ТОП 10:

Пред’явлення позову, досудовий розгляд. Судовий розгляд справВсього годин – 15, у т.ч. лекції – 4, практичних - 4, самостійна робота – 7.

Практичне заняття № 1.

Питання для обговорення:

1. Поняття і значення відкриття провадження у справі.

2. Позовна заява і порядок виправлення її недоліків.

3. Прийняття позовної заяви.

4. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

5. Забезпечення позову.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Відкриття провадження у справі – стадія цивільного процесу, на якій суд вирішує питання про відкриття провадження по конкретній цивільній справі в суді першої інстанції, перевіряє наявність у особи, яка звернулася до суду, права на звернення до суду і дотримання встановленого порядку реалізації даного права.

Підставою для відкриття провадження у цивільній справі є позовна заява, подана до суду. Суддя, ознайомившись із поданою позовною заявою, повинен зробити одну із процесуальних дій, передбачених ЦПК України: 1) відкрити провадження у цивільній справі (ч. 1 ст. 122 ЦПК України); 2) відмовити у відкритті провадження у справі (ч. 2 ст. 122 ЦПК України); 3) залишити позовну заяву без руху (ч. 1 ст. 121 ЦПК України); 4) повернути позовну заяву (ч. 2, 3 ст. 121 ЦПК України).

Єдиним способом об’єктивізації позову є позовна заява – установлена законом форма звернення до суду за вирішенням спору про суб’єктивне право. Суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви, поданої і оформленої в порядку, встановленому ЦПК України (ч. 1 ст. 122 ЦПК України). Ст. 119 ЦПК України містить обов’язкові реквізити позовної заяви. Для зручності запам’ятовування варто їх розділити на: а) відомості вступного характеру; б) відомості, що належать до опису обставин справи та мотивування заявлених вимог; в) відомості резолютивного характеру; г) додаткові відомості. Деякі вчені-юристи підрозділяють реквізити позовної заяви на конститутивні і змістовні.

Недотримання зобов'язальних вимог до форми і змісту позовної заяви перешкоджає початку процессу, тому що суд не має необхідної інформації для порушення справи. ЦПК України закріплює спеціальний процесуальний інститут, застосування якого дозволяє забезпечити усунення недоліків позовної заяви в найбільш короткий термін, - інститут залишення позовної заяви без руху (ст. 121 ЦПК України).

Студенти мають звернути увагу, що залишення позовної заяви без руху можливо тільки до відкриття провадження у справі.

Важливе питання, що вирішується суддею – перевірка підстав для прийняття заяви. Якщо таких підстав немає, суддя відмовляє в прийнятті заяви, керуючись зазначеними в ст. 122 ЦПК України мотивами.

Відкриття судом провадження по цивільній справі тягне певні юридичні наслідки, які за своїм характером можуть бути поділені на процесуальні та матеріально-правові. Студентам необхідно визначити конкретний перелік згаданих юридичних наслідків.

Суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів забезпечення позову (ст. 133 ЦПК України).

В останньому питанні студенти мають проаналізувати кожен вид забезпечення позову та процесуальний порядок їх застосування.

 

Дати визначення наступних понять:

відкриття провадження у справі, позовна заява, конститутивні реквізити позовної заяви, змістовні реквізити позовної заяви, процесуальні наслідки пред’явлення позову, матеріально-правові наслідки пред’явлення позову, забезпечення позову.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Яке значення відкриття провадження у справі?

2. Які відомості має містити позовна заява?

3. В чому різниця між конститутивними і змістовними реквізитами позовної заяви?

4. Які документи додаються до позовної заяви?

5. В яких випадках позовна заява залишається без руху?

6. В яких випадках суддя відмовляє у прийнятті заяви?

7. В яких випадках суддя повертає позовну заяву?

8. Що зазначається в ухвалі про відкриття провадження у справі?

9. Які процесуальні та матеріально-правові наслідки відкриття провадження у справі?

10. Яка підстава для забезпечення позову?

11. Назвіть заходи забезпечення позову, передбачені цивільним процесуальним законодавством.

12. За яких умов не допускається забезпечення позову?

13. Охарактеризуйте порядок забезпечення позову.

14. Як здійснюється заміна або скасування заходів забезпечення позову?

 

Практичні завдання:

Завдання № 1.Бригада теслярів за договором підряду зобов’язалась побудувати сховище для сільгосппродукції. Бригада свої зобов’язання виконала в строк і якісно, кооператив же відмовився сплатити гроші в зв’язку з тим, що кошторисом витрати на це будівництво не були передбачені. Бригада пред’явила позов. У позовній заяві було також зазначено прохання забезпечити позов шляхом накладення арешту на рахунок кооперативу в банку.

Чи підлягає задоволенню заява бригади про забезпечення позову? Чи може бути заміна способу забезпечення позову? Які права має сторона, якщо забезпеченням позову їй були нанесені збитки?

Завдання № 2.До районного суду поштою надійшла заява агрофірми про вилучення у Карпенка майна, яке відповідач незаконно привласнив, працюючи завідуючим клубом, і добровільно не повертає.

Суддя виніс ухвалу про відмову в прийнятті заяви, посилаючись на те, що позивач у ній не зазначив докази, які підтверджують позов, і не сплатив належну суму мита.

Чи мав на це підставу суддя?

Завдання № 3.Славкін звернувся до суду з позовом про стягнення з державно­го підприємства заборгованості по заробітній платі. Суддя постано­вив ухвалу, якою залишив позовну заяву без руху з тих підстав, що Славкін не додав до позовної заяви її копію та копії всіх доку­ментів, що були додані до неї, та зобов'язав його усунути недоліки протягом 10 днів. Чи дотримався позивач порядку пред'явлення позову? Чи правильні дії судді? Які наслідки невиконання вимоги суду про усунення недоліків позовної заяви?

Завдання № 4.Фермерське господарство «Зірка» звернулось з позовом до Синявіна про стягнення збитків в розмірі 2000 грн., завданих майну господарства. Суддя постановив ухвалу, якою відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що позовна заява не підлягає розгляду в суді у порядку цивільного судочинства (не підвідомча суду), а даний спір повинен вирішуватись в адміністративному порядку головою селищної ради народних депутатів. Чи правомірні дії суду? Які передумови реалізації права на пред'явлення позову до суду передбачені законом?

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

4. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006р. № 9.

 

Спеціалізована література:

1. Будяченко О.М., Волошина М. Щодо питання про подання позовної заяви та її копії до суду першої інстанції // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. - № 3. – С. 81-83.

2. Бус К. Дискусійні питання пред’явлення позову у суді першої інстанції // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 5. – С. 107-111.

3. Буга Г. Історичний розвиток інституту забезпечення позову// Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 4. – С. 107-111.

4. Кузнецов С. Актуальные проблемы применения обеспечительных мер в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 4. – С. 12-17.

 

Практичне заняття № 2.

Питання для обговорення:

1. Поняття і завдання провадження у справі до судового розгляду.

2. Зміст провадження у справі до судового розгляду.

3. Судові виклики та повідомлення.

4. Поняття та значення стадії судового розгляду цивільних справ.

5. Порядок судового розгляду.

6. Фіксування цивільного процесу.

7. Тимчасове зупинення судового розгляду.

8. Закінчення провадження у справі без постановлення рішення.

 

Методичні рекомендації для підготовки до практичного заняття

Правильне і своєчасне вирішення справи багато в чому залежить від проведення належної підготовки її до судового розгляду, яка необхідна і при перегляді справи в судах апеляційної та касаційної інстанцій.

Провадження у справі до судового розгляду – це сукупність дій судді і юридично заінтересованих у вирішенні справи осіб з метою врегулювання спору або забезпечення своєчасного і правильного вирішення справи у судовому засіданні.

Студентам необхідно розділити підготовчі дії на: 1) обов’язкові по всіх без винятку розглянутих справах; 2) обов’язкові тільки по окремих справах; 3) дії після завершення судочинства без вирішення справи по суті. Особливу увагу слід приділити завданням підготовки справи до судового розгляду в суді.

Одним з ключових елементів провадження у справі до судового розгляду є попереднє судове засідання, яке можна визначити як різновид судового засідання, що має як загальні із судовим засіданням ознаки, так і специфічні, властиві тільки йому, ознаки.

Саме на специфічних особливостях попереднього судового засідання студенти мають зосередитися. Цивільний процесуальний кодекс не ставить своїм завданням детально та вичерпним чином визначити всі можливі дії з підготовки справи, лише визначає загальні напрямки дій судді та коло питань, що підлягають з'ясуванню на даній стадії процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 130 ЦПК України попереднє судове засідання проводиться з метою з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. Для врегулювання спору до судового розгляду суд з'ясовує: чи не відмовляється позивач від позиву, чи визнає позов відповідач, чи не бажають сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського суду.

Що стосується судових викликів та повідомлень, то для з'ясування їх правового регулювання слід ознайомитися з ст. 74-78 ЦПК України.

Судовий розгляд – одна з основних стадій цивільного процесу, у ході якої відбувається розгляд і вирішення справи по суті. Порядок проведення судового засідання по цивільній справі докладно визначається процесуальним законодавством. Судове засідання складається з: підготовчої частини; розгляду справи по суті; заключної частини судового розгляду (судових дебатів); постановлення та оголошення рішення. Студенти повинні визначити процесуальні дії, терміни їх виконання на кожній з частин судового засідання.

Важливе значення при з’ясуванні процесуального порядку проведення судового засідання має фіксування цивільного процесу. Згідно ст. 197 ЦПК України суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим засіданням складається протокол.

Суд зобов'язаний прагнути до того, щоб справа була вирішена в одному засіданні. Однак нормальний плин провадження в суді іноді порушується як внаслідок причин, що перешкоджають взагалі винесенню рішення по даній справі, так і через обставини, які роблять неможливим подальший розгляд справи в даному засіданні. Існує три форми тимчасової зупинки процесу: перерва, відкладення розгляду та зупинення провадження у справі. Студентам необхідно розрізнити ці форми за підставами, строками зупинки і наслідками.

За загальним правилом, розгляд справи закінчується постановленням рішення. Однак при наявності зазначених у законі підстав можливе закінчення провадження по справі без постановлення рішення.

За характером підстав і процесуальних наслідків виділяються дві форми закінчення справи без постановлення рішення: 1) закриття провадження у справі; 2) закінчення заяви без розгляду.

 

Дати визначення наступних понять:

провадження у справі до судового розгляду, попереднє судове засідання, судова повістка, судове повідомлення, судовий розгляд, підготовча частина судового засідання, дослідження обставин справи, судові дебати, постанова та оголошення рішення, перерва, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі, закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Які завдання підготовки справи до судового розгляду в суді?

2. Які особливості попереднього судового засідання?

3. Які дії здійснює суддя для підготовки справи до судового розгляду?

4. Який порядок надання судових доручень?

5. В чому відмінність судових повісток про виклик та судових повісток-повідомлень?

6. Який порядок вручення судових повісток?

7. Яке значення судового розгляду справи?

8. Назвіть основні частини судового засідання.

9. Які основні процесуальні дії підготовчої частини судового розгляду?

10. З яких послідовно вчинених процесуальних дій складається розгляд справ по суті?

11. Чому судові дебати називають одним з проявів принципу змагальності судового розгляду?

12. Які питання вирішує суд під час ухвалення рішення?

13. Які засоби фіксування цивільного процесу Вам відомі?

14. Які підстави для відкладення розгляду справи?

15. В яких випадках суд зобов’язаний зупинити провадження у справі?

16. В яких випадках суд своєю ухвалою закриває провадження у справі?

 

Тематика рефератів:

1. Процесуальні дії судді по підготовці справи до розгляду.

2. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ.

3. Ускладнення у процесі судового розгляду цивільних справ.

Практичні завдання:

Завдання № 1.Гапоненко і Мусіяка вступили в зареєстрований шлюб, від якого народилася донька Наталя. В зв’язку з тим, що сімейні відносини склались погано, дитина з десятимісячного віку перебувала на утриманні і вихованні батьків чоловіка – Мусіяк, які проживали в м. Запоріжжі, де і батьки дитини.

Через деякий час сумісне життя подружжя припинилось, і Мусіяка перейшов жити до батьків, а Гапоненко подала позов про передачу на її виховання дочки.

Які дії мусить провести суддя для підготовки цієї справи до судового розгляду? Визначіть відповідача по справі.

Завдання № 2.Шульженку була надана однокімнатна квартира площею 31 кв.м. Цього ж року Шульженко прописав на свою площу Лаптєву, з якою мав намір зареєструвати шлюб, але зареєстрував шлюб з Сонцевою і заявив до Лаптєвої позов про висилення її з кімнати, посилаючись на те, що вона проживала в нього на правах піднайму, а тому самостійного права на житлоплощу не має.

Які докази необхідно подати сторонам в суд? Які дії належить провести судді для підготовки цієї справи до судового розгляду?

Завдання № 3.Кондитерська фабрика пред’явила позов до комірника Скоробагатченка про стягнення з нього 5 тис. грв. вартості кондитерських виробів, які ним не були передані торговельній базі.

Скоробагатченко, заперечуючи проти позову, просив суд притягнути до участі в справі на його стороні третю особу – фірму «Гастроном», у зв’язку з чим справа була відкладена слуханням на 8 днів. У призначений день під час слухання справи виявилося, що суд повістку фірмі про виклик її в судове засідання послав через Скоробагатченка, який розписку про її вручення адресату загубив. Справа була розглянута за відсутності третьої особи і позов був задоволений.

Чи законне рішення суду? Що собою являє відкладення розгляду справи, які його підстави?

Завдання № 4.Ключовий пред'явив позов до шиферного заводу про відшкодування шкоди у сумі щомісячних платежів у зв'язк з каліцтвом, яке йому заподіяно з вини відповідача. На засіданні суду представник відповідача був відсутній. Суд вважав, що його участь у розгляді справи необхідна, а тому слухання справи відклав, надіславши повістку, яка і булла вручена директору заводу.

У призначений строк представник відповідача на засідання суду знову не прибув з причин тяжкого захворювання, в зв'язку з чим за ухвалою судді провадження по справі було зупинено.

Що собою являє зупинення провадження по справі, його види і підстави?

 

Нормативні акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Голос України. – 2003. - № 47-48.

4. Інструкція про порядок фіксування судового процесу технічними засобами: Наказ Державної судової адміністрації України від 21 липня 2005 р. № 84.

5. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5.

6. Про застосування норм цивільного процессуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2.

 

Спеціалізована література:

1. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ. – Х.: Еспада, 2007.

2. Воробель У. Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення // Підприємництво, господарство і право. – 2010. - № 2. – С. 80-84.

3. Грабовська О.О. Провадження у справі до судового розгляду: проблеми теорії та судової практики // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – 2009. – Вип. 46. - С. 311-315.

4. Івченко О.П. Становлення правового регулювання інституту підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 38. - С. 202-209.

5. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2006. - № 11. – С. 56-62.

6. Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. - № 3. – С. 101-107.

7. Тертишніков В. Підготовка цивільних справ до судового розгляду // Вісник Академії правових наук України. – 2006. - № 2. – С. 149-152.

8. Тимченко Г.П. Попереднє судове засідання як етап підготовки справи до судового розгляду // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 2. – С. 104-108.

9. Тимченко Г. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі // Право України. – 2008. - № 6. – С. 125-128.

10. Тимченко Г.П. Деякі загальні аспекти дослідження судового розгляду в цивільному процесі України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. - № 3. – С. 23-31.

11. Цюра Т. Проблеми фіксування цивільного процесу технічними засобами // Підприємництво, господарство і право. – 2002.- № 7. – С. 53-56.

12. Шакитько Р.В. Роль судебных прений в российском гражданском судопроизводстве: исторический аспект // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - № 9. – С. 9-10.

13. Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2003. - № 12. – С. 117-119.

14. Якименко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. - № 9.– С. 50-53.

 

 

ТЕМА № 11Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.018 с.)