ТОП 10:

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняттяПоняття «принцип» має латинське походження і в перекладі означає «основа», «начало», «засади». Для цивільного процесуального права є характерним більш високий ступень узагальнення нормативних приписів і, відповідно, більша кількість, порівняно з матеріальним правом, приписів-принципів. У принципах цивільного процесуального права конкретизуються погляди законодавця на характер і зміст сучасного судочинства по розгляду і вирішенню судом цивільних справ.

Принципи цивільного процесуального права – це закріплені в нормах цивільного процесуального права основні керівні положення (засади), що відображають специфіку, сутність і зміст даної галузі права.

Зміст цих принципів виражено і закріплено в Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус суддів» і у відповідних нормах Цивільного процесуального кодексу України. Однак кожен із принципів знаходить своє закріплення й вираження, як правило, не в одній якійсь нормі права, а в ряді норм і процесуальних правил, які характеризують зміст даного принципу. Тому для того, щоб правильно зрозуміти зміст того або іншого принципу, потрібно проаналізувати всі правові норми, у яких відображаються основні керівні положення цивільного судочинства.

Студенти повинні вміти розрізняти принципи цивільного процесуального права за кількома критеріями: за характером нормативного джерела; в залежності від того, чи діють відповідні принципи в одній або декількох галузях права; за об'єктом регулювання.

Особливу роль в цьому контексті слід звернути на принцип законності як на фундаментальну ідею цивільного судочинства. Незважаючи на те, що законність – складне й багатогранне соціальне явище, студентам необхідно виділити найбільш істотні риси законності та процесуальні гарантії забезпечення цього принципу.

З'ясування змісту принципів організації правосуддя передбачає опрацювання студентами наступних основних ідей: принцип здійснення правосуддя винятково судами; принцип права на судовий захист; колегіальність і одноособовість розгляду цивільних справ; принцип незалежності і недоторканості суддів та підкорення їх тільки закону; принцип гласності та відкритості судового розгляду; принцип державної мови судочинства; принцип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом; принцип обов'язковості судових рішень.

Крім того, варто звернути увагу на функціональні принципи цивільного судочинства, а саме: принцип диспозитивності; принцип змагальності; принцип процесуальної рівності; принцип усності судового розгляду; принцип безперервності судового розгляду.

Дати визначення наступних понять:

принципи цивільного процесуального права, систематизація принципів цивільного процесуального права, загальноправові принципи, міжгалузеві принципи, галузеві принципи, галузеві принципи, принципи окремих інститутів цивільного процесуального права, принципи організації правосуддя, функціональні принципи, фундаментальні принципи, конструктивні принципи, принцип законності, принцип здійснення правосуддя винятково судами, принцип права на судовий захист, колегіальність і одноособовість розгляду цивільних справ, принцип незалежності і недоторканості суддів та підкорення їх тільки закону, принцип гласності та відкритості судового розгляду, принцип державної мови судочинства, принцип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом, принцип обов'язковості судових рішень, принцип диспозитивності; принцип змагальності; принцип процесуальної рівності; принцип усності судового розгляду; принцип безперервності судового розгляду; принцип безперервності.

 

Завдання для самоконтролю:

1. В чому різниця між доктринальним і позитивістським підходами до визначення природи принципів цивільного процесуального права?

2. В чому полягає значення принципів цивільного процесуального права?

3. Назвіть ознаки принципів цивільного процесуального права.

4. Які основні критерії розмежування принципів цивільного процесуального права?

5. Як Ви розумієте принцип законності в цивільному процесуальному праві?

6. Які процесуальні гарантії реалізації принципу законності у цивільному процесі?

7. Які Ви знаєте принципи організації правосуддя?

8. Які основні правові гарантії незалежності суддів?

9. Гарантії реалізації принципу гласності та відкритості судового розгляду.

10. Як забезпечується рівність усіх учасників процесу перед законом і судом?

11. Назвіть основні елементи принципу диспозитивності.

12. В чому полягає принцип змагальності в цивільному судочинстві?

 

Тематика рефератів:

1. Класифікація принципів цивільного процесуального права.

2. Співвідношення принципів диспозитивності та змагальності у цивільному судочинстві.

3. Правова характеристика принципу незалежності і недоторканості суддів та підкорення їх тільки закону.

Практичні завдання:

Завдання № 1.Накресліть схему: «Систематизація принципів цивільного процесуального права».

Завдання № 2.Алсатрян тривалий час перебував у шлюбних відносинах з Ковальчук, у них народилася дитина. В зв'язку з тим, що Алсатрян відмовився надавати кошти на утримання дитини, Ковальчук звернулася з позовною заявою до суду про стягнення з Алсатряна аліментів.

Оскільки Алсатрян не володів українською мовою, якою велося провадження цієї справи, а відшукати перекладача не вдалося, Ковальчук, частково володіючи армянською мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Алсатрян. Суд розглянув справу і позов задовольнив. У апеляційній скарзі Алсатрян просив скасувати рішення суду, мотивуючи це тим, що Ковальчук неправильно перекладала зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні ним, іншими учасниками процесу, а також судом.

Дайте відповідь про наявність такого порушення.

Завдання № 3.Судова палата з цивільних справ Верховного суду України своєю ухвалою скасувала рішення обласного апеляційного суду про поновлення на роботі громадянина Соколенко з підстав неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи, і направила справу на новий розгляд до того ж суду в іншому складі суддів. При новому розгляді справу розглядав суддя, який входив до складу колегії, рішення якої було скасоване.

Чи законний такий склад суду?

Завдання № 4.При розгляді апеляційної скарги по справі громадянина Михайленко до спадкоємців про поділ будинку суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була проведена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні. Новий склад суду спочатку вирішив деякі питання по іншій справі, а потім продовжив розгляд справи про поділ будинку.

Визначіть відповідність цих дій принципам цивільного процесуального права.

Завдання № 5. Письменник Токаренко звернувся з позовом до видавництва про стягнення гонорару за написання ним книги. У своєму поясненні видавництво запе­речувало проти позову, посилаючись на те, що уго­да з автором не була укладена. При розгляді спра­ви представник видавництва аргументував відмову у виплаті гонорару ще й тим, що книга Токаренка є кандидатською дисертацією, яку він написав, на­вчаючись в аспірантурі. Суддя зажадав, щоб це по­яснення було викладено письмово і підтверджено необхідними доказами. Після перерви суддя пояс­нив сторонам, що рішення по справі буде винесено наступного дня. На другий день суддя вийшов до залу судового засідання і оголосив рішення, відмовивши в позові Токаренку на тій підставі, що він не виконав плану наукової роботи в інституті, в якому він працював викладачем, незважаючи на те, що цей факт не був предметом дослідження суду.

Визначіть відповідність таких дій судді принци­пам цивільного процесуального права.

Завдання № 6. Громадянин Самойлов, який володів будинком на праві особистої власності, звернувся до суду з позовною заявою про виселення з кімнати будинку громадянина Приходько на час проведення капітального ремонту будинку (строком на 3 місяці). Проте при розгляді справи в судовому засіданні позивач про­сив суд постановити рішення про виселення Приходько зовсім. В основу своїх вимог він поклав той факт, що відповідач більше 4-х місяців не сплачує кварт­плату, а кімната, яку він займає, тепер необхідна для його сина, який з сім'єю повернувся додому після демобілізації з військової служби. Ці доводи суд залишив поза увагою, оскільки на них позивач не посилався в позовній заяві. Суд в позові відмо­вив на тій підставі, що позивач не довів необхід­ність проведення капітального ремонту.

Чи відповідають дії суду принципу диспозитивності?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2010. - № 55. – Ст. 7.

5. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8.

Спеціалізована література:

1. Андрушко А. Співвідношення принципів диспозитивності та змагальності у цивільному судочинстві // Вісник Української Академії державного управління. – 2000. - № 2. – С. 280-286.

2. Величко О. Правова природа принципів рівності та рівноправності в цивільному процесі // Юридичний журнал. – 2004. - № 3. – С. 118-122.

3. Волосенко С.О. Правове значення принципів цивільного процесу // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. - № 1. – С. 3-9.

4. Кройтор В. Про мову цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 3. – С. 60-63.

5. Кройтор В.А. Гласність як одна з основних засад цивільного судочинства // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008. - № 2. – С. 64-66.

6. Кучер Т. Принципи цивільного судочинства України // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. - № 9. – С. 19-27.

7. Сакара Н. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах // Право України. – 2004. - № 1. – С. 105-109.

8. Тимченко Г.П. Структура і функції вчення про систему принципів цивільного процесу // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 36. - С. 307-312.

9. Фазикош Г. Змагальний тип цивільного судочинства та вплив змагальних процедур на судове рішення // Право України. – 2002. - № 12. – С. 27-32.

10. Шатенко О.В. Понятие и система принципов гражданского процессуального права // Предпринимательство, хазяйство и право. – 2000. - № 11. – С. 49-50.

11. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2000. - № 4. – С. 8-12.

12. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді цивільних справ у суді першої інстанції// Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 3(31). – С. 20-23.

13. Шишкін В. Принцип диспозитивності в новому ЦПК України // Право України. – 2006. - № 3. – С. 78-81.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.008 с.)