ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В КОМПАНІЯХ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В КОМПАНІЯХ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ№ п/п Розділ магістерської практики Кількість тижнів для виконання З якого по яке число включно Керівники практики від банку
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності з управління активами.    
2. Організаційні засади діяльності КУА.    
3. Управління активами Інститутів спільного інвестування (ІСІ).    
4. Управління активами Недержавних пенсійних фондів (НПФ).    
5. Показники діяльності компанії з управління активами.    
6. Фінансові ризики в діяльності КУА, основи оцінки й управління фінансовими ризиками.    
7. Взаємодія КУА з іншими професійними учасниками ринку цінних паперів та СРО.    
8. Організація внутрішнього обліку в КУА.    
9. Інформаційні технології в діяльності КУА    
10. Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики.    

 

Загальний керівник практики ______________________________

 

Практика в установах організаторів торгівлі
на фондовому ринку

 

І. Основні розділи програми

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

2. Порядок створення й правовий статус організатора торгівлі.

3. Організаційні засади діяльності фондової біржі.

4. Учасники біржових торгів.

5. Допуск цінних паперів до обігу на організаторі торгівлі.

6. Порядок організації та проведення торгів на фондовій біржі.

7. Технічне забезпечення діяльності організатора торгівлі цінними паперами

8. Економічні засади діяльності організатора торгівлі.

9. Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

ІІ. Зміст розділів програми

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

Розвиток законодавчого регулювання діяльності організаторів торгівлі в Україні. Основні законодавчі акти в галузі ринку цінних паперів: Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок, Закон України «Про депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Закон України «Про господарські товариства».

Нормативно-правові акти НКЦПФР з питань регулювання діяль­ності організаторів торгівлі: Ліцензійні умови провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку; Положення про подання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами; Положення про функціонування фондових бірж; Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж, депозитаріїв та торговельно-інформаційних систем; Про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України, тощо.

 

2. Організаційно-правовий статус організатора торгівлі й державний контроль за його діяльністю.

Діяльність організаторів торгівлі в Україні. Загальні й спеці-
альні вимоги до організаторів торгівлі на різних сегментах біржо­вого ринку. Поняття фондової біржі. Функції фондової біржі.

Структура власності й особливості організаційно-правового статусу організатора торгівлі як юридичної особи. Порядок створення й ліквідації фондової біржі. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації тор­гівлі на фондовому ринку. Порядок ліцензування діяльності
фондової біржі. Вимоги НКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють діяльність з організації торгівлі цінними паперами у складі професійного учасника ринку цінних паперів. Установчі документи, правила й інші документи фондової біржі.

Вимоги до розміру власного капіталу, статутного капіталу, основних фондів, структури активів та кількості членів фондової біржі. Порядок призупинення діяльності фондової біржі.

Державний контроль за діяльністю організатора торгівлі. Функції та повноваження державного представника на фондовій біржі.

Вимоги НКЦПФР щодо подання адміністративних даних організатором торгівлі. Склад та строки подання інформації та фінансової звітності організатором торгівлі до НКЦПФР.

3. Організаційні засади діяльності фондової біржі.

Загальна характеристика організатора торгівлі (організаційно-правова форма, засновники, мета й види діяльності відповідно до ліцензії організатора торгівлі). Статут організатора торгівлі.

Внутрішня структура й органи управління організатора торгів­лі. Правовий статус засновників і членів організатора торгівлі. Порядок формування й повноваження загальних зборів членів організатора торгівлі, ревізійної комісії й інших органів управління. Спеціалізовані органи організатора торгівлі та їхній правовий статус.

Правила організатора торгівлі. Порядок здійснення контролю за дотриманням членами фондової Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах, правил фондової Біржі. Правила внутрішніх організаційних процедур. Кодекс заходів дисциплінарного впливу на учасників торгівлі. Види та порядок накладення санкцій за порушення правил організатора торгівлі його членами та іншими особами.

 

4. Учасники біржових торгів.

Члени фондової біржі. Права й обов’язки членів фондової біржі. Професійні учасники й види професійної діяльності в сфері біржової торгівлі. Поняття й види посередницької діяльності в біржовій практиці. Особливості надання посередницьких послуг на біржі. Учасники торгів на фондовій біржі та їх загальний правовий статус.

Вимоги до учасників біржових торгів. Вимоги до уповноважених представників учасників біржових торгів, їх права й обов’язки. Договори стосовно надання дилерських, брокерських й інших видів послуг на біржі. Непрофесійні учасники біржових торгів.

Порядок надання інформації членами фондової біржі та учасниками торгів. Організація системи запобігання маніпулюванню цінами на організаторі торгівлі. Заходи дисциплінарного впливу. Розгляд конфліктних ситуацій між учасниками торгів. Запобігання неправомірному використанню службової інформації.

5. Допуск цінних паперів до обігу на організаторі торгівлі.

Мінімальні вимоги організатора торгівлі для внесення і перебування цінних паперів у котирувальному списку першого рівня лістингу. Мінімальні вимоги організатора торгівлі для внесення і перебування цінних паперів у котирувальному списку другого рівня лістингу. Позалістингові цінні папери. Особливості допуску до обігу на біржі облігацій місцевих позик та державних облігацій.

Підстави для відмови у внесенні цінних паперів до біржового реєстру або списку позалістингових цінних паперів. Процедура зміни рівня лістингу цінного паперу. Процедура делістингу цінних паперів на фондовій біржі. Котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу. Прийняття біржею рішення про припинення торгівлі цінними папером.

 

6. Порядок організації та проведення торгів на фондовій біржі.

Перелік видів послуг, що надаються фондовою біржею. Правила фондової біржі щодо порядку організації та проведення бір­жових торгів. Порядок організації та проведення біржових торгів на первинному та вторинному ринках.

Режими торгів, що використовуються на біржі. Основні параметри торговельної сесії. Реквізити заявок. Біржовий аукціон. Вимоги біржі до виставлення котировок. Порядок здійснення угоди. Встановлення ринкової ціни. Реєстрація й оформлення угоди. Інформація про торги. Правила торгів державними цінними паперами на біржі. Порядок призупинення торгів у випадку виникнення надзвичайних ситуацій і порядок наступного їх поновлення. Звітування учасників торгів перед біржею про укладені угоди.

Організація звірення, розрахунків і поставки цінних паперів по укладеним біржовим угодам. Депозитарна й розрахунково-клірингова інфраструктура, що обслуговує фондову біржу. Взаємодія організатора торгівлі і депозитаріїв. Види договорів між організатором торгівлі та клірінговим депозитарієм. Провадження клірингу та розрахунків за угодами з цінними паперами.

 

7. Технічне забезпечення діяльності організатора торгівлі цінними паперами та розкриття ним інформації про угоди з цінними паперами

Визначення та основні вимоги до електронної торговельної системи фондової біржі. Програмне забезпечення організатора торгівлі. Сучасні програмно-технічні засоби для забезпечення виконання операцій з цінними паперами. Практичні особливості роботи з програмними продуктами організатора торгівлі цінними паперами. Основні характеристики операційних систем, систем управління базами даних. Використання Інтернет-технологій в діяльності біржі. Співробітництво біржі з міжнародними інформаційними системами.

Інформаційна інфраструктура фондової біржі і біржові інформаційні продукти. Порядок розкриття інформації про діяльність фондової Біржі та її оприлюднення. Котирування цінних паперів та оприлюднення їх біржового курсу. Зміст інформації, що підлягає оприлюдненню організатором торгівлі шляхом розміщення на влас­ному Інтернет сайті. Склад ринкової інформації, що фактично розміщена на сайті організатора торгівлі та є загальнодоступною.

 

8. Економічні засади діяльності організатора торгівлі.

Характеристика масштабів діяльності організатора торгівлі: визначення його частки на організованому ринку цінних паперів в Україні за показниками обсягів торгів та сукупної ринкової капіталізації цінних паперів, що торгуються на організаторі торгівлі.

Оцінка розвитку організатора торгівлі. Динаміка сукупної ринкової капіталізації цінних паперів, що торгуються на організаторі торгів­лі. Торговельна активність по окремих класах цінних паперів. Обсяги торгівлі на первинному та вторинному ринку. Кількість цінних
паперів, що входять до кожного з рівнів лістингу на організаторі торгівлі. Фондові індекси організатора торгівлі, їх динаміка.

Склад основних та додаткових послуг організатора торгівлі, його тарифна політика. Склад та структура доходів та видатків організатора торгівлі. Оцінка результатів фінансово-господарської діяльності
організатора торгівлі. Особливості розподілу прибутку фондової біржі.

 

9. Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики.

Розвиток емісійної діяльності на ринку цінних паперів України. Стан обігу цінних паперів в Україні. Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів. Особливості й етапи формування біржового й позабір­жового ринків в Україні. Українські фондові біржі й торговельні си-
стеми. Біржові індекси. Тенденції в розвитку українських фондових бірж. Діяльність Міжнародної федерації фондових бірж (WFE).

 

ІІІ. Перелік додатків

1. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності організаторів торгівлі в Україні (у вигляді таблиці).

2. Схематичне зображення організаційної структури фондової біржі.

3. Перелік документів та форм інформаційних довідок, які необхідно подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання ліцензії на здійснення діяльності з організації торгівлі.

4. Заява про видачу ліцензії на провадження професійної діяль­ності на фондовому ринку

5. Облікова картка професійного учасника фондового ринку.

6. Заповнені форми щоденної, щомісячної, щорічної та нерегулярної звітності організатора торгівлі перед Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. Заповнені форми договорів між фондовою біржею та торгів­цем цінними паперами.

8. Заповнені форми договорів між фондовою біржею та депозитарієм.

9. Перелік членів біржі.

10. Перелік документів, що подаються до біржі для включення цінних паперів в лістинг.

11. Заповнена форма заяви про включення цінних паперів до Біржового реєстру.

12. Зразок договору між біржею та заявником про підтримання лістингу.

13. Зразок заповненої анкети цінного паперу.

14. Котирувальний список першого рівня.

15. Котирувальний список другого рівня.

16. Список позалістингових цінних паперів біржі.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В УСТАНОВАХ ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

№ п/п Розділ магістерської практики Кількість тижнів для виконання З якого по яке число включно Керівники практики від банку
1. Нормативно-правове забезпечення діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.    
2. Порядок створення й правовий статус організатора торгівлі.    
3. Організаційні засади діяльності фондової біржі.    
4. Учасники біржових торгів.    
5. Допуск цінних паперів до обігу на організаторі торгівлі.    
6. Порядок організації та проведення торгів на фондовій біржі.    
7. Технічне забезпечення діяльності організатора торгівлі цінними паперами.    
8. Економічні засади діяльності організатора торгівлі.    
9. Аналіз стану ринку цінних паперів за період проходження практики.    

Загальний керівник практики __

____________________________Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)