ТОП 10:

Вимоги до композиційних частин дипломної роботи (дипломного проекту)7.6.1. Зміст

Зміст подають на початку випускної кваліфікаційної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел (рис.7.1).

 

7.6.2. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо у дипломній роботі (дипломному проекті) вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути подано у дипломній роботі (дипломному проекті) у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч – їх детальне розшифрування.

Якщо у дипломній роботі (дипломному проекті) спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті за першого згадування.

ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації самоосвітньої діяльності школярів..........................................................................................................  
  1.1................  
  1.2.......................  
  1.3................................................  
РОЗДІЛ 2. Методика формування вмінь самоосвітньої компетентності учнів у навчанні біології...............................................  
  2.1.................................  
  2.2. ……………………  
  2.3. ………………….  
  2.4....  
ВИСНОВКИ...........................................................................................................  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................................  
ДОДАТКИ  
Додаток А …………………………..  
Додаток Б ………………  

 

Рис. 7.1. Зразок оформлення змісту дипломної роботи (дипломного проекту)

7.6.3. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для опрацювання теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі далі подають загальну характеристику дипломної роботи (дипломного проекту) в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми

Обґрунтовується актуальність і доцільність роботи.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнямивисловити головне – сутність проблеми або наукового завдання та зазначити вчених, у працях яких започатковано вирішення проблеми.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами (для дипломних робіт ОКР “магістр”).

Мета і завдання дослідження

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему випускної кваліфікаційної роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів(тільки для дипломних робіт ОКР “магістр”)

Подають короткий виклад наукових положень, запропонованих магістрантом особисто.

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко йоднозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень).

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів тощо.

Практичне значення одержаних результатів

У дипломній роботі (дипломному проекті), що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а у дипломній роботі (дипломному проекті), що має прикладне значення, – відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Апробація результатів дослідження

Вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень, викладені у дипломній роботі (дипломному проекті). Для ОКР “магістр” обов’язково наводиться кількість публікацій.

Відповідно до п. 7.1.3. дійсного Положення дипломні роботи (дипломні проекти) освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” мають різні складові ВСТУПУ (табл.7.2).

Таблиця 7.2.

Складові вступу дипломної роботи (дипломного проекту)

Структура вступу Дипломна робота (дипломний проект) освітньо-кваліфікаційного рівня
  бакалавр спеціаліст магістр
Актуальність теми + + +
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами - - +
Мета і завдання дослідження + + +
Об’єкт дослідження + + +
Предмет дослідження + + +
Методи дослідження + або − + або − +
Наукова новизна одержаних результатів + або − +
Практичне значення одержаних результатів + або − + +
Апробація результатів роботи + або − +
Публікації + або − +

7.6.4. Основна частина

У розділах основної частини подають:

· огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

· виклад загальної методики й основних методів досліджень;

· експериментальну частину і методику досліджень;

· відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

· узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури (перший розділ) студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи дослідників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у відповідній галузі.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи розв’язання завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень.

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

 

Таблиця 7.3

Орієнтовний склад основної частини дипломної роботи (дипломного проекту)

Розділ Зміст компонентів основної частини Дипломна робота (дипломний проект) освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр спеціаліст магістр
Огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень + + +
1 або 2 Аналіз сучасного стану проблеми + + +
Виклад загальної методики й основних методів досліджень + або − + +
2 або 3 Експериментальна частина - + або − +
Узагальнення та аналіз результатів досліджень - + або − +

 

7.6.5. Висновки

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані у дипломній роботі (дипломному проекті), які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають розв’язання поставленої у дипломній роботі (дипломному проекті) наукової проблеми та значення для науки і практики.

У висновках повинно відображатися розв’язання визначених завдань дослідження. Загалом кількість висновків має відповідати кількості поставлених завдань.

7.6.6. Список використаних джерел

До переліку використаних джерел включаються, як правило, ті джерела, на які були зроблені посилання в роботі або ті джерела, які висвітлюють відповідну тему і знайомі авторові роботи.

Кількість наведених бібліографічних джерел у переліку повинна бути в межах: “бакалавр” – 40 ±10, “спеціаліст” – 50 ±10, “магістр” – 60 ±10.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи.

 

 

7.6.7. Додатки

За необхідністю до додатків доцільно включати:

• допоміжний матеріал, що потрібний для повноти сприйняття роботи;

• проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

• таблиці допоміжних цифрових даних;

• протоколи та акти випробувань, упровадження, розрахунки економічного ефекту;

• інструкції і методики;

• ілюстрації допоміжного характеру.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.255.49 (0.007 с.)