підставами участі прокурора в цивільному процесі є: Конституція України (ст. 121-123), Закон України «Про прокуратуру» (п. 6 ст. 1, ст. 19, 33-40 та ін.), ст. 26, 27, 45, 46 та ін. нового ЦПК, ст. 42, 165, 170, 240 СК та Накази Генерального прокурора України.

Для відповіді на перше питання студенти, керуючись вказаними нормативно-правовими актами повинні навести визначення органів прокуратури, визначити їх структуру, завдання і функції.

Слід звернути увагу, що відповідно до ЗУ «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року, до функцій прокуратури було додано нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Сутність представництва прокуратурою інтересів громадян в суді передбачає з’ясування поняття представництва інтересів громадян та держави у суді, приводів та підстав участі прокурора у цивільному процесі, його завдань, прав та обов’язків.

При цьому участь прокурора у цивільному процесі може бути двох видів: факультативною та обов’язковою. Студентам необхідно вміти розмежовувати ці різновиди, підтверджуючи свої міркування положеннями законодавства.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Дайте визначення понять: «прокурор», «органи прокуратури», «представництво інтересів громадян та держави у суді».

2. Яка структура органів прокуратури?

3. Хто очолює систему органів прокуратури? Який порядок його обрання та строк повноважень?

4. Які завдання прокурорського нагляду за додержанням законів?

5. Визначте функції органів прокуратури.

6. Вкажіть приводидля представництва прокуратурою інтересів громадян в суді.

7. Що є підставами для представництва прокуратурою інтересів громадян та держави в суді?

8. Які завдання участі прокурора у цивільному процесі?

9. Які права та обов’язки має прокурор як учасник цивільного процесу?

10. В чому відмінність обов’язкової та факультативної участі прокурора у цивільному процесі?

 

 

Тематика рефератів:

1. Історія становлення системи прокурорського нагляду в Україні.

2. Прокурор як учасник цивільного процесу: правовий статус.

3. Реформування органів прокуратури на сучасному етапі.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1.Прокурор в інтересах Веселова пред’явив до підприємства позов про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. У судове засідання Веселов не з'явився та не подав суду заяв, які б свідчили про те, чи підтримує він позов, чи ні.

Чи має прокурор право на пред'явлення позову в інтересах Веселова? Якими мають бути дії суду?

Завдання № 2.Суд закрив провадження у справі у зв'язку з тим, що прокурор, який пред'явив позов до будівельного тресту в інтересах Ломако про відшкодування шкоди, заподіяної йому в результаті нещасного випадку, відмовився від позовних вимог.

Чи має право прокурор, що пред'явив позов, відмовитися від нього? Які процесуальні наслідки викликає відмова прокурора від пред'явленого ним позову?

Завдання № 3.У суді порушена справа за позовом комунального підприємства до Савченка про стягнення 500 грв. збитків, завданих неправомірними діями. Суд виніс ухвалу про обов'язкову участь прокурора в даній справі та надіслав копію ухвали прокурору. У призначений час для участі в судовому засіданні з'явився помічник прокурора.

Чи має право приймати участь у цій справі помічник прокурора, а не сам прокурор, який був залучений судом до участі у справі? Як вчинить суд?

Завдання № 4.За договором купівлі-продажу державне підприємство «Ластівка» придбало у Васько і Єгорова будинок за 5000 грв. Прокурор в інтересах державного підприємства пред'явив позов про визнання договору недійсним на тій підставі, що Єгоров є недієздатною особою та не мав право підписувати угоду.

Чи мав право прокурор подавати позов в інтересах державного підприємства? Як вчинить суд?

 

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

4. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

5. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 53. – Ст. 793.

6. Про організацію роботи з представництва в суді, захисті інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 6.

Спеціалізова література:

1. Буліух Л. Представництво інтересів громадян або держави у суді – конституційна функція діяльності прокурорів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 6. – С. 70-73.

2. Дунас Т. Місце і роль прокурора у сучасному цивільному процесі України // Вісник прокуратури. – 2010. - № 2. – С. 81-90.

3. Дунас Т., Руденко М. Завдання представництва прокурора у цивільному процесі // Юридичний журнал. – 2006. - № 7. – С. 58-64.

4. Руденко М. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. - № 3. – С. 67-71.

5. Руденко Н.В. Представництво інтересів громадянина чи держави в суді як функція органів прокуратури в Україні // Прокурорська і слідча практика. - 2001. - № 3-4. - С. 106.

6. Сапунков В. Представництво прокурора як процесуальний інститут // Вісник прокуратури. - 2002. - № 6. - С. 67-72.

 

Практичне заняття № 2.

Питання для обговорення:

1. Основні форми участі прокурора в цивільному процесі.

2. Захист прокурором інтересів держави.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Представницька діяльність прокурора в процесі проходить у конкретних формах. Згідно з ч. 5 ст. 36-1 ЗУ «Про прокуратуру» прокурор самостійно визначає підстави для представництва у судах, форму його здійснення.

Перелік форм представництва чітко визначений Законом:

а) звернення прокурора до суду з позовами чи заявами про захист прав і свобод інших осіб, невизначеного кола осіб, прав юридичних осіб, коли порушуються інтереси держави, або про визнання незаконними правових актів, дій або рішень органів і посадових справ;

б) участь у розгляді судами справ;

в) внесення прокурором апеляційного, касаційного подання на судові рішення або заяви про їх перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Студенти повинні охарактеризувати кожну з перелічених форм, навести їх особливості у цивільному процесі.

Слід зазначити, що прокурорське представництво, як і представництво, передба­чене ст. 38 ЦПК, за своєю природою є цивільним процесуальним, оскільки у суді прокурор вчиняє процесуальні дії на захист порушених чи оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян і держави, проте воно суттєво відрізняється від закріпленого чинним законодавством інституту представництва в суді. Для відповіді на перше питання практичного заняття необхідно визначити відмінні риси представництва прокурором у цивільній справі від судового представництва загалом.

Стосовно захисту прокуратурою інтересів держави слід відмітити, що держава є особливим суб'єктом цивільного судочинства. Держава не може безпосередньо здійснювати в суді свої права, її інтереси потребують захисту представниками. Це можуть бути органи державної влади й управління або прокурор.

В першу чергу слід визначити поняття «інтересів держави». Спробу дати тлумачення поняття «інтереси держави» зробив Конституційний Суд України у рішенні від 8 квітня 1999 р. у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді)

Не останнє значення має й з'ясування студентами в яких саме випадках прокурор має право звертатися до суду на захист інтересів держави.

 

Завдання для самоконтролю:

1. В яких формах можливе представництво прокурора у суді інтересів громадян та держави у цивільній справі?

2. Які точки зору існують щодо правової природи представництва прокурора?

3. Назвіть відмінні риси представництва прокурором від судового представництва.

4. В яких випадках прокурор може обстою­вати інтереси громадян і держави в суді?

5. Як необхідно розуміти категорію «державний інтерес»?

6. В яких саме випадках прокурор має право звертатися до суду на захист інтересів держави?

 

Тематика рефератів:

1. Правова природа представництва прокурором інтересів громадян та держави у суді.

2. Інтереси громадян і держави як предмет прокурорсько-судового представництва.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1.Прокурор пред’явив позов в інтересах органу місцевого самоврядування про виселення з приватного будинку подружжя Погорілових у зв’язку з тим, що земельна ділянка, на якій знаходився будинок, відведена під будівництво шляхопроводу.

Суд залишив заяву без руху, оскільки прокурором не було сплачено державне мито та не додані докази про те, що земельна ділянка відведена під будівництво.

Прокурор з'явився до судді на прийом та заперечував протии дій судді.

Чи правомірні дії суду? Який процесуальний статус має в цивільному процесі прокурор? Як прокурор може подолати дану ситуацію?

Завдання № 2.Суд при розгляді справи за позовом Ахлябової до Брилова про виселення допустив порушення процесуального закону. Помічник прокурора, що не брав участь у справі, подав до апеляційного суду апеляційне подання на рішення суду.

Чи мав право це робити помічник прокурора, якщо він не брав участі у суді першої інстанції?

Завдання № 3.Прокурор району пред'явив позов в інтересах фермера Кашкіна про відшкодування збитків, за­вданих в результаті порушення правил зберігання моркви та буряків до агронома Макухи, зоотехніка Симорода та бухгалтера Квача. У судовому засі­данні представник фермера, враховуючи об'єктив­ні обставини, - непередбачені суворі зимові умови та природні втрати, - погодився з відповідачами про зменшення суми стягнення наполовину, про що і була подана до суду на затвердження мирова угода. Прокурор вимагав розглянути справу і задо­вольнити позов у повному обсязі.

Яку відповідь належить дати суду?

Завдання № 4.Пред'явивши позов до ПП «Плодовочторгу» в інтересах фермера Жука, прокурор на підтвердження позовних вимог просив суд витребувати від ПП «Плоовочторгу» всі накладні про прийняття овочів від фермера за травень-серпень та акти товарних експертиз, а також призначити бухгалтерську перевірку щодо встановлення суми заборгованості торгом фермеру.

Розглянувши це клопотання, суд відмовив у його задоволенні, посилаючись на те, що обов'язок доказування і подання доказів лежить на сторонах. Стосовно призначення перевірки, то суд може задовольнити клопотання за умови, що попередньо будуть внесені кошти на її проведення.

Чи правильна ухвала суду? Які процесуальні дії має право вчинити прокурор, одержавши таку ухвалу?

 

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

4. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

5. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 53. – Ст. 793.

6. Про організацію роботи з представництва в суді, захисті інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень: Наказ Генерального прокурора України від 19 вересня 2005 р. № 6.

Спеціалізова література:

1. Говоруха М. Прокурорський нагляд у виконавчому провадженні: сучасний стан та перспективи // Право України. – 2007. - № 4. – С. 118-121.

2. Дунас Т., Руденко М. Форми представництва прокурора у цивільному процесі // Юридичний вісник України. – 2006. - № 46. – С. 6-7.

3. Зілковська Л.М. Щодо участі прокурора у справах про усиновлення // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2005. - № 28. – С. 366-370.

4. Петровський А.В. Актуальні питання участі прокурора у справах про визнання правочинів недійсними у світлі нового цивільно-процесуального законодавства // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2005. - Вип. 29. - С. 391-397.

5. Сиврук О. Звернення прокурора до суду (із заявою про видачу судового наказу) // Вісник прокуратури. – 2010. - № 4-5. – С. 12-20.

6. Сапунков В. Представництво прокурора як процесуальний інститут // Вісник прокуратури. - 2002. - № 6. - С. 67-72.

 

 

ТЕМА № 20Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.012 с.)