ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літературиХарактеристика Джерела Приклад оформлення
Монографії(один, два або три автори) Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. − К.: Руслана, 1998. − 416 с.
Чотири автори ; Під реакцією одного з авторів Основы создания гибких автоматизированных производств / Л.А. Пономарев, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.Б. Тимофеева. − К.: Техніка, 1986. − 144 с.  
П’ять та більше авторів Системный анализ инфраструктуры как элемент наподного хозяйства / Белоусова Н.И., Вишняк Е.И., Левит В.Ю. и др. − М.: Экономика, 1981. − 62 с.  
Багатотомне видання Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. − К.: УНДІССІ, 1998. − Т. 2. − 415 с.  
Стаття в журналі Кривошеєв А.А. Автоматические тестоприготовительные линии // Хлебопечение России. − 2002. − № 5. − С. 24−25.

Додатки наводяться в кінці роботи після списку джерел. Додатки мають включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи магістра (таблиці, графіки, глосарії, методи, ілюстрації, рекомендації щодо впровадження) і наводяться тільки в разі необхідності. Вони позначаються не цифрами, а літерами Додаток А, Додаток Б, Додаток В, Додаток Д в правому верхньому кутку.

7. порядок захисту

магістерської кваліфікаційної роботи

 

До захисту в ДЕК допускаються кваліфікаційні роботи магістрантів, які виконали всі вимоги навчального та індивідуального плану магістерської підготовки.

Робота подається у двох примірниках: перший - у твердій або термо- палітурці (пружинне оправлення забороняється!); другий – на електронному носії (одним суцільним файлом). Електронна версія дипломної роботи магістра має бути ідентичною паперовій.

Виконану магістерську роботу перевіряє керівник і разом з його письмовим відзивом її подають на розгляд кафедри. На засіданні кафедри вирішується питання про її рекомендацію до захисту в ДЕК і затверджується кандидатура рецензента. В окремих випадках магістерську роботу розглядає призначений завідувачем кафедри викладач для підготовки внутрішньої рецензії, яку зачитують на засіданні кафедри.

Рекомендована до захисту магістерська робота повинна бути підписана завідувачем кафедри і направлена деканом факультету в ДЕК, де секретар ДЕК направляє її на рецензію.

Рецензування магістерської роботи спирається на такі параметри:

§ глибина аналізу спеціальної літератури, у тому числі й використання новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців,

§ актуальність і перспективність теми дослідження,

§ ступінь наукової новизни,

§ методика дослідження,

§ достовірність і верифікованість висновків,

§ логіка викладення матеріалу,

§ стиль, мова і орфографія викладення матеріалу.

 

Захист магістерської роботи здійснюється на відкритому засіданні ДЕК із захисту магістерських робіт за порядком, викладеним у положеннях про підготовку магістрів у НУХТ.

Реферат з ілюстративним матеріалом подається кожному члену ДЕК.


РЕКОМЕНДОВАНа Література

1. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. - М.: Фолиум, 1996. - 128 с.

2. Вачевский М.В. Маркетинг у сферах послуг. К. Хвиля-прес, 2004. – 386 с.

3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник - К., КНЕУ, 1998. - 268 с.

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998 р., 384с.

5. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебное пособие. -Мн.: ООО "Новое знание", 2000. - 216с.

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. - 156 с.

7. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. - 176 с.

8. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Р.Б. Ноздревой. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787 с.

9. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми. - К.: КНЕУ, 2002.- 245 с.

10. Кузнєцова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства: Навч. посібник. - К.: ФПУІТ, 1997. - 173 с.

11. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг. - К.: Вира-Р,2001.-574 с.

12. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. Підручник. – К.КНЕУ, 2003. – 246 с.

13. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи та технології. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. - 136 с.

14. Ромат Е.В. Реклама: Учеб. пособие (ИСИО Украины; Высшая школа предпринимательства Харьк. гос. академии технол. и орг. питания). - Киев, 1996. - 224 с.

15. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг. – К. Експрес, 2003. – 345 с.

16. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия (методическое пособие) - М.: ИИФГА, 1996. - 224 с.

17. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер. с нем. - М.: Республика, 1995. - 317 с.

18. Шульгіна Л.М. Аналіз маркетингового середовища діяльності підприємства / Консп. лекції. - К.: КДТЕУ, 1998. - 99 с.

19. Шаповал С.Л. Основи будівництва: Навч. Посібник / за ред. А.А. Мазаракі – К.: КНТЕУ, 2007. – 186 с.

20. ДБН 360.92**(із змінами №1¸10) Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень. – К.: Мінінвестбуд України, 1992.– 65 с.

21. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. – К: Держбуд України, – 1999,

22. ДСТУ Б А.2.4-2-95. Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту.– К: Держбуд України, 1995, – с

23. ДБН В.2.2-9-99. Громадські будинки і споруди. Основні положення. – К: Держбуд України, –1999, – 46с.

24. СНиП ІІ-Л.8.71 Предприятия общественного питания. Нормы проектирования. – М: Изд-во литературы по строительству, 1972, – 35 с.

25. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М:

26. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1986, – 56 с.

27. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. – М: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1986, – 8 с.

28. ДБН В.2.523-2003. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

29. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.– М: Минэнерго СССР, 1987,

30. ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання

31. ВБН В 2.5-78.11.01-2003. Системи сигналізації охоронного призначення

32. ДБН А.3.1.-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – К: Держкоммістобудування України, 1994.– 29 с.

33. ДСТУ Б А.2.4-7-95. Система проектної документації для будівництва. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.


Зразок титульної сторінки

Міністерство освіти і науки україни

Національний університет харчових технологій

Кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних виробів

і харчоконцентратів

 

пояснювальна записка

до магістерської роботи

 

розроблення технології хлібобулочних виробів

з білковими добавками

 

Спеціальність 8.051702 - Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

 

 

Магістрант ___________________ підпис Грищенко А.М.
Науковий керівник ___________________ підпис Доц. Фалендиш Н.О.

 

 

Роботу заслухано на засіданні кафедри

і рекомендовано до захисту.

Протокол № ____ від " "_________ 200__ р.

 

Завідувач кафедри ____________ підпис Прізвище, ініціали

 

Київ, 200__


Додаток 1

 

Приклад анкет для збору первинної інформації

Шановний відвідуваче!

З ціллю підвищення рівня обслуговування,адміністрація проводить анкетне опитування

Просимо відповісти на ряд питань і тим самим допомогти нам стати кращими для Вас

1. Як часто Ви користуєтесь послугами підприємств ресторанного господарства:

Часто   Іноді   Не користуюсь  

 

Як Ви взнали про наш заклад?

Випадково   Порадили   Побачив рекламу  

 

Чи часто Ви відвідуєте наш заклад?

- Вперше відвідую

- Так, часто (підкреслити потрібне, або зазначити своє) :

 

1 раз на місяць   1 раз на тиждень   кілька разів на тиждень   щодня

 

інше________________________________________________________

 

Які заклади ресторанного господарства Ви відвідували останнім часом?

  1. _____________________________________________
  2. _____________________________________________
  3. ____________________________________________

Де Вам сподобалось найбільше?

  1. _________________________________________________
  2. _________________________________________________

Що саме Вам сподобалось у цих підприємствах/підприємстві?

А.__________________________________________________________________

Б.__________________________________________________________________

В.__________________________________________________________________

Г.___________________________________________________________________

 

Чи подобається Вам Інтер’єр нашого залу?

ТАК   НІ  

 

Що саме Вам подобається в інтер єрі?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Що б Ви змінили в інтер єрі залу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Чи подобається Вам меню нашого закладу?

ТАК   НІ  

 

Якщо НІ, то чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Скільки часу Ви очікували офіціанта?

  1. Підійшов одразу
  2. Протягом 3 хвил.
  3. Протягом 7 хвил.

 

8. Більше 7 хвил., а саме ______ хвил.

 

Скільки часу Ви очікували свого замовлення?

1. Протягом 5 хвил.

2. Протягом 10 хвил.

  1. Більше 10 хвил., а саме ______ хвил.

 

9.1. Про складність приготування замовленої страви і час очікування офіціантпопередив/не попередив(підкресліть потрібне)

 

На скільки за 10-ти бальною системою Ви б оцінили рівень обслуговування у нашому закладі?

(поставте, будь ласка птичку на оцінці, або між ними на шкалі)

10______9______8______7_______6_______5_______4_______3______2_____1

 

Чи влаштовують Вас ціни в меню?

Так   Трохи дорого   Дуже дорого  

 

 

12. Ви(підкресліть потрібне):

Службовець Підприємець Студент Пенсіонер Тимчасово не працюю

 

 
 
13. Ви: чол. жін.

 

14. Вам _________ років

 

Чи порекомендуєте наш заклад своїм родичам, друзям, колегам?

ТАК   НІ  

 

 

Додаток 2

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.02 с.)