ТОП 10:

Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.Всього годин – 15, у т.ч. лекції – 4, практичних - 4, самостійна робота – 7.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Поняття і підстави перегляду судових рішень Верховним Судом України.

2. Процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Перегляд Верховним Судом України та у зв'язку з нововиявленими обставинами судових рішень, ухвал і постанов, що набрали законної сили, є процесуальним засобом для забезпечення їх законності і обґрунтованості та захисту прав і охоронюваних законом інтересів гро­мадян і організацій.

Цей спосіб гарантує введення в судовий розгляд виняткових та нововиявлевих обста­вин, які не були предметом судового розгляду по незалежних від суду і осіб, які брали участь у справі, причинах, для з'ясування можливого впливу їх на результати розгляду справи і скасування судових рішень, що не відповідають об'єктивній істині, правам і обов'язкам осіб.

Слід зазначити, що новий ЦПК розмежу­вав особливості провадження Верховним Судом України (розділ V гл. 3) та провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами (розділ V гл. 4), в той час як ці два види провадження ЦПК 1963 р. об'єдну­валися у гл. 42.

Перегляд судових рішень Верховним Судом України – це сукупність процесуальних правовідносин між Верховним Судом України, сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, а також особами, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права і обов’язки, що виникають з метою перевірки законності судових рішень, які вже розглядалися судом касаційної інстанції.

Для характеристики перегляду судових рішень Верховним Судом України студенти повинні охарактеризувати предмет оскарження, підстави оскарження та сторони.

Слід звернути увагу, що заява про перегляд може бути подана протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд. За формою і змістом заява повинна відповідати вимогам статті 357 ЦПК України. Ст. 358 ЦПК України визначає порядок подання заяви про перегляд судових рішень.

Завдання для самоконтролю:

1. Що є предметом перегляду Верховним Судом України?

2. Які підстави перегляду рішень Верховним Судом України

3. Які відомості повинні бути зазначені в заяві?

4. Яким чином вирішується питання про допуск заяви до провадження?

5. Які рішення та ухвали може прийняти Верховний Суд України розглядаючи справу?

6. Назвіть повноваження Верховного Суду України за результатами перегляду справи.

 

Тематика рефератів:

1. Суть і значення перегляду рішень Верховним Судом України.

2. Інститут перегляду справ в іноземному цивільному процесуальному законодавстві.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1. Сомова звернулась до адвоката за консультацією, у яких випад­ках судове рішення може бути переглянуто у зв'язку з виняткови­ми обставинами.

Яку консультацію має надати адвокат? Як розтлумачити підста­ви оскарження у зв'язку з винятковими обставинами?

Завдання № 2. Жукова вирішила подати до суду скаргу про перегляд судо­вого рішення у зв'язку з винятковими обставинами. З дня відкриття виняткових обставин сплинуло три місяця.

Визначте порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами. Яким вимогам повинна відповідати скарга за формою та змістом? Чи сплачується судовий збір при поданні зазначеної скарги? Які наслідки недотримання порядку подання скарги? Чи буде прийнята до розгляду скарга, подана Жуковою?

Завдання № 3.Скарга Люкова про перегляд судового рішення у зв'язку з винятковими обставинами була допущена до провадження, про що колегією суддів була постановлена ухвала.

Який кількісний склад колегії суддів, що постановляє ухвалу про допуск скарги до провадження? У якому складі здійснюється провадження у зв'язку з винятковими обставинами? Який поря­док даного провадження, за якими правилами воно здійснюється?

Завдання № 4.Зінченко вирішила оскаржити рішення, постановлене Вер­ховним Судом України за результатом перегляду судового рішен­ня у зв'язку з винятковими обставинами.

Чи допускає закон оскарження рішення чи ухвали Верховного Суду України, постановлених за результатом перегляду у зв'язку з винятковими обставинами? Який порядок набрання законної сили зазначеними судовими рішеннями?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9.

 

Спеціалізова література:

1. Куйбіда Р. Перегляд судових рішень в Україні: вдосконалення процедури // Право України. – 2003. - № 8. – С. 143-144.

2. Полешко А. Розвиток системи перегляду судових рішень в Україні // Право України. – 2003. - № 3. – М. 165.

3. Шевчук П.І. Інститут повторної касації в цивільному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 5. – С. 50-52.

 

Практичне заняття № 2.

Питання для обговорення:

1. Поняття і значення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

3. Процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Необхідність інституту перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами пояснюється тим, що іноді суду з вини однієї зі сторін або з інших, не залежних від нього причин не вдається виявити необхідні факти, що відносяться до даної справи. Характерною рисою для даного інституту є те, що він являє одну з найважливіших гарантій справедливого здійснення правосуддя і дотримання законності у цивільному судочинстві.

Студенти повинні звернути увагу, що у цивільному процесуальному законодавстві відсутнє поняття нововиявлених обставин. Тому важливо запам’ятати, що нововиявлені обставини – це юридичні факти, що існували на час розгляду справи і мають істотне значення для її вирішення, які не були і не могли бути відомі ні заявникові, ні суду, який розглядав справу.

На основі положень ЦПК України необхідно визначити предмет, специфічні завдання стадії розгляду цивільних справ за нововиявленими обставинами.

Підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами виділені в ч. 2 ст. 361 ЦПК України.

Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду. Особливості обчислення строку для подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами закріплюються ст. 362 ЦПК України.

Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду чи судового наказу здійснює суд, який ухвалив таке рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ. Слід звернути увагу на те, що ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, в разі перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами втрачає законну силу (ст. 363 ЦПК України).

Вимоги щодо форми і змісту заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами закріплюються ст. 364 ЦПК України.

Розгляд заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами здійснюється у судовому засіданні із викликом осіб. За результатами розгляду справи суд може своєю ухвалою або задовольнити заяву і скасувати рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв’язку з нововиявленими обставинами або відмовити у її задоволенні у разі необґрунтованості заяви.

Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення або ухвали у зв’язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена у відповідному порядку, який визначений ЦПК України.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Що є предметом перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами?

2. Як Ви розумієте термін «нововиявлені обставини»?

3. Які завдання стадії розгляду цивільних справ за нововиявленими обставинами?

4. Які підстави для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами?

5. В яких випадках подається заява про перегляд?

6. Як обчислюється строк для подання заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами?

7. Яка форма та зміст заяви про перегляд?

Тематика рефератів:

1. Суть і значення перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

2. Інститут перегляду справ у зв'язку з нововиявленими обставинами в іноземному цивільному процесуальному законодавстві.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1. У липні місцевим районним судом була розглянута цивільна справа за позовом Сущенко до Петрової про визнання договору дарування недійсним. У листопаді Сущенко подала заяву про пере­гляд справи за нововиявленими обставинами до апеляційного суду.

Чи правомірні дії позивачки? Якими судами здійснюється перегляд справи за нововиявленими обставинами? Які строки подан­ня заяви про перегляд справи за нововиявленими обставинами?

Завдання № 2.За рішенням суду Зворський сплачує аліменти в розмірі 150 грн. щомісяця на утримання непрацездатних батьків. Апеляцій­ний суд апеляційну скаргу відповідача про перегляд рішення суду першої інстанції за позовом про зменшення розміру аліментів залишив без задоволення.

Через певний час у зв'язку з народженням дитини збільшили­ся витрати на утримання сім'ї Зворського. Адвокат порадив йому звернутися до суду із заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, щоб суд зменшив розмір аліментів.

Чи правильна консультація адвоката? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання № 3.Степанов подав заяву про перегляд справи за нововиявленими обставинами, але до заяви не додав її копії та не сплатив судовий збір, вважаючи, що це не потрібно на даній стадії.

Чи дотримався Степанов порядку пред'явлення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами? Які наслідки недотримання вимог даного порядку?

Завдання № 4.До суду надійшла заява позивача про перегляд справи за нововиявленими обставинами. Суддя, вивчивши дану справу, постано­вив ухвалу, якою відмовив у здійсненні перегляду, мотивуючи відмову тим, що наведені в заяві обставини не є нововиявленими.

Чи правомірні дії судді? В якому порядку вирішується питання про розгляд заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами?

Завдання № 5.Марченко заподіяв Бичкову тяжкі тілесні ушкодження, у зв'яз­ку з чим останній тимчасово втратив працездатність. Щодо дій Марченка була порушена кримінальна справа, за результатами якої постановлено вирок, яким Марченко визнаний винним у зло­чині. Бичков звернувся з позовом до Марченка про стягнення збитків його здоров'ю, обґрунтувавши вимоги фактами, встановле­ними вироком суду по кримінальній справі. Суд задовольнив вимоги Бичкова та стягнув з Марченка суму завданих Бичкову збитків.

Згодом Марченко звернувся до апеляційного суду про перегляд вироку по кримінальній справі з підстав, що він діяв у стані необхідної оборони та не вчиняв злочину, а також одночасно він звернув­ся з заявою про перегляд рішення суду по цивільній справі за нововиявленими обставинами, зазначивши, що він звернувся з апеляційною скаргою про перегляд вироку суду, і це є нововиявленою обставиною.

Чи правомірні вимоги Марченка про перегляд рішення суду по цивільній справі за нововиявленими обставинами? Який факт у даній справі буде нововиявленою обставиною, згідно з якою мож­ливий перегляд рішення суду по цивільній справі?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9.

4. Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 р. № 17.

Спеціалізова література:

1. Алиев Т.Т. Место пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных постановлений в системе гражданского судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - № 3.

2. Бондар І.В. Суб’єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. – 2008. - № 10. – С. 19-22.

3. Бородін М. Перегляд рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами за новим ЦПК України // Право України. – 2004. - № 11. – С. 42-45.

 

 

ТЕМА № 16Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.01 с.)