Змістовний модуль № 2 закінчується написанням контрольної роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль № 2 закінчується написанням контрольної роботиЗмістовний модуль № 3

Особлива частина

ТЕМА № 8

Наказне провадження

Всього годин – 15, у т.ч. лекції – 4, практичних - 4, самостійна робота – 7.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Поняття та характерні риси наказного провадження.

2. Підстави для видачі судового наказу.

3. Поняття і сутність судового наказу.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

У цивільному судочинстві існують різні спрощені процедури. Одним з таких інститутів є наказне провадження, що надає процесу динамізму і підвищує ефективність судового захисту.

Наказне провадження – це спрощена форма захисту прав і інтересів кредитора, чиї вимоги до боржника засновані на безперечних документах. Для засвоєння основних характеристик наказного провадження студентам необхідно ознайомитися з розділом ІІ ЦПК України і виділити головні риси наказного провадження.

Підстави відкриття наказного провадження врегульовані ст. 96 ЦПК України. Ними є наступні види юридичних актів: 1) вимога про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати; 2) вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника; 3) вимога про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості; 4) вимога про присудження аліментів на дитину в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб; 5) вимога про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

Згідно ч. 1 ст. 95 ЦПК України судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених ст. 96 ЦПК. Обов’язкові реквізити судового наказу визначені у ст. 103 ЦПК України. Студенти мають також звернути увагу на те, що судовий наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». Бажано в цьому питанні з’ясувати особливості судового наказу та відмінності судового наказу від судового рішення.

Завдання для самоконтролю:

1. В чому відмінність позовного, наказного і окремого проваджень?

2. Які характерні риси наказного провадження?

3. Які види юридичних актів є підставами відкриття наказного провадження?

4. Які особливості судового наказу?

 

Тематика рефератів:

1. Історія розвитку судового наказу в цивільному судочинстві.

2. Відмінність наказного провадження від нотаріального провадження про видачу нотаріальних написів.

3. Правова природа судового наказу.

 

Практичні завдання:

Завдання № 1.Громадянин Кілічава позичав у громадянина Носаля 2000 грв. на строк 6 місяців. У встановлений строк позика не була повернута. Громадянин Носаль звернувся із заявою про видачу судового наказу до суду. На обґрунтування своїх вимог заявник надав суду розписку про отримання грошей із зазначенням дати їх повернення. Суд визнав вимоги заявника законними на підставі п. 1 ст. 96 ЦПК України і видав судовий наказ.

Чи правильно вчинив суд, видавши судовий наказ? За яких підстав суд має право видавати судовий наказ?

Завдання № 2.Кредитна спілка ТОВ «Запоріж-кредит» звернулась із заявою до суду про видачу судового наказу для стягнення солідарної заборгованості за кредитним договором з громадян Іващенко і Грек у сумі 9 567, 00 грв. Свої вимоги заявник обґрунтував наявністю договору позики та копіями попередження про можливість звернення до суду за видачею наказу, які були направлені боржникам рекомендованим листом і були ними залишені без відповіді. Суд визнав вимоги заявника законними на підставі п. 1 ст. 96 ЦПК України і видав судовий наказ.

Чи правильно вчинив суд, видавши судовий наказ та задовольнивши вимоги стягувача? За яких підстав суд має право видати судовий наказ?

Завдання № 3.Начальник обласної державної податкової інспекції у Запорізькій області звернувся до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення з громадянина Калениченка суми земельного податку, який не був сплачений ним до місцевого бюджету у встановлений строк. Суд своєю ухвалою відмовив у видачі наказу у зв’язку з тим, що дана вимога не передбачена ст. 96 ЦПК України.

Чи правильно вчинив суд, відмовивши у видачі судового наказу? За яких підстав суд має право видати судовий наказ?

Завдання № 4.Громадянин Трофимець звернувся із заявою про видачу судового наказу до суду. Заявник вимагав повернення власних грошових коштів переданих АКБ «Капітал» на підставі депозитного договору. Боржник у встановлений строк надав суду заяву про скасування наказу. На підставі ч. 1 ст. 106 ЦПК України суд своєю ухвалою скасував судовий наказ.

Дайте правовий аналіз дій суду щодо видачі судового наказу та його скасування. За яких умов судовий наказ може бути скасований?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

4. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – Ст. 207.

5. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93.

6. Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 1999 р. № 1172.

Спеціалізована література:

1. Бичкова С.С. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 6. – С. 51-60.

2. Свідерська М.В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування // Державо й право. Юридичні і політичні науки. – 2005.– Вип. 30. – С. 368-375.

3. Свідерська М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 2. – С. 101-104.

4. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 35-38.

5. Шабалін А.В. Історія розвитку наказного провадження у цивільному процесі України // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2008. - Вип. 40. - С. 329-334.

6. Штефан О. Наказне провадження в цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 1. – С. 44-48.

7. Ярошенко І.С. Наказне провадження: питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. - № 8. – С. 18-23.

Практичне заняття № 2.

Питання для обговорення:

1. Стадії наказного провадження.

2. Заява про видачу судового наказу. Порядок видачі судового наказу.

3. Законна сила судового наказу і його оскарження.

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Стадія наказного провадження – сукупність процесуальних дій, які вчиняються за правилами, закріпленими у ЦПК України, і спрямовані на досягнення самостійної найближчої мети в межах загальної мети наказного провадження.

Процесуальний закон дозволяє виділити наступні види стадій: 1) відкриття наказного провадження; 2) стадія видачі (відмови у видачі) судового наказу; 3) повідомлення судом боржника про видачу судового наказу; 4) стадія скасування судового наказу.

Особливу увагу студентам необхідно звернути на порядок подання заяви про видачу судового наказу (ст. 97 ЦПК України) і її законні реквізити (ст. 98 ЦПК України), а також форму і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання (ст. 105 ЦПК України), розгляд заяви про скасування судового наказу (ст. 105-1 ЦПК), набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві (ст. 106 ЦПК України).

Завдання для самоконтролю:

1. Які характерні риси стадій наказного провадження?

2. Який процесуальний порядок подання заяви про видачу судового наказу?

3. Назвіть обов’язкові реквізити заяви про видачу судового наказу.

4. За яких підстав суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу?

5. Чи здійснюється повідомлення боржника про видачу судового наказу?

6. Як здійснюється скасування судового наказу?

Тематика рефератів:

1. Оскарження судового наказу і його виконання.

2. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу.

Практичні завдання:

Завдання № 1.Лінчук подав до суду заяву про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з підприємства нарахованої, але не випла­ченої йому суми заробітної плати за 2 місяці.

Визначте, які докази повинен надати заявник у підтвердження законності своєї вимоги.

Завдання № 2.Руденко пред'явив до суду за місцем свого проживання заяву про видачу судового наказу про стягнення грошових коштів з Семенова за договором позики. У заяві він не зазначив вартість вимог, не додав до заяви документів, що підтверджують його ви­могу, та не сплатив судовий збір.

Які процесуальні порушення допущені заявником при подачі заяви про видачу судового наказу? Які процесуальні наслідки при цьому виникають? Якими мають бути дії судді в даному випадку?

Завдання № 3.Суддя прийняв до розгляду заяву Толкачова про видачу судово­го наказу про витребування майна у Шишкіна, яке йому було передано за договором у користування на визначений строк, по­становивши про це ухвалу та одночасно призначив судове засідан­ня для розгляду справи, надіслав судові виклики учасникам.

Які порушення допустив судця? Який процесуальний порядок видачі судового наказу?

Завдання № 4.Суддя виніс судовий наказ та невідкладно надіслав його копію боржнику по справі.

Визначте, які документи, крім копії судового наказу, мають бути надіслані боржнику, у які строки? Які процесуальні права виникають у боржника з моменту отримання копії судового на­казу?

Завдання № 5.Тараторкін, отримавши копію судового наказу як боржник, у встановлений законом строк подав до суду заяву про скасування судового наказу. До заяви він додав докази, що підтверджували безпідставність вимоги заявника про видачу судового наказу.

Який порядок розгляду заяви про скасування судового наказу? Які процесуальні наслідки скасування судового наказу?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

4. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 24. – Ст. 207.

5. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93.

6. Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 1999 р. № 1172.

Спеціалізована література:

1. Вайнраух Л.А., Гамбург І.А. Механізм скасування судового наказу в сучасному цивільному процесі // Держава та регіони. – Серія: Право. – 2009. - № 1. - С. 34-40.

2. Луспеник Д.Д. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - № 7. – С. 89-94.

3. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. – 2003. - № 8. – С. 125-127.

4. Шабалін А.В. Стадії наказного провадження: поняття, класифікація та характеристика // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2008. - Вип. 42. - С. 391-395.

5. Шевчук П. Судовий наказ в цивільному судочинстві // Право України. – 1998. - № 5. – С. 31.

 

ТЕМА № 9

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.007 с.)