Послідовність роботи по підготовці магістерського дослідження 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Послідовність роботи по підготовці магістерського дослідженняЗагальновизнаний науковий досвід показує, що при написанні магістерської роботи існує певна логічна схема. Доречність використання цієї структурно-логічної схеми обумовлюється моментом максимального опрацювання усіх можливих джерел літератури з обраної тематики магістерської роботи.

До елементів структурно-логічної схеми написання магістерської роботи відносять:

1) складання та уточнення плану і основних ідей магістерської роботи: перш за все, це пошук інформації, ознайомлення з літературою, архівними документами, а також передбачає підготовку переліку питань, які будуть висвітлюватися студентом;

2) підбір та підготовка матеріалів до написання магістерської роботи: передбачає класифікацію зібраного матеріалу, що надає йому зручної форми для проведення аналізу шляхом зведення та систематизації усього матеріалу;

3) написання вступу, основної частини (розділів, підрозділів) та висновків магістерської роботи.

4) редагування магістерської роботи.

 

Вступ

Вступ (введення) за обсягом займає приблизно 10% від всього тексту. Його слід писати у відповідності з існуючим стандартом, послідовно переходячи від одного передбаченого пункту до наступного. Починається вступ (введення) з обгрунтування актуальності обраної теми. Воно має бути глибоким. Після цього необхідно перейти до висвітлення ступеня розробленості теми в науковій літературі і характеристики використаних джерел літератури. Слід детально і повно охарактеризувати конкретний внесок різних авторів, шкіл і напрямів в розробку теми, а також окреслити існуючі, на ваш погляд, «білі плями», прогалини у розгляді теми. Далі формулюється мета дослідження, ставляться конкретні завдання, обумовлені метою, виокремлюється основна проблема, об'єкт і предмет дослідження. Всі формулювання повинні бути короткими, чіткими, логічними, послідовними, з бездоганним дотриманням принципу субординації мети і завдань. Необхідно, щоб в кінцевому результаті виклад в цілому відповідав поставленій у вступі меті і повністю реалізовував її. Що стосується використаних в роботі методології і методів, то ви повинні назвати їх (необхідно не просто перелічити їх, а і пояснити, обґрунтувати застосування) і по можливості обгрунтувати застосування того чи іншого методу у вирішенні поставлених перед вами дослідницьких завдань.

Основна частина

Основна частина магістерської роботи, як правило, складається з двох-трьох розділів, кожен з яких, у свою чергу, поділяється на два-три підрозділи. Обсяг кожного структурного елемента основної частини повинен знаходитися в правильній пропорції з іншими елементами.

Розділи основної частини здебільшого відбивають певний період розвитку досліджуваної проблеми, а підрозділи – це складові частини цього уявного періоду або можуть бути описом окремих складових досліджуваної проблематики. Прийнято вважати, що структура магістерської роботи, тобто наявність у ній розділів та підрозділів залежить головним чином від глибини дослідження. Магістерська робота, як і будь-який інший науковий твір, зобов’язує свого автора дуже уважно відноситися до її побудови та враховувати при цьому характер досліджуваного об’єкта, задум та його головну ідею.

 

Розділ перший

Зміст першого розділу зазвичай має теоретико-методологічний характер. Спочатку окреслюється основна проблема, показуються її теоретичні витоки, потім розглядаються різні варіанти підходів до її вирішення, групуються за принципом методологічної подібності усі точки зору та оцінюються з позицій автора роботи. Студент-магістрант висвітлює у даному розділі основні етапи розвитку наукової думки за проблемою свого наукового дослідження та стисло і критично описує праці попередників, вказуючи на ті конкретні питання, які до цього моменту були ще не вирішеними. Таким чином, він визначає своє місце у досліджуванні теми та розв’язанні проблеми.

 

Розділ другий

У другому розділі зазвичай обґрунтовують вибір напряму дослідження, наводять конкретні методи вирішення поставлених завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дослідження. Далі викладаються власні погляди автора на проблему та шляхи її вирішення. Вони аргументовано доводяться та обгрунтовуються теоретичними викладами з опорою на опрацьовані вітчизняні і зарубіжні джерела літератури.

 

Розділ третій та наступний

У наступних розділах вичерпно викладають результати власних досліджень із неодмінним висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми. Магістрант повинен давати оцінку повноті вирішення поставлених завдань, достовірності отриманих результатів, їх порівнянню з аналогічними результатами вітчизняних та закордонних праць, обґрунтуванню потреби додаткових досліджень або їх припинення через отримані негативні результати.

Призначення і зміст як другого, так третього (або) і наступних розділів може бути різним в залежності від того, яким є характер всієї роботи в цілому. Якщо вся робота є теоретико-аналітичною, то вони, як і перший служать розкриттю проблеми на теоретичному рівні. У такому разі їх зміст становить продовження теоретитичного аналізу проблеми, посиленого або перехід до нового ракурсу розгляду, або застосуванням там, де це можливо і необхідно, конкретно-наукових методів - економічних, соціологічних, історичних і т. д., а також - коли це потрібно - математичного апарату.

Якщо робота має практичний або дослідно-експериментальний характер, то зміст другого (третього) розділу являє собою практичну або експериментальну частину дослідження. У ній описуються умови і хід проведеного експерименту, його стадії та етапи, підводяться загальні підсумки та аналізуються результати, робляться практичні висновки і рекомендації.

Висновки

Висновок являє собою найменшу за обсягом (близько 5% всього тексту) частину роботи. Проте це дуже важлива її частина, оскільки саме він містить загальні висновки, зроблені магістром за результатами проведеного дослідження. Висновки викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані під час наукового дослідження і опираються на вирішення наукової проблеми і її значення для науки і практики. Для підвищення значимості наукового дослідженя у висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, чітко обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їхнього використання. Тут необхідно коротко, але з вивіреною логічною послідовністю показати в певному порядку хід дослідження, проміжні результати і висновки, потім узагальнити їх і сформулювати остаточний загальний висновок по всій роботі, нарешті, показати його в контексті найблищих перспектив подальшого вивчення. Основні висновки в тексті найкраще викласти у формі пронумерованих тез, формулювання яких повинно бути гранично чітким, зрозумілим, коротким і логічно бездоганним.

Список використаних джерел

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:

1) у порядку появи посилання у тексті;

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

3) у хронологічному порядку.

Бібліографія, або список використаних джерел, є обов'язковою частиною магістерської роботи і розміщується після висновків (Додаток Е). Її сторінки входять в єдину нумерацію сторінок тексту. Оформлення бібліографії і посилань виконується відповідно до вимог ВАКу. Список використаних джерел подається під загальними порядковими номерами у такій послідовності:

- кодекси;

- закони;

- підзаконні нормативні акти: документи органів державної влади та управління; нормативні акти Мінфіну і Національного банку України та інші;

- наукова і методична література.

Нормативні акти розміщуються за юридичною силою в алфавітному порядку; науково-методичні джерела наводяться в алфавітному порядку за прізвищами авторів.

Щодо розміщення посилань на використані при написанні магістерської джерела, то у науковій літературі їх декілька:

· подаються у вигляді підрядкових виносок на одному аркуші А-4;

· в кінці розділу;

· в кінці магістерської роботи за розділами.

Кожен із наведених варіантів посилань дає можливість усвідомити, який обсяг роботи виконав магістр.

Додатки

Додаток – це допоміжна частина магістерської роботи. Більшість дослідників публікують тут важливі документи, які підтверджують основну ідею наукового дослідження, поглиблюють певні знання про нього. За необхідності до додатків доцільно включати і допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття магістерської роботи. Як правило ця частина магістерської може містити графіки, таблиці, статистично оброблені дані соціологічних опитувань, матеріали спостережень, інший ілюстрований матеріал. Якщо в таких додатках немає необхідності, вони можуть бути просто відсутніми, як не обов'язкова частина магістерської роботи. Якщо ж додатки все-таки є, то вони робляться на окремих аркушах, з самостійною нумерацією.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 403; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.25.27 (0.005 с.)