Практика в Центральному депозитарії УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практика в Центральному депозитарії України 

Зміст

1. Центральний депозитарій України — головні завдання, пов­новаження, структура.

2. Законодавча та нормативна база діяльності Центрального депозитарію України. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами та професійними учасниками ринку.

3. Зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

4. Стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами.

5. Нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм.

6. Встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших держав.

7. Аналіз змін стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

 

1. Центральний депозитарій України — головні завдання, пов­новаження, структура.

ЦДУ як суб’кт депозитарної системи України. Закон України «Про депозитарну систему Україні». Роль Ценрального депозитарію України (НДУ) у формуванні, розвитку, функціонування єдиної системи депозитарного обліку й обслуговування обігу цінних паперів, інтеграції Національної депозитарної системи в міжнародну систему депозитарних установ, що забезпечують функціонування світових ринків капіталів.

Основні види діяльності ЦДУ щодо: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Виключна компетенція НДУ щодо: стандартизаціі депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумераціі (кодифікаціі) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав.

2. Законодавча та нормативна база діяльності Національного депозитарію України. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами та професійними учасниками ринку:

Нормативно правові акти щодо діяльності Національного депозитарію України: Закон України № 710/97-ВР «Про депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10 грудня 1997 року; Закон № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок»; Указ Президента України № 1648/2005 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року «Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» та від 28 жовтня 2005 року «Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України № 31 від 18 січня 2006 року; „Про припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України, Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно створення клірингового депозитарію, що належить галузі цінних паперів»; Постанова Кабінету Міністрів України №1707 від 21.12.04 «Про затвердження Державної програми розвитку Національної депозитарної системи України»; Державна програма розвитку Центральної депозитарної системи України; Рішення НКЦПФР №52 від 06.03.2001 «Про Основні напрями розвитку Центральної депозитарної системи України»; Рішення НКЦПФР № 27 від 11.01.2002 «Про Порядок приймання Центральним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів, та Порядок приймання Центральним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів»; Рішення НКЦПФР №63 від 11.02.2003 «Про внесення змін до деяких нормативних актів Комісії»; Рішення НКЦПФР №64 від 11.02.2003 «Щодо захисту прав власників цінних паперів при здійсненні депозитарного обліку»; Рішення НКЦПФР від 30.06.2005 №351 «Про затвердження Порядку приймання уповноваженим на зберігання документів та копій архівів баз даних від зберігача цінних паперів та Порядку взаємодії упов­новаженого на зберігання та депозитарію цінних паперів»; Порядок приймання уповноваженим на зберігання документів та копій архівів баз даних від зберігача цінних паперів; Порядок взаємодії уповноваженого на зберігання та депозитарію цінних паперів; Порядок приймання Центральним депозитарієм України зведеного облікового реєстру рахунків власників акцій та копій документів, що є підставами для обтяження акцій зобов’язаннями; Порядок призначення індивідуальних ідентифі­каційних кодів власникам цінних паперів — нерезидентам; Порядок приймання Центральним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів; Порядок приймання та видачі Центральним депозитарієм України, як уповноваженим на зберігання, документів системи реєстру власників іменних цінних паперів; Порядок приймання Центральним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів; Положення про порядок отримання зберігачем, депозитарієм та іноземною депозитарною установою кодів міждепозитарного обліку.

Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами та професійними учасниками ринку:

3. Зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Здійснення Центральним депозитарієм України депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Послуги ЦДУ при здійсненні цього виду діяльності. Послуги емітентам: відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів; зарахування цінних паперів на рахунки емітентів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, зареєстрованого в бездокументарній формі; відкриття рахунку у цінних паперах та проведення облікових операцій для емітентів, що перебувають на стадії створення; відкриття рахунку у цінних паперах емітенту для обліку викуплених знерухомлених цінних паперів власного випуску; обслуговування операцій розміщення цінних паперів на рахунки власників; обслуговування біржового розміщення цінних паперів на організаторі торгівлі; відображення операцій викупу емітентом власних цінних паперів; відображення обігу цінних паперів емітента на вторинному ринку; нарахування та виплати емітентом доходів за випущеними ним цінними паперами; проведення корпоративних операцій з випуском цінних паперів емітента (операції, пов’язані зі зміною розміру статутного фонду, дробленням, консолідацією та операції, пов’язані з реорганізацією, анулюванням випуску або його частини тощо); формування зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (в електронному та паперовому вигляді); надання інформаційних довідок для подання до державних органів; засвід­чення звітів емітента по результатах розміщення цінних паперів; надання інформаційно-консультаційних послуг.

Послуги зберігачам: відкриття та ведення рахунків у цінних паперах; проведення облікових операцій, пов’язаних із зарахуванням знерухомлених іменних документарних цінних паперів внаслідок реєстрації депозитарію номінальним утримувачем у реєстрі або зі списанням цінних паперів внаслідок їх матеріалізації; проведення облікових операцій, пов’язаних з розміщенням цінних паперів у бездокументарній формі; проведення облікових операцій, пов’я­заних з розрахунками за договорами щодо цінних паперів; обслуговування біржового розміщення цінних паперів на організованих ринках цінних паперів; проведення операцій переміщення цінних паперів з/на рахунки номінальних утримувачів — зберігачів; проведення операцій, пов’язаних зі знерухомленням цінних паперів на пред’явника; відображення корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах зберігачів; забезпечення повідомлення про корпоративні дії емітентів для інформування депонентів зберігача; облік обтяження цінних паперів зобов’я­заннями на рахунках зберігачів; формування довідок про операції зберігача по його рахунку у цінних паперах; забезпечення процедури рефінансування Національним бан­ком України банків-зберігачів або банків — клієнтів зберігачів під заставу корпоративних цінних паперів, які обліковуються в Централь­ному депозитарії України; забезпечення надання/отримання зберігачем, який є комерційним банком, кредитів під заставу корпоративних цінних паперів, які обліковуються в Центральному депозитарії України (міжбанківське кредитування); проведення виплати доходів на рахунки зберігачів для подальшої виплати власникам цінних паперів; ведення загальносистемних довідників (емітентів, випусків цінних паперів, професійних учасників тощо); забезпечення захищеного документообігу в процесі виконання депозитарних операцій; надання інформаційно-консультаційних послуг.

Послуги реєстраторам: надання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів за запитом реєстратора; зберігання контроль­них копій реєстрів власників іменних цінних паперів у порядку,
встановленому НКЦПФР. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Положення про депозитарну діяльність. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Зобов’я­заність реєстроутримувача щодо надання переліку власників, для яких він є номінальним утримувачем. Облікові реєстри власників цінних паперів, що формуються зберігачами на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників станом на кінець операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів та його формування депозитарієм на підставі даних облікових реєстрів, наданих зберігачами та/або на підставі облікових реєстрів, наданих іноземними депозитарними установами, з якими депозитарій має кореспондентські відносини.

Послуги фондовим біржам: проведення клірингу та розрахун­ків за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на біржі; обслуговування біржового розміщення цінних паперів.

4. Стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами

Стандартизація депозитарного обліку як комплекс заходів щодо розробки та впровадження стандартів здійснення обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах та контроль за додержанням встановлених стандартів.

Стандартизація документообігу щодо операцій з цінними паперами як комплекс заходів щодо розробки та впровадження стан­дартів проведення операцій з цінними паперами, включаючи стан­дартизацію депозитарної та розрахунково-клірінгової діяльності та контроль за додержанням встановлених стандартів.

Стандарти депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами.

 

5. Нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм.

Необхідність та існуюча практика кодифікації цінних паперів. Перелік мінімально необхідної інформації для призначення міжнародних ідентифікайних номерів цінних паперів (кодів ISIN): для призначення міжнародних ідентифікаційних номерів для акцій у випадку здіснення першої емісії; для призначення міжнародних іден­тифікаційних номерів для акцій у випадку додаткової емісії; для призначення міжнародних ідентифікаційних номерів для облігацій підприємств та місцевих позик; для інвестиційних сертифікатів у випадку здійснення першої емісії та додаткової емісії; для іпотечних сертифікатів; для сертифікатів фонду операцій з нерухомості; іпотеч­них облігацій; для ф’ючерсів; для опціонів.

 

6. Встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав.

Укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Центральної депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших держав.

7. Аналіз змін стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

Розвиток емісійної діяльності на ринку цінних паперів України. Стан обігу цінних паперів в Україні. Діяльність організаторів торгівлі цінними паперами. Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів. Діяльність інститутів спільного інвестування. Розвиток інфраструктури фінансового ринку та можливі напрями її модернізації.

Склад додатків

1. Форма договору про обслуговування емісії цінних паперів.

2. Вимоги до програмного та технічного обладнання клієнтів Депозитарію.

3. Регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача

 

 

Керівник бази практики

____________________________

(Назва організації)

«____» ______________200__ р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
«ФІНАНСОВИЙ РИНОК» ПРИ ДВНЗ «КИЇВСЬКОМИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

________________________________________________________
у _______________________________________________________

(назва бази практики)

з «___» ____________ 2014 року до «___» __________ 2015 року

Тема дипломної роботи магістра _________________________________ _____________________________________________________________

 

№ п/п Розділ магістерської практики Кількість тижнів для виконання З якого по яке число включно Керівники практики
1. Центральний депозитарій України — головні завдання, повноваження, структура.    
2. Законодавча та нормативна база діяльності Центрального депозитарію України. Організація розвитку законодавства та взаємодії з державними органами та професійними учасниками ринку.    

Закінчення табл.

3. Зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.    
4. Стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами    
5. Нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм.    
6. Встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав,    
7. Аналіз змін стану ринку цінних паперів за період проходження практики.    
  Всього:    

 

Керівник практики ____________________________________

В результаті проходження практики студент повинен:

знатизаконодавчі та нормативно-правові акти з питань особливостей функціонування Центральної депозитарної системи України та діяльності Центрального депозитарію України (ЦДУ); головні завдання, функції, права та структуру ЦДУ; посадові обов’язки, права й відповідальність працівників ЦДУ; організацію і методи роботи ЦДУ, тощо;

мати практичні навички щодо розробки і прийняття нормативних документів ЦДУ; організації участі ЦДУ в розробці нормативних документів інших органів влади в частині, що стосується питання функціонування депозитарної системи України; зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; стандартизації депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерації (кодифікації) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших держав, укладання двосторонніх та багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших держав

 

Підведення підсумків практики

Підсумки результатів практики студента підводяться у процесі захисту ним звіту про практику перед комісією, що призначається кафедрою фінансів. Захист звіту про практику оцінюється диференційною оцінкою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує успішність студента.

Оцінка захисту звіту про практику студентом заноситься в екзаменаційну відомість та проставляється у заліковій книжці.

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

Підсумки результатів практики підводяться у процесі проведення попереднього захисту дипломних робіт перед комісією, що призначається кафедрою фінансів. На захист студент повинен представити всі три розділи дипломної роботи у повному обсязі із попереднім відзивом керівника.

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.022 с.)