Порядок захисту дипломної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок захисту дипломної роботиПорядок захисту магістерської дипломної роботи встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії».

Студент готує до захисту реферат та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків — детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та пам’ятати про специфіку підготовки та застосовування цього методу презентації.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

— актуальність теми;

— структуру роботи;

— об’єкт дослідження;

— висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрун­тування їх ефективності (рекомендується витратити не менше
70 % часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту МДР не повинен перевищувати 30 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК дум­ка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту магістерська дипломна робота може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту МДР передається на зберігання в архів університету.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцін­ку магістерської дипломної роботи визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості МДР:

Змістовні аспекти роботи:

· актуальність обраної теми дослідження;

· спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

· відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

· широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

· наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

· рівень обґрунтування запропонованих рішень;

· ступінь самостійності проведення дослідження;

· розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

· уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

· здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

· загальний рівень підготовки студента;

· володіння культурою презентації.

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема МДР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета МДР. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Дипломна роботи до захисту не допускається. Подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламен­том. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету. Виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропоно­ваних заходів. Не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена.


Додаток 1

Форма відгуку наукового керівника

 

ВІДЗИВ

На магістерську дипломну роботу

 

 

студента _____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему: ______________________________________________________

(назва теми)

_____________________________________________________________

(Текст відгуку)

Загальна оцінка магістерської дипломної роботи та висновки щодо рекомендації до захисту в ДЕК.

 

Науковий керівник

_____________________________________________________________

(посада, місце роботи)

 

 

_____________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

«_____» ______________ 200__ р.

 

 


Додаток 2

Зразок форми зовнішньої рецензії

 

РЕЦЕНЗІЯ

На магістерську дипломну роботу

студента КНЕУ ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________

(назва теми)

_____________________________________________________________

1. Актуальність теми

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наукова новизна

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Якість проведеного аналізу проблеми

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Практична цінність висновків і рекомендацій

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Наявність недоліків

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження дод. 2

 

6. Загальний висновок магістерської дипломної роботи

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рецензент ____________________________________________________

(посада)

 

 

_______________ __________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

_____________________________________________________________

(місце роботи)

 

 

Печатка «____» ______________ 200__ р.

 

 


Додаток 3

Зразок форми титульного аркуша дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Кафедра фінансові ринки

 

 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

 

 

на тему «____________________________________________________»

 

 

Студента 5 курсу

Фінансово-економічного факультету

Спеціальності «Фінанси і кредит»

Магістерська програма 8508/1-4

«Фінансовий ринок»

________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Науковий керівник _______________ ________________________________

(вчений ступінь, посада, прізвище та ініціали)

 

Рецензент _______________________ ________________________________ (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)

 

Робота допущена до захисту в ДЕК

протокол №__ від ___________

Завідувач кафедри, д.е.н., професор _________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Київ 2015_

Додаток 4

Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, список літератури з ___ найменувань, ___ додатків.

НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Предметом дослідження є ...

Об’єктом дослідження виступає ...

Мета дипломної роботи полягає в ...

Завданнями роботи є ...

За результатами дослідження сформульовані ...

Одержані результати можуть бути використані ...

Рік виконання дипломної роботи ...

Рік захисту роботи ...

 

 

Додаток 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.013 с.)