ТОП 10:

Мета і завдання виконання магістерськоїКваліфікаційної роботи

 

Магістерська робота – це самостійна випускна науково-дослідницька та проектна робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту та отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової і проектної кваліфікації, уміння самостійно вести науково-проектний пошук і розв’язувати конкретні завдання наукового дослідницько-проектного змісту.

Підготовка і захист магістерської кваліфікаційної роботи студентами, які навчаються за напрямом "Харчова технологія та інженерія" мають на меті:

§ систематизацію, поглиблення та розширення теоретичних і практичних знань студента зі спеціальності, розвиток уміння застосовувати ці знання для розв’язання конкретних наукових і практичних проблем галузі;

§ набуття навичок самостійної дослідницької роботи, оволодіння методикою проведення експерименту і методами аналізу;

§ набуття навичок роботи з науково-технічною літературою, складання наукових звітів, визначення показників ефективності впровадження інноваційних проектів;

§ вміння використовувати чинне законодавство для оформлення та захисту об’єктів інтелектуальної власності;

§ формування високого рівня підготовки фахівця до самостійної роботи в умовах сучасного стану науки і виробництва.

Кваліфікаційна робота магістранта з харчової технології та інженерії має бути роботою науково-дослідницького спрямування, виконаною на базі теоретичних знань і практичних навичок, набутих під час навчання в університеті.

Зміст магістерської кваліфікаційної роботи має довести уміння магістранта:

§ використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання та практичні навички для вирішення певної проблеми (виконання конкретної науково-дослідницької роботи);

§ аналізувати нормативну документацію, науково-технічну та патентну літературу, сучасний науково-технічний стан за темою дослідження;

§ застосовувати сучасні методи аналізу технологічних об’єктів та опрацювання експериментальних даних;

§ аналізувати одержані результати досліджень і робити з них висновки;

§ давати техніко-економічну та соціальну оцінку результатам досліджень;

§ робити висновки про наукову та практичну значущість результатів досліджень;

§ розробляти проекти нормативної документації: технологічних регламентів, технологічних інструкцій, технічних умов і рецептур;

§ графічно зображати схеми удосконалених технологічних процесів та компонування обладнання.

 

Тематика магістерських кваліфікаційних робіт

Тему магістерської роботи визначають випускові кафедри на початку навчального року. Магістерська робота повинна передбачати проведення пошукових робіт і наукових досліджень, які відповідають тематиці кафедри і спрямовані на їх впровадження. Студенту магістратури надається право самостійно обирати науковий напрям і тему своєї кваліфікаційної роботи відповідно до тематики випускової каедри. Магістрант також може запропонувати свою тему дослідження за умови відповідного обґрунтування доцільності такої розробки.

Назва роботи повинна бути, по можливості, короткою (до 12 слів), відповідати обраній спеціальності та суті досліджуваної наукової проблеми (теми), вказувати на мету дослідження та його завершеність. У назві небажано використовувати ускладнену термінологію. Слід уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання …", "Деякі питання …" тощо, які не відображують достатньою мірою суті проблеми.

На початку навчального року тема кожної роботи уточнюється, затверджується на засіданні кафедри, а також розглядається та затверджується Вченою радою факультету.

 

Організація роботи над магістерською

Квалафікаційною роботою

До виконання магістерської кваліфікаційної роботи допускаються студенти магістратури, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію.

Виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи проводять у такому порядку:

1. Обрання теми магістерської кваліфікаційної роботи.

2. Визначення наукового керівництва.

3. Затвердження теми магістерської кваліфікаційної роботи та наукового керівника.

4. Складання плану магістерської кваліфікаційної роботи.

5. Організація написання роботи.

6. Рецензування.

7. Проведення обговорення магістерської кваліфікаційної роботи, допуск до захисту.

8. Подання магістерської кваліфікаційної роботи до захисту у ДЕК.

9. Захист магістерської кваліфікаційної роботи.

Тема магістерської кваліфікаційної роботи затверджується персонально для кожного магістранта і виконується ним особисто. Проте план виконання роботи складають керівник роботи разом з магістрантом. Керівниками магістерських кваліфікаційних робіт є провідні викладачі випускової кафедри, які мають науковий ступінь, вчене звання, вчений ступінь доктора чи кандидата наук і займаються науковими дослідженнями з певного напряму.

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи здійснюється безпосередньо у вищому навчальному закладі з наданням магістранту робочого місця у лабораторіях, бібліотеці, комп’ютерному класі тощо.

Протягом навчального року магістрантом проводиться опрацювування наукової літератури, аналізується стан і перспективи розв’язання певної проблеми галузі, робляться висновки, визначається методологія досліджень, проводиться експериментальна робота та узагальнення її результатів.

Випускова кафедра встановлює контрольні терміни звітування магістрантів. У період підготовки магістерських досліджень науковий керівник здійснює поточний контроль за виконанням магістрантом плану роботи, надає рекомендації щодо джерел інформації та застосування методів досліджень, котролює дотримання термінів підготовки магістерської кваліфікаційної роботи.

Магістерська кваліфікаційна робота, представлена до захисту, повинна містити:

§ матеріал проблемного чи дискусійного характеру з аргументованою позицією автора роботи;

§ власні наукові розробки з елементами наукової новизни;

§ конкретні пропозиції для розв’язання обраної наукової проблеми;

§ проект нормативної документації на продукцію спеціального призначення;

§ проектні рішення підприємства та їх обґрунтування;

§ акти апробації чи впровадження результатів наукових розробок.

 

4. обсяг і структура

магістерської кваліфікаційної роботи

 

Магістерська кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки обсягом 60-70 аркушів та ілюстративного матеріалу на 5-7 аркушах формату А1 або у вигляді слайдів, з яких 3-5 є ілюстративним матеріалом до результатів досліджень, на одному представлена технологічна схема виробництва певного виду продукції, ще на одному - план цеху (відділення), що стосується проведених досліджень.

До пояснювальної записки входять:

1. Титульна сторінка – перша сторінка роботи, яку виконують відповідно до встановленої форми (зразок додається).

2. Завдання на виконання магістерської роботи.

3. Анотація (державною, російською, англійською мовами), де у стислій формі подаються: мета роботи, її актуальність, основний зміст, її наукова і практична важливість, результати роботи, ключові слова. Загальний обсяг анотації – до 1 стор.

4. Зміст (четверта сторінка) містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, висновків, списку літератури, додатків.

5. Перелік умовних позначень дають за потреби, якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення. Їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, що його розміщують перед вступом.

6. Вступ.

7. Основна частина, до якої входять:

7.1. Науково-дослідна частина, у т.ч.:

§ Огляд літератури;

§ Характеристика сировини та методів досліджень;

§ Експериментальна частина;

§ Висновки.

7.2. Інженерна частина, у т.ч.

§ Техніко-економічне обґрунтування

§ Розробка виробничої програми закладу ресторанного господарства

§ Проектування виробничого процесу підприємства

§ Інженерно-будівельний розділ;

§ Організаційно-економічний розділ.

8. Список літератури,якийслід розміщувати одним із таких способів:

- у порядку першого згадування посилань у тексті (найзручніший для користування);

- в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

У будь-якому разі вказують прізвище та ініціали автора, назву друкованого видання, місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок.

9. Додатки,до яких за потреби доцільно включати допоміжний матеріал для повноти сприйняття роботи, а саме: рецептури розроблених продуктів (за наявності), акти дегустацій або виробничих випробувань, рекомендації щодо впровадження у виробництво, у скороченому вигляді нормативну документацію чи її проект, таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання магістерської роботи, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

 

Окремо готують реферат (3…5 с. + ілюстративний матеріал), який разом з пояснювальною запискою подають у ДЕК.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.008 с.)