ТОП 10:

Допуск до захисту і захист дипломної роботи (дипломного проекту)7.8.1. Захист дипломної роботи (дипломного проекту) є складовою державної атестації випускника, підставою для прийняття рішення про присудження випускникові відповідної кваліфікації.

 

7.8.2. Дипломна робота (дипломний проект) повинна бути виконана не пізніше як за місяць до її захисту.

 

7.8.3. Науковий керівник роботи перевіряє виконану роботу і разом із коротким друкованим відгуком передає завідувачеві кафедри, який направляє її на рецензію.

У змісті відгуку наукового керівника необхідно розкрити такі аспекти:

• загальна характеристика проведеної роботи, ступінь виконання поставлених у дослідженні мети та завдань (повністю, частково, не виконано);

• визначення рівня теоретичних надбань та ступеня розробок, їх повноти, глибини, оригінальності;

• відсутність недоречного цитування, повторів, другорядних моментів, уміння виділити головне з часткового;

• володіння інструментарієм досліджень, науковими методами пізнання, сучасними засобами обробки та інтерпретації інформації;

• уміння аналізувати статистичні дані, користуватися обмеженою інформацією;

• акуратність у дослідженнях, коректність у застосуванні методів аналізу до конкретних об'єктів дослідження;

• коректність та наукову обґрунтованість висунутих на захист положень випускної кваліфікаційної роботи;

• аргументованість тверджень у висновках;

• ритмічність роботи та внесення необхідних змін і поправок до тексту дипломної роботи (дипломного проекту), реагування на зауваження наукового керівника, рецензента, завідувача випускової кафедри.

 

7.8.4. Дипломна робота (дипломний проект) кожного рівня виконання рецензує один рецензент. Рецензентами можуть бути провідні фахівці кафедри, крім тієї, на якій виконується дипломна робота (дипломний проект), провідні фахівці відповідних галузей, діячі науки та культури, спорту тощо.

7.8.5. Рецензент надає критичні зауваження по дипломній роботі (дипломному проекту), оцінює, якою мірою вона відповідає вимогам, що пред’являються до структури та оформлення, пропонує її оцінку.

Пам’ятка рецензенту.

Рецензія на дипломну роботу (дипломний проект) починається з констатування освітньо-кваліфікаційного рівня, її складових частин, обсягу та її спрямованості на розкриття кола питань за визначеною темою. Далі висвітлюються такі питання:

• визначення рівня актуальності проблеми для виробничого процесу відповідної галузі, чіткості формулювання мети, об’єкта, предмета дослідження та поставлених завдань;

• визначення ступеня обґрунтованості наукових положень роботи, звернення уваги на висновки і твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час захисту;

• відповідність змісту роботи її темі та завданню;

• повнота розробки теми та її завершеність, використання нових технологій у навчанні;

• відповідність роботи нормативним документам, зауваження щодо оформлення;

• методику дослідження;

• новизну та корисність результатів роботи;

• позитивні якості й конкретний аналіз недоліків за змістом та оформленням роботи;

• висновки про відповідність професійному рівню та можливість допуску роботи до захисту.

7.8.5. За місяць до захисту дипломні роботи (дипломні проекти) розглядаються на кафедрі (попередній захист): перевіряється наявність роботи, відповідність напряму підготовки або спеціальності, навчальній дисципліні, темі. Науково-методична рада факультету за поданням кафедри дає рекомендацію щодо направлення дипломних робіт (дипломних проектів) усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на внутрішню експертизу факультету. Дипломні роботи (дипломні проекти) загальноуніверситетських кафедр проходять експертизу на кафедрах.

7.8.6. До складу експертів дипломних робіт (дипломних проектів) входять провідні вчені вищого навчального закладу, їх кандидатури затверджуються розпорядженням проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи (дляосвітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”) або розпорядженням декана факультету (для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”).

7.8.7. За 5 днів до початку роботи ДЕК дипломні роботи (дипломні проекти) повертаються на кафедри і в разі позитивного рішення повинні мати на титульній сторінці всі необхідні візи.

7.8.8. Студент-випускник може ознайомитися з відгуком і рецензією не пізніше, ніж за 5 днів до початку державних екзаменів.

7.8.9. Захист дипломної роботи (дипломного проекту) проводиться на відкритих засіданнях державних екзаменаційних комісій, який може здійснюватися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів (робіт), поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну значущість. У цьому випадку виїзне засідання державної комісії оформлюється так, як і засідання, що проводиться у вищому навчальному закладі.

На захисті студент

– доповідає у довільній формі про сутність проекту (роботи), основні технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо -, відеоапаратура тощо;

– демонструє експеримент; залежно від часу, який необхідний для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні державної комісії або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, у присутності членів державної комісії, яким головою державної комісії доручено ознайомлення з експериментальною частиною проекту (роботи);

– дає відповіді на запитання членів державної комісії.

 

7.8.10. Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) на закритому засіданні обговорює результати захисту і більшістю голосів ухвалює рішення. Оцінюються дипломні роботи (дипломні проекти) за національною та європейською системами. Члени ДЕК підписують протокол і залікові книжки студентів.

7.8.11. Після захисту дипломні роботи (дипломні проекти) освітніх кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» випусковою кафедрою передаються на зберігання до бібліотеки ХДУ на паперових та електронних носіях.

7.9. Критерії оцінювання дипломних робіт (дипломних проектів)

Основними критеріями оцінювання дипломних робіт (дипломних проектів) є:

1. Якісні параметри роботи (пункт 1-10 у таблиці 7.6.).
2. Якість публічного захисту.
3. Організація дослідження.

Таблиця 7.6.

Критерії оцінювання дипломних робіт (дипломних проектів)

Види робіт Критерії оцінювання Дипломна робота (дипломний проект) бакалавра Дипломна робота (дипломний проект) спеціаліста Дипломна робота (дипломний проект) магістра
І. Якісні параметри роботи
1. Аргументація актуальності теми, її теоретичної і практичної цінності Актуальність, практична цінність Актуальність, практична цінність Актуальність, теоретична і практична цінність
2. Достатність використання наукової літератури Вітчизняна або зарубіжна Вітчизняна і зарубіжна Вітчизняна, зарубіжна, Web-ресурси
3. Необхідність і достатність емпіричних даних для розв’язання визначених завдань Робота може мати реферативний характер Обов’язково Обов’язково
4. Обґрунтованість методики дослідження Робота може мати реферативний характер Обов’язково Обов’язково
5. Обґрунтованість аналізу й інтерпретація отриманих результатів Робота може мати реферативний характер Необов’язково Обов’язково
6. Відповідність висновків завданням дослідження Обов’язково Обов’язково Обов’язково
7. Аргументоване обґрунтування рекомендацій і пропозицій, що представляють науковий і практичний інтерес з обов’язковим використанням практичного матеріалу Необов’язково Обов’язково Обов’язково
8. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами Необов’язково Необов’язково Обов’язково
9. Відповідність структури роботи обраній темі Обов’язково Обов’язково Обов’язково
10. Чіткість, логічність, послідовність викладення матеріалу Обов’язково Обов’язково Обов’язково
11. Грамотність. Обов’язкова Обов’язково Обов’язково
12. Якість і правильнысть оформлення роботи Обов’язково Обов’язково Обов’язково
13. Етичний аспект роботи Обов’язково Обов’язково Обов’язково
ІІ. Публічний захист
14. Лаконічність і логічність виступу студента Обов’язково Обов’язково Обов’язково
15. Наявність демонстраційного матеріалу Необов’язково Бажано Обов’язково
16. Глибина і вірність відповідей на питання членів ДЕК Обов’язково Обов’язково Обов’язково
17. Уміння вести полеміку з питань випускної роботи Необов’язково Обов’язково Обов’язково
ІІІ. Організація дослідження
18. Самостійність і планомірний, систематичний характер роботи студента над темою Обов’язково Обов’язково Обов’язково
19. Своєчасність підготовки роботи до захисту відповідно регламенту роботи університету Обов’язково Обов’язково Обов’язково

 

 

Дипломна робота (дипломний проект) не зараховуються у випадках наявності плагіату.

Оцінка за дипломну роботу (дипломний проект) може бути знижена у таких випадках:

Недоліки в оформленні.

1.1. Відсутність будь-якої складової у структурі роботи, що передбачено чинними вимогами університету до роботи певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.2. Недотримання вимог щодо оформлення робіт.

1.3. Наявність невиправлених друкарських помилок, пропусків, граматичних і стилістичних помилок.

1.4. Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків.

1.5. Наявність в бібліографії робіт, на які відсутні посилання у самій роботі.

1.6. Наявність помилок в оформленні бібліографії.

1.7. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог дійсного Положення про дипломну роботу (дипломний проект).

1.8. Обсяг роботи не відповідає вимогам.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.60.226 (0.005 с.)