ПО ВИКОНАННЮ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПО ВИКОНАННЮ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ВИКОНАННЮ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Для студентів спеціальності 8. 03060401- "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

освітньо-кваліфікаційного рівня "МАГІСТР"

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД

протокол № ___ від __________ 2012 р.

Зав. кафедри_____________проф. Невелєв О.М.

 

Погоджено:

Зав. навчально-методичним

відділом_________Бородінова Л.Ю.

 

Київ – 2012

 

Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для спеціальності 8. 03060401- "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" освітньо-кваліфікаційного рівня "МАГІСТР"

 

/ Уклад.: О.М. Невелєв, В.В. Іваненко, Н.О. Березніченко, О.В.Пазиніч, А.І. Бєлова

- К.: АМУ. – 29 с.

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………..…………………………………………………………………4

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………5

 

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ………………..5

2.1. Основні етапи виконання магістерської роботи ………..………….5

2.2. Вибір теми та об'єкта дослідження, затвердження теми…………..6

2.3. Складання плану, постановка проблеми……………………………6

2.4. Вибір та аналіз навчальної, наукової та методичної літератури………………...…………………………………………….7

2.5. Збирання фактичного матеріалу, його обробка та аналіз….……….7

2.6. Вирішення конкретних задач дослідження………….……………..7

2.7. Написання тексту…………………………......……………………..8

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ…………9

 

4. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ………………………...….…….12

 

4.1. Попередній захист на кафедрі……………………………..……..12

 

4.2. Подання роботи на рецензію…………………………………….13

 

4.3. Захист роботи перед ДЕК………………………………………..13

 

Додаток А. Тематика магістерських робіт для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Додаток Б. Форма заяви

Додаток В. Зразок титульної сторінки магістерської роботи

Додаток Д. Орієнтовний приклад плану магістерської роботи

Додаток Е. Приклад анотації

 

 

ВСТУП

 

У методичних рекомендаціях розглядаються основні етапи підготовки і написання магістерської роботи, а також підготовки її до захисту перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

Методичні рекомендації призначені допомогти студентам випускного року навчання чітко і своєчасно підготовити магістерську роботу, використовувати ті теоретичні знання та практичні навички, які були отримані в процесі навчання та практичної підготовки.

При підготовці методичних рекомендацій використовувались матеріали розроблені в Київському державному торговельно-економічному університеті, Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, галузевий стандарт вищої освіти, освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також державні стандарти та нормативні документи до оформлення наукових робіт, зокрема ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Завершальним етапом процесу підготовки і підсумкової державної атестації студента за освітньо-кваліфікаційною програмою магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є написання та захист магістерської роботи.

Магістерська робота - це самостійне наукове дослідження студента з актуальних проблем менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, по якій Державною екзаменаційною комісією робиться висновок про рівень отриманих по спеціальності знань і вміння застосовувати їх в теоретичній та практичній роботі.

Виконання магістерської роботи повинно визначати вміння студента обирати та аналізувати наукову проблему, правильно оцінювати зміни, які відбуваються на підприємствах, в регіонах, в цілому в країні стосовно відповідних сфер зовнішньоекономічної діяльності, застосувати набуті знання при розв'язанні конкретних управлінських завдань, обґрунтовувати практичні рекомендації, критично аналізувати науково-літературні джерела, застосовувати сучасні методи наукових досліджень, робити узагальнення по статистичних даних, застосовувати в роботі електронно-обчислювальну техніку, комп’ютерні програми для аналітичної обробки даних та обґрунтування управлінських рішень.

Темою магістерської роботи має бути одна з актуальних проблем сучасного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Робота може виконуватись на замовлення конкретної організації, де студент проходить переддипломну практику або підприємства, на замовлення якого відбувається підготовка магістра даного профілю.

Магістерська робота має показати вміння студента розв'язувати конкретні теоретичні та практичні завдання, обґрунтовувати та проектувати управлінські рішення. Запропоновані студентом нові рішення повинні бути аргументованими і порівнюватись з уже відомими рішеннями.

Основні положення роботи потрібно представити в доповідях на наукових семінарах та конференціях, що значно підвищить її науково-теоретичний та практичний рівень.

Прилюдний захист магістерської роботи перед ДЕК завершує курс навчання у вищому навчальному закладі і є підставою для отримання диплому рівня магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Основні етапи виконання магістерської роботи

Основними етапами виконання магістерської роботи є:

а) вибір теми та об'єкта дослідження, затвердження теми;

б) складання плану, постановка проблеми;

в) підбір та опрацювання навчальної, наукової та методичної літератури з обраної теми;

г) збір фактичного матеріалу, його обробка та аналіз;

д) постановка та вирішення конкретних задач дослідження;

е) написання тексту;

ж) попередній захист на кафедрі;

з) подання роботи на рецензію;

і) захист роботи перед ДЕК.

Робота повинна супроводжуватись відгуком науково керівника, листом-відзивом від підприємства, організації, що були базою практики та об’єктом дослідження, зовнішньою рецензією кандидата чи доктора економічних наук з іншого навчального закладу або установи

Слід мати на увазі, що роботи, які не відповідають вимогам щодо змісту та оформлення, а також не мають відгуку наукового керівника; листа-відзива з організації, яка була об’єктом дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускаються.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Оптимальне співвідношення параграфів у розділів – по три.

Складений план студент узгоджує з науковим керівником, який допомагає сформулювати проблему та визначити основні задачі, вирішення яких приведе до розкриття обраної теми.

 

Вибір та аналіз навчальної, наукової та методичної літератури

Студент складає бібліографію з обраного тематичного напряму дослідження, за рекомендацією наукового керівника опрацьовує літературу, що відповідає темі магістерської роботи.

Це можуть бути наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, навчальна література, державні стандарти, галузева методична література, законодавчі документи, а також матеріали міжнародних галузевих організацій та регіональних союзів, періодичні видання, інтернет-ресурси, джерело має бути належним чином законспектоване та проаналізоване.

Результати аналізу літературних джерел знаходять відображення в параграфах першого теоретичного розділу і є методичною основою для роботи над 2 та 3 розділами.

 

Вирішення конкретних задач дослідження

Поставлені в магістерській роботі завдання, за допомогою яких має бути розкрита тема, повинні бути розв'язані з використанням фактичних даних, отриманих на об'єкті дослідження. Побудовані економіко-математичні моделі повинні бути розв'язані за допомогою застосування стандартних чи спеціальних програм на ПЕОМ. Результати дослідження бажано доповісти на студентських наукових конференціях.

 

Написання тексту

Зібраний, проаналізований та систематизований матеріал студент розподіляє на окремі розділи та параграфи у відповідності з затвердженим планом магістерської роботи. Після кожного розділу формуються висновки та пропозиції, які підсумовують результати дослідження відповідного матеріалу. Магістерська робота повинна мати логічну побудову, послідовність та завершеність розгляду відповідного кола питань. Загальний обсяг роботи становить 100-120 сторінок друкованого на комп‘ютері тексту, на папері стандартного формату, включаючи бібліографію (додатки до загального обсягу не входять).

 

 

Матеріали магістерської роботи розміщують у такій послідовності:

Титульний аркуш (зразок оформлення подано в додатку В ).

Анотація на трьох мовах: українська, російська, англійська (вмістити на одному аркуші) (Додаток Е)

ЗМІСТ (план роботи із зазначенням сторінок, на яких знаходяться відповідні розділи та параграфи).

ВСТУП. У вступі (приблизний обсяг 3-4 сторінки) має бути обґрунтована актуальність теми, наукове та прикладне значення її розробки. Коротко охарактеризовані та проаналізовані літературні джерела, в яких досліджуються різні аспекти магістерської роботи, визначається що не розроблено достатньою мірою в теорії, методиці, на що потрібно звернути увагу в магістерській роботі. Потрібно визначити мету, предмет, об'єкт та завдання дослідження, теоретичну та інформаційну бази. Крім того, у вступі має знайти відображення власний внесок в розв'язання проблеми, новизна та практична значимість дослідження, а також можливість практичного застосування пропозицій.

 

РОЗДІЛ 1 - є теоретичною частиною роботи і складається з 2-4 параграфів, оптимально трьох. Обсяг розділу становить до 25% матеріалу магістерської роботи. В цьому розділі слід висвітлити загальні теоретичні підходи до вирішення проблеми, які наведені в літературних джерелах, світовий досвід в розробках різних авторів. Магістр повинен показати глибокі знання сучасного рівня досліджень, порівняти різні точки зору, визначити своє ставлення до них, обґрунтувати найбільш поширені підходи. В розділі має бути виявлена сутність явища, що досліджується, його теоретичне підґрунтя, методичні основи дослідження, а також зроблено узагальнення та висновки по теоретичній частині. Теоретичний матеріал при доцільності може бути підтверджений фактологічними та статистичними даними, які можна представити у вигляді схем, графіків, діаграм, тощо. Проаналізовані найбільш поширені теоретичні підходи, методичні основи, повинні використовуватись і бути основою для аналізу і узагальнення практичного досвіду в 2-ому розділі.

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. – обсяг 1-1,5 сторінок, підсумовують результати теоретичних досліджень.

 

РОЗДІЛ 2 – аналітично-дослідницька частина (до 25% від загального обсягу магістерської роботи). Розділ складається з 2-4 параграфів, оптимально трьох. В цій частині необхідно детально висвітлити об'єкт дослідження. Для цього потрібно виявити всю систему управління в будь-якій сфері ЗЕД та показати місце об'єкту дослідження в цій системі. Проаналізувати існуючі методи розв'язання поставленої проблеми на даному об'єкті, проаналізувати недоліки та окреслити коло завдань, які потрібно вирішити, удосконалити та прийняти управлінське рішення. Потрібно також чітко поставити завдання, які будуть безпосередньо розв'язані магістром в третьому розділі як обґрунтовані управлінські рішення.

Текст слід ілюструвати реальними документами щодо діяльності об'єкта дослідження, аналітичні матеріали доцільно представляти в таблицях, рисунках. При чому аналіз об’єкту дослідження доцільно проводити в динаміці (мінімальний динамічний ряд 5 років) Цей розділ розробляється, як правило, на підставі матеріалів переддипломної практики. В кінці розділу чітко визначаються проблеми, управлінські рішення, та розв’язання яких обґрунтовуються в 3-ому розділі.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2. – 1-1,5 сторінок основні результати досліджень по об’єкту.

 

РОЗДІЛ 3 - проектно-дослідницька частина, яка складається з 3-4 параграфів. Її обсяг становить до 35 % від загального.

В цьому розділі має бути показана самостійна дослідницька, проектна робота, виконана безпосередньо магістром. В розділі мають бути описані розроблені та обґрунтовані автором магістерської роботи методики розв'язання конкретних завдань ( обґрунтування управлінських рішень по визначених в другому розділі проблемах). Ці методики повинні бути апробовані на конкретних даних об'єкту дослідження. Для розрахунків необхідне використання сучасних програмних продуктів в обґрунтуванні управлінських рішень. По розрахунках потрібно зробити висновки та внести свої пропозиції, які мають бути детально обґрунтовані.

Мінімум в 2-х параграфах управлінські рішення повинні бути обґрунтовані розрахунковим шляхом.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3. – до 2-х сторінок, обґрунтування управлінських рішень.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. Рекомендований обсяг - 4-5 сторінок. В цій частині роботи потрібно стисло показати основні результати проведених досліджень, як в теоретичному так і в практичному аспекті, і показати, в якій мірі ці дослідження дали можливість досягти поставленої мети магістерської роботи.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Це перелік усіх джерел наукової, методичної, статистичної, довідкової та іншої інформації, на які є посилання у роботі, або які використовувались під час дослідження.

Список використаної літератури розміщується в кінці тексту магістерської роботи із самостійною нумерацією. Література розміщується в абетковому порядку прізвищ авторів чи первісних слів назв, якщо автори не вказані. Кількість літературних джерел становить 60-80 найменувань.

Спочатку в алфавітному порядку подається література українською, російською мовами, потім іншими мовами. В кінці сайти Інтернет ресурсу, не більше 10% загальної кількості літературних джерел.

В тексті роботи потрібно робити посилання на використане джерело, коли є цитування автора. В квадратних дужках проставляється номер використаного джерела та сторінка на якій розміщена інформація [5, с.253].

 

ДОДАТКИ. Вся допоміжна інформація, що представлена у текстовій, табличній, графічній формах або у вигляді форм статистичної звітності, яка не увійшла до складу основної частини, виноситься у додатки. Додатки мають бути позначені літерами українського алфавіту крім Ї,Є,Г. На кожен додаток має бути посилання в тексті (додатки аналізуються).

Приклад орієнтованого плану магістерської роботи подано в дод. Д.

 

Заголовок опису.

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, які відносяться до назви /відомості про Авторство чи Відповідальність ; про інших Осіб. – Відомості про повторність видання / Відповідальність за видання. –Зона специфічних відомостей. – Місце видання : Вид-во, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. –(Серія і підсерія ;№, т.). –Примітки (додаткова інформація від бібліографа, напр.: системні вимоги до електрон. ресурсів). –ISBN.

 

Аналітичний бібліографічний опис (для періодичних видань) складається із зон та елементів, зазначених у такій послідовності:

Відомості про складову частину документа // Відомості про ідентифікуючий документ. – Відомості про місцезнаходження складової частини в документі. – Примітки.

За новими правилами для розрізнення граматичної і приписаної пунктуації (тобто розділових знаків між зонами бібліографічного опису та їх елементами) застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака. Виняток становлять: крапка і кома – проміжки ставлять тільки після них, а також квадратні і круглі дужки, які виділяються проміжками лише ззовні, напр.: [та ін.], (Життя славетних).

У новому стандарті змінено правила вживання великої та малої літер. Їхнє вживання визначається не лише граматичними нормами, а й розділенням зон бібліографічного опису. Перші слова відомостей, що відносяться до зони назви та відомостей про відповідальність, записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами.Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви у всіх зонах опису, напр.:

Українські Січові Стрільці [Текст] / [Наук. т-во ім. Шевченка у Львові]. – [Репр. вид. за оригіналом ювіл. вид. 1935 р. / ред. нового вид. Олег Романів]. – Львів : НТШ, 2005. – 160 с. : фотогр. – ISBN 906-7155-95-4.

З великої літери розпочинається кожна зона опису, яка виділяється крапкою й тире.Перед елементами всередині зони зазначається відповідний їм приписаний знак. У разі повторення окремих елементів він також повторюється, за винятком знака “навскісна лінія”, який застосовується в аналітичному описі. В кінці бібліографічного опису ставиться крапка.У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного опису. Статусу обов’язкових набули:

– перші відомості про відповідальність в усіх зонах (зоні назви та відомостей про відповідальність, зоні видання, серії);

– додаткові відомості про видання;

– ім’я видавця, розповсюджувача тощо;

– основна назва серії та підсерії;

– міжнародний стандартний номер серійного видання, що був наданий серії чи підсерії (ISSN);

– номер випуску серії чи підсерії;

– окремі примітки в описі певних видів документів

(в описі електронних ресурсів – примітки про джерело основної назви).

У новому стандарті, за міжнародною практикою бібліографічних записів, у заголовках творів одного, двох і трьох авторів зазначається ім’я першої особи без слів “та ін.” Причому, воно обов’язково повторюється у зоні відповідальності за видання уточності до форми запису на титульному аркуші.

Приклади оформлення зони «Відомості про повторність видання»

– Вид. 3-тє, випр. / О. А. Юркевич . – 2-ге вид. допов. . – Репр. вид. 1925 р.

Відомості, не зазначені на титулі, наводяться у квадратних дужках(крім зони ISBN), напр.: / [голов. ред. В. Пилипенко] [б. м.] (без місця)

 

 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ЗАПИСУ
За назвою “Дванадцятка”: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття : антологія урбаністичної прози / авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : Піраміда, 2006. – 344 с. : іл. – (Українська Літературна Спадщина). – До 750-ліття Львова. – Видавничий проект “Приватна колекція”. – ISBN 966-8522-70-2.
Збірник без загальної назви 1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. : ил. – ISBN 5-699-07260-8.
Словники 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с. 2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.
1 автор Аналітичний опис 1. Блум Гарольд. Західний канон: книги на тлі епох : пер. з англ. / Гарольд Блум ; [заг. ред. Ростислава Семківа]. – К. : Факт, 2007. – 720 с. – (“Висока полиця”). – ISBN 978-966-359-205-3. – ISBN 966-359-091-0 (серія). 2. Вовк Володимир Михайлович. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 584 с. – ISBN 979966-613-532-5. 3. Войтович Л. Доля і недоля міста Роздолу / Л. Войтович // Миколаївщина : зб. наук. ст. / Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України ; [редкол. : Л. Войтович (відп. ред.), О. Головко, М. Литвин та ін.]. – Львів, 2006. – Т. 3. – С. 177– 223. – ISBN 966-02-1224-0. 4. Губерначук С. У гербах української шляхти / С. Губерначук // Українська культура. – 2008. – № 8. – С. 32–33. 5. Ісаєвич Я. Українське книгознавство: етапи розвитку / Ярослав Ісаєвич // Вісник Львівського університету. Серія : книгознавство, бібліотекознавство, інформаційні технології. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–19. – ISSN 0201-758X. – ISSN 0460-0509. 6. Hrytsak Y. Історія одного імені / Y. Hrytsak // States, Societies, Cultures : East and West : Essays in Honor of Jaroslaw Pelenski = Держави, суспільства, культури : Схід і Захід : зб. на пошану Ярослава Пеленського / National Academy of Sciences of Ukraine, European Research Institute, W. K. Lypynsky East European Research Institute ; ed. by : J. Duzinkiewicz (Editor-in-Chief), M. Popovych, V. Verstiuk, N. Jakovenko. – New York : Ross, 2004. – P. 351–368. – ISBN 0-88354-181-5.
2 автори Аналітичний опис 1. Попова Ирина Николаевна. Грамматика французского языка. Практический курс Le Francais : учеб. для студ. вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – Изд. 12-е стер. – М. : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480 с. – ISBN 0460-0509. 2. Савчин Володимир Павлович. Електронне перенесення в напівпровідникових структурах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 688 с. – ISBN 978-966-613-569-1. 3. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак // Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 3–5. 4. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку XX століть у сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, Віктор Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і проблеми : колект. моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 406 с. – ISBN 966-613-185-4.
3 автори Аналітичний опис 1. Воробель Яніна Максимівна. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 106 с. : іл. – ISBN –. 2. Глинський Ярослав Миколайович. Паскаль. Turbo Paskal i Delphi : навч. посіб. / Глинський Я. М., Анохін В. Є., Ряжська В. А. – 4-те вид. – Львів : [Деол, СПД Глинський], 2003. – 144 с. – ISBN 9667449-17-3. 3. Шевченко О. Відлітають сірим шнуром... : [поет А. Могильний : некролог] / Олесь Шевченко, Василій Соловей, Станіслав Вишенський // Літ. Україна. – 2008. – 11 верес.
4 автори Аналітичний опис 1. Історія світової та української культури : підруч. для студ. ВНЗ / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, [2005]. – 464 с. – ISBN 966-95287-8-Х. 2. Український орфографічний словник : близько 170 000 слів / за ред. В. М. Русанівського ; [уклали : В. В. Чумак, І. В. Шевченко, Л. Л. Шевченко, Г. М. Ярун] ; НАН України ; Укр. мовно-інформ. фонд ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Вид. 6-те, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2006. – 960 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-206-4. 3. Використання техногенної сировини для виготовлення кераміки / І. С. Субота, Т. І. Булка, О. А. Шмельова, Р. А. Шугайло // Буд-во України. – 2008. – № 2. – С. 22–23. 4. Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? / А. И. Амошина, В. В. Федоренко, Н. Г. Белопольский, Д. К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 4.
5 авторів і більше Аналітичний опис 1. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918–1945 рр. : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. – Львів : Афіша, 2005. – 288 с. – ISBN 966-325-052-6. 2. Вища математика : навч. посіб. для студ. ВНЗ. У 2 ч. / Лиман Федір Миколайович, Власенко Віталій Федорович, Петренко Світлана Віталіївна та ін.]. – Суми : Університет. книга, 2006. – 624 с. – ISBN 966-680-230-9. 3. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв [та ін.] // Укр. фіз. журнал. – 2008. – № 3. – С. 229–234. – Резюме рос., англ. – Бібліогр. : с. 233.
Газета 1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса України, 2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 (3881).
Журнал 1. Вища школа : наук.-практ. журн. / засн. М-во освіти і науки України ; голов. ред. І. О. Вакарчук. – 2001– . – К. : Знання, 2008– . – Щомісяч. – ISSN 1682-2366. 2008, № 8–10.
Дисертація 1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205. 2. Мацевко Ірина Іванівна. Неославізм у суспільнополітичному житті Галичини (1908–1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Мацевко Ірина Іванівна. – Львів, 2001. – 200 с. – Бібліогр. : с. 171–200.
Автореферат 1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с. 2. Авраменко О. В. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Авраменко Олексій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – 19 с.
Матеріали конференцій, з’їздів 1. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. 2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с. — ISBN 966-7056-81-3.
Тези докдадів на конференції 3. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
Стандарти Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
Депоновані наукові праці 1. Разумовский В. А. управоение маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп.в ИНИОН Рос.акад. наук 15.02.03, № 139876.
Законодавчі та нормативні документи 1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ.. 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с. – ( Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція).
Електронні ресурси 1. Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. – 80 Min / 700 MB. – [К.] : Компроект / ТОВ “Фортресс Паблішинг”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – (Master Soft ; Делаем знания доступными). – Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. – Назва з контейнера. 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003” / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
Картографічні видання 1. Історичний атлас Галичини [Карти] : карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. – 49 с. : іл., карти, схеми. – ISBN –. 2. Львів [Карти] : панорама історичного центру : довідник-путівник / [Р. Атоян ; відп. за вип. І. Чумак]. – 3-тє вид., випр. та допов. – 1 : 80. – Львів : [Укрпол / М.Чумак], 2008. – 1 к. : кольор. мальов. ; 48×69/12 см. – Тексти : Хронологія Львова : етапи. Площа Ринок
Опис з помилкою 1. Ценгелевич [має бути Ценглевич] Каспер // Довідник з історії України (А–Я) / Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; вид-во “Генеза” ; [за заг. ред. І. Підкови і Р. Шуста]. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К. : Генеза, 2001. – С. 1033. – ISBN 966-504-179-7.

 

 

Додатки до магістерської роботи оформляються таким чином: у правому куті аркуша пишуть слово "Додаток" та вказують його порядковий номер (А, Б, В, Д і т.д.).

Оформлена відповідно до сформульованих вимог та повністю скомплектована випускна магістерська робота, після узгодження з науковим керівником, має бути зброшурована. На першій сторінці студент ставить свій підпис та дату завершення роботи.

Написану і належними чином оформлену магістерську роботу автор підписує на першій сторінці і ставить дату завершення роботи.

 

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Захист роботи перед ДЕК

Магістерська робота, яка рекомендована до захисту, разом з листом відгуком від організації на основі матеріалів якої виконано роботу, рецензією та відзивом наукового керівника, захищається згідно з затвердженим графіком роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

Порядок захисту магістерської роботи встановлено Положенням про Державні екзаменаційні комісії. Захист роботи здійснюється на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується наказом ректора вищого навчального закладу.

До захисту студент готує доповідь та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць і рисунків, які демонструють результати досліджень, проведених під час виконання. Ілюстративний матеріал подається на плакатах або в комплекті аркушів, роздрукованих на ПЕОМ в декількох примірниках. Кількість та зміст ілюстрованих матеріалів студент визначає з науковим керівником.

Захист магістерської роботи починається з доповіді її автора. Рекомендована тривалість доповіді – 7-10 хвилин. У доповіді слід відмітити: актуальність теми, мету, завдання і структуру роботи, стисло охарактеризувати постановку проблеми, існуючі методи розв'язання, зміст самостійних розробок та рекомендацій, а також обґрунтувати їх ефективність.

Члени Державної екзаменаційної комісії, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його професійної підготовки та управлінської ерудиції в цілому. В процесі оцінювання комісією враховується: відповідність до вимог: змісту роботи, оформлення також виступ студента та відповіді на питання.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення.

Процедура захисту та оцінка протоколюється секретарем комісії.

Захист магістерської роботи оцінюється у відповідності до вимог кредитно-модульної системи.

Сума набраних балів переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок. Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS здійснюється відповідно до таблиці:

 

Рейтингові бали за шкалою Академії Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 Відмінно A
82-89 Добре B
75-81 C
67-74 Задовільно (зараховано) D
60-66 E
35-59 Незадовільно (незараховано)   FX

 

 


“ЗАТВЕРДЖЕНО”

ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для студентів спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Форма заяви

Завідувачеві кафедрою______________

/назва кафедри/

_________________________________

/ наук. ступінь, вчене звання, П.І.Б./

студента_________________________

/ курс, група, форма навчання/

__________________________________

/ прізвище, ім'я по батькові /

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити мені тему магістерської роботи

________________________________________________________________

/повна назва теми/

і призначити науковим керівником__________________________________

/вчене звання, наук. ступінь, П.І.Б. викладача/

 

 

/ дата / / особистий підпис студента /

 

Додаток В

Зразок титульної сторінки магістерської роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

 

 

( повна назва теми )

 

 

Студента 5 курсу групи _________________

спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

________________________________________

( П.І.Б. студента)

 

_____________________ ( підпис)

 

Науковий керівник:

___________________________________

( наук. ступінь, вчене звання, П.І.Б )

_____________________ (підпис)

Допущено до захисту

протокол засідання кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

№____ від _________

Зав. кафедрою__________________________

( наук. ступінь, вчене звання, П.І.Б )

_____________________ (підпис)

 

Київ – рік

Додаток Д

ОРІЄНТОВНА ФОРМА ПЛАНУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоторгових операцій/ На прикладі ВАТ “Київпапер комбінат”/

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ НА

ЗАКОРДОННИХ РИНКАХ

1.1. Підходи до визначення конкурентноспроможності підприємства.

1.2. Методика оцінки конкурентноспроможності.

1.3.Вплив конкурентноспроможності на ефективність зовнішньоторгових операцій.

 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ВАТ “КИЇВПАПЕР КОМБІНАТ” НА ЗАКОРДОНИХ

РИНКАХ

2.1. Організаційна структура та характеристика господарської

діяльності підприємства.

2.2. Аналіз зовнішньоторгових операцій.

2.3.Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі та

конкурентоспроможності підприємства

 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВАТ “КИЇВПАПЕР КОМБІНАТ”

ЗАКОРДОННИХ РИКАХ

3.1. Моделювання резервів зменшення собівапртості виробництва за рахунок оптимізації планування.

3.2. Напрями мінімізації транспортних затрат на доставку сировини.

3.3. Визначення оптимального рівня цін для ринку Росії

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ВИКОНАННЮ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Для студентів спеціальності 8. 03060401- "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

освітньо-кваліфікаційного рівня "МАГІСТР"

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД

протокол № ___ від __________ 2012 р.

Зав. кафедри_____________проф. Невелєв О.М.

 

Погоджено:

Зав. навчально-методичним

відділом_________Бородінова Л.Ю.

 

Київ – 2012

 

Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для спеціальності 8. 03060401- "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" освітньо-кваліфікаційного рівня "МАГІСТР"

 

/ Уклад.: О.М. Невелєв, В.В. Іваненко, Н.О. Березніченко, О.В.Пазиніч, А.І. Бєлова

- К.: АМУ. – 29 с.

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………..…………………………………………………………………4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.071 с.)