ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИОсновні етапи виконання магістерської роботи

Основними етапами виконання магістерської роботи є:

а) вибір теми та об'єкта дослідження, затвердження теми;

б) складання плану, постановка проблеми;

в) підбір та опрацювання навчальної, наукової та методичної літератури з обраної теми;

г) збір фактичного матеріалу, його обробка та аналіз;

д) постановка та вирішення конкретних задач дослідження;

е) написання тексту;

ж) попередній захист на кафедрі;

з) подання роботи на рецензію;

і) захист роботи перед ДЕК.

Робота повинна супроводжуватись відгуком науково керівника, листом-відзивом від підприємства, організації, що були базою практики та об’єктом дослідження, зовнішньою рецензією кандидата чи доктора економічних наук з іншого навчального закладу або установи

Слід мати на увазі, що роботи, які не відповідають вимогам щодо змісту та оформлення, а також не мають відгуку наукового керівника; листа-відзива з організації, яка була об’єктом дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускаються.

 

Вибір теми та об’єкта дослідження, затвердження теми

Тематика магістерських робіт розробляється та затверджується на засіданні випускаючої кафедри. Тематика робіт може змінюватись та уточнюватись у відповідності до змін, що відбуваються у теорії та практиці менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Перелік рекомендованих тем магістерських робіт подано в додатку А.

Студент самостійно обирає собі тему магістерської роботи з наданого переліку.

Студентові також надається право запропонувати власну тему з інших проблем менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, яка має бути належним чином обґрунтована.

Вибравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім'я завідувача кафедри з проханням її затвердити. Попередньо студент обговорює та погоджує тему з науковим керівником, або фахівцями з даної проблематики, викладачами кафедри (зразок заяви надано в додатку Б).

Обрані студентами теми робіт розглядаються та затверджуються випускаючою кафедрою. Одночасно кафедра призначає та затверджує кожному студенту наукового керівника. Науковий керівник здійснює індивідуальні консультації студента, допомагає скорегувати план магістерської роботи, визначити об'єкт, предмет, завдання дослідження, поставити індивідуальне завдання до переддипломної практики та магістерської роботи; контролює дотримання графіка виконання роботи, рецензує завершений рукопис та дає відзив на завершену магістерську роботу.

Разом із вибором теми обирається і об'єкт, на матеріалах якого студент буде робити своє дослідження. Таким об'єктом повинна бути організація, де студент проходить практику, або організація-замовник магістра. На об'єкт практики, відповідно і об’єкті дослідження студента повинні забезпечити необхідною інформацією.

2.3. Складання плану, постановка проблеми

У відповідності до теми студент складає план своєї магістерської роботи. В плані мають знайти відображення всі питання, які допоможуть повністю висвітлити тему.

 

Орієнтована структура магістерської роботи рівня магістра є такою:

ЗМІСТ

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ( 2….4 питання)

АНАЛІТИЧНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА (2….4 питання)

ПРОЕКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЧАСТИНА ( 2…4 питання)

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Оптимальне співвідношення параграфів у розділів – по три.

Складений план студент узгоджує з науковим керівником, який допомагає сформулювати проблему та визначити основні задачі, вирішення яких приведе до розкриття обраної теми.

 

Вибір та аналіз навчальної, наукової та методичної літератури

Студент складає бібліографію з обраного тематичного напряму дослідження, за рекомендацією наукового керівника опрацьовує літературу, що відповідає темі магістерської роботи.

Це можуть бути наукові розробки як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, навчальна література, державні стандарти, галузева методична література, законодавчі документи, а також матеріали міжнародних галузевих організацій та регіональних союзів, періодичні видання, інтернет-ресурси, джерело має бути належним чином законспектоване та проаналізоване.

Результати аналізу літературних джерел знаходять відображення в параграфах першого теоретичного розділу і є методичною основою для роботи над 2 та 3 розділами.

 

Збирання фактичного матеріалу, його обробка та аналіз

Магістерську роботу із спеціальності «Бізнес-адміністрування» необхідно виконувати на фактичному матеріалі, що відображає діяльність реального соціально-економічного об'єкту в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники діяльності в цілому та в сфері зовнішньоекономічної діяльності зокрема, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати обстеження, опитування та інші методи збирання первинної інформації, якими користується студент під час переддипломної практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, обробка даних, на основі яких проводиться аналіз та обґрунтовуються пропозиції.

Для обробки фактичного матеріалу необхідно застосовувати сучасні методи аналізу (статистичні, математичні, економічні), які студенти засвоїли під час навчання в Академії муніципального управління, а також здійснювати аналіз та розв'язувати задачі за допомогою використання стандартних комп'ютерних програм на ПЕОМ.

На основі аналізу фактологічного та статистичного матеріалу з обраної тематики на об’єкті дослідження визначаються проблеми, управлінські рішення по їх розв’язанню, обґрунтовуються в третьому проектному розділі.

 

 

Вирішення конкретних задач дослідження

Поставлені в магістерській роботі завдання, за допомогою яких має бути розкрита тема, повинні бути розв'язані з використанням фактичних даних, отриманих на об'єкті дослідження. Побудовані економіко-математичні моделі повинні бути розв'язані за допомогою застосування стандартних чи спеціальних програм на ПЕОМ. Результати дослідження бажано доповісти на студентських наукових конференціях.

 

Написання тексту

Зібраний, проаналізований та систематизований матеріал студент розподіляє на окремі розділи та параграфи у відповідності з затвердженим планом магістерської роботи. Після кожного розділу формуються висновки та пропозиції, які підсумовують результати дослідження відповідного матеріалу. Магістерська робота повинна мати логічну побудову, послідовність та завершеність розгляду відповідного кола питань. Загальний обсяг роботи становить 100-120 сторінок друкованого на комп‘ютері тексту, на папері стандартного формату, включаючи бібліографію (додатки до загального обсягу не входять).

 

 

Матеріали магістерської роботи розміщують у такій послідовності:

Титульний аркуш (зразок оформлення подано в додатку В ).

Анотація на трьох мовах: українська, російська, англійська (вмістити на одному аркуші) (Додаток Е)

ЗМІСТ (план роботи із зазначенням сторінок, на яких знаходяться відповідні розділи та параграфи).

ВСТУП. У вступі (приблизний обсяг 3-4 сторінки) має бути обґрунтована актуальність теми, наукове та прикладне значення її розробки. Коротко охарактеризовані та проаналізовані літературні джерела, в яких досліджуються різні аспекти магістерської роботи, визначається що не розроблено достатньою мірою в теорії, методиці, на що потрібно звернути увагу в магістерській роботі. Потрібно визначити мету, предмет, об'єкт та завдання дослідження, теоретичну та інформаційну бази. Крім того, у вступі має знайти відображення власний внесок в розв'язання проблеми, новизна та практична значимість дослідження, а також можливість практичного застосування пропозицій.

 

РОЗДІЛ 1 - є теоретичною частиною роботи і складається з 2-4 параграфів, оптимально трьох. Обсяг розділу становить до 25% матеріалу магістерської роботи. В цьому розділі слід висвітлити загальні теоретичні підходи до вирішення проблеми, які наведені в літературних джерелах, світовий досвід в розробках різних авторів. Магістр повинен показати глибокі знання сучасного рівня досліджень, порівняти різні точки зору, визначити своє ставлення до них, обґрунтувати найбільш поширені підходи. В розділі має бути виявлена сутність явища, що досліджується, його теоретичне підґрунтя, методичні основи дослідження, а також зроблено узагальнення та висновки по теоретичній частині. Теоретичний матеріал при доцільності може бути підтверджений фактологічними та статистичними даними, які можна представити у вигляді схем, графіків, діаграм, тощо. Проаналізовані найбільш поширені теоретичні підходи, методичні основи, повинні використовуватись і бути основою для аналізу і узагальнення практичного досвіду в 2-ому розділі.

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. – обсяг 1-1,5 сторінок, підсумовують результати теоретичних досліджень.

 

РОЗДІЛ 2 – аналітично-дослідницька частина (до 25% від загального обсягу магістерської роботи). Розділ складається з 2-4 параграфів, оптимально трьох. В цій частині необхідно детально висвітлити об'єкт дослідження. Для цього потрібно виявити всю систему управління в будь-якій сфері ЗЕД та показати місце об'єкту дослідження в цій системі. Проаналізувати існуючі методи розв'язання поставленої проблеми на даному об'єкті, проаналізувати недоліки та окреслити коло завдань, які потрібно вирішити, удосконалити та прийняти управлінське рішення. Потрібно також чітко поставити завдання, які будуть безпосередньо розв'язані магістром в третьому розділі як обґрунтовані управлінські рішення.

Текст слід ілюструвати реальними документами щодо діяльності об'єкта дослідження, аналітичні матеріали доцільно представляти в таблицях, рисунках. При чому аналіз об’єкту дослідження доцільно проводити в динаміці (мінімальний динамічний ряд 5 років) Цей розділ розробляється, як правило, на підставі матеріалів переддипломної практики. В кінці розділу чітко визначаються проблеми, управлінські рішення, та розв’язання яких обґрунтовуються в 3-ому розділі.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 2. – 1-1,5 сторінок основні результати досліджень по об’єкту.

 

РОЗДІЛ 3 - проектно-дослідницька частина, яка складається з 3-4 параграфів. Її обсяг становить до 35 % від загального.

В цьому розділі має бути показана самостійна дослідницька, проектна робота, виконана безпосередньо магістром. В розділі мають бути описані розроблені та обґрунтовані автором магістерської роботи методики розв'язання конкретних завдань ( обґрунтування управлінських рішень по визначених в другому розділі проблемах). Ці методики повинні бути апробовані на конкретних даних об'єкту дослідження. Для розрахунків необхідне використання сучасних програмних продуктів в обґрунтуванні управлінських рішень. По розрахунках потрібно зробити висновки та внести свої пропозиції, які мають бути детально обґрунтовані.

Мінімум в 2-х параграфах управлінські рішення повинні бути обґрунтовані розрахунковим шляхом.

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ 3. – до 2-х сторінок, обґрунтування управлінських рішень.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. Рекомендований обсяг - 4-5 сторінок. В цій частині роботи потрібно стисло показати основні результати проведених досліджень, як в теоретичному так і в практичному аспекті, і показати, в якій мірі ці дослідження дали можливість досягти поставленої мети магістерської роботи.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Це перелік усіх джерел наукової, методичної, статистичної, довідкової та іншої інформації, на які є посилання у роботі, або які використовувались під час дослідження.

Список використаної літератури розміщується в кінці тексту магістерської роботи із самостійною нумерацією. Література розміщується в абетковому порядку прізвищ авторів чи первісних слів назв, якщо автори не вказані. Кількість літературних джерел становить 60-80 найменувань.

Спочатку в алфавітному порядку подається література українською, російською мовами, потім іншими мовами. В кінці сайти Інтернет ресурсу, не більше 10% загальної кількості літературних джерел.

В тексті роботи потрібно робити посилання на використане джерело, коли є цитування автора. В квадратних дужках проставляється номер використаного джерела та сторінка на якій розміщена інформація [5, с.253].

 

ДОДАТКИ. Вся допоміжна інформація, що представлена у текстовій, табличній, графічній формах або у вигляді форм статистичної звітності, яка не увійшла до складу основної частини, виноситься у додатки. Додатки мають бути позначені літерами українського алфавіту крім Ї,Є,Г. На кожен додаток має бути посилання в тексті (додатки аналізуються).

Приклад орієнтованого плану магістерської роботи подано в дод. Д.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.012 с.)