Обов’язки керівника магістерської роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язки керівника магістерської роботиПісля обрання темит магістерської роботи студент зобов’язаний зустрітися з призначеним йому науковим керівником та отримати його згоду на виконання магістерської роботи під його керівництвом.

Наступним кроком на шляху до виконання магістерської роботи є затвердження ректором наказу про обрану магістром тему та про призначення йому наукового керівника магістерської роботи. За певної необхідності магістр може користуватися допомогою наукових консультантів, які також йому призначаються.

Науковий керівник:

· Видає студенту завдання для виконання магістерської роботи;

· Допомагає скласти план наукової роботи;

· Рекомендує основну та додаткову літературу для опрацювання теми;

· Консультує по проблемних питаннях написання магістерської роботи та стосовно обрання методів дослідження, збору та зведення матеріалів;

· Контролює виконання завдання

· Перевіряє виконану роботу, звітує про неї на засіданнях кафедри, дає оцінку виконаним обсягам роботи.

Фактично єдиною особою, що виконує по відношенню до магістра контрольні функції, є його науковий керівник. До нього магістр повинен регулярно приходити на консультації. У обов'язки керівника входить:

· допомога студенту в розробці спільного графіка на період написання магістерської роботи;

· допомога студенту у складанні плану дипломної роботи;

· підбір необхідної літератури з обраної теми;

· проведення консультацій;

· здійснення систематичного контролю за діяльністю студента та інформування на засіданнях кафедри про хід роботи;

· вичитка чернеток роботи повністю або по розділах і підрозділах та виправлення недоліків в роботі (в тому числі і по оформленню роботи);

· написання відгуку на готову роботу та допуск її до захисту, підготовка магістра до захисту;

· присутність на захисті магістерської роботи і, за необхідності, виступ з усною оцінкою про зроблене магістром до моменту захисту в процесі підготовки роботи.

 

10. Загальні критерії оцінювання дипломної магістерської роботи

Магістерська робота має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні та математичні методи для аналізу проблем; опановувати сучасні методи наукового дослідження, проводити експерименти, навички робити, власні узагальнення і висновки та вміння працювати з літературними джерелами.
Критеріями оцінювання є:

· чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану;

· науковість стилю викладання;

· відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

· правильне оформлення роботи відповідно державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі не допущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

Магістерська робота повинна бути написана літературною мовою, без зловживань: науковими термінами (які транслітеровані з іноземних мов); цитатами, запозиченими із статей, монографій, підручників та з мережі Інтернет. Вона не повинна мати компілятивний характер.
Дипломна магістерська робота з ознаками плагіату рішенням державної екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка, а захист нової (на іншу тему) можливий не раніше ніж через рік.
Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значимість, вміння захистити сформульовані положення та висновки, а й відповідність оформлення встановленим вимогам.

Магістерська робота, в якій розкрито тему, прореферовано використані джерела, здійснено аналіз певної інформаційної та статистичної бази даних, сформульовано висновки без необхідного їх обгрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище «достатньо» та «задовільно».

Робота, в якій зроблено власну оцінку використаних джерел, самостійно проаналізовано підібраний статистичний матеріал, звітні дані підприємства/організації, на базі якого досліджувалася тема, зроблені висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо арґументованими, може бути оцінена на «добре» та «дуже добре».

Робота, в якій зроблено власну оцінку різноманітних джерел, використані кількісні методи дослідження, побудована формалізована модель проблеми, зроблені власні дослідження, розрахунки і на їх основі - аргументовані висновки та обгрунтовані пропозиції, а студент опублікував результати наукового дослідження у наукових виданнях або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на "відмінно".

Оцінюється дипломна магістерська робота за п'ятибальною шкалою. Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів ДЕК за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензентів.

Студент, який не захистив у затверджений строк дипломну магістерську роботу, має право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення університету. У випадку, коли захист дипломної магістерської роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен підготувати дипломну магістерську роботу за новою темою.

Додаток А

Затверджую Завідувачу кафедри

_____________________ _____________________________________

(підпис завідувача кафедри) (назва кафедри)

_____________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ зав. кафедри)

Студента(ки) 5 курсу

Спеціальності 8.03040101, групи ____

______________________________________

(прізвище, ініціали)

 

 

Заява

 

Прошу затвердити тему дипломної магістерської роботи ________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

“___” _______ 20__ р _________________________

(підпис студента)

 

Погоджено

Науковий керівник

 

 

“____”__________20___р _______________________

(підпис наукового керівника)

Додаток Б

Національний УНІВЕРСИТЕТ державної податкової служби України

 

Юридичний факультет

Кафедра _______________________________

Спеціальність “Право”

Курс ______ , група ______, семестр ___

Затверджую

______________________________

Завідувач кафедри____________

“__” _______________20___ р.

Завдання

Для виконання дипломної роботи

студенту ____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема дипломної роботи ___________________________________________

__________________________________________________________________

Затверджено наказом по університету

від “__” ___________20___ р. № _______

2. Дипломна робота виконується на матеріалах _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. План роботи та терміни виконання розділів

Назва розділів дипломної роботи Терміни виконання  
1. І розділ “__” ___________________20__р.
2. ІІ розділ “__” ___________________20__р.
3. ІІІ розділ, вступ, висновки “__” ___________________20__р.
4.Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень наукового керівника “__” ___________________20__р.

 

4. Перелік графічного матеріалу (таблиці, схеми)________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Термін здачі роботи на рецензію науковому керівнику “__”______20___ р.

6. Термін повного завершення, оформлення і подання на кафедру дипломної роботи на захист “__”___________20__ р.

 

Завдання видав науковий керівник __________ __________

(підпис) (дата)

Завдання одержав студент __________ __________

(підпис) (дата)


Додаток В

Державна податкова служба україни

Національний університет державної податкової служби України

Кафедра міжнародного права

 

 

Селезень Павло Олександрович

Дипломна робота

 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ

У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

 

на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня магістра з __________________________________ (кваліфікація) за програмою “Порівняльне міжнародне фінансове право” Науковий керівник   ____________________________________________________________________ (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)    
Дипломна робота допущена до захисту рішенням кафедри міжнародног права, протокол № __від “__”_____ 201_ р.   Керівник програми, завідувач кафедри ________________________________ (науковий ступінь, вчене звання, ПІБ) _____________ “__” ________ 201_ р. (підпис)  

 

Ірпінь 201__

Продовження Додатку В

(оборот титульної сторінки)

 

Реєстраційний №_______ _____________ ________________

(дата) П.І.П., підпис

 

 

Результати перевірки

наукового керівника ___________________ __________ ___________ (до захисту/ на доопрацювання) (дата) П.І.П., підпис

 

 

Результати захисту ___________________ __________________ оцінка (підпис)

Голова _______________ _______________ (підпис) П.І.П.

 

 

Члени комісії _____ _________________ ______________________

(підпис) П.І.П.

 

__________________________ __________________________ (підпис) П.І.П.

 

__________________________ __________________________ (підпис) П.І.П.

 

__________________________ __________________________ (підпис) П.І.П.

 

__________________________ __________________________ (підпис) П.І.П.


Додаток Д

Реферат

Робота містить ___ сторінок, __ таблиць, __ рисунків, список використаних джерел становить ___ найменувань, ___ додатків . _______________________________________________________________________________________________________________________________________

(тема дипломної роботи)

Предметом дослідження є основні форми і засоби міжнародно-правового співробітництва держав у сфері оподаткування.

Об’єктом дослідженняє міжнародні відносини, що виникають з приводу правового регулювання взаємодії і розмежування податкових юрисдикцій держав та регулюються як міжнародно-, так і національно-правовими нормами.

Мета та завдання дослідження.Метою магістерського дослідження є виявлення закономірностей та тенденцій розвитку міжнародно-правового співробітництва держав у сфері оподаткування, а також теоретичне обґрунтування і розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізму міжнародно-правового співробітництва України з іншими державами з питань оподаткування, враховуючи загальносвітові тенденції розвитку співпраці держав з податкових питань.

За наслідками дослідження сформульовані концептуальні підходи, положення, пропозиції та висновки для здійсненні реформи податкової системи України з метою вдосконалення системи договорів України про уникнення подвійного оподаткування та відповідної правозастосовної практики.

Одержані результати можуть бути корисними для органів державної влади під час їх роботи над вдосконаленням існуючої практики міжнародно-правового співробітництва України у сфері оподаткування.

 

Додаток Г

ЗМІСТ

(Примітка. Для зручності зміст можна подати у невидимій таблиці.)

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретико-правові засади співробітництва держав у сфері оподаткування 1.1. Становлення і розвиток міжнародно-правових відносин у сфері співробітництва держав з проблем оподаткування 1.2. Фіскальний суверенітет як основа співпраці держав з правового регулювання податкових відносин 1.3. Гармонізація і укладення міжнародних договорів як основні методи усунення конкуренції податкових юрисдикцій держав РОЗДІЛ 2. Характеристика основних форм співробітництва держав з питань правового регулювання податкових відносин 2.1. Роль міжнародних організацій у розвитку співробітництва держав у сфері оподаткування 2.2. Характеристика загальних податкових угод на прикладі модельних норм Типових конвенцій ООН і ОЕСР РОЗДІЛ 3. Формування правових основ співпраці україни з іншими державами у сфері оподаткування 3.1. Характеристика міжнародних податкових договорів України на прикладі договорів про уникнення подвійного оподаткування 3.2. Обмін податковою інформацією в договорах про уникнення подвійного оподаткування 3.3. Роль практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини в розвитку податкової системи України ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                        

Продовження Додатку Г

 

РОЗДІЛ 1
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 1857; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.004 с.)