ТОП 10:

Змістовний модуль № 3 закінчується написанням контрольної роботиЗмістовний модуль № 4

Перегляд судових рішень

ТЕМА № 13

Апеляційне провадження

Всього годин – 15, у т.ч. лекції – 4, практичних - 4, самостійна робота – 7.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Сутність і значення стадії апеляційного провадження.

2. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення.

3. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Апеляційне провадження – це сукупність дій суду апеляційної інстанції та осіб, які беруть участь у справі, що здійснюються з метою перевірки законності і обґрунтованості рішень та ухвал суду першої інстанції, що не набрали законної сили.

Для характеристики сутності і значення стадії апеляційного провадження студентам необхідно визначити мету апеляційного провадження, його ознаки та завдання. Слід звернути увагу, що у порівнянні з нормальним ходом процесу це додатковий етап судочинства, що виникає з ініціативи осіб, які беруть участь у справі, якщо вони вбачають необхідність у перевірці правильності рішень суду першої інстанції, які не набрали законної сили.

Для реалізації апеляційного провадження необхідна наявність ряду передумов об’єктивного та суб’єктивного характеру. Однією з основних передумов допустимості апеляційного оскарження є наявність об'єкта, з приводу якого подається апеляція. Суб'єктивною передумовою є наявність певного кола осіб, які мають право подати апеляційну скаргу на рішення, ухвалу суду першої інстанції (ст. 292 ЦПК України). При відповіді на це запитання студенти мають детальніше охарактеризувати згадані умови.

Об'єктивізацією права на апеляційне оскарження є заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга. У другому питанні необхідно визначити форму і зміст апеляційної скарги (ст. 295 ЦПК України), строк подання скарги (ст. 294 ЦПК України), порядок подання апеляційної скарги (ст. 296 ЦПК України), порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду (ст. 297 ЦПК України), доповнення, зміну апеляційної скарги або відкликання її чи відмову від неї (ст. 300 ЦПК України).

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгляду.

Студенти повинні проаналізувати процедуру розгляду справи в апеляційному провадженні і приділити увагу наступним особливостям апеляційного провадження: 1) особи, які беруть участь у справі, набувають додаткові процесуальні права; 2) особливо обговорюється, що суд апеляційної інстанції вправі досліджувати нові докази; 3) зміна складу учасників справи в апеляційній інстанції обмежується вимогами незмінності предмета розгляду; 4) апеляційне провадження завершується або апеляційним рішенням, або апеляційною ухвалою.

 

Завдання для самоконтролю:

1. В чому відмінність повної і неповної апеляції?

2. Що є метою апеляційного провадження?

3. Які ознаки апеляційного провадження?

4. Назвіть передумови апеляційного оскарження.

5. Які відомості повинні бути зазначені в скарзі про апеляційне оскарження?

6. Який строк подання апеляційної скарги?

7. Як здійснюється подання апеляційної скарги?

8. Які права має особа, яка подала апеляційну скаргу?

9. Які дії вчиняє суддя-доповідач протягом десяти днів з дня отримання справи?

10. Охарактеризуйте процедуру розгляду справи судом апеляційної інстанції.

11. Чи може позивач в апеляційному суді відмовитися від позову чи укласти мирову угоду?

Тематика рефератів:

1. Право на апеляційне оскарження.

2. Апеляційне оскарження в іноземному цивільному процесі.

Практичні завдання:

Завдання № 1. Районний суд розглянув справу за позовом громадянина Козака до Управління залізниці про стягнення плати за оренду складських приміщень і в позові відмовив з тією причини, що позивач не звертався з претензією до Управління залізниці.

Чи є підстави для апеляційного оскарження цьо­го рішення суду?

Завдання № 2. Громадянин Маренко в позовній заяві до видавництва і до громадянина Луковського просив суд визнати його автором перекладу та стягнути з відповідачів авторський гонорар, забезпечивши позов накладанням арешту на частину нарахованої Луковському суми авторського гонорару.

Громадянин Маренко на підтвердження своїх позовних вимог посилався на те, що видавництво в жовтні видало книгу польського вченого Т. Пере­клад 8,3 друкованих аркушів книги він зробив на весні цього року, між тим перекладачем значиться громадянин Луковський. На той час, коли перекла­дена позивачем частина книги була одержана гро­мадянином Луковським від громадянина Ольховського, на прохання якого позивач зробив переклад, і подана громадянином Луковським до видав­ництва, яке видало книгу, де був зазначений перекладачем лише громадянин Луковський, чим видавництво порушило його авторські права, а гро­мадянин Луковський одержав гонорар за зробле­ний позивачем переклад і незаконно збагатився.

До цього ж суду звернувся громадянин Тесленко про стягнення винагороди за переклад - пере­кладачем книги значиться також громадянин Лу­ковський, тоді як за проханням громадянина Ольховського цей переклад зробив він сам.

Позивачі просили суд допустити негайне виконання по справі. Розглянувши позовні вимоги громадян Маренка і Тесленка, суд постановив визнати їх авторами названих перекладів і стягнути з Луковського на користь Маренка та на користь Тесленко заявлені суми гонорару.

Як належить діяти позивачам, якщо вони вва­жають, що в цій частині рішення суду незаконне?

Завдання № 3. Рішенням суду за позовом міськмолзаводу до громадянина Криничного з нього було стягнуто 1/4 частину від пред'явленого позову, виходячи з того, що адміністрація заводу не організувала належно­го обліку і зберігання готової продукції, але відпо­відні службові особи, які зобов'язані були це зро­бити, - директор, заступник директора, головний бухгалтер, начальник цеху та інші не були залучені до справи співдоповідачами.

Міськмолзавод оскаржив це рішення суду, ви­магаючи його скасування.

Яку ухвалу прийме суд другої інстанції за апеляційною скаргою міськмолзаводу?

 

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93.

 

Спеціалізована література:

1. Бородин М.М. Апелляционное и кассационное обжалование по ГПК Украины // Российская юстиция. – 2004. - № 1. – С. 55-57.

2. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України // Право України. – 2008. - № 8. – С. 87-91.

3. Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2006.– Вип. 31. – С. 368-375.

4. Гусаров К.В. Суб'єкти права апеляційного оскарження в цивільному процесі // Проблеми законності. – 2004. – Вип. 65. – С. 94-101.

5. Жилин Г.А. Задачи и цели в апелляционном и кассационном производстве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - № 5. – С. 25.

6. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. - № 2. – С. 16-21.

7. Коваль В. Ініціювання апеляційного провадження // Вісник прокуратури. – 2003. - № 12. – С. 97-101.

8. Луспеник Д. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду в суді апеляційної інстанції: спірні питання // Право України.– 2007. - № 6. – С. 69-74.

9. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - № 4. – С. 50-55.

Практичне заняття № 2.

Питання для обговорення:

1. Повноваження суду апеляційної інстанції.

2. Оскарження ухвал суду першої інстанції.

3. Ухвали і рішення апеляційного суду.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Ст. 307 ЦПК України визначає, що за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має коло повноважень. Студенти мають проаналізувати і дати визначення кожного повноваження.

Поряд з рішенням суду першої інстанції самостійним об’єктом апеляційного провадження виступать також його ухвали, що не набрали законної сили. У ст. 293 ЦПК України дається перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право вчинити одну з передбачених ЦПК України дій (ст. 307 ЦПК України). Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали закріплені у ст. 312 ЦПК України.

Порядок постановлення рішень і ухвал апеляційним судом здійснюється за загальним правилами цивільного судочинства (глава 7 розділу ІІІ ЦПК України). Ст. 315 ЦПК України визначає обов'язкові реквізити ухвали суду апеляційної інстанції, а ст. 316 ЦПК України – зміст рішення апеляційного суду. При цьому слід звернути увагу на те, що рішення або ухвала апеляційного суду набирать законної сили з моменту їх проголошення.

Апеляційний суд у випадках і в порядку, встановлених ЦПК України, може постановити окрему ухвалу. Суд може також постановити окрему ухвалу, в якій зазначає порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, які не є підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Які повноваження має суд апеляційної інстанції?

2. Які ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку?

3. Які підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції чи скасування ухвали?

4. В яких випадках апеляційний суд постановляє ухвалу?

5. Назвіть реквізити ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.

6. В яких випадках постановляється окрема ухвала апеляційного суду?

Тематика рефератів:

1. Повноваження суду апеляційної інстанції.

2. Окрема ухвала апеляційного суду: поняття та значення.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1.Суд розглянув цивільну справу за позовом Марвінської до Марвінського про стягнення аліментів на утримання сина Олега. Про це рішення стало відомо Гродинській, яка отримувала від Марвінського аліменти на сина Віталія, який народився від колишнього шлюбу з Марвінським. Вона вирішила оскаржити рішення суду, оскільки суд не залучив її до участі у справі, а задовольнивши позов, порушив її право на аліменти в більшому розмірі.

Проаналізуйте дії учасників. Які помилки долущені? Чи має право Гродинська на апеляційне оскарження?

Завдання № 2.Ірклієв в апеляційній скарзі вказав, що рішення суду винесено з порушенням норм цивільно-процесуального права: він як відпові­дач не був сповіщений про день і час судового засідання та справа була розглянута у його відсутність.

Ляхін, як третя особа без самостійних вимог з боку відповіда­ча, подав заяву про приєднання до апеляційної скарги, поданої Ірклієвим. Апеляційний суд залишив без руху скаргу Ляхіна, мотивуючи свої дії тим, що при поданні заяви Ляхін не сплатив судовий збір.

Проаналізуйте дії учасників. Чи правомірні дії апеляційного суду?

Завдання № 3. Ступін подав апеляційну скаргу на рішення районного суду. Скарга була подана до суду з копіями за кількістю осіб, що беруть участь у справі. Крім цього, Ступін послався у скарзі на рішення, що оскаржується, сплатив судовий збір, але не підписав її, вважа­ючи, що в апеляційній скарзі цього не слід робити тому, що апеляційний суд буде розглядати всі матеріали справи. Апеляційний суд прийняв скаргу та розглянув її.

Проаналізуйте дії учасників. Чи вірні дії апеляційного суду? Що мав вчинити апеляційний суд?

Завдання № 4. Цегельна звернулась до суду з позовом до Цегельного про розпо­діл майна. При розгляді справи в суді сторони заявили про укла­дення мирової угоди та просили її затвердити. Суд закрив провад­ження у справі, про що постановив ухвалу 25 грудня. 27 грудня позивачка подала заяву про апеляційне оскарження, а 27 січня апеляційну скаргу на ухвалу суду та просила її скасувати, оскіль­ки мирову угоду суд затвердив із порушенням законодавства.

Проаналізуйте дії учасників та суду? Які помилки допущені?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93.

 

Спеціалізована література:

1. Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - № 12. – С. 27-34.

2. Ємельянова І. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі// Право України. – 2005. - № 8. – С. 3-7.

ТЕМА № 14

Касаційне провадження

Всього годин – 15, у т.ч. лекції – 4, практичних - 4, самостійна робота – 7.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Сутність і значення стадії касаційного провадження.

2. Право касаційного оскарження і порядок його здійснення.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Касаційне провадження – це стадія цивільного процесу, яка передбачає перевірку судом касаційної інстанції законності судових актів, що набрали законної сили. Проаналізувавши положення ЦПК України студенти повинні визначити характерні ознаки касаційного провадження.

До передумов права касаційного оскарження можна віднести наступні факти: 1) наявність об’єкта касаційного перегляду, тобто рішення, що набрало законної сили, або ухвали суду першої або апеляційної інстанції; 2) наявність у касатора статусу особи, яка бере участь у справі; 3) волевиявлення касатора.

При вивченні порядку здійснення касаційного оскарження студентам слід звернути увагу на строк касаційного оскарження (ст. 325 ЦПК України), форму і зміст касаційної скарги (ст. 326 ЦПК України), порядок подання касаційної скарги (ст. 327 ЦПК України), доповнення, зміну касаційної скарги або відкликання її та відмову від неї (ст. 330 ЦПК України), підготовку справи до касаційного розгляду (ст. 331 ЦПК України), попередній розгляд справи (ст. 332 ЦПК України).

Завдання для самоконтролю:

1. Які ознаки касаційного провадження?

2. Що є підставою для порушення касаційного провадження?

3. Хто є суб’єктами права подачі касаційної скарги?

4. Який строк подання касаційної скарги?

5. Які елементи має містити касаційна скарга?

6. У яких випадках суддя-доповідач повертає касаційну скаргу або відмовляє у відкритті касаційного провадження?

7. Протягом якого терміну може бути подана заява про приєднання до касаційної скарги?

8. Чи має право особа, яка подала касаційну скаргу, відмовитися від неї?

Тематика рефератів:

1. Перегляд судових рішень в Україні в порядку касаційного провадження: вдосконалення процедури.

2. Порівняльна характеристика апеляційного і касаційного провадження.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1. Зарічанське відділення комерційного банку пред'явило позов до громадянина Кролика про стягнення простроченої заборгованості за довго­строковою позикою, яка була йому надана строком на 7 років, із нарахованими процентами на день подачі позовної заяви.

Суд позов банку повністю задовольнив і на забезпечення виконання наклав арешт на будинок, що належав відповідачу. Апеляційний суд скаргу громадянина Кролика відхилив. У касаційній скарзі громадянин Кролик зазначив, що справа в суді бу­ла розглянута без позивача і відповідача, без з'ясу­вання причин неявки їх в суд і за відсутності даних про вручення їм повістки. Коли і які суми сплатив Кролик в рахунок одержаної позики, чи ставив по­зивач до відома Кролика про необхідність сплати заборгованості, яка причина прострочки, що допу­стив відповідач, - суд не встановив і ніяких заходів до з'ясування всіх цих необхідних для правильного рішення спору обставин не вжив. Постановляючи рішення, суд не врахував, що подані позивачем дані про розмір заборгованості суперечливі: в позовній заяві зазначено, що Кролик мав заборго­ваність 550 тис. грн, в довідці банку було зазначено, що Кролик виплатив з моменту одержання позики тільки 50 тис. грн, що решта складає 500 тис. грн, в особистому рахунку зазначено, що Кролик вніс 55 тис. грн, в довідці банку, доданої до касаційної скарги, зазначалось, що Кролик сплатив борг за позикою в сумі 57 тис. грн. Не перевіривши цих роз­рахунків, суд не мав можливості обґрунтувати й своє рішення по суті.

Враховуючи, що факти, зазначені в скарзі, відповідали дійсності, вкажіть, як мусить реагувати касаційний суд на цю скаргу? Складіть від імені громадянина Кролика відповідний процесуальний документ.

Які підстави для оскарження судового рішення в касаційному порядку? Визначіть можливих су­б'єктів ооскарження судового рішення у цій справі.

Завдання № 2. Приватне підприємство заявило позов до громадянина Голоденка про стягнення заподіяної шко­ди в результаті нестачі та псування продовольчих товарів на складі підприємства, де відповідач пра­цював завідуючим складом. Позов був задоволений частково - на 80 % заявленої суми і стягнено вар­тість експертизи. При розгляді справи відповідач подав до суду акти та інші виправдувальні докумен­ти на підтвердження того, що нестачі та псування товарів у нього немає. Суд не дав цим документам оцінки в своєму рішенні. Крім того, суд не врахував також висновок судово-бухгалтерської експертизи, яка вважала, що позов підприємства до громадяни­на Голоденка заявлений безпідставно.

Ухвалою апеляційного суду це рішення суду бу­ло залишено у силі.

Чи є підстави для оскарження в касаційному порядку цих постанов суду? Які норми ЦПК України були порушені? Напишіть касаційну скаргу від імені громадянина Голоденка.

Завдання № 3.Кравченко, працюючи водієм фермерського господарства, зро­бив наїзд на Симиренка і завдав йому тілесних ушкоджень. Симиренко, вважаючи, що шкода заподіяна спільно Кравченком і власником автомобіля - фермерським господарством, пред'явив позов до суду до обох. Суд у рішенні встановив відповідальність за заподіяну шкоду фермерському господарству як власнику джерела підвищеної небезпеки. Фермерське господарство оскар­жило рішення до апеляційного суду, але ухвалою останнього рішення було залишено незміненим та набуло законної сили. Прокурор міста, вважаючи, що рішення невірне, подав касаційну скаргу.

Чи мав право прокурор пред'явити касаційну скаргу? Які осо­би мають право на подання касаційної скарги?

Завдання № 4. Власник будинку Левченко пред'явив позов до Чеховського про виселення його з кімнати, яку він наймав у будинку, в зв'язку з тим, що Чеховський не сплачує гроші за оренду кімнати. Чеховський у свою чергу пред'явив зустрічний позов про стягнення з Левченко 500 грн. за килим, який він продав Левченко, але гро­шей так і не одержав.

Суд відмовив у прийнятті цього зустрічного позову, тому що, на його думку, немає підстав для спільного розгляду їх в одному процесі, про що постановив ухвалу.

Чеховський оскаржив ухвалу суду, але апеляційний суд не задовольнив скаргу, визнавши мотивацію відмови прийняття зустрічного позову законною, а також враховуючи те, що Чеховсь­кий може пред'явити позов до Левченко окремо.

Чеховський вирішив звернутись з касаційною скаргою до касаційного суду, оскільки вважав незаконними постанови суду першої та апеляційної інстанції.

Чи є підстави для задоволення касаційної скарги? Який порядок подання касаційної скарги?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

 

Спеціалізована література:

1. Глущенко С.В. Окремі питання касаційної перевірки судових рішень у цивільних справах // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - № 3. – С. 91-96.

2. Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення // Право України. – 2008. - № 7. – С. 99-101.

3. Шевчук П.І. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. – К., 2002.

4. Шевчук П.І., Кривенко В.В. Касаційне провадження в цивільних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 1(29). – С. 27-33.

Практичне заняття № 2.

Питання для обговорення:

1. Розгляд справи судом касаційної інстанції.

2. Повноваження суду касаційної інстанції.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Розгляд скарги касаційною інстанцією складається з трьох взаємозалежних частин: 1) підготовка справи; 2) розгляд справи; 3) ухвалення рішення і постановлення ухвали.

При дослідженні кожної з цих частин студентам слід з’ясувати які процедурні дії вчиняє суд та які процесуальні повноваження мають сторони.

Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвалу відповідно до правил, встановлених ЦПК, з певними винятками і доповненнями (ст. 346 ЦПК України).

При цьому згідно зі ст. 343 ЦПК України жоден із суддів не має права утриматися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового рішення, що оскаржується.

Слід звернути увагу, що під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Касаційний суд перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвалу відповідно до правил, встановлених ЦПК України, з певними винятками і доповненнями.

За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення чи ухвалу суд касаційної інстанції має право вчинити одну з процесуальних дій, передбачених ст. 344 ЦПК України.

 

Завдання для самоконтролю:

1. З яких частин складається розгляд скарги касаційною інстанцією?

2. В який строк суддя-доповідач готує доповідь до попереднього розгляду справи?

3. В якому складі суду розглядається справа в касаційному порядку?

4. Яка процедура ухвалення рішення та постановлення ухвал касаційним судом?

5. Назвіть обов’язкові реквізити рішення касаційної інстанції.

6. Який порядок набрання законної сили рішеннями і ухвалами суду?

7. Які права має суд за наслідками розгляду касаційної скарги?

Тематика рефератів:

1. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

2. Рішення та ухвали касаційного суду.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1.Лисенко як позивач подав касаційну скаргу на рішення суду першої інстанції після того, як ухвалою апеляційного суду воно було залишено в силі. На стороні Лисенко як третя особа без само­стійних вимог виступав Поспєлов. Він погодився з мотивами каса­ційної скарги, але у бесіді з Лисенко сказав, що подавати касаційну скаргу йому немає необхідності.

Як Поспєлов може в процесуальному порядку висловити свою згоду з касаційною скаргою, яку подав Линько? Які правила здійснення процесуальної дії в даному випадку?

Завдання № 2.До касаційного суду була надіслана справа з касаційною скар­гою Тітаєва за позовом до Мірошніченко про визнання договору купівлі-продажу недійсним. При підготовці касаційного розгляду справи касаційним судом було встановлено, що дана справа не розглядалась в апеляційному суді.

Що є об'єктом касаційного оскарження? Як повинен вчинити касаційний суд в даному випадку? Який порядок вирішення пи­тання про передачу справи на розгляд складу судової палати?

Завдання № 3.В касаційному суді розглядалась цивільна справа за позовом Тихорецького до Шапошникова про стягнення позики. В судово­му засіданні позивач заявив відвід складу суду з тих підстав, що склад суду має бути у кількості трьох суддів, також позивач запе­речував проти здійснення фіксації судового розгляду.

Як буде вирішуватись дана ситуація?

Завдання № 4.В касаційному суді відбувався судовий розгляд цивільної спра­ви за позовом Туполєва до Теліги про визнання права на користу­вання земельною ділянкою. У справі брав участь прокурор. Каса­ційна скарга була подана прокурором в інтересах Туполєва, а також відповідачкою Телігою.

В якому порядку будуть даватись пояснення учасниками по справі? Який порядок проведення дебатів в даному випадку?

Завдання № 5.Шуляков відмовився від позову при розгляді справи судом ка­саційної інстанції, про що він подав письмову заяву головуючому. Головуючий роз'яснив Шулякову, що в стадії касаційного провад­ження неможливо здійснити відмову від позову.

Чи правомірні роз'яснення головуючого?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9.

 

 

ТЕМА № 15Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.018 с.)