Збір і обробка фактологічного і статистичного матеріалуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Збір і обробка фактологічного і статистичного матеріалуДля написання курсової роботи потрібні не тільки наукові літературні джерела, але і статистичні, і фактологічні матеріали, на основі яких можна зробити науково обґрунтовані висновки про процеси і явища, що відбуваються в економічному житті суспільства.

До збору і класифікації статистичних і фактологічних матеріалів слід підходити ретельно. Брати до увагу слід тільки ті статистичні і фактологічні дані, які мають безпосереднє відношення до вибраної теми курсової роботи, причому найважливіші з них, типові і об’єктивні. Джерелами отримання фактологічних і статистичних даних можуть бути урядові постанови, статистичні довідники, газети і журнали, такі, наприклад як „Урядовій кур'єр”, „Голос України”, „Бізнес”, „Закон і бізнес”, „Ділові новини»”, „Економіка і життя” та ін.

 

1.6 Підготовка робочого плану

 

Після вивчення відповідної літератури студент(ка) складає робочий план курсової роботи, який в обов'язковому порядку повинен бути погоджений з науковим керівником.

Метою складання робочого плану є виклад передбачуваного підходу до розкриття теми курсової роботи.

При складанні робочого плану слід дотримуватися того, щоб в ньому оптимально поєднувався виклад як теоретичних питань (основні принципи і закономірності економічної проблеми), так і прикладних (дослідження конкретних ситуацій – стосовно окремої країни, етапу розвитку економіки, конкретного ринку, підприємства).

Однією з поширених помилок є однобічне уявлення про робочий план відповідно до обраної теми: або студент(ка) зосереджує увагу тільки на теорії, і тоді тема розглядається у відриві від реальної практики, від досвіду конкретних країн, або, навпаки, в робочому плані відображаються тільки окремі питання, не робляться необхідні узагальнення і висновки.

Слід враховувати, що економічна теорія постійно обновлюється. Справедливі для свого часу теоретичні положення втрачають свою актуальність. Запропоновані теми орієнтовані на розкриття студентами сучасного стану економічної теорії, і це повинне знайти своє віддзеркалення в робочому плані.

Робочий план може бути двох видів: простий і складний.

Простий план має наступний вигляд:

Вступ.

Розділ 1 (повне найменування розділу).

Розділ 2 (повне найменування розділу).

Розділ 3 (повне найменування розділу).

Висновки

Список літератури

 

Складний план має наступний вигляд:

Вступ

Розділ 1 (повне найменування розділу).

1.1

1.2

1.3

Розділ 2 (повне найменування розділу).

2.1

2.2

2.3

Розділ 3 (повне найменування розділу).

3.1

3.2

3.3

Висновки

Список літератури

Робочий план складається студентами самостійно. Вони самі вирішують: скільки пунктів буде входитиме до складу плану, визначають їх послідовність і назву. Обов'язковою умовою є те, що основна частина роботи повинна включати не менше трьох розділів. Зразки робочих планів наведені у додатку Д.


Розділ 2

Структура і зміст курсової роботи

Структура курсової роботи складається з наступних елементів:

- титул;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список літератури;

- додатки.

 

Титул

Титульний лист оформляється відповідно до вимог, що встановлені МОН України на підставі наказу № 384 від 29.03.2012 р. Зразок стандартного титульного листа наданий у додатку В.

 

Зміст

Зміст роботи відповідає робочому плану курсової роботи і, як правило, тотожний йому. У змісті присутні усі розділи, підрозділи курсової роботи відповідно до назви і розташуванню у тексті роботи. У змісті усі структурні елементи роботи нумеруються відповідно до сторінки, з якою вони починаються в тексті курсової роботи (додаток Г).

 

Вступ

Вступ є важливою складовою курсової роботи і слугує орієнтиром в подальшому розкритті теми, оскільки містить всі необхідні характеристики виконаної курсової роботи.

Вступ складається з наступних елементів:

- актуальність теми дослідження;

- мета і задачі курсової роботи;

- предмет дослідження;

- об'єкт дослідження;

- теоретична і методологічна основи дослідження.

Актуальність теми – обов'язкова вимога до будь-якої курсової роботи, тому цілком зрозуміло, що вступ повинен починатися з обґрунтовування актуальності обраної теми. Висвітлення актуальності повинне бути небагатослівним. Достатньо в межах сторінки-півтори комп'ютерного тексту розкрити суть проблемної ситуації і показати її соціально-економічну роль.

Після викладу актуальності теми дослідження необхідно перейти до визначення мети і задач курсової роботи.

Формулюючи мету дослідження, необхідно керуватися наступним. Мета дослідження – це те, що планується досягти в роботі. Досягнення поставленої мети визначає і коло задач, які потрібно вирішити. При їх постановці звичайно оперують наступними словами: „розкрити”, „обґрунтувати”, „розробити”, „проаналізувати”, „виявити”, „поглибити”, „дослідити”. Визначення задач курсової роботи необхідно робити якомога ретельніше, оскільки опис їх рішення визначає і зміст підрозділів курсової роботи.

Зразок формулювання цілей, задач, об'єкту і предмету дослідження в курсовій роботі наведено у додатку 6.

Об'єктом дослідження є процес або явище, що розглядається автором в курсовій роботі.

Предмет дослідження – це розглянута в курсовій роботі сторона об'єкту дослідження і його властивості, галузь впровадження. Предмет дослідження співзвучний з темою курсової роботи.

Обов'язковим елементом вступу курсової роботи є перелік методів дослідження, які використовуються студентами для збору і обробки матеріалів.

 

Основна частина

Основна частина роботи складається з трьох розділів. В першому розділі розкривається сутність економічних явищ і процесів, наводиться їх класифікація і різні трактування у науковій літературі з позицій різних авторів. Наприклад, перший розділ курсової роботи може мати наступні назви: „ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ...”, „ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ...”, „КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ...”, „СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА...” і т. ін.

Розкриваючи зміст даного розділу, слід дотримуватися наступного порядку:

1. Дати визначення економічної категорії, що досліджується.

2. Зробити короткий історичний екскурс і проаналізувати еволюцію наукових поглядів з точки зору провідних економічних шкіл і течій щодо даної економічної категорії.

3. Навести сучасні трактування досліджуваної категорії у вітчизняній науковій літературі.

4. Проаналізувати нормативну базу України, що стосується даного питання.

5. Скласти класифікацію даної економічної категорії.

6. Вказати на роль, функції і місце даної економічної категорії в економічній системі суспільства.

7. Зробити короткий висновок, який би резюмував все перелічене вище.

Висновки пишуться з червоного рядка і можуть починатися з таких слів: «Виходячи із викладеного, можна зробити висновок про те, що...», «Таким чином, можна зробити висновок про те, що...».

Перший розділ повинен мати не менше ніж 7 сторінок машинописного тексту, але і не більше 12 сторінок курсової роботи.

Якщо Ви користуєтеся при написанні курсової роботи складним планом, то кожний пункт повинен складати не менше 3-х сторінок і не більше 5 сторінок.

У другому розділі курсової роботи проводиться аналіз економічної проблеми. Наводяться статистичні дані за різні періоди часу. На їх основі робиться горизонтальний і вертикальний аналіз, зіставлення інформації по регіонах, по країнах, на підставі яких автор курсової роботи робить висновки.

Другий розділ курсової роботи може мати, наприклад, наступні назви: „АНАЛІЗ...”, „ДОСЛІДЖЕННЯ...”, „РОЛЬ І МІСЦЕ...” і т.ін.

Розкриваючи зміст даного розділу, слід дотримуватися наступного порядку:

1. Проаналізувати стан проблеми в світовій практиці, використовуючи відповідний статистичний матеріал.

2. Охарактеризувати стан проблеми в економіці України.

3. Зробити короткий висновок, який би резюмував все перелічене вище.

Другий розділ повинен мати не менше 7 сторінок машинописного тексту, але і не більше 12 сторінок курсової роботи.

Якщо Ви користуєтеся при написанні курсової роботи складним планом, то кожний пункт повинен мати не менше 4 сторінок, але і не більше 6 сторінок.

У третьому розділі курсової роботи наводяться механізм і шляхи вирішення проблеми, що досліджується. Тут, як правило, розглядаються основні методи і інструменти державного регулювання, а також основні напрямки і перспективи вирішення економічної проблеми.

Наприклад, третій розділ курсової роботи має наступні назви: „МЕХАНІЗМ ГОСУДАРСТВЕНОГО РЕГУЛЮВАННЯ...”, „ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ...”, „МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ...” і т.ін.

Розкриваючи зміст даного розділу, слід дотримуватися наступного порядку:

1. Навести механізм розв’язання проблеми з позицій міжнародної практики.

2. Дати рекомендації для рішенням даної проблеми в Україні.

3. Зробити короткий висновок, який би резюмував все перелічене вище.

Третій розділ повинен мати не менше ніж 6 сторінок, але і не більше 10 сторінок курсової роботи.

Основна частина роботи включає графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки, розрахунки. Таблиці і рисунки повинні органічно пов'язуватися з текстом роботи. Таблиці мають порядковий номер і назву, що визначає їх зміст.

 

Висновки

 

У висновках наводяться найважливіші результати, що були одержані в ході виконання курсової роботи.

Висновки щодо курсової роботи, як правило, починаються з наступних слів: „В результаті нашого дослідження можна зробити наступні висновки:” або „Проведене дослідження в даній курсовій роботі ...аспектів дозволило зробити наступні висновки теоретичного, методологічного і практичного характеру”.

Обсяг висновків має бути не менше, ніж одна сторінка курсової роботи (додаток К).

 

Список літератури

Список використаних джерел розміщують або в порядку появи посилань на них в тексті, або в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків. Список літератури повинен містить не менше 10-15 джерел. Це має бути актуальна наукова література, рік видання якої в основному не повинен перевищувати 10-ти років.

Список використаних літературних джерел повинен містити як монографії, підручники, навчальні посібники, довідники, так і періодичну літературу. Оформлення списку необхідно приводити відповідно до вимог Держстандарту України (додаток Н).

 

Додатки

У додатках міститься допоміжний матеріал, необхідний для повного розкриття змісту і завершення курсової роботи.


Розділ 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.013 с.)