Вимоги до магістерської роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до магістерської роботи 

4.1 Вступні зауваження

Магістерська робота (далі МР) ‑ це самостійна випускна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання академічного ступеня магістра. Основне завдання її автора ‑ продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого ‑ самостійним оригінальним науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить їх наукову цінність або практичну значимість.

Магістерська робота як самостійне наукове дослідження кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання більш-менш відомих рішень. Її тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Виконання зазначеної роботи повинне не стільки вирішувати наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що її автор здатний належним чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.

Специфічним є не лише зміст магістерської роботи, а й форма його викладу, яка характеризується певним ступенем абстрагування, активним застосуванням математичного апарату, засобів логічного мислення, комп’ютерних методик та математичної статистики.

Для викладу матеріалу роботи характерні аргументованість суджень та точність приведених даних. Орієнтуючись на читачів з високою професійною підготовкою, автор включає в свій текст увесь знаковий апарат (таблиці, формули, символи, діаграми, схеми, графіки тощо), тобто все те, що складає мову науки.

Норми наукової комунікації суворо регламентують характер викладу наукової інформації, вимагаючи відмову від висловлювання власної думки у чистому вигляді. У зв’язку з цим автори роботи намагаються уживати мовні конструкції, які виключають застосування особового займенника “я”. Автор переважно повинен використовувати пасивні конструкції і це виправдано, бо будь-яке наукове дослідження вимагає об’єктивності наведеної інформації.

 

Робота магістра повинна:

- відповідати сучасному рівню розвитку науки, а її тема ‑ бути актуальною;

- відбивати як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їхнього використання;

- містити принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових позицій або у зовсім іншому аспекті;

- передбачати елементи наукової полеміки; наводити вагомі й переконливі докази на користь обраної концепції, всебічно аналізувати і доказово критикувати протилежні їй точки зору.

При визначенні особливостей дипломної роботи магістра слід виходити з того, що дипломна робота взагалі ‑ випускна самостійна робота навчально-дослідного характеру, яка виконується студентами, що закінчують гуманітарні вищі навчальні заклади. Написання та захист дипломної роботи є перевіркою готовності студента до майбутньої професійної діяльності

Майбутня професійна діяльність магістра педагогічної, наукової чи управлінської діяльності у відповідній галузі повинна бути пов’язана з виконанням функцій викладача вищого навчального закладу, наукового працівника. Ось саме готовність до такої діяльності і повинна засвідчувати дипломна робота магістрів.

Магістерська робота подається у вигляді, який дозволяє зробити висновок, наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, їх новизна і значимість. Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора первинних навичок наукової роботи. Магістерська робота як наукова праця досить специфічна. Перш за все, її відрізняє від інших наукових робіт те, що вона виконує кваліфікаційну функцію. У зв’язку з цим основне завдання її автора ‑ продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації та вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магістерська робота закріплює отриману інформацію у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких студент-магістрант упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить наукову цінність або практичну значимість тих чи інших положень. Магістерська робота відображає як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, правомірність яких обґрунтовується в кожному конкретному випадку їх використання.

Зміст магістерської роботи в найбільш систематизованому вигляді фіксує як вихідні передумови наукового дослідження, так і весь його хід, а також отримані при цьому результати. Причому тут не просто описуються наукові факти, а й проводиться їх всебічний аналіз, розглядаються типові ситуації, відповідно до обраної теми.

Успішність виконання магістерської роботи великою мірою залежить від уміння вибрати найрезультативніші методи дослідження, оскільки саме вони дозволяють досягти поставленої у роботі мети. Методологія виконання магістерської роботи, вимоги до її оформлення аналогічні дипломній роботі, але детальніше розкривається актуальність теми дослідження, наукова проблема і її доведення. Якомога ретельніше формується зміст вступної частини, обов’язковим є визначення об’єкта і предмета дослідження. Загальні висновки магістерської роботи виконують роль закінчення обумовленого логікою проведення дослідження у формі послідовного, логічного викладення отриманих підсумкових результатів, їх співвідношення з загальною метою, конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі. Саме результатами теоретичного і практичного дослідження у своїй дипломній роботі магістрант має змогу засвідчити рівень наукової підготовки.

На основі цього може бути розроблений авторський курс лекцій або цикл семінарських чи лабораторних занять, система засобів наочності, педагогічні програмні засоби тощо.

Навчальним планом передбачається надання магістрам вільних днів для підготовки магістерських робіт і консультацій.

У період підготовки магістерських досліджень здійснюється поточний кафедральний контроль і робота наукового керівника і консультантів з магістром. Поточний кафедральний контроль, проводиться методом обговорення структурних розділів магістерської роботи з визначенням необхідних моментів дослідження, що потребують опрацювання або переробки.

 

4.2 Структура магістерських робіт

Традиційно магістерська робота, як і будь-яка інша наукова робота, поділяється на: вступну та основну частину.

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ; основний текст курсової роботи, що переважно складається з двох чи трьох розділів; висновки; список використаних джерел; додатки; резюме.

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки магістерської роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З)

Додатки розміщують після основної частини наукової роботи.

Структурні елементи “титульний лист”, “зміст”, “вступ”, “основний текст”, “висновки”, “список використаних джерел” є обов’язковими.

4.2.1 Вимоги до структурних елементів

вступної частини магістерської роботи

Титульний лист є першою сторінкою магістерської роботи і становить основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа.

Титульний лист містить (у такій послідовності):

• назву міністерства та вищого навчального закладу, де виконано дипломну роботу магістра;

• гриф допущення до захисту;

• прізвище, ім'я, по-батькові автора роботи;

• повну тему роботи;

• відомості про наукового керівника;

• місто і рік виконання.

(Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку В).

 

Зміст вміщує в собі структурні елементи: перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів (якщо вони є); вступ; заголовки розділів і підрозділів (якщо вони є); загальні висновки; список використаних джерел; додатки (якщо вони є). Для кожного з структурних розділів обов’язковим є вказівка номеру сторінки, з якого він розпочинається. Номер сторінки вказують справа від назви структурного елементу.

(Приклад змісту наведено у додатку Г).

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінівоформлюється традиційно. Якщо в роботі магістра вжиті маловідомі скорочення, специфічна термінологія, позначення і таке інше, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується після змісту, перед вступом.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів у тексті магістерської роботи наводять їх розшифровку.

4.2.2 Вимоги до структурних елементів

основної частини магістерської роботи

Вступ (не більше 6 сторінок) розкриває сутність наукової проблеми, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подається загальна характеристика дипломної роботи магістра у такій послідовності:

актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми);

об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення);

предмет дослідження міститься в межах об’єкта ‑ саме на ньому повинна бути спрямована увага, оскільки він визначає тему МР;

мета дослідження;

гіпотеза дослідження;

завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;

методи дослідження, використані для досягнення поставленої в МР мети;

матеріал дослідження і його обсяг, використаний для досягнення поставленої в магістерській роботі мети;

наукова новизна,яка полягає у наведенні короткої анотації нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих);

практичне значення одержаних результатів;

апробація результатів дослідження ‑ наводяться дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах та щодо публікацій;

• положення, що виносяться на захист ‑ коротка анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою па відмінність цих положень від вже відомих.

(Приклад основних понять наведено у додатку Д).

 

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета магістерської роботи й завдання, вказується предмет та об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу ‑ 5-6 сторінок.

Вкінці вступу подається структура магістерської роботи, наприклад, “Логіка дослідження зумовила структуру магістерської роботи: вступ, ... розділи, висновки, список використаних джерел із ... найменувань і ... додатків. Загальний обсяг ... сторінок”.

 

Основна частина дипломної роботи складається з розділів (підрозділів, підпунктів тощо, якщо є необхідність у такому розділенні). Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію та завершуватися висновками.

В розділах основної частини подають:

• огляд спеціальної літератури (з особливим наголосом на літературі останніх років і літературі іноземними мовами) і вибір напрямків досліджень (загальний обсяг огляду не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дипломної роботи);

• власне дослідження та виявлені ознаки предмету роботи;

• аналіз і результати власних досліджень автора з обов’язковим висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми.

Фрази, якими можна користатися для написання магістерської роботи див. у Додатку Ж.

Висновки до розділів повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.

У разі наявності декількох розділів, перший, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми, другий ‑ методичним підходам та діагностичним засобам, третій – власне аналізу та виявленню особливостей певного явища.

Усі ці розділи повинні бути логічно пов’язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують різні методи наукового дослідження.

Текст магістерської роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Магістерська робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.

Існують два види висновків ‑ висновки до розділів і загальні висновки. Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі.

Загальні висновки становлять заключну частину дослідження. Їх розміщують безпосередньо після викладу основного тексту, починаючи з нової сторінки. Вони мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором магістерської роботи особисто в ході дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальших досліджень в обраній галузі (Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у висновках не допускаються).

Обсяг заключної частини ‑ 2-5 сторінки.

 

Список використаних джерел містить перелік використаної під час підготовки магістерської роботи літератури, оформленої згідно з діючими вимогами (див. Додаток Е, З)

Додатки розміщують після списку використаних джерел магістерської роботи та мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття наукової роботи (таблиці, графіки, глосарії, ілюстрації, рекомендації щодо впровадження) і наводяться тільки у разі необхідності.

 

Резюме (Summary / Abstract, Zusammenfassung, Resumé, Resumen) пишеться на 1-2 сторінки іноземною мовою, що вивчається. Воно завершується комплексом ключових слів і сталих термінологічних словосполучень, що з позицій інформаційного пошуку мають той обсяг смислового навантаження, який чітко корелюється з основним змістом магістерської роботи. Загальна кількість ключових слів ‑ не більше 10.

4.3 Вимоги щодо оформлення магістерської роботи

Вимоги щодо оформлення посилань, таблиць, ілюстрацій, додатків, списку використаних джерел тощо дивись у “1 Загальні вимоги до оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт”.

(Приклад оформлення списку літератури див. Додаток Е, власне вимоги щодо оформлення списку літератури див. Додаток З).

 

Магістерська робота виконується державною мовою або іноземною, що вивчається.

Обсяг магістерської роботи (без бібліографії та додатків) ‑ 70-90 сторінок машинописного тексту або 90-100 рукописних сторінок, з них: вступ до 6 стор., висновки – до 5 стор.; кількість джерел‑ не менше 70, серед яких не менше 30% ‑ іноземною мовою.

 

4.4 Порядок підготовки та представлення

магістерської роботи на кафедрі

Робота подається на випускаючу кафедру, реєструється старшим лаборантом і підписується завідуючим кафедри з поміткою “До захисту допущено”.

Робота подається в одному примірнику у твердому переплетенні (пружинне переплетення забороняється!). У диплом владується диск з роботою в одному суцільному файлі. Електронна версія дипломної має бути ідентичною паперовій.

До магістерської роботи додається рецензія, яку має давати спеціаліст у даній галузі наукового знання, призначений кафедрою. У рецензії повинно бути зазначено :

- глибина аналізу спеціальної літератури, у т.ч. й використання новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців;

- актуальність і перспективність теми дослідження;

- ступінь наукової новизни;

- методика дослідження, достовірність і верифікованість висновків, логіка викладення матеріалу;

- орфографія і стиль викладення матеріалу.

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.015 с.)