Захист курсової роботи і її оцінкаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Захист курсової роботи і її оцінкаДо захисту курсової роботи студенти готуються наперед. Захист носить публічний характер. Студенти повинні викласти зміст курсової роботи вільно, не дотримуючись письмового тексту.

Важливий і відповідальний момент захисту курсової роботи – відповіді на питання і зауваження рецензента. Слід мати на увазі, що відповіді на питання і зауваження, їх повнота і глибина впливають в значній мірі на загальну оцінку роботи.

Рішення комісії з двох викладачів про оцінку роботи ґрунтується разом: на рецензії і відповідях студента в процесі захисту курсової роботи.

Час і місце захисту курсової роботи призначається науковим керівником.

Курсова робота (загальна оцінка) оцінюється за чотирьохбальній системою (з обов'язковим переведенням досягнень студента в шкалу ЕСTS):

«Відмінно» (90 – 100 балів «А»), якщо робота містить всебічний аналіз поставлених питань, текст викладене відповідно до логічного, продуманого плану. Робота демонструє уміння автора самостійно аналізувати фактичний матеріал, вести полеміку із спірних питань, аргументувати теоретичні висновки і практичні рекомендації.

«Добре» (80 – 89 балів «В»), оцінюється робота, яка виконана на достатньо високому теоретичному рівні, розкриває питання теорії у взаємозв'язку з практикою, статистичним і фактологічним матеріалом. Проте робота містить окремі неточності і помилки.

«Добре» (75 – 79 балів «С»), оцінюється робота, яка виконана на достатньо високому теоретичному рівні, розкриває питання теорії у взаємозв'язку з практикою, статистичним і фактологічним матеріалом. Проте робота містить окремі неточності і помилки пов'язані з логікою викладу матеріалу, за умови надання достатньо повних відповідей при захисті курсової роботи.

«Задовільно» (74 – 70 балів «D») виставляється тоді, коли в роботі при достатньому висвітленні питань теми є цілий ряд погрішностей і помилок; викликає сумніви логіка викладу матеріалу, взаємозв'язок теоретичних положень і фактичних, статистичних даних; є порушення в оформленні курсової роботи.

«Задовільно» (69 – 60 «Е») виставляється тоді, коли в роботі недостатньо повно висвітлені питання теми, викликає сумніви логіка викладу матеріалу, взаємозв'язок теоретичних положень і фактичних, статистичних даних; є порушення в оформленні курсової роботи. При цьому, під час захисту студенти не можуть дати відповідь на деякі питання, що стосуються курсової роботи.

Підставою для «незадовільної» оцінки є значні погрішності в структурі курсової роботи, відсутність окремих її частин; використовування застарілого теоретичного матеріалу; відсутність статистичних і фактичних даних, аналізу тенденцій розвитку економічної системи України.

Знижують цінність курсової роботи порушення форм викладу матеріалу, тобто практично повне запозичення тексту з літературних джерел, наявність повторень і суперечностей, рясне цитування. Причиною незадовільної оцінки можуть бути істотні недоліки в оформленні роботи.

«Незадовільно» (49 – 30 балів «FX») оцінка роботи тягне за собою її відхилення рецензентом і повернення автору для доробки. Робота рекомендується до захисту лише при умові наявності позитивної повторної рецензії.

Рецензент має право перевіряти курсову роботу студента впродовж 10 календарних днів.

Студенти, які не з'явилися на захист без поважної причини або які одержали на захисті незадовільну оцінку, мають право на повторний захист курсової роботи.

Повторний захист курсової роботи проводиться після сесії. Якщо студенти не захистили курсову роботу, то вони не допускаються до здачі іспиту з політичної економії.

Студентам, які не захистили роботу з поважної причини, яка підтверджується документально, адміністрація інституту вирішує питання про допуск до захисту роботи згідно діючому положенню, індивідуально по кожному конкретному випадку.

Оцінка курсової роботи здійснюється за наступною шкалою:

 

- виконання індивідуального плану

у встановленій термін до 10 балів

 

- оформлення курсової роботи в

відповідності з даними вимогами до 20 балів

 

- зміст курсової роботи до 20 балів

 

- захист курсової роботи до 50 балів

 


Додаток А

Зразок тематики курсових робіт

З дисципліни «Політична економія»

1. Генезис політичної економії і її сучасний стан.

2. Предмет політичної економії: еволюція наукових поглядів.

3. Теоретичні підходи до періодизації соціально-економічного розвитку суспільства.

4. Економічна система суспільства: сутність, структура, типи і механізм функціонування.

5. Потреби і виробничі можливості суспільства: механізм взаємодії.

6. Відносини власності в трансформаційних економіках і проблеми їх розвитку.

7. Приватна власність: сутність, форми, переваги і недоліки.

8. Інтелектуальна власність і власність на інформацію: сутність і особливості.

9. Циклічний розвиток – економічна закономірність. Типи циклів і їх фази.

10. Грошова система і грошовий обіг: зміст і призначення.

11. Первинне накопичення капіталу, його особливості в трансформаційних економіках.

12. Сутність капіталу, його структура, форми і їх розвиток.

13. Міжнародна валютна система: сутність, структура, еволюція.

14. Людський капітал: сутність, особливості формування і роль в сучасній економіці.

15. Екологічний чинник виробництва: сутність, особливості і проблеми використання.

16. Причини і специфіка інфляції в Україні. Антиінфляційна політика.

17. Теоретичні концепції грошей і грошового обігу. Еволюція грошей.

18. Ринкова економіка: сутність, принципи і механізм функціонування.

19. Ринкова інфраструктура і проблеми її формування в Україні.

20. Проблеми монополізму в ринковій економіці. Антимонополістична політика держави.

21. Ринок праці: структура і особливості функціонування. Безробіття.

22. Прибуток: економічна сутність, механізм формування і розподіли.

23. Доходи, їх форми, джерела отримання і механізм розподілу.

24. Витрати виробництва: сутність, види і шляхи зниження.

25. Ринок природних ресурсів і землі: особливості формування і функціонування.

26. Рента як специфічна форма доходу, її види і форми реалізації.

27. Фінансовий ринок: сутність, структура, суб'єкти і об'єкти.

28. Ринок цінних паперів і проблеми його формування в Україні.

29. Похідні фінансові інструменти: сутність, види, перспективи розвитку в Україні.

30. Валютний ринок, його особливості і тенденції розвитку.

31. Конкуренція і монополія в сучасній ринковій економіці.

32. Підприємництво: сутність, сучасні особливості, методи оцінки і стимулювання.

33. Моделі ринку: умови формування, переваги і недоліки.

34. Економічні інститути: сутність і роль в ринковій економіці.

35. Теоретичні і методологічні основи ринкової економіки.

36. Позичковий капітал і форми його руху: історія і сучасність.

37. Національне виробництво і відтворювання, їх основні показники.

38. Економічне зростання: сутність, типи, показники і чинники.

39. Продуктивність праці: сутність, сучасні особливості, методи оцінки і стимулювання.

40. Соціально-економічна роль держави в ринковій економіці.

41. Державний сектор економіки: мета, форми, проблеми управління.

42. Теоретичні основи грошово-кредитної політики і її проблеми в сучасних умовах.

43. Фінансова система суспільства: сутність, структура, механізм функціонування.

44. Податкова система, її місце і роль в державному регулюванні.

45. Тіньова економіка: сутність, структура, проблеми нейтралізації.

46. Соціальна політика в умовах трансформаційної економіки: напрями, форми і методи.

47. Стійкий розвиток: сутність, моделі, проблеми забезпечення.

48. Інтернаціоналізація господарського життя і світовий ринок.

49. Глобалізація: сутність, цілі, суперечності і перспективи.

50. Сучасні економічні кризи: причини, особливості, шляхи подолання.

 


Додаток Б

Зразок заяви про зміну теми курсової роботи

Зав. кафедри економічної теорії

Горожанкіній М.Є.

студента 1 курсу інституту обліку і фінансів

напряму підготовки 6.030508, групи «В»

Іванова Івана Івановича

 

 

Заява

Прошу затвердити мені наступну тему курсової роботи: «Інвестиції: сутність, цілі і форми», яка відповідає безпосереднє моїм науковим інтересам і дослідженням, що проводяться мною в науковому студентському кружку.

 

Дата Підпис студента


Додаток В

Зразок титульного листа

 

Затверджена Форма Н-6.01

Наказом Міністерства освіти

і науки України

29.03.2012 р. №384

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

 

Кафедра „Економічної теорії”

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з політичної економії

на тему: Інвестиції: сутність, цілі і форми.

 

Студента(ки)____1______курсу______В______групи

напрями підготовки (спеціалізації)/

спеціальності______________6.030508________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(прізвище і ініціали)

______________________Іванова І.І._____________________

Керівник____________________________________________

(посада, вчене звання, вчений ступінь,

прізвище і ініціали)

_________________________________________________________

 

Національна шкала________________________________

Кількість балів:____________________________________

Оцінка ЕСTS:________________________________________

 

 

Члени комісії _____________________ ___________________________

(підпис) (прізвище і ініціали)

_____________________ ___________________________

(підпис) (прізвище і ініціали)

 

м. Донецьк – 2013 рік


Додаток Г

Зразок оформлення робочого плану

Тема: „Грошова система і грошовий обіг: зміст і призначення”.

 

Робочий план

 

Вступ

Розділ 1 Еволюція, сутність і функції грошей.

1.1 Походження грошей.

1.2 Еволюція грошей.

1.3 Сутність грошей.

1.4 Функції грошей.

Розділ 2 Теорії грошей.

2.1 Грошовий обіг.

2.2 Поняття грошового обігу.

2.3 Готівковий обіг.

2.4 Безготівковий обіг.

2.5 Закон грошового обігу.

Розділ 3 Грошова система.

3.1 Поняття, елементи і типи грошових систем.

3.2 Види і вартість грошей.

3.3 Емісія грошей.

3.4 Грошова маса.

Висновки

Список літератури.


Додаток Д

Зразок оформлення розділу „ЗМІСТ”

 

 

Тема: „Фінансова система суспільства: сутність, структура і механізм функціонування”.

Зміст

стор.

Вступ 3

Розділ 1 Значення фінансової системи в ринковій економіці 4

1.1 Місце і роль фінансів в системі

грошових розподільних відносин 4

1.2 Фінансові методи державного

регулювання економіки в умовах ринку 7

1.3 Особливості фінансової політики держави

в ринковій економіці 10

Розділ 2 Фінансова система і її структура 11

2.1 Структура фінансової системи на прикладі України 15

2.2 Зміст і структура бюджету держави 18

2.3 Бюджетна класифікація бюджету України 21

Розділ 3 Сутність і функції фінансів 22

3.1 Функції фінансів 25

3.2 Фінансова політика 27

3.3 Фінансовий механізм 30

Висновки 32

Список літератури 33

 


Додаток Ж

Зразок розділу „Вступ”

 

до теми: „Соціальна політика в умовах трансформаційної економіки: напрямки, форми і методи”.

 

Актуальність теми. Соціальна політика в Україні переживає складні процеси трансформації, які викликані кардинальною перебудовою політичної системи суспільства, зміною принципів і механізмів соціальної підтримки різних верств населення. Це обумовлено тим, що соціальна сфера фінансується в основному за залишковим принципом. Проте в соціально орієнтованій ринковій економіці, яку ми будуємо, соціальна сфера повинна бути на першому місці. Оскільки, вона не виробляє матеріальні цінності, соціальна сфера одночасно безпосередньо і дуже ефективно впливає на їх виробництво. Саме для продуктивної праці людині необхідні знання, певна професійна підготовка, відповідні умови для охорони здоров'я, відновлення робочої сили.

Різні аспекти розвитку соціальної політики, сучасного розуміння її змісту і врегулювання в суспільстві знайшло відображення в працях відомих українських учених В. Базилевича, С. Мочерного, П. Шевчука. Це і зумовило вибір теми курсової роботи і її структури.

Метою курсової роботи є теоретико-методологічне дослідження розвитку соціальної політики в Україні і визначення особливостей її становлення, функціонування в умовах трансформаційної економіки.

Відповідно до мети визначені наступні задачі:

– розкрити єство соціальної політики, її мету, задачі і умови реалізації;

– визначити роль держави в перерозподілі доходів населення;

– прослідити розвиток соціальної політики в Україні і країнах ЄС.

Об'єкт дослідження – процес формування соціальної політики в Україні.

Предметом дослідження є соціальна політика в ринковій економіці.

Теоретична і методологічна основа дослідження. Для реалізації поставлених в курсовій роботі задач були використані такі методи: діалектичний – для дослідження закономірностей становлення і розвитку соціальної політики в ринковій економіці; історичний – для аналізу розвитку соціальної політики в Україні; статистичний аналіз – для визначення ролі держави в перерозподілі доходів населення.

Інформаційною основою дослідження є результати економічного і соціологічного опитування , які проводилися в Україні, матеріали Державного комітету статистики, наукова література, законодавчі і нормативні акти України.

 


Додаток К

Зразок розділу „Висновки”

 

 

до теми: „Економічні інститути: сутність і роль в ринковій економіці”.

Дослідження теоретико-методологічних аспектів реформування економічних інститутів в ринковій економіці, що проведене в даній курсовій роботі, дозволило зробити наступні висновки теоретичного, методологічного і практичного характеру:

1. Успішна трансформація економіки України неможлива без всестороннього критичного освоєння сучасної економічної теорії. Неоїнстітуциональная економічна теорія – це якісно новий етап в розвитку неокласичної традиції, який долає багато обмежень, властивих колишнім неокласичним моделям, і дозволяє досліджувати економіку з урахуванням неформальних практик, національних традицій, звичаїв і культури.

2. Інститути в цілому характеризуються вельми багатою і складною внутрішньою організацією. Опис структури інститутів залежить від вибраних критеріїв. Залежно від способу твердження розрізняють формальні і неформальні інститути. Формальні інститути, представлені юридичними нормами і законами, закріплюють існуючі виробничі відносини. Вони володіють публічними механізмами захисту і припускають примушення до виконання. По ступеню обхвату формальні інститути підрозділяються на загальні і особливі. До числа загальних формальних обмежень відносяться закони, а до числа особливих формальних обмежень – письмові ділові контракти, що визначають має рацію і обов'язку сторін, що підписали їх.

3. Формальні норми і правила, створюючі правову і регулюючу інфраструктуру, формують якусь ієрархію, що структурує інституційне середовище. Самі загальні норми в цій ієрархії представлені конституційними правилами. Перехідний період у всіх постсоціалістичних країнах ознаменувався ухваленням нових конституцій, що фіксують норми демократичного суспільства. Проте в умовах відсутності демократичних традицій і цивільного суспільства норми в Конституції України повинні бути прописані більш чітко і детально.

4. Нові формальні інститути важливі як чинник, що впливає на еволюцію неформальних практик. Вони повинні не тільки забезпечити «гру за правилами», але і змінити сам характер неформальних взаємодій, які повинні стати максимально публічними і відкритими, затверджувати сучасні демократичні форми господарювання і ведення бізнесу.


Додаток Л

Зразок оформлення рисунків

 

Рисунок 1.1 – Ієрархія потреб Абрахаама Маслоу

 

 

Додаток М

Зразок оформлення таблиць

 

Таблиця 1 Об'єми прямих іноземних інвестицій в Україну за станом на

Р. (млрд. грн.)

Держава Інвестиції Держава Інвестиції
США 635,8 Ірландія 94,0
Кіпр 372,6 Швеція 74,0
Нідерланди 361,8 Італія 72,3
Росія 314,3 *** ***
*** *** *** ***

 

Таблиця 2 Діяльність банків України в 2013 році (млн.грн.)

Найменування банку Величина активів Прибуток Статутний фонд Рентабельність  
        капіталу активів
„Укрінбанк” 7,71 0,037
„Аваль” 11,06 0,048
„Народний банк” 3,97 0,039
*** *** *** *** *** ***
             

Додаток НПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.012 с.)