ТОП 10:

Цивільна юрисдикція. Процесуальні строки. Судові витрати.Всього годин – 8, у т.ч. лекції – 2, практичних - 2, самостійна робота – 4.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Поняття і види цивільної юрисдикції.

2. Поняття і види підсудності. Підстави і порядок передачі справи з одного суду до іншого.

3. Поняття і види процесуальних строків.

4. Обчислення, зупинення та поновлення процесуальних строків.

5. Поняття і види судових витрат, їх значення.

6. Судовий збір.

7. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді.

8. Розподіл судових витрат між сторонами.

9. Заходи процесуального примусу.

 

Методичні рекомендації для підготовки до семінарського заняття

В перекладі з латинської мови юрисдикція означає «суд, судочинство», тобто розгляд і вирішення правових питань судом. В сучасному розумінні цивільна судова юрисдикція – це нормативно визначена компетенція суду щодо розгляду справ про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Компетенція судів з розгляду цивільних справ закріплюється в ч. 1 ст. 15 ЦПК України. Критеріями, що визначають цивільну судову юрисдикцію, є: 1) характер спірного правовідношення і зміст спору; 2) суб’єктний склад учасників спору; 3) спірність або безспірність права; 4) наявність договору між сторонами спору.

Залежно від того, чи відноситься вирішення спорів до компетенції виключно судових органів або декількох різних органів, цивільну юрисдикцію підрозділяють на виключну, альтернативну і договірну. Важливо в цьому питанні звернути увагу на наслідки недотримання правил цивільної юрисдикції.

Студентам слід відмежовувати поняття судової юрисдикції від поняття підсудності. Підсудність – сукупність цивільних процесуальних норм, що встановлюють правила розмежування повноважень судів загальної юрисдикції. Залежно від категорій підлягаючих вирішенню справ і від території, на якій діє той або інший суд, прийнято розрізняти підсудність предметну (функціональну) і територіальну (просторову). Як правило, територіальна підсудність підрозділяється на загальну, за вибором позивача, договірну, виключну і підсудність пов’язаних справ.

В цьому питанні студентам необхідно також проаналізувати ст. 116 ЦПК України, яка визначає підстави і порядок передачі справ з одного суду до іншого.

У сучасному цивільному процесуальному праві відсутні фундаментальні дослідження законодавчих основ інституту процесуальних строків. Найбільш детально інститут строків розглянутий у науці цивільного права. Тому ряд висновків про значення та сутність строків у цивільному праві студенти можуть використати і для характеристики строків у цивільному процесуальному праві.

В цивільному процесі процесуальні строки можуть бути класифіковані за різними підставами: за способом встановлення (законні і судові); залежно від суб'єкта, якому адресовані конкретні процесуальні строки (процесуальні строки для здійснення дій суддею; процесуальні строки для здійснення дій учасниками процесу; процесуальні строки для здійснення дій іншими особами, зобов'язаними виконати приписи суду); за характером вчинюваних дій (строки порушення позовного провадження; строки розгляду справи по суті; строки перегляду судових актів; строки у виконавчому провадженні); за способом обчислення (строки, які обчислюються роками, місяцями, днями і годинами; строки, обумовлені подією, що повинна неминуче настати).

Що стосується судових витрат, то це витрати держави, що покладаються на державний бюджет України, а також на заінтересованих у справі осіб, з приводу та у зв'язку з розглядом і вирішенням цивільної справи у суді загальної юрисдикції. Згідно ст. 79 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Для характеристики судових витрат слід дати їх визначення; цілі введення судових витрат; функції судових витрат.

При дослідженні питання судового збору студенти мають визначити його поняття; провести розмежування простого і пропорційного судового збору; проаналізувати порядок нарахування ціни позову; охарактеризувати відстрочку, розстрочку та повернення судового збору. При підготовці студенти повинні ознайомитися з положенням Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать: 1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення; 2) витрати на правову допомогу; 3) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою до суду; 4) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; 5) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вирішенням інших дій, необхідних для розгляду справи; 6) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача. Студентам необхідно розглянути кожен з цих видів витрат, пов'язаних з розглядом судової справи.

Останнє питання передбачає з'ясування основних характеристик заходів процесуального примусу. Примусовими заходами є встановлені ЦПК України дії, які застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені у суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення порушення шляхом постановлення ухвали (ст. 90 ЦПК України).

Заходами процесуального примусу є: попередження; видалення із залу судового засідання; тимчасове вилучення доказів для дослідження судом; привід.

Дати визначення наступних понять:

цивільна судова юрисдикція, виключна цивільна юрисдикція, альтернативна цивільна юрисдикція, договірна цивільна юрисдикція, підсудність, предметна (функціональна) підсудність, територіальна підсудність, загальна підсудність, альтернативна підсудність, виключна підсудність, підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою, договірна підсудність, процесуальний строк, законні строки, судовий строк, судові витрати, судовий збір, ціна позову, відстрочка сплати, розстрочка сплати, судові витрати, примусові заходи, попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Які основні принципи інституту цивільної юрисдикції?

2. Які критерії визначають цивільну судову юрисдикцію?

3. Як розмежовуються поняття «цивільна судова юрисдикція» і «підсудність»?

4. Які види підсудності у цивільних справах Вам відомі?

5. За яких умов суд передає справу на розгляд іншого суду?

6. Дайте визначення процесуального строку.

7. За якими підставами можуть бути класифіковані процесуальні строки?

8. Назвіть основні принципи обчислення, зупинення та поновлення процесуальних строків.

9. Які цілі передбачає введення судових витрат?

10. Які функції судових витрат?

11. В чому відмінність між судовим збором і судовими витратами?

12. Що таке ціна позову і як вона визначається?

13. Чи можлива відстрочка та розстрочка сплати судового збору?

14. Що належить до витрат, пов’язаних з розглядом судової справи?

15. Як здійснюється розподіл судових витрат?

16. Які заходи процесуального примусу Вам відомі?

17. Як здійснюється привід свідка?

 

Тематика рефератів:

1. Поняття, передумови і призначення цивільної процесуальної відповідальності.

2. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду.

3. Поняття і види санкцій цивільного процесуального права.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1.Визначіть за ЦПК України обчислені роками, місяцями і днями цивільно-процесуальні строки. Виділіть з них встановлені законом, призначені судом, абсолютно і відносно визначені та не визначені.

Завдання № 2.Суд задовольнив позов Симоненко про переважне право на вступ до гаражного кооперативу. На рішення суду в апеляційному порядку була подана скарга Пругло з пропуском встановленого строку.

Які вона викликає наслідки?

Завдання № 3.За договором між фермером Ломовацьким і Одеською парфумерною фабрикою місцем виконання поставки ефірних рослин була передбачена залізнична станція Морська. З прибуттям вантажу була виявлена значна нестача. Оскільки фермер відмовився допоставити нестачу, фабрика вирішила пред’явити до нього позов.

Визначіть підвідомчість цього позову і підсудність.

Завдання № 4.У зв’язку з перебуванням позивача в тривалому службовому відрядженні суд з власної ініціативи зупинив провадження у справі. З поверненням із відрядження (через 3 роки) провадження по справі було поновлено. В судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності.

Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові? Які правила зміни та обчислення процесуальних строків?

Завдання № 5.За рішенням адміністрації її працівникуС.була надана двокімнатна квартира в незавершеному спорудженням будинку з умовою закінчення її будівництва за власні кошти, що ним і було зроблено. Після звільнення з роботи в адміністрації був проведений перерозподіл квартир, і квартира С. була надана К., який звернувся до суду з позовом про визнання ордеру, виданого С., недійсним і виселення його з квартири.

Чи підвідомча ця справа суду? Які справи з житлових правовідносин підвідомчі суду?

Завдання № 6.Коопбуд за угодою з районним відділенням Агропромислового банку зобов'язався спорудити адміністративний будинок певної площі, але в зв'яз­ку із застосуванням прогресивної технології виник­ла економія матеріалів, в результаті чого за погодженням з банком будинок був споруджений більшої площі (на 36 кв. м). Коопбуд подав банку для оплати додатковий рахунок, але банк відмо­вився його сплатити.

Хто вправі розглянути цю вимогу та куди її належить заявити?

Завдання № 7.Власниця будинку Шеремета продала ½ будинку Квачову, ¼ - Путенцю, 1/8 – Марченко. Між власниками будинку виник спір відносно порядку користування земельною ділянкою.

Визначіть підвідомчість і підсудність цієї справи.

Завдання № 8.Перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з Копиленком, Самохвалова звернулася з позовом про стягнення з нього на період вагітності та пологів щомісячно по 600 грв., оскільки Копиленко не надавав їй ніякої матеріальної допомоги.

Позов Самохвалової був задоволений. Місячний заробіток відповідача становить 850 грв.

З кого і в якій сумі необхідно сплатити державне мито за розгляд заяви в суді? Як визначається ціна позову.

 

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

4. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93.

5. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв’язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, службових осіб, у провадженні яких перебувають справи про адміністративне правопорушення, і виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710.

6. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита: Наказ Головної державної податкової інспекції України від 22 квітня 1993 р. № 15.

7. Про визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідача у цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 лютого 1995 р. № 78.

Спеціалізована література:

1. Андрійчук О. Суть та значення строків у цивільному процесуальному праві України // Вісник прокуратури. – 2007. - № 7. – С. 103-108.

2. Андрійчук О. Зміст часових параметрів у цивільному процесі // Право України. – 2007. - № 11. – С. 105-110.

3. Грель Я. Соглашение о подсудности в гражданском процессуальном праве // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - № 8. – С. 34-40.

4. Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури. – 2003. - № 9. – С. 85-89.

5. Кузьменко С. Подальші перспективи розвитку інституту підвідомчості // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 8.– С. 51-53.

6. Рожнов О. Строки у цивільному судочинстві // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. - № 2. – С. 54-60.

7. Сапунков В.Й., Ємельянова І.І. Проблеми цивільної юрисдикції судів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - № 6. – С. 52-59.

8. Филановский В.А. Понятие подведомственности в российском процессуальном законодательстве // Правоведение. – 2001. - № 6. – С. 155-165.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.012 с.)