ТОП 10:

Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права УкраїниВсього годин – 9, у т.ч. лекції – 2, практичних - 2, самостійна робота – 5.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Форми і способи захисту суб’єктивних прав і законних інтересів громадян і організацій.

2. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. Цивільні процесуальні відносини.

3. Джерела цивільного процесуального права.

4. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права.

5. Наука цивільного процесуального права.

6. Види і стадії цивільного судочинства.

7. Цивільна процесуальна форма.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Неможливо оволодіти цивільним процесом, не виявивши насамперед його загальнотеоретичних засад.

При порушенні прав громадян або організацій з боку інших осіб, а також при будь-якій загрозі порушення права в майбутньому й при відсутності добровільного відновлення порушеного права, в потерпілого завжди виникає об'єктивна потреба застосування певних засобів або способів захисту стосовно зобов'язаної сторони.

Студентам необхідно засвоїти, що крім «способів захисту права» (ст. 16 Цивільного кодексу України) існує також і «форма захисту права», що є категорією процесуального характеру. При цьому чинне законодавство передбачає громадську, адміністративну, нотаріальну і судову форми захисту, установлюючи пріоритет судового захисту права.

При визначенні поняття цивільного процесуального права потрібно враховувати, що термін «цивільне процесуальне право» вживається у трьох значеннях - як галузь права, наука та навчальна дисципліна. Особливу увагу слід звернути на співвідношення між цивільним процесуальним правом і цивільним процесом. Цивільний процес – врегульована нормами цивільного процесуального права діяльність судових органів по розгляду і вирішенню цивільних справ та діяльність осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу. Цивільне процесуальне право – сукупність норм, які врегульовують порядок провадження в цивільних справах, тобто діяльність суду, учасників процесу та їх процесуально-правове становище.

До критеріїв визначення цивільного процесуального права як галузі права належать предмет і метод правового регулювання. При цьому студенти повинні вміти охарактеризовувати цивільно-процесуальні відносини як предмет цивільного процесуального права; надавати характеристику їх об’єктам, суб’єктам, змісту; проводити класифікацію цих правовідносин. Не менш важливим є й висвітлення специфічних ознак та видів методу правового регулювання цивільного процесуального права. Метод цивільного процесуального права визначений двома обставинами: з одного боку, виникнення цивільного процесу, його розвиток, перехід з однієї стадії в іншу залежить від волі заінтересованих осіб; з іншого боку – обов’язковим і вирішальним суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин є суд, що приймає від імені держави владне рішення, яке у необхідних випадках підлягає примусовому виконанню.

Наступним питанням є аналіз системи цивільного процесуального права. В рамках цього питання необхідно надати основну характеристику загальної та спеціальної частин цивільного процесуального права, визначити цивільно-процесуальні норми, інститути, підгалузі як структурні елементи цивільного процесуального права.

Важливим питанням є правова характеристика джерел цивільного процесуального права. В найзагальнішому вигляді ієрархічну структуру джерел цивільного процесуального права можна подати в такий спосіб: Конституція України – Цивільний процесуальний кодекс України – інші закони України – підзаконні акти – міжнародні угоди і договори. При цьому джерела цивільного процесуального права як явища об’єктивного світу існують і функціонують у відомих межах: протягом відповідного часу, на певній території (у просторі) і поширюються на певне коло осіб. Студентам слід також звернути увагу на питання аналогії закону і аналогії права в цивільному процесі.

Важливим теоретичним аспектом цієї теми є розмежування цивільного процесуального права з іншими суміжними галузями права. При дослідженні співвідношення слід враховувати положення статті 15 ЦПК України, де встановлено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Досліджуючи науковий аспект цивільного процесуального права необхідно визначити поняття цивільного процесуального права як науки, поняття та зміст предмету науки цивільного процесу; розкрити поняття функцій науки та виокремити їх види. Важливим є аналіз методології науки цивільного процесуального права та видів методів дослідження. Студентам потрібно також розглянути джерела науки цивільного процесуального права та визначити їх місце й роль в системі інших суспільних та юридичних наук.

Для того, щоб охарактеризувати види і стадії цивільного судочинства необхідно надати визначення цих понять, провести розмежування позовного, наказного та окремого провадження, виділити окремі стадії цивільного процесу.

Що стосується відповіді на останнє запитання, то цивільна процесуальна форма – послідовний, визначений нормами цивільного процесуального права порядок розгляду та вирішення цивільної справи, що включає певну систему гарантій. Суттєвим є визначення рис, форм і принципів цивільної процесуальної форми.

 

Дати визначення наступних понять:

судова влада, правосуддя, форма захисту права, спосіб захисту права, громадська форма захисту права, адміністративна форма захисту права, нотаріальна форма захисту права, судова форма захисту права, цивільне процесуальне право, цивільний процес, предмет цивільного процесуального права, цивільні процесуальні відносини, елементи цивільних процесуальних відносин, метод цивільного процесуального права, система цивільного процесуального права, джерела цивільного процесуального права, аналогія закону, аналогія права, наука цивільного процесуального права, цивільне судочинство, вид цивільного судочинства, позовне провадження, наказне провадження, окреме провадження, стадія цивільного процесу, цивільна процесуальна форма.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Як співвідносяться поняття судової влади та правосуддя?

2. Які форми захисту права передбачає чинне законодавство?

3. В чому переваги судової форми захисту права?

4. Назвіть специфіку предмету, методу та системи цивільного процесуального права.

5. Які співвідносяться цивільне процесуальне право і цивільний процес?

6. Чи є джерелом цивільного процесуального права роз’яснення Пленуму Верховного Суду України?

7. Охарактеризуйте дію цивільного процесуального закону в часі, просторі, стосовно осіб.

8. Яка суть і значення цивільної процесуальної форми?

9. Які види і стадії цивільного судочинства?

Тематика рефератів:

1. Сучасний стан та перспективи розвитку науки цивільного процесуального права.

2. Цивільний процес в іноземних державах.

3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України.

4. Поняття, значення та особливості цивільних процесуальних правовідносин.

Практичні завдання:

Завдання № 1.Складіть схеми: «Види джерел цивільного процесуального права», «Місце цивільного процесуального права в системі права України».

Завдання № 2.Громадянин Катеринчук звернувся з позовом до громадянина Притики про відібрання квартири, яку він залишив у нього в заставу за надану грошову позику. Як було зазначено в заяві, Катеринчук повертав позику, але Притика не бажав її приймати і не віддавав ключі від квартири. Оцевидцями цієї обставини були Коваленко і Жуков. У розгляді справи брав участь адвокат, інтереси Притики захищав уповноважений з його місця роботи.

Визначіть, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини по цій справі, вкажіть їх елементи.

Завдання № 3.У зв'язку з тим, що працівники ресторану, що знаходиться на самостійному балансі, неналежно доглядали за роботою пристроїв водопровідної системи в підсобному цеху, вода залила розташовану поверхом нижче, під рестораном, квартиру громадянина Савченко і пошкодила його майно. Потерпілий вирішив відшкодувати понесені збитки за рахунок винних осіб.

Наявність яких юридичних фактів необхідна для виникнення цивільних процесуальних правовідносин? Визначіть суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин у цій справі.

Завдання № 4.Пилипюк звернувся до районного суду із заявою про усиновлення дитини – дівчинки п'яти років, яка залишилася без батьків внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Суддя відмовив йому в прийнятті заяви, пояснивши, що немає закону, згідно якого суд зобов'язаний розглядати справи про усиновлення дітей. Він пояснив заявнику, щоб той звернувся із заявою до голови місцевої держадміністрації.

Чи законно суддя відмовив у прийнятті заяви про усиновлення? Відповідь обгрунтуйте з врахуванням ознак цивільного судочинства (видів судочинства).

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур'єр. – 2001. – 15 листопада.

5. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135.

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - № 55. – Ст. 7.

7. Про застосування норм цивільного процессуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2.

Спеціалізована література:

1. Безсмертна Н. Виконавчий напис як один із способів захисту суб’єктивних цивільних прав // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2007. - № 74-76. – С. 123-126.

2. Гетманцев О.В. Джерела цивільного процесу України: поняття та види // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2006. – Вип. 33. – С. 249-255.

3. Гладишко Ю.П. Поняття стадії цивільного процесу // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2006. – Вип. 33. – С. 314-321.

4. Гусаров К.В. Функції правосуддя в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. - № 3. – С. 81-83.

5. Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. – 2010. - № 2. – С. 65-80.

6. Піддубна О. Реалізація норм цивільного процесуального права // Юридична Україна. – 2007. - № 7. – С. 78-81.

7. Сердюк В. Окремі питання вдосконалення норм цивільного і господарського судочинства // Юридична Україна. – 2007. - № 12. – С. 4-9.

8. Сульженко Ю. Міжнародно-правові стандарти судового захисту прав людини в цивільному процесі України // Право України.– 2007. - № 10. – С. 27-32.

9. Татулич І. Стадії в цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 9. – С. 100-102.

10. Татулич І. Особливості цивільної процесуальної форми // Юридична Україна. – 2006. - № 10. – С. 66-70.

11. Фурса С.Я. Проблеми цивільного процесу до і після прийняття нового ЦПК України // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. - № 10. – С. 2-8.

12. Шило О. Судовий захист як вид державного захисту прав і законних інтересів людини в правовій державі // Вісник Академії правових наук України. – 2006. - № 2. – С. 203-213.

13. Шутенко О. Проблеми захисту суб’єктивних прав у порядку цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 9. – С. 130-133.

14. Ярова Т.М. Поняття способів захисту цивільних прав та інтересів // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2008. - Вип. 41. - С. 386-392.

ТЕМА № 2

Третейське судочинство

Всього годин – 8, у т.ч. лекції – 2, практичних - 2, самостійна робота – 4.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Поняття, сутність і види третейського судочинства.

2. Принципи організації та діяльності третейського суду.

3. Загальні умови третейського розгляду.

4. Порядок розгляду і вирішення справи у третейському суді.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.011 с.)