ТОП 10:

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»Рейтингова система оцінювання успішності навчання (далі – РСО) та визначення академічного рейтингу студентів забезпечує реалізацію дидактичного принципу свідомого ставлення студентів до навчання.

В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Метою впровадження рейтингової системи оцінювання є:

– інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;

– підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;

– встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;

– забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні;

– підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів;

– зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

У Запорізькому юридичному інституту ДДУВС встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це максимально можлива сума балів за всі види робіт з даної дисципліни: семінарські, практичні та інші заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і розділів; робота за індивідуальним планом; колоквіуми, написання тез тощо.

Оцінювання всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою цивільно-правових дисциплін критеріїв. Складова модульного контролю має бути не більше 40 балів.

Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, виконаних у рамках аудиторних занять, - 30 балів; самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний контроль, – 40 балів.

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з дисципліни «Цивільний процес»

У п'ятому семестрі

Змістовний модуль 1. Загальні положення Змістовний модуль 2. Окремі питання цивільного процесу  
аудиторні заняття сам. робота, індивідуальна робота модульний контроль аудиторні заняття сам. робота, індивідуальна робота модульний контроль ЗАЛІК
Т. 1 Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 Т. 7    
Середній бал (сума набраних балів у межах одного модуля, поділена на кількість модулів)

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з дисципліни «Цивільний процес»

У шостому семестрі

  Змістовний модуль 3. Особлива частина   Змістовний модуль 4. Перегляд судових рішень  
аудиторні заняття сам. робота, і/р модульний контроль аудиторні заняття сам. робота, індивідуальна робота модульний контроль ЗАЛІК
Т. 8 Т. 9 Т. 10 Т. 11 Т. 12 Т. 13 Т. 14 Т. 15 Т. 16 Т. 17    
Середній бал (сума набраних балів у межах одного модуля, поділена на кількість модулів)

 

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з дисципліни «Цивільний процес»

У сьомому семестрі

Змістовний модуль 5. Особливості правового статусу окремих суб’єктів цивільного процесу Змістовний модуль 6. Окремі аспекти розгляду цивільних справ за участю іноземного елемента  
аудиторні заняття сам. робота, індивідуальна робота модульний контроль аудиторні заняття сам. робота, індивідуальна робота модульний контроль ЗАЛІК
Т. 18 Т. 19 Т. 20 Т. 21 Т. 22 Т. 23 Т. 24 Т. 25 Т. 26    
Середній бал (сума набраних балів у межах одного модуля, поділена на кількість модулів)

 

Студенти, які отримали за результатами вивчення дисципліни у семестрі менше 60 балів обов'язково складають залік (іспит).

Студент, який повністю виконав навчальний план, позитивно атестований з дисципліни «Цивільний процес» за результатами модульних контролів (отримав 60 балів і вище) має право:

1) не складати залік (іспит), якщо він згоден із отриманою оцінкою. У такому випадку на останньому тижні теоретичного навчання йому у заліково-екзаменаційній відомості проставляється рейтинговий бал і відповідна оцінка за 4-х бальною шкалою.

2) складати підсумковий залік (іспит) з метою підвищення оцінки, отриманої за результатами модульних контролів. Складова залікового (екзаменаційного) контролю має бути не більше 40 балів. У цьому разі бали, отримані за модульні контролі, скасовуються, а бали, отримані за виконання завдань поточного контолю, зберігаються. Відповідно підсумкова оцінка за семестр розраховується як:

П = ПК1+ПК2 + З

 

де ПК1, ПК2 – підсумкові бали за поточний контроль,

З– бали за результатами складання заліку.

 

Під час контролю систематичності та активності роботи студентів оцінці можуть підлягати: відвідування семінарських і практичних занять, активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів, виконання завдання для самостійного вивчення, підготовка рефератів та їх презентація, участь у студентських конференціях, гуртках, наукових конкурсах та олімпіадах, інші форми робіт.

Кафедра цивільно-правових дисциплін і викладачі можуть встановлювати заохочувальні бали за активну участь в обговоренні навчального матеріалу, творче виконання завдань, за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу «Цивільний процес», а також вилучати бали за пропуски занять, несвоєчасне виконання завдань тощо. Слід однак мати на увазі, що під час додаткового нарахування балів їх загальна сума не повинна перевищувати максимально допустиме значення.

 

 

Переведення значення рейтингових оцінок

З кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки

Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4 бальну шкалу та європейську шкалу ECTS:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.007 с.)