Загальні вимоги щодо написання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги щодо написання курсової роботиУДК 330.1(076.5)

ББК 65.01я73

Г 70

Рецензенти:

Сіменко І.В., д-р екон. наук, проф.;

Проданова Л.В., д-р екон. наук., доц.

 

 

Горожанкіна М.Є.

Г 70 Політична економія: метод. вказ. для підг. і викон. курс. роб. для студ. напр. підг. 6.030508, 6.030509 ден. та заоч. форм навчання / М.Є. Горожанкіна, В.В. Приходько. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013 – 36 с.

 

 

Методичні вказівки призначені для надання студентам допомоги у виборі теми курсової роботи, збору необхідних матеріалів для її виконання, оформлення і захисту. У вказівках визначені цілі і задачі написання курсової роботи; дана характеристика її структури і змісту; приведена тематика курсових робіт; надані критерії оцінки і основні вимоги до написання, оформлення і захисту курсової роботи; а також список рекомендованої навчальної і спеціальної літератури.

Для студентів напрямів підготовки 6.030508, 6.030509 денної та заочної форм навчання.

 

УДК 330.1(076.5)

БКК 65.01я73

© Горожанкіна М.Є., Приходько В.В., 2013

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2013


ЗМІСТ

стор.

ВСТУП.. 5

Розділ 1 Загальні вимоги щодо написання курсової роботи. 6

1.1 Мета і задачі курсової роботи. 6

1.2 Порядок виконання курсової роботи. 7

1.3 Вибір теми курсової роботи. 7

1.4 Підбір і вивчення літератури. 8

1.5 Збір і обробка фактологічного і статистичного матеріалу. 9

1.6 Підготовка робочого плану. 9

Розділ 2 Структура і зміст курсової роботи. 11

2.1 Титул. 11

2.2 Зміст. 11

2.3 Вступ. 11

2.4 Основна частина. 12

2.5 Висновки. 14

2.6 Список літератури. 14

2.7 Додатки. 14

Розділ 3 Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи. 15

3.1 Вимоги до тексту курсової роботи. 15

3.2 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів і пунктів. 15

3.3 Ілюстрації 16

3.4 Таблиці 16

3.5 Виноски. 17

3.6 Посилання на джерела, що використовуються. 17

3.7 Формули. 17

3.8 Умовні позначення і скорочення. 18

3.9 Додатки. 18

Розділ 4 Захист курсової роботи і її оцінка. 19

Додаток А Зразок тематики курсових робіт з дисципліни «Політична економія» 21

Додаток Б Зразок заяви про зміну теми курсової роботи. 23

Додаток В Зразок титульного листа. 24

Додаток Г Зразок оформлення робочого плану. 25

Додаток Д Зразок оформлення розділу „ЗМІСТ”. 26

Додаток Ж Зразок розділу „Вступ”. 27

Додаток К Зразок розділу „Висновки”. 28

Додаток Л Зразок оформлення рисунків. 29

Додаток М Зразок оформлення таблиць. 29

Додаток Н Зразок оформлення списку літератури. 30

Додаток П Список рекомендованої літератури. 31


ВСТУП

Політична економія – є одною з фундаментальних дисциплін, що займає важливе місце у навчальній програмі для студентів економічних спеціальностей. Вона дає студентам знання загальнотеоретичного характеру, формує їх світогляд, навчає пізнавати сутність економічних процесів, що відбуваються в суспільному виробництві. Політекономія дозволяє зрозуміти і оцінити особливості господарської практики на будь-якій стадії розвитку суспільства, дає можливість орієнтуватися в тій або іншій економічній ситуації. Вона пов'язана з іншими економічними дисциплінами і є їх теоретико-методологічною основою.

Глибокому вивченню курсу політекономії сприяють різні форми навчальної роботи. Серед них важливе місце займає підготовка курсової роботи. Курсова робота навчає студентів працювати з економічною літературою, розвиває навички самостійного отримання і накопичення знань. Студент навчається знаходити і відбирати, обробляти і аналізувати конкретний матеріал, що відноситься до обраної теми, складати таблиці, розробляти схеми і діаграми та на їх основі робити достовірні висновки. Окрім цього, студент вчиться чітко, послідовно і з економічної точки зору грамотно висловлювати свої думки, аналізувати теоретичні положення з приводу теми курсової роботи, в цілому творчо застосовувати економічну теорію, пов'язуючи її з практикою.

Написання курсової роботи має, окрім цього, своєю метою – навчити студента правильно оформляти підготовлений текст, грамотно робити посилання на цитати з бібліографічних джерел і статистичні дані.

 

Основними вимогами до курсової роботи є наступні:

– всебічне і глибоке теоретичне висвітлення питання, що вивчається;

– зміст необхідне розкрити достатньо повно і науково аргументувати;

– текст роботи має бути викладене логічно, послідовно і чітко;

– теоретичні положення, висновки повинні бути засновані на конкретних фактах і статистичних даних;

– необхідно користуватися для розкриття змісту теми монографічною і періодичною літературою, офіційними матеріалами;

– стиль викладу тексту курсової роботи повинен бути зрозумілим, різночитань при вживанні спеціальних термінів не повинно бути;

– курсова робота має бути оформлена відповідно до стандартів вищої школи.

 


Розділ 1

Загальні вимоги щодо написання курсової роботи

Курсова робота є самостійною роботою студента, яка передбачає закріплення і поглиблення теоретичних знань з дисципліні «Політична економія».

У курсовій роботі студенту необхідно довести актуальність обраної соціально-економічної проблеми, продемонструвати розуміння її сутності, показати уміння самостійно робити висновки і обґрунтовувати свої пропозиції і рекомендації.

Курсова робота з політекономії містить сучасні основи методології аналізу економічних процесів, відображає закономірності суспільного виробництва, економічних явищ і законів їх розвитку.

 

Мета і задачі курсової роботи

 

Мета виконання курсової роботи з дисципліні «Політична економія» полягає:

- в розширенні і поглибленні теоретичних знань про економічні відносини, явища і процеси;

- в отриманні практичних і методико-методологічних навичок щодо підготовці і написанні курсової роботи і диплома в майбутньому.

Виконання курсової роботи передбачає рішення студентом наступних задач:

- обґрунтувати актуальність обраної теми дослідження, його мету і задачі;

- оволодіти технологією роботи з навчальною, монографічною і періодичною літературою, а також з законодавчими і нормативними матеріалами;

- продемонструвати уміння використовувати наукові методи дослідження економічних явищ і процесів;

- показати знання основних понять і категорій політичної економії й уміння їх правильне використовувати;

- проявити уміння раціонально поєднувати загальнотеоретичні положення з аналізом конкретних економічних процесів, явищ і ситуацій;

- проаналізувати різні концепції, підходи і точки зору, виробити власну позицію з приводу проблем, виявлених в процесі дослідження обраної теми;

- сформулювати основні висновки і узагальнення за результатами проведеного дослідження.

Вирішення перелічених задач дозволить студенту всебічно і послідовно дослідити політико-економічні проблеми обраної теми.

Необхідно підкреслити, що курсова робота з дисципліні «Політична економія» розглядається як первинний ступінь до виконання подальших подібних робіт і дипломного проекту. Вона залучає студента до науково-дослідної роботи, сприяє придбанню досвіду і навичок її проведення. Курсова робота є також підсумком самостійного вивчення студентом однієї з актуальних і важливих проблем національної економіки.

Порядок виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи доцільно поділити на 7 етапів:

– вибір теми;

– підбір і вивчення літератури;

– збір і обробка фактологічного і статистичного матеріалів;

– підготовка робочого плану курсової роботи;

– написання курсової роботи;

– рецензування курсової роботи;

– захист і оцінка курсової роботи.

 

Вибір теми курсової роботи

Даний етап дуже важливий при підготовці курсової роботи. Часто студенти відносяться до нього достатньо формально, що є серйозною помилкою.

При виборі теми необхідно враховувати наступне:

- дисципліна «Політична економія» є сукупністю конкретних тем, які пов’язані між собою. Кожна тема складається з питань, що відносяться до неї, і тому жодну з тему не можна розглядати ізольовано;

- за ступенем складності теми, що включені до тематиці курсових робіт, є рівнозначними. Тому невірним є підхід, при якому студент(ка) намагається вибрати легку тему. Будь-яка тема, з точки зору її повноцінного розкриття, вимагає приблизно рівних зусиль;

- етап вибору теми безпосередньо пов'язаний з етапом збору, аналізу і узагальнення матеріалів. Якщо студент(ка) на початку виконання курсової роботи чітко уявляє собі, за якою темою може знайти повний і змістовний матеріал, то, за інших рівних умов, цю тему і слід вибирати;

- при виборі теми слід розуміти, що кожна з тем є тією або іншою економічною проблемою, яку студент(ка) досліджує. Одна з поширених помилок: розуміння курсової роботи, як просте реферування (переписування) матеріалу з літературних джерел. При написанні курсової роботи слід вміти визначити практичну значущість теоретичних аспектів та показати їх важливе значення для розвитку економічної системи;

- при виборі теми курсової роботи доцільно, на користь самого студента(ки), забезпечити спадкоємність теоретичного дослідження, що проводиться, з подальшою роботою студента(ки) над курсовими проектами з проблем прикладної економіки, аж до вибору теми дипломної роботи.

Тематика курсових робіт складена відповідно до навчальної програми політичної економії, теорії ринкових відносин з елементами мікро- і макроекономіки, світового ринку і всесвітнього господарства. Теми враховують профіль майбутнього напрямку підготовки студентів інституту обліку і фінансів ДонНУЕТ (додаток А).

Тематику курсових робіт для студентів денної форми навчання, а також календарний план щодо їх виконання, доводить до студентів викладач, який читає лекції. Студенти вибирають теми самостійно, за умови, що в академічній групі одну і ту ж саму тему не можуть виконувати декілька студентів.

Якщо студент(ка) приймає участь в роботі наукового студентського кружка і напрям його наукової роботи не співпадає з запропонованою тематикою, то тему можна змінити. Для цього необхідно написати заяву на ім'я завідувача кафедри з проханням про зміну теми з поясненням причини цієї зміни (додаток Б). Заява повинна мати резолюцію керівника курсової роботи і завідувача кафедри. Заява, що підписана, передається на кафедру.

Студенти заочної форми навчання вибирають теми курсових робіт відповідно до вимог методичного листа кафедри, який доводиться під час настановної сесії.

 

Розділ 2

Титул

Титульний лист оформляється відповідно до вимог, що встановлені МОН України на підставі наказу № 384 від 29.03.2012 р. Зразок стандартного титульного листа наданий у додатку В.

 

Зміст

Зміст роботи відповідає робочому плану курсової роботи і, як правило, тотожний йому. У змісті присутні усі розділи, підрозділи курсової роботи відповідно до назви і розташуванню у тексті роботи. У змісті усі структурні елементи роботи нумеруються відповідно до сторінки, з якою вони починаються в тексті курсової роботи (додаток Г).

 

Вступ

Вступ є важливою складовою курсової роботи і слугує орієнтиром в подальшому розкритті теми, оскільки містить всі необхідні характеристики виконаної курсової роботи.

Вступ складається з наступних елементів:

- актуальність теми дослідження;

- мета і задачі курсової роботи;

- предмет дослідження;

- об'єкт дослідження;

- теоретична і методологічна основи дослідження.

Актуальність теми – обов'язкова вимога до будь-якої курсової роботи, тому цілком зрозуміло, що вступ повинен починатися з обґрунтовування актуальності обраної теми. Висвітлення актуальності повинне бути небагатослівним. Достатньо в межах сторінки-півтори комп'ютерного тексту розкрити суть проблемної ситуації і показати її соціально-економічну роль.

Після викладу актуальності теми дослідження необхідно перейти до визначення мети і задач курсової роботи.

Формулюючи мету дослідження, необхідно керуватися наступним. Мета дослідження – це те, що планується досягти в роботі. Досягнення поставленої мети визначає і коло задач, які потрібно вирішити. При їх постановці звичайно оперують наступними словами: „розкрити”, „обґрунтувати”, „розробити”, „проаналізувати”, „виявити”, „поглибити”, „дослідити”. Визначення задач курсової роботи необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їх рішення визначає і зміст підрозділів курсової роботи.

Зразок формулювання цілей, задач, об'єкту і предмету дослідження в курсовій роботі наведено у додатку 6.

Об'єктом дослідження є процес або явище, що розглядається автором в курсовій роботі.

Предмет дослідження – це розглянута в курсовій роботі сторона об'єкту дослідження і його властивості, галузь впровадження. Предмет дослідження співзвучний з темою курсової роботи.

Обов'язковим елементом вступу курсової роботи є перелік методів дослідження, які використовуються студентами для збору і обробки матеріалів.

 

Основна частина

Основна частина роботи складається з трьох розділів. В першому розділі розкривається сутність економічних явищ і процесів, наводиться їх класифікація і різні трактування у науковій літературі з позицій різних авторів. Наприклад, перший розділ курсової роботи може мати наступні назви: „ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ...”, „ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ...”, „КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ...”, „СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА...” і т. ін.

Розкриваючи зміст даного розділу, слід дотримуватися наступного порядку:

1. Дати визначення економічної категорії, що досліджується.

2. Зробити короткий історичний екскурс і проаналізувати еволюцію наукових поглядів з точки зору провідних економічних шкіл і течій щодо даної економічної категорії.

3. Навести сучасні трактування досліджуваної категорії у вітчизняній науковій літературі.

4. Проаналізувати нормативну базу України, що стосується даного питання.

5. Скласти класифікацію даної економічної категорії.

6. Вказати на роль, функції і місце даної економічної категорії в економічній системі суспільства.

7. Зробити короткий висновок, який би резюмував все перелічене вище.

Висновки пишуться з червоного рядка і можуть починатися з таких слів: «Виходячи із викладеного, можна зробити висновок про те, що...», «Таким чином, можна зробити висновок про те, що...».

Перший розділ повинен мати не менше ніж 7 сторінок машинописного тексту, але і не більше 12 сторінок курсової роботи.

Якщо Ви користуєтеся при написанні курсової роботи складним планом, то кожний пункт повинен складати не менше 3-х сторінок і не більше 5 сторінок.

У другому розділі курсової роботи проводиться аналіз економічної проблеми. Наводяться статистичні дані за різні періоди часу. На їх основі робиться горизонтальний і вертикальний аналіз, зіставлення інформації по регіонах, по країнах, на підставі яких автор курсової роботи робить висновки.

Другий розділ курсової роботи може мати, наприклад, наступні назви: „АНАЛІЗ...”, „ДОСЛІДЖЕННЯ...”, „РОЛЬ І МІСЦЕ...” і т.ін.

Розкриваючи зміст даного розділу, слід дотримуватися наступного порядку:

1. Проаналізувати стан проблеми в світовій практиці, використовуючи відповідний статистичний матеріал.

2. Охарактеризувати стан проблеми в економіці України.

3. Зробити короткий висновок, який би резюмував все перелічене вище.

Другий розділ повинен мати не менше 7 сторінок машинописного тексту, але і не більше 12 сторінок курсової роботи.

Якщо Ви користуєтеся при написанні курсової роботи складним планом, то кожний пункт повинен мати не менше 4 сторінок, але і не більше 6 сторінок.

У третьому розділі курсової роботи наводяться механізм і шляхи вирішення проблеми, що досліджується. Тут, як правило, розглядаються основні методи і інструменти державного регулювання, а також основні напрямки і перспективи вирішення економічної проблеми.

Наприклад, третій розділ курсової роботи має наступні назви: „МЕХАНІЗМ ГОСУДАРСТВЕНОГО РЕГУЛЮВАННЯ...”, „ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ...”, „МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ...” і т.ін.

Розкриваючи зміст даного розділу, слід дотримуватися наступного порядку:

1. Навести механізм розв’язання проблеми з позицій міжнародної практики.

2. Дати рекомендації для рішенням даної проблеми в Україні.

3. Зробити короткий висновок, який би резюмував все перелічене вище.

Третій розділ повинен мати не менше ніж 6 сторінок, але і не більше 10 сторінок курсової роботи.

Основна частина роботи включає графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки, розрахунки. Таблиці і рисунки повинні органічно пов'язуватися з текстом роботи. Таблиці мають порядковий номер і назву, що визначає їх зміст.

 

Висновки

 

У висновках наводяться найважливіші результати, що були одержані в ході виконання курсової роботи.

Висновки щодо курсової роботи, як правило, починаються з наступних слів: „В результаті нашого дослідження можна зробити наступні висновки:” або „Проведене дослідження в даній курсовій роботі ...аспектів дозволило зробити наступні висновки теоретичного, методологічного і практичного характеру”.

Обсяг висновків має бути не менше, ніж одна сторінка курсової роботи (додаток К).

 

Список літератури

Список використаних джерел розміщують або в порядку появи посилань на них в тексті, або в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. Список літератури повинен містить не менше 10-15 джерел. Це має бути актуальна наукова література, рік видання якої в основному не повинен перевищувати 10-ти років.

Список використаних літературних джерел повинен містити як монографії, підручники, навчальні посібники, довідники, так і періодичну літературу. Оформлення списку необхідно приводити відповідно до вимог Держстандарту України (додаток Н).

 

Додатки

У додатках міститься допоміжний матеріал, необхідний для повного розкриття змісту і завершення курсової роботи.


Розділ 3

Ілюстрації

 

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в курсовій роботі.

Ілюстрації можуть мати назву, яку поміщають під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією поміщають пояснюючі дані. Ілюстрація позначається словом „Рис.”, яке разом з назвою ілюстрації поміщають після пояснюючих даних, наприклад, „Рис. 2.1. Ієрархія потреб Абрахаама Маслоу”.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділеного крапкою, наприклад, «Рис. 2.1. Ієрархія потреб Абрахаама Маслоу» - перший рисунок другого розділу.

Якщо в курсовій роботі тільки одна ілюстрація, то номер не ставиться.

Зразок оформлення рисунків приведений у додатку Л.

 

Таблиці

Статистичний матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті курсової роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що приводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» - перша таблиця другого розділу. Якщо в курсовій роботі одна таблиця, то номер не ставиться.

Таблиця може мати назву, яку друкують рядковими буквами (окрім першої прописної) і поміщають над таблицею.

Заголовки граф таблиці друкують з прописних букв, а їх підзаголовки – з рядкових, якщо вони складають одну пропозицію із заголовком.

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з прописної букви.

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Зразок оформлення таблиць наведений у додатку М.

 

Виноски

Пояснення до окремих даних, наведених в тексті або таблицях, допускається оформляти виносками. Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів). Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

Текст виноски поміщають в кінці сторінки і відділяють від тексту лінією 30-40 мм, проведеної в лівій частині сторінки. Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують через один інтервал. Виноску можна поставити за допомогою редактора Microsoft Office, поставивши курсор на слові, на яке необхідно дати виноску, потім вибрати закладку Вставка, - Посилання – Виноска.

Приклад: Констатація певного підходу і трактування прибутку в тексті «Прибуток як винагорода за новаторство, впровадження технічних, комерційних, організаційних і фінансових нововведень».

Формули

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче за кожну формулу або рівняння повинно бути не менше за один вільний рядок.

Формули і рівняння в курсовій роботі (за винятком формул і рівнянь приведених в додатку) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділеного крапкою. Наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках в крайньому правому положенні у рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з нового рядка.

Перший рядок пояснення починають з абзацу словом „де” без двокрапки.

 

Додатки

Додатки слід оформляти як додаток до тексту курсової роботи на його подальших сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них в тексті курсової роботи.

Додатки слід позначати послідовно прописними буквами алфавіту, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з основною частиною курсової роботи нумерацію сторінок.

Якщо в курсовій роботі у якості додатку використовуються нормативні акти, стандарти або інші документи, що мають самостійне значення, вони оформляються згідно вимогам до документа даного вигляду, його копію поміщають в курсовій роботі без змін в оригіналі.


Розділ 4

Додаток А

Додаток Б

Заява

Прошу затвердити мені наступну тему курсової роботи: «Інвестиції: сутність, цілі і форми», яка відповідає безпосереднє моїм науковим інтересам і дослідженням, що проводяться мною в науковому студентському кружку.

 

Дата Підпис студента


Додаток В

Зразок титульного листа

 

Затверджена Форма Н-6.01

Наказом Міністерства освіти

і науки України

29.03.2012 р. №384

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

 

Кафедра „Економічної теорії”

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з політичної економії

на тему: Інвестиції: сутність, цілі і форми.

 

Студента(ки)____1______курсу______В______групи

напрями підготовки (спеціалізації)/

спеціальності______________6.030508________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(прізвище і ініціали)

______________________Іванова І.І._____________________

Керівник____________________________________________

(посада, вчене звання, вчений ступінь,

прізвище і ініціали)

_________________________________________________________

 

Національна шкала________________________________

Кількість балів:____________________________________

Оцінка ЕСTS:________________________________________

 

 

Члени комісії _____________________ ___________________________

(підпис) (прізвище і ініціали)

_____________________ ___________________________

(підпис) (прізвище і ініціали)

 

м. Донецьк – 2013 рік


Додаток Г

Зразок оформлення робочого плану

Тема: „Грошова система і грошовий обіг: зміст і призначення”.

 

Робочий план

 

Вступ

Розділ 1 Еволюція, сутність і функції грошей.

1.1 Походження грошей.

1.2 Еволюція грошей.

1.3 Сутність грошей.

1.4 Функції грошей.

Розділ 2 Теорії грошей.

2.1 Грошовий обіг.

2.2 Поняття грошового обігу.

2.3 Готівковий обіг.

2.4 Безготівковий обіг.

2.5 Закон грошового обігу.

Розділ 3 Грошова система.

3.1 Поняття, елементи і типи грошових систем.

3.2 Види і вартість грошей.

3.3 Емісія грошей.

3.4 Грошова маса.

Висновки

Список літератури.


Додаток Д

Зразок оформлення розділу „ЗМІСТ”

 

 

Тема: „Фінансова система суспільства: сутність, структура і механізм функціонування”.

Зміст

стор.

Вступ 3

Розділ 1 Значення фінансової системи в ринковій економіці 4

1.1 Місце і роль фінансів в системі

грошових розподільних відносин 4

1.2 Фінансові методи державного

регулювання економіки в умовах ринку 7

1.3 Особливості фінансової політики держави

в ринковій економіці 10

Розділ 2 Фінансова система і її структура 11

2.1 Структура фінансової системи на прикладі України 15

2.2 Зміст і структура бюджету держави 18

2.3 Бюджетна класифікація бюджету України 21

Розділ 3 Сутність і функції фінансів 22

3.1 Функції фінансів 25

3.2 Фінансова політика 27

3.3 Фінансовий механізм 30

Висновки 32

Список літератури 33

 


Додаток Ж

Зразок розділу „Вступ”

 

до теми: „Соціальна політика в умовах трансформаційної економіки: напрямки, форми і методи”.

 

Актуальність теми. Соціальна політика в Україні переживає складні процеси трансформації, які викликані кардинальною перебудовою політичної системи суспільства, зміною принципів і механізмів соціальної підтримки різних верств населення. Це обумовлено тим, що соціальна сфера фінансується в основному за залишковим принципом. Проте в соціально орієнтованій ринковій економіці, яку ми будуємо, соціальна сфера повинна бути на першому місці. Оскільки, вона не виробляє матеріальні цінності, соціальна сфера одночасно безпосередньо і дуже ефективно впливає на їх виробництво. Саме для продуктивної праці людині необхідні знання, певна професійна підготовка, відповідні умови для охорони здоров'я, відновлення робочої сили.

Різні аспекти розвитку соціальної політики, сучасного розуміння її змісту і врегулювання в суспільстві знайшло відображення в працях відомих українських учених В. Базилевича, С. Мочерного, П. Шевчука. Це і зумовило вибір теми курсової роботи і її структури.

Метою курсової роботи є теоретико-методологічне дослідження розвитку соціальної політики в Україні і визначення особливостей її становлення, функціонування в умовах трансформаційної економіки.

Відповідно до мети визначені наступні задачі:

– розкрити єство соціальної політики, її мету, задачі і умови реалізації;

– визначити роль держави в перерозподілі доходів населення;

– прослідити розвиток соціальної політики в Україні і країнах ЄС.

Об'єкт дослідження – процес формування соціальної політики в Україні.

Предметом дослідження є соціальна політика в ринковій економіці.

Теоретична і методологічна основа дослідження. Для реалізації поставлених в курсовій роботі задач були використані такі методи: діалектичний – для дослідження закономірностей становлення і розвитку соціальної політики в ринковій економіці; історичний – для аналізу розвитку соціальної політики в Україні; статистичний аналіз – для визначення ролі держави в перерозподілі доходів населення.

Інформаційною основою дослідження є результати економічного і соціологічного опитування , які проводилися в Україні, матеріали Державного комітету статистики, наукова література, законодавчі і нормативні акти України.

 


Додаток К

Зразок розділу „Висновки”

 

 

до теми: „Економічні інститути: сутність і роль в ринковій економіці”.

Дослідження теоретико-методологічних аспектів реформування економічних інститутів в ринковій економіці, що проведене в даній курсовій роботі, дозволило зробити наступні висновки теоретичного, методологічного і практичного характеру:

1. Успішна трансформація економіки України неможлива без всестороннього критичного освоєння сучасної економічної теорії. Неоїнстітуциональная економічна теорія – це якісно новий етап в розвитку неокласичної традиції, який долає багато обмежень, властивих колишнім неокласичним моделям, і дозволяє досліджувати економіку з урахуванням неформальних практик, національних традицій, звичаїв і культури.

2. Інститути в цілому характеризуються вельми багатою і складною внутрішньою організацією. Опис структури інститутів залежить від вибраних критеріїв. Залежно від способу твердження розрізняють формальні і неформальні інститути. Формальні інститути, представлені юридичними нормами і законами, закріплюють існуючі виробничі відносини. Вони володіють публічними механізмами захисту і припускають примушення до виконання. По ступеню обхвату формальні інститути підрозділяються на загальні і особливі. До числа загальних формальних обмежень відносяться закони, а до числа особливих формальних обмежень – письмові ділові контракти, що визначають має рацію і обов'язку сторін, що підписали їх.

3. Формальні норми і правила, створюючі правову і регулюючу інфраструктуру, формують якусь ієрархію, що структурує інституційне середовище. Самі загальні норми в цій ієрархії представлені конституційними правилами. Перехідний період у всіх постсоціалістичних країнах ознаменувався ухваленням нових конституцій, що фіксують норми демократичного суспільства. Проте в умовах відсутності демократичних традицій і цивільного суспільства норми в Конституції України повинні бути прописані більш чітко і детально.

4. Нові формальні інститути важливі як чинник, що впливає на еволюцію неформальних практик. Вони повинні не тільки забезпечити «гру за правилами», але і змінити сам характер неформальних взаємодій, які повинні стати максимально публічними і відкритими, затверджувати сучасні демократичні форми господарювання і ведення бізнесу.


Додаток Л

Зразок оформлення рисунків

 

Рисунок 1.1 – Ієрархія потреб Абрахаама Маслоу

 

 

Додаток М

Зразок оформлення таблиць

 

Таблиця 1 Об'єми прямих іноземних інвестицій в Україну за станом на

Р. (млрд. грн.)

Держава Інвестиції Держава Інвестиції
США 635,8 Ірландія 94,0
Кіпр 372,6 Швеція 74,0
Нідерланди 361,8 Італія 72,3
Росія 314,3 *** ***
*** *** *** ***

 

Таблиця 2 Діяльність банків України в 2013 році (млн.грн.)

Найменування банку Величина активів Прибуток Статутний фонд Рентабельність  
        капіталу активів
„Укрінбанк” 7,71 0,037
„Аваль” 11,06 0,048
„Народний банк” 3,97 0,039
*** *** *** *** *** ***
             

Додаток Н

Додаток П

Список рекомендованої літератури

 

1. Анікін А.В. Юність науки. - М.: Політіздат, 1985.

2. Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України // Економіка України. - 2010. - № 9.

3. Афанасьєва Ю.Інноваційний розвиток: нова концепція монополії і конкуренції // МЕ і МВ. - 2005. - № 2.

4. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Макроекономіка: [навч. посібник]. - К.: Знання, 2008.

5. Барсукова С. Тіньова економіка: специфіка фаз // Питання економіки. - 2012. - №12.

6. Белінськая Я. Валютний механізм і принципи його структуризації // Економіка України. - 2006. - № 5.

7. Велика економічна енциклопедія. - М.: Ексимо. 2007.

8. Великий економічний словник. - М.: Інститут нової економіки, 2002.

9. Бодріков М. Трудова теорія цінності: проблемні питання і історичне значення // Питання економіки. - 2008. - № 4.

10. Бочаров В.В. Інвестиції: навч. посіб. для вузів. - 2-е вид. - М.: Пітер, 2008.

11. Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності // Економіка України. - 2007. - № 2.

12. Бузгалін А., Колганов А. Політична економія пострадянського марксизму // Питання економіки. - 2005. - № 9.

13. Вербер М. Протестантська етика і дух капіталізму: Пер. з нім. - К.: Основи, 1994.

14. Вишнєвський В. Теорія вартості в економічній науці // Економіст. - 2007. - № 5.

15. Вишнєвський В. Промислова політика: теоретичний аспект. // Економіка України. - 2012. - № 2, 3.

16. Возьний К. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв'язки // Економіка України. - 2010. - № 11.

17. Волінський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України. - 2008. - № 2.

18. Гаршина О.К. Вплив економічної кризи 2008-2009 років на ощадну діяльність українських домогосподарств. // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5.

19. Гєець В. Характер перехідних процесів в економіці знань. // Економіка України. - 2004. - № 4.

20. Геєць В.М. Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки // Економіка України. - 2012. - № 10, 11.

21. Глущенко Г. Транснаціоналізм мігрантів і перспективи глобального розвитку // МЕ і МВ. - 2005. - № 2.

22. Гогогия Д. Гроші і ринок. // Питання економіки. - 2012. - № 1.

23. Гош А. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України // Економіка України. - 2005. - № 9.

24. Грішин И. Шведська модель суспільного розвитку: дихотомія ринок політика // МЕ і МО. - 2005. - №10, 11.

25. Гріценко А. Методологічні основи модернізації України. // Економіка України. - 2011. - № 1, 2.

26. Губанов С. Недоліки політики «соціально-відповідального бізнесу» // Економіст. - 2007. - № 8.

27. Гелбрейт Дж. К. Нове індустріальне суспільство. - М.: Ексімо, 2008.

28. Де Сото Е. Інший шлях. Небачена революція в третьому світі. - М.: Прогрес, 1995.

29. Дем’яненко С.І. До питання теорії вартості // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 9.

30. Дмітріченко Л., Химченко А. Малый бізнес в системі підприємництва. - Донецьк: «Каштан», 2005.

31. Довбенко М., Довбенко Е. Сучасна теорія портфельних інвестицій // Економіка України. - 2005. - № 4.

32. Економіка України: стратегія і практика довгострокового розвитку // За ред. акад. НАНУ В.М. Гейця. - К.: Інститут економічного прогнозування., Фенікс. 2003.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.05 с.)