ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯСтановлення і розвиток міжнародно-правових відносин у сфері співробітництва держав з проблем оподаткування

Глибоке і всебічне вивчення сучасних тенденцій міжнародно-правового регулювання розвитку співробітництва держав у сфері оподаткування є фактично неможливим без висвітлення історичних аспектів становлення правовідносин у цій сфері. Саме такий підхід дозволяє виявити основні закономірності та етапи еволюції співробітництва держав щодо розмежування податкових юрисдикцій та створення сприятливого податкового режиму, причинно-наслідкові зв’язки, що обумовлювали виникнення тих чи інших міжнародно-правових норм, що в свою чергу сприяє формуванню історико-теоретичної бази для вивчення сучасних явищ у сфері співробітництва держав з питань оподаткування. Вагомим аргументом для такого твердження слугує те, що міжнародне право “… більше, ніж будь-яка інша галузь права, невіддільна від своєї історії, оскільки це головним чином еволюційне право” [1, с. 15].

Питанням історії міжнародного права приділяється увага як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Зокрема, у своїх роботах до них звертались Баскін Ю.Я., Фельдман Д.І. [2], Буткевич О.В. [3], Грабар В.Е. [4], Казанський П. [5], Левін Д.Б. [6], Пероговський В. [7], Таубе М. [8], Оппенгейм Л. [9] та ін. Окремі питання історії розвитку міжнародно-правового фіскального співробітництва держав були висвітлені в роботах І.Ю. Петраша [10], М. Макінтайра [11], А. Рів’є [12], І.І. Кучерова [13], В.А. Кашина [14], М.М. Голубєва [15], Н.О. Падейського [16], В.І. Лісовського [17], О.Ю. Коннова [18], В. Чорного [19] та ін. Однак в роботах згаданих авторів незначну увагу приділено комплексному дослідженню співробітництва держав саме з податкових питань, яке поступово опиняється в центрі уваги сучасної міжнародно-правової науки у зв’язку з інтенсивним розвитком і подальшим поглибленням інтеграційних процесів в сфері економіки, а також небувалим підвищенням мобільності робочої сили, капіталу та інших факторів виробництва. Специфічні складнощі на цьому шляху викликає комплексний характер міжнародно-правових норм у сфері регулювання проблем оподаткування та необхідність поєднання вивчення окресленого кола проблем з дослідженням історії оподаткування.

Податок як основний елемент податкової системи є однією з ключових умов розробки економічної і соціальної політики будь-якої сучасної держави, оскільки саме завдяки податку як економічній категорії у держави виникає можливість регулятивного впливу на розвиток відносин у сфері виробництва, розподілу і перерозподілу матеріальних благ, а також формування власних фінансових можливостей для задоволення потреб суспільства у невиробничій сфері. Це дає змогу стверджувати, що “податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави” [1, с. 6]. Зауважимо, що податки в сучасній формі виникли відносно недавно, однак тенденції до формування податкових механізмів мали місце вже в Стародавньому Світі. Цієї ж точки зору притримуються і Матузов М.І. та Малько О.В., коли, висвітлюючи відмінності державної влади від влади у докласовому суспільстві, вказують на те, що потреби у податках для суспільств, які не знали поділу на класи, просто не існувало, оскільки не виникало і потреби утримання розгалуженого державного апарату [1, c. 46]. Однак тут треба зазначити, що в класичному Стародавньому Світі (Рим, Афіни, Спарта): “Установ з оплачуваними посадами в той час не існувало. Обрані державні службовці фінансували виконання своїх обов’язків з власних коштів, а у випадку необхідності здійснення великих робіт звертались за допомогою до співгромадян” [1, с. 16].

Додаток Д

Державна податкова Служба України

Національний університет державної податкової служби України

Відгук

 

Наукового керівника на дипломну роботу

студента ________ курсу групи______________

за спеціальністю “Право”

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

На тему___________________________________________________________

__________________________________________________________________

За матеріалами_____________________________________________________

__________________________________________________________________

Актуальність теми:__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Загальна характеристика роботи______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наукова і практична значимість роботи________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рівень підготовки студента___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відношення студента до виконання та загальна оцінка роботи_____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Науковий керівник______________ __________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Дата_____________

 

 

Додаток Е

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У РОБОТІ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Динь Н.К. Международное публичное право: В 2-х т. Т. 1: Кн. 1: Формирование международного права. Кн. 2: Международное сообщество / Н.К. Динь, П. Дайе, А. Пелле ; пер. с фр. – К.: Сфера, 2000. – 440 с.

2. Баскин Ю.Я. История международного права / Ю.Я. Баскин, Д.И. Фельдман. – М.: Междунар. отношения, 1990. – 208 с.

3. Буткевич О.В. Міжнародне право Стародавнього Світу / О.В. Буткевич. – К.: Україна, 2004. – 864 с.

4. Грабарь В.Э. Материалы к истории международного права в России (1647-1917) / В.Э. Грабарь. – М.: Изд. АН СССР, 1958. – 491 с.

5. Казанский П. Учебник международного права публичного и гражданского / П. Казанский. – Одесса: Экономическая типография, 1902. – 532 с.

6. Левин Д.Б. История международного права / Д.Б. Левин. – М.: Издательство Института международных отношений, 1962. – 136 с.

7. Пероговский В. О началах международного права относительно иностранцев у народов древнего мира / В. Пероговский. – Киев: Университетская типография, 1859. – 51 с.

8. Таубе М. История зарождения современного международного права (Средние века). Т. 1. Введение и Часть Общая / М. Таубе. – СПб: Типо-Литография П.И. Шмидта, 1894. – 370 с.

9. Оппенгейм Л. Международное право. Т.1. Мир. Полутом 1 / Л. Оппенгейм. – М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948. – 408 с.

10. Петраш І.Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з питань подвійного оподаткування: дис.. … канд. юр. наук: 12.00.11 / Петраш Іван Юрійович. – Львів, 2003. – 191 с.

11. McIntyre, Michel J. Developing Countries and International Cooperation on Income Tax Matters: An Historical Review [Електронний ресурс] / McIntyre, Michel J. – 9 р. – Режим доступу: http://www.michielse.com/files/ mcintyre_intl_cooperation.pdf

12. Ривье А. Учебник международного права / А. Ривье / Пер. П. Казанского под ред. Гр.Л. Камаровского. – М.: Типография И.П. Малышева. – 354 с.

13. Кучеров И.И. Международное налоговое право (Академический курс) / И.И. Кучеров: Учебник. – М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2007. – 452 с.

14. Кашин В.А. Международные налоговые соглашения / В.А. Кашин. – М.: Международные отношения, 1983. – 184 с.

15. Голубев Н.Н. Международные административные комиссии XIX века. Очерки теории и практики / Н.Н. Голубев. – Ярославль: Типография Губернского Правления, 1908. - 730 с.

16. Падейский Н.А. Проблема двойного обложения и интересы советских хозорганов, действующих за границей / Н.А. Падейский // Вопросы торговли. – 1929. – № 9-10. – С. 120–128

17. Лисовский В.И. Международное торговое и финансовое право: учебник [для студ. эконом. ин-тов и факультетов] / В.И. Лисовский. – М.: Высшая школа, 1974. – 215 с.

18. Коннов О.Ю. Институт постоянного представительства в налоговом праве: учебное пособие / О.Ю. Коннов; под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Академический правовой университет, 2002. – 153 с.

19. Чорний В. Найдавніші митні статути і зовнішньоторговельні шляхи Київської Русі / Валерій Чорний. – К.: “Комп’ютерно-видавничий центр”, 2000. – 108 с.

20. Черник Д.Г. Налоги в рыночной экономике / Д.Г. Черник. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 383 с.

21. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристь, 2001. – 776 с.

22. Налоги и налогообложение. 4-е издание / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

23. Мельник М.М. Ретроспективна періодизація розвитку оподаткування / М.М. Мельник // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). – 2005. – № 5(32). – С. 62–67

24. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редколегія: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія”, 1998. – . –

25. Т. 2: Д – Й – 1999. – 744 с.

26. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редколегія: Ю.С. Шемшученко (голова редколегії) та ін. – К.: Вид-во “Українська енциклопедія”, 1998. – . – Т. 4: Н – П – 2002. – 720 с.

27. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А.М. Соколовська. – К.: Знання-Прес, 2004. – 454 с.

28. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін.; за ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

29. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юристь, 2003. – 591 с.

30. Селезень П. Международно-правовое сотрудничество в сфере налогообложения в государствах Древнего мира / П. Селезень // Молдавский журнал международного права и международніх отношений. – 2007. – № 3-4(7-8). – С. 106–111

31. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. / Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас, 2002. – . – Т. 1: Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 1. – 2002. – 665 с.

32. Бибиков П. Очерк международного права в Греции / П. Бибиков. – Москва: Типография В. Готье, 1852. – 120 с.

33. Большая Советская Энциклопедия: в 30-ти томах / [гл. ред. А.М. Прохоров]. Изд. 3-е. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – . –

34. Т. 14. Купа – Ломами. – 1973. – 624 с.

35. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії: підручник / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній; за ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.

36. Бергман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Дж.Г. Бергман / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ: Издательская группа ИНФРА•М-НОРМА, 1998. – 624 с.

37. Буткевич О.В. Міжнародне право Середніх віків / О.В. Буткевич. – К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2008. – 672 с.

38. Памятники русского права. Вып. 1 / Под ред. проф. С.В. Юшкова. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1952. – 288 с.

39. Петров И.В. Государство и право Древней Руси / И.В. Петров. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2003. – 413 с.

40. Хрестоматия по истории Средних веков. В 3-х т. / Под ред. акад. С.Д. Сказкина. – М.: Соцэкгиз, 1963. – . –

41. Т.2. X – XV века. – 1963. – 751 с.

42. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – 736 с.

43. Теория государства и права: Учеб. для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. В.Д. Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – 496 с.

44. Менелис Б.Л. Проблема суверенитета и ее значение в современных условиях / Б.Л. Менелис. – Ташкент: Изд-во “Наука” Узбекской ССР, 1964. – 309 с.

45. Договоры России с Востоком политические и торговые / Собрал и издал Т. Юзефович. – СПб.: Типография О.И. Бакста, 1869. – 296 с.

46. Ушаков Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в международных отношениях / Н.А. Ушаков. – М.: Ин-т государства и права, 1995. – 127 с.

47. Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими государствами. Т.2. Изд. 2-е. – СПб.: Типография Тренке и Фюсно, 1906. – 676 с.

48. Собрание действующих договоров, заключенных Россией с иностранными державами. Договоры относительно интересов промышленности. Т.І. Ч.І. / Сост. И. Ивановский. – Одесса: “Экономическая типография”, 1890. – 912 с.

49. Международные экономические конференции и соглашения. 1933-1935 гг. Ч.II / Б.Д. Розенблюм (сост.). – М.: Изд-во НКИД, 1937. – 236 с.

50. Сборник действующих торговых договоров и иных хозяйственных соглашений СССР, заключенных с иностранными государствами. Вып. I. Действующие торговые договоры и иные хозяйственные соглашения, заключенные по 15 июля 1935 г. / Б.Д. Розенблюм (сост.). – М.: Издательство НКИД, 1935. – 337 с.

51. International Tax Agreements. Vol. III: World Guide to International Tax Agreements 1843–1951 / UN. Department of Economic Affairs. Fiscal Division. – New York: UN, 1951. – XVIII, 359 p.

52. Экономические конференции и соглашения. Сборник документов по международной политике и международному праву. Вып. V. – М.: Издание НКИД, 1933. – 184 с.

Додаток ЄПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 240; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)