Практика в установах торгівців цінними паперамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практика в установах торгівців цінними паперамиЗміст

1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — головні завдання, повноваження, структура.

2. Законодавча та нормативна база діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами.

3. Організація регулювання та розвитку ринку цінних паперів.

4. Організація ліцензування та регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Організація реєстрації випусків цінних паперів.

6. Організація подання звітності учасників ринку цінних паперів.

7. Організація правозастосування на ринку цінних паперів.

8. Аналіз змін стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — головні завдання, повноваження, структура.

Статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Завдання НКЦПФР. Повноваження ДКЦПФР. Система НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, центральний апарат, територіальні органи). Розподіл повноважень між ланками структури НКЦПФР.

2. Законодавча та нормативна база діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами.

Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України. Державне регулювання РЦП. Система законодавчих актів у галузі фондового ринку. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Акти законодавства затверджені НКЦПФР. Інші державні органи, які здійснюють контроль на ринку цінних паперів. Розвиток законодавчого регулювання ринку цінних паперів в Україні. Порядок розробки і прийняття нормативних документів НКЦПФР і її участі в розробці норматив­них документів інших органів влади в частині, що стосується
регулювання ринку цінних паперів.

3. Організація регулювання та розвитку ринку цінних паперів.

Мета державного регулювання ринку цінних паперів. Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів. Саморегулювання на фондовому ринку. Саморегулівні організації (СРО) професійних учасників ринку цінних паперів, їх функції та повноваження. Фондова біржа. Статут та правила фондової біржі. Фондова біржа як СРО. Регулювання діяльності фондової біржі. Організація і регулювання позабіржового обігу цінних паперів. Електронні торгівельно-інформаційні мережі. Саморегулівні організації на організованому позабіржовому фондовому ринку. Організація нагляду і контролю у торговельно-інформаційній системі (ТІС).

4. Організація ліцензування та регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.

Поняття професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Регулювання діяльності торговців цінними паперами. Діяльність по випуску і обігу цінних паперів. Комісійна діяльність з цінними паперами. Комерційна діяльність з цінними паперами. Обмеження щодо діяльності з випуску та обігу цінних паперів. Вимоги щодо ліквідності торговців цінними паперами. Вимоги Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до договорів, що укладаються торговцями цінними паперами. Організація первинного обліку діяльності торговців цінними паперами.

Порядок видачі та анулювання ліцензій на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів.

Регулювання діяльності з управління активами. Суб’єкти, що здійснюють діяльність з управління активами. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Діяльність з управління активами. Обмеження діяльності з управління активами.

Регулювання депозитарної діяльності та її види. Зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Особливості електронного обігу цінних паперів.

Державний контроль за здійсненням депозитарної діяльності. Пов­новаження державних органів щодо контролю за депозитарними установами. Обмеження щодо здійснення депозитарної діяльності. Надання та анулювання ліцензій на здійснення депозитарної діяльності.

Регулювання розрахунково-клірингової діяльності . Державне регулювання та контроль здійснення клірингу та розрахунків у національній депозитарній системі.

Регулювання діяльності з ведення реєстру власників іменних ЦП. Обмеження встановлені до реєстраторських установ. Функції реєстроутримувача. Державний контроль за дотриманням вимог щодо здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Вимоги щодо здійснення та суміщення депозитарної діяльності. Обмеження на депозитарну діяльність депозитарних установ.

Обмеження щодо участі у професійній діяльності на ринку цінних паперів прямих учасників національної депозитарної системи та державних органів, які здійснюють контроль за діяльністю національної депозитарної системи.

5. Організація реєстрації випусків цінних паперів.

Види цінних паперів (ЦП) та форма їх випуску. Основні характеристики, види, умови випуску та особливості обігу: акцій, облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик), інвестиційних сертифікатів, ощадних сертифікатів, векселів, похідних цінних паперів.

Рішення про випуск цінних паперів. Інформація про емісію цінних паперів. Реєстрація випуску цінних паперів (акцій, облігацій (підприємств, місцевих позик), інвестиційних сертифікатів).

Причини та порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства. Збільшення (зменшення) номінальної вартості акцій. Порядок додаткового випуску акцій. Особливості створення акціонерних товариств у процесі приватизації та корпоратизації.

6. Організація подання звітності учасників ринку цінних паперів.

Вимоги Комісії щодо подання звітності торговцями цінними паперами. Склад звітності торговців цінними паперами.

Звітність інвестиційних фондів (взаємних фондів інвестиційних компаній).

Обов’язки депозитарних установ щодо надання інформації НКЦПФР.

Структура та порядок складання та подання реєстроутримувачем звіту щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Обов’язки організаторів торгівлі цінними паперами щодо надання інформації НКЦПФР.

Звітність підприємств-емітентів цінних паперів. Склад та порядок подання регулярної інформації про діяльність емітентів. Склад та порядок подання особливої інформації про діяльність емітентів.

Державний контроль за складанням та поданням звітності.

7. Організація правозастосування на ринку цінних паперів.

Повноваження Комісії щодо перевірок та ревізій діяльності учасників ринку цінних паперів. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.

Види правопорушень на ринку цінних паперів. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів. Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку цінних паперів. Відповідальність за адміні­стративні правопорушення, пов’язані з діяльністю на ринку цінних паперів. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про цінні папери.

Правозастосування на ринку цінних паперів. Розслідування правопорушень, порядок розгляду уповноваженими особами Комісії справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій. Оскарження постанов по справах про правопорушення на ринку цінних паперів.

Відносини Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з правоохоронними органами та іншими державними органами в галузі правозастосування на ринку цінних паперів.

8. Аналіз змін стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

Розвиток емісійної діяльності на ринку цінних паперів України. Стан обігу цінних паперів в Україні. Діяльність організаторів торгівлі цінними паперами. Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів. Діяльність інститутів спільного інвестування. Стан розвитку фондового ринку по областях. Діяльність саморегулівних організацій на ринку цінних паперів. Результати контрольно-ревізійної діяльності ДКЦПФР.

 

Склад додатків

1. Структура Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (схема)

2. Законодавче та нормативне забезпечення прав, виконання завдань та функцій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (таблиця)

3. Перелік документів, які необхідно подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення відповідного виду професійної діяльності (на прикладі виду професійної діяльності одного з учасників ринку цінних паперів участь у розгляді ліцензійної справи якого приймав практикант під час проходження практики).

4. Перелік документів, які необхідно подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску цінних паперів (на прикладі одного з видів цінних паперів).

5. Форми звітності емітентів цінних паперів і професійних учасників ринку цінних паперів(за одним видом професійної діяльності), які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

6. Форми акту перевірки діяльності учасника ринку цінних паперів і розпорядження про усунення правопорушень.

 

Керівник бази практики

____________________________

(Назва організації)

«____» ______________20__ р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ФІНАНСОВИЙ РИНОК» ПРИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

________________________________________________________
у _______________________________________________________

(назва бази практики)

з «___» ____________ 2014 року до «___» __________ 2015 року

Тема дипломної роботи магістра _________________________________ _____________________________________________________________

 

№ п/п Розділ магістерської практики Кількість тижнів для виконання З якого по яке число включно Керівники практики
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — головні завдання, функції, права, структура.    
2. Законодавча та нормативна база діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами.    
3. Організація регулювання та розвитку ринку цінних паперів    
4. Організація ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.    
5. Організація реєстрації випусків цінних паперів    
6. Організація подання звітності учасників ринку цінних паперів    
7. Організація правозастосування на ринку цінних паперів    
8. Аналіз змін стану ринку цінних паперів за період проходження практики    
  Всього:    

Керівник практики ____________________________________

В результаті проходження практики студент повинен:

· знатизаконодавчі та нормативно-правові акти з питань регулювання ринку цінних паперів, головні завдання, функції, права та структуру Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), посадові обов’язки, права й відповідальність працівників НКЦПФР; організацію і методи роботи Комісії, ключових управлнь центрального апарату Комісії, а також її територіальних управлінь тощо;

· мати практичні навички щодо розробки і прийняття нормативних документів НКЦПФР; організації участі Комісії в розробці нормативних документів інших органів влади в частині, що стосується регулювання ринку цінних паперів; організації нагляду за діяльністю саморегулівних організації (СРО)професійних учасників ринку цінних паперів, фондових бірж, електронних тор­говельно-інформаційних систем;організації ліцензування та
державного контролю за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів; організації реєстрації випусків цінних паперів; організації державного регулювання складу та контролю за поданням звітності учасників ринку цінних паперів; організації розслідування правопорушень та розгляду уповноваженими особами Комісії справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій; самостійного аналізу змін стану ринку цінних паперів.

 

Підведення підсумків практики

Підсумки результатів виробничої практики студента підводяться у процесі захисту ним звіту про практику перед комісією, що призначається кафедрою фінансів. Захист звіту про практику оцінюється диференційною оцінкою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує успішність студента.

Оцінка захисту звіту про практику студентом заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється у заліковій книжці.

Студент, котрий не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

Підсумки результатів переддипломної практики підводяться у процесі проведення попереднього захисту дипломних робіт перед комісією, що призначається кафедрою фінансів. На захист студент повинен представити всі три розділи дипломної роботи у повному обсязі із попереднім відзивом керівника.

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра фінансові ринки

 

З В І Т

про переддипломну практику

_______________________________________________________

(повна назва органу бази практики)

 

 

студента 5 курсу _______групи

фінансово-економічного факультету

———————————————

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Керівники практики:

від кафедри ____________________

від бази практики _______________

 

Київ 2015

Практика в Національній комісії,що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Зміст

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України — головні завдання, повноваження, структура.

2. Законодавча та нормативна база діяльності Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України .

3. Проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг.

4. Розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг.

5. Здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері.

6. Захист прав споживачів фінансових послуг.

7. Запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг.

8. Організація сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.

 

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України — головні завдання, повноваження, структура.

Статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Завдання Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Система Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Розподіл повноважень між ланками структури Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України.

2. Законодавча та нормативна база діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами.

Концепція функціонування і розвитку ринку фінансових послуг України. Державне регулювання ринку фінансових послуг. Система законодавчих актів в галузі ринку фінансових послуг. Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Акти законодавства затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Інші державні органи, які здійснюють контроль на ринку фінансових послуг. Розвиток законодавчого регулювання ринку фінансових послуг в Україні. Порядок розробки і прийняття нормативних документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України і її участі в розробці нормативних документів інших органів влади в частині, що стосується регулювання ринку фінансових послуг.

3. Проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг.

Участь у розробленні проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Погодження концепцій та програм розвитку ринків фінансових послуг, проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що розробляються Комісією.

4. Розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг.

Забезпечення належної операційної та фінансової незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Розробка розгорнутого Стратегічного плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України. Участь у підготовці довгострокової цілісної Стратегії реформування та розвитку фінансового сектора України.

5. Здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері.

Повноваження Комісії щодо нагляду за діяльністю учасників ринку фінансових послуг. Порядок проведення перевірок та ревізій. Заходи за наслідками перевірок та ревізій при виявленні порушень законодавства.

Проведення перевірки, в тому числі тематичні та зустрічні перевір­ки, щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування

Видача приписів страховикам про усунення виявлених порушень законодавства про страхову діяльність, а у разі їх невиконання зупиняти чи обмежувати дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень або приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з державного реєстру страховиків (перестраховиків);

Видача приписів страховим посередникам про усунення виявлених порушень законодавства, а у разі їх невиконання приймати рішення про виключення страхового або перестрахового брокера з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів;

Види правопорушень на ринку фінансових послуг. Відповідаль­ність за правопорушення на ринку фінансових послуг. Порядок накладення штрафів за порушення юридичними особами правил діяльності на ринку фінансових послуг. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з діяльністю ринку фінансових послуг. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про фінансові послуги. Правозастосування на ринку фінансових послуг.

Відносини Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України з правоохоронними органами та іншими державними органами в галузі правозастосування на ринку цінних паперів.

6. Захист прав споживачів фінансових послуг.

Застосовування до фінансових установ, які не додержуються законів та інших нормативно-правових актів, щодо захисту прав споживачів: зобов’язати порушника вжити заходів до усунення порушення; накладати штрафи відповідно до закону. Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, порядку здійснення контролю за їх додержанням.

7. Запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг.

Діяльність Комісії щодо протидії легалізації та відмиванню доходів отриманих злочинним шляхом. Впровадження у небанківському фінансовому секторі України міжнародно визнаних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, аудиту, розкриття інформації та корпоративного управління.

8. Організація сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.

Надання та одержання інформації з питань нагляду за фінансовими ринками і установами, яка не становить державної таємниці та не призводить до розголошення професійної таємниці.

Надання інформації стосовно діяльності окремих фінансових установ у випадках і у порядку, встановлених у відповідних міжнародних договорах, учасником яких є Україна. Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до її компетенції.

Представлення Кабінету Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та укладати у межах своїх повноважень міжнародні договори.

 

Склад додатків

1. Структура Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України (схема)

2. Законодавче та нормативне забезпечення прав, виконання завдань та функцій

3. Перелік документів, які необхідно подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України для отримання ліцензії на здійснення відповідного виду професійної діяльності.

4. Форми акту перевірки діяльності учасника ринку фінансових послуг і розпорядження про усунення правопорушень.

Керівник бази практики

____________________________

(Назва організації)

«____» ______________200__ р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ФІНАНСОВИЙ РИНОК» ПРИ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

________________________________________________________
_______________________________________________________

(назва бази практики)

з «___» ____________ 2014 року до «___» __________ 2015 року

Тема дипломної роботи магістра _________________________________ _____________________________________________________________

 

№ п/п Розділ магістерської практики Кількість тижнів для виконання З якого по яке число включно Керівники практики
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України — головні завдання, повноваження, структура.    
2. Законодавча та нормативна база діяльності Національна комісія, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України.    
3. Проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері надання фінансових послуг.    
4. Розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг.    
5. Здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері.    
6. Захист прав споживачів фінансових послуг.    
7. Запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг.    
8. Організація сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.    
  Всього:    

 

Керівник практики ____________________________________

 

В результаті проходження практики студент повинен:

· знатизаконодавчі та нормативно-правові акти з питань регулювання ринку фінансових послуг, головні завдання, функції, права та структуру Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України, посадові обов’язки, права й відповідальність працівників Комісії; організацію і методи роботи Комісії, тощо;

· мати практичні навички щодо розробки і прийняття нормативних документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України; організації участі Комісії в розробці нормативних документів інших органів влади в частині, що стосується регулювання ринку фінансових послуг; організація співпраці з Національним банком України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг України, іншими міністерствами та відомствами України, громадськими об’єднаннями учасників фінансових ринків, відповідними міжнародними організаціями;

 

Підведення підсумків практики

 

Підсумки результатів виробничої практики студента підводяться у процесі захисту ним звіту про практику перед комісією, що призначається кафедрою фінансів. Захист звіту про практику оцінюється диференційною оцінкою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує успішність студента.

Оцінка захисту звіту про практику студентом заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється у заліковій книжці.

Студент, котрий не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

Підсумки результатів переддипломної практики підводяться у процесі проведення попереднього захисту дипломних робіт перед комісією, що призначається кафедрою фінансів. На захист студент повинен представити всі три розділи дипломної роботи у повному обсязі із попереднім відзивом керівника.

 

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра фінансові ринки

 

 

З В І Т

про переддипломну практику

_______________________________________________________

(повна назва органу бази практики)

 

студента 5 курсу _______групи

фінансово-економічного факультету

———————————————

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівники практики:

від кафедри ____________________

від бази практики _______________

 

Київ 2014

 

І. Основні розділи програми

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні.

2. Організаційні основи діяльності торгівця цінними паперами.

3. Дилерська та брокерська діяльність торгівця цінними паперами.

4. Діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг.

5. Послуги торгівця цінними паперами з інвестиційного консультування клієнтів та інші операції.

6. Діяльність торгівця як зберігача та реєстратора цінних паперів.

7. Фінансові ризики в діяльності торгівця цінними паперами.

8. Взаємодія торговця з іншими професійними учасниками ринку цінних паперів: зберігачем, реєстроутримувачем, фондовою біржею.

9. Організація внутрішнього обліку в торгівця цінними паперами.

10. Інформаційні технології в діяльності торговця цінними паперами.

11. Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

 

ІІ. Зміст розділів програми

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні.

Розвиток законодавчого регулювання діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні. Основні законодавчі акти в галузі ринку цінних паперів: Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок, Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закон України «Про господарські товариства».

Нормативно-правові акти ДКЦПФР з питань регулювання діяль­ності з торгівлі цінними паперами: Ліцензійні умови прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами; Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами; Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, тощо.

 

2. Організаційні основи діяльності торгівця цінними паперами.

Порядок створення, ліцензування, виходу на ринок, реорганізації й ліквідації торгівців цінними паперами. Загальні вимоги до процедури ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами. Підстави та процедура анулювання ліцензії.

Вимоги ДКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами у складі юридичної особи — професійного учасника ринку цінних паперів.

Організаційно-правова форма й структура власності торгівця цінними паперами. Мета й види діяльності відповідно до ліцензії торгівця цінними паперами. Організаційна структура й функції основних підрозділів торгівця цінними паперами, його регіональ­на структура. Статут торговця цінними паперами. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами. Положення про внутрішній контроль. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу торгівцем цінними паперами.

Державний контроль за дотриманням торговцем цінними паперами Ліцензійних умов. Вимоги ДКЦПФР щодо оприлюднення інформації, складання та подання адміністративних даних торговцем цінними паперами. Склад звітності торгівця цінними паперами перед ДКЦПФР.

Загальна характеристика діяльності торгівця цінними паперами: масштаби, частка на ринку, конкурентна позиція. Спеціалізація торгівця цінними паперами по видах операцій, галузевій приналежності клієнтури, цінних паперах по регіонах і т.п. Операції, здійснювані в рамках кожного напрямку діяльності, надавані послуги.

 

3. Дилерська та брокерська діяльність торгівця цінними паперами.

Обов’язки торговців при здійсненні ними операцій з цінними паперами.

Правила здійснення дилерської діяльності по цінних паперах. Якісна структура власних інвестицій у цінні папери, здійснюваних торговцем. Інвестиції, пов’язані із засновницькою діяльністю торгів­ця. Інші інвестиції в цінні папери за свій рахунок, пов’язані з опе-
раціями по обслуговуванню клієнтів торгівця цінними паперами (вкладення по брокерським операціям, позички, видані цінними паперами, угоди про зворотний продаж й т.д.). Довгострокові власні інвестиції в цінні папери, орієнтовані на приріст курсової вартості й одержання відсотків і дивідендів. Вкладення в цінні папери, пов’язані з підтримкою резерву ліквідності й запасом. Процедура управління власним портфелем цінних паперів торгівця.

Правила здійснення брокерської діяльності щодо цінних паперів. Види та схеми організації брокерських операцій з цінними паперами на фондовій біржі. Договір на брокерське обслуговування. Види й організаційно-правовий режим рахунків клієнта в торгівця цінними паперами.

Види загальних і спеціальних наказів торгівцю. Класифікація наказів по розмірах, типах угод, тимчасовим лімітам. Техніка виконання загальних і спеціальних наказів. Доходи торгівця цінними паперами від брокерських операцій на фондовій біржі: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження.

Позабіржовий (телефонний) ринок: схема й практика організації брокерських операцій торгівця. Види наказів, схема й практика їхнього виконання. Доходи торгівця цінними паперами від брокерських операцій на позабіржовому ринку: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження.

 

4. Діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг.

Правила здійснення торговцем діяльності з управління цінними паперами. Функції, обов’язки та відповідальність торговця цінними паперами при здійсненні ним діяльності з управління цінними паперами. Нормативні обмеження щодо договору на управління цінними паперами. Обмеження на поєднання брокерсько-дилерської діяльності з діяльністю по управлінню активами клієнта. Особливості передачі в управління готівкових та безготівкових грошових кош­тів. Особливості передачі в управління цінних паперів.

Доходи торгівця цінними паперами від діяльності з управління цінними паперами клієнтів: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження. Звіт торговця перед клієнтами про використання грошових коштів.

Правила здійснення торговцем діяльності з андеррайтингу. Ліцензійні умови при отриманні ліцензії наздійсненнядіяльності з випуску та обігу цінних паперів Обмеження щодо діяльності торговців з випуску та обігу цінних паперів. Права й обов’язки торговця при розміщенні ним цінних паперів клієнта на первинному ринку. Права й обов’язки емітента, що витікають з договору андерайтингу. Особливі умови виконання торговцем договору андерайтингу. Порядок оплати послуг андерайтера.

 

5. Послуги торгівця цінними паперами з інвестиційного консуль­тування клієнтів та інші операції.

Класифікація послуг по інвестиційному консультуванню. Договір про інвестиційне консультування. Консультаційний супровід операцій із цінними паперами (по організації й реєстрації їхнього випуску, по організації й супроводу допуску цінних паперів на біржу).

Розробка й реалізація торговцем окремих стратегій для інвесторів, професійних учасників ринку цінних паперів і емітентів (наприклад, загальної стратегії по виходу на ринок цінних паперів, по дивідендній політиці, програмі швидкого розширення капіталу й ін.). Доходи торгівця цінними паперами від інвестиційного консультування: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження.

Класифікація інших операцій торгівця цінними паперами. Нормативні обмеження, що діють у цій області. Концепція номінального власника й операції, пов’язані з номінальним утриманням цінних паперів. Технічні схеми реалізації номінального утримання.

Здійснення реорганізацій юридичних осіб і пов’язаних з цим операцій з цінними паперами. Виконання для клієнтів технічних операцій, пов’язаних з цінними паперами. Інші операції торгівця, не пов’язані з основною діяльністю.

Структура доходів торгівця по іншим операціям, порядок їх визначення, цінова політика.

 

6. Діяльність торгівця як зберігача та реєстратора цінних паперів.

Особливості отримання ліцензії на здійснення торговцем депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Вимоги до власного капіталу, до мінімального розміру та структури статутного фонду торгівця цінними паперами. Вимоги щодо заборони суміщення роботи спеціалістів різних спеціалізованих структурних підрозділів торгівця. Матеріально-технічне забезпечення діяльності зберігача. Порядок складання та подання адміністративних даних торговцем при здійсненні діяльності зберігача. Доходи тор­гівця цінними паперами від діяльності зберігача цінних паперів: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження.

Особливості отримання ліцензії на здійснення торговцем депозитарної діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Вимоги щодо розміру статутного фонду та організаційної структури реєстратора цінних паперів. Матеріально-технічне забезпечення діяльності реєстратора цінних паперів. Внутрішній порядок ведення торговцем системи реєстру власників іменних цінних паперів. Регламент здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Доходи торгів­ця цінними паперами від ведПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.03 с.)