А. До 10 мм рт.ст. Г. 21-25 мм рт.ст.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. До 10 мм рт.ст. Г. 21-25 мм рт.ст.Б. 10-15 мм рт.ст. Д. 26-30 мм рт.ст.

В. 16-20 мм рт.ст.

 

18 Для якої стадії мітрального стенозу вже можлива поява кровохаркання?

А. І. Г. IV.

Б. ІІ. Д. V.

В. ІІІ.

19 Для якої стадії мітрального стенозу є характерною клініка правошлуночкової декомпенсації?

А. ІІ. Г. V.

Б. ІІІ. Д. І.

В. IV.

20 Якими медикаментозними засобами можна зменшити легеневу гіпертензію?

А. Діуретиками, нітратами. Г. Антибіотиками.

Б. Серцевими глікозидами. Д. Антиаритміками.

В. Антикоагулянтами.

21 Який метод хірургічної корекції мітрального стенозу є переважаючим при вираженому кальцинозі стулок і кільця?

А. Балонна вальвулопластика. Г. Всі вище названі.

Б. Мітральна комісуротомія. Д. Жоден з вищеназваних.

В. Протезування клапана.

 

22 На яких стадіях мітрального стенозу хірургічне лікування не показане:

А. На І стадії. Г. На V стадії.

Б. На І-ІІ стадіях. Д. На І і V стадіях.

В. На IV-V стадіях.

23 Яка з перелічених основних причин набутої гострої мітральної недостатності не є такою?

А. Розрив (надрив), дисфункція сухожильних хорд (інфаркт міокарда, травма, пролапс, інфекція).

Б. Інфекційний ендокардит.

В. Дисфункція протеза клапана.

Г. Ревматичне ураження.

Д. Всі разом взяті.

24 Яка з перелічених причин є найбільш частою, що формує хронічно набуту мітральну недостатність?

А. Інфекційний ендокардит.

Б. Ревматичні ураження.

В. Незмикання стулок при систолічній дисфункції лівого шлуночка.

Г. Дисфункція капілярних м’язів (ішемія, некроз).

Д. Кальцифікація мітрального клапана.

25 Який клінічний симптом є малохарактерним для мітральної недостатності?

А. Задишка. Г. Ортопное.

Б. Серцева астма. Д. Кардіалгії.

В. Фібриляція передсердь.

26 Який клінічний симптом є найбільш вагомим, що входить в синдром клапанної дисфункції при мітральній недостатності?

А. Послаблення І тону.

Б. Акцент ІІ тону над легеневою артерією при гіпертензії малого кола кровообігу.

В. Наявність ІІІ тону на верхівці.

Г. Систолічний шум на верхівці, що проходить в аксилярну ділянку.

Д. Часто фібриляція передсердь.

 

27 Що собою являє рентгенологічний феномен “коромисла” при мітральній недостатності?

А. Збільшення лівого передсердя.

Б. Збільшення лівого шлуночка.

В. Збільшення правого шлуночка.

Г. Застійні явища в легенях.

Д. Поштовхоподібне розширення лівого передсердя під час систоли шлуночків.

28 Який Ехо-кардіографічний симптом є найголовнішим при мітральній недостатності?

А. Фіброз, кальциноз стулок мітрального клапана.

Б. Пролапс мітрального клапана з пошкодженням сухожильних хорд.

В. Дилатація порожнин лівого шлуночка і лівого передсердя.

Г. Сепарація стулок мітрального клапану в систолу.

Д. Всі перелічені.

29 Для І стадії мітральної недостатності ліве передсердя буде:

А. Не змінене.

Б. Збільшене.

В. То збільшується, то є нормальним у різні періоди обстеження.

Г. Дилятоване.

Д. Все можливе.

30 При мітральній недостатності якої стадії з’являється гіпертро-фія правого шлуночка?

А. І стадії. Г. ІІ-ІІІ стадії.

Б. ІІ стадії. Д. ІІІ-IV стадії.

В. ІІІ стадії.

 

31 Для якої стадії мітральної недостатності характерна фібриля-ція передсердь?

А. ІІ стадії. Г. V стадії.

Б. ІІІ стадії. Д. При будь-якій з перелічених.

В. IV стадії.

32 Засобами зменшення легеневої гіпертензії при мітральній недостатності будуть:

А. Діуретики.

Б. Артеріальні вазодилятатори.

В. Інгібітори АПФ.

Г. Діуретики, артеріальні вазодилятатори.

Д. Діуретики, артеріальні вазодилятатори, інгібітори АПФ.

 

33 При якій стадії мітральної недостатності не показане хірургічне лікування?:

А. І-ІІ і V стадії.

Б. І і V стадії.

В. Вираженій симптоматиці серцевої недостатності (ІІІ-IV ф.к. по NYHA).

Г. Помірній симптоматиці серцевої недостатності, але наявності фібриляцій передсердь зі зниженням фракції викиду або розширення порожнин серця.

Д. Повторних системних емболіях, незважаючи на терапію антикоагу-лянтами.

34 Перша ступінь вираженості пролапсу мітрального клапана вважається при провисанні стулок у порожнину лівого передсердя під час систоли лівого шлуночка на глибину:

А. < 5 мм. Г. 16-20 мм.

Б. 5-10 мм. Д. > 20 мм.

В. 11-15 мм.

35 Яка серед причин набутого пролапсу мітрального клапана не є такою (тобто не властива для набутого варіанта)?

А. Ревматичне ураження.

Б. Хронічний вальвуліт при дифузних хворобах сполучної тканини.

В. Інфекційний ендокардит.

Г. Синдром Марфана.

Д. Порушення функції капілярних м’язів.

36 Серед перелічених причин Ехо-кардіографічної реєстрації обманливого (хибного) пролапсу мітрального клапана виділити одну, яка є достовірною для істинного пролапсу:

А. Неправильна позиція датчика (нахил вниз).

Б. Наявність випоту в перікарді.

В. Наявність шлуночкової екстрасистолії.

Г. Зменшення об’єму циркулюючої крові.

Д. Реєстрація в двох ЕхоКГ-позиціях (апікальній 4-х камерній і пара-стернальній по довгій осі).

37 Серед перелічених причин набутого аортального стенозу виділити одну, яка не властива для набутих причин:

А. Ревматичне ураження. Г. Дисплазія клапану.

Б. Дегенеративна кальцифікація. Д. Інфекційний ендокардит.

В. Атеросклероз.

38 Яка з клінічних ознак маловластива для аортального стенозу?

А. Втома. Г. Стенокардія, раптова смерть.

Б. Запаморочення. Д. Тромбоемболії.

В. Задуха.

39 Аортальний стеноз визначають як незначний при площі отвору:

А. 2,0-1,2 см2. Б. 1,2-0,75 см2. В. < 0,75 см2.

40 Градієнт середнього тиску на аортальному клапані вважається значним при значенні:

А. < 20 мм рт.ст. Б. 20-50 мм рт.ст. В. > 50 мм рт.ст.

41 Який клінічний симптом не є проявом ІІІ стадії (відносної коронарної недостатності) при аортальному стенозі?

А. Стенокардія.

Б. Запаморочення.

В. Наростання задухи.

Г. На ЕКГ – гіпертрофія і перевантаження лівого шлуночка.

Д. Серцева астма.

42 Яке медикаментозне лікування проводиться у безсимптомних хворих аортальним стенозом?

А. Діуретиками.

Б. Вазодилятаторами.

В. Серцевими глікозидами.

Г. Метаболічними засобами.

Д. Антибіотиками (для профілактики інфекційного ендокардиту).

43 Яка з перелічених клінічних ознак трапляється рідше при аортальній недостатності в порівнянні з аортальним стенозом?

А. Серцебиття, біль в ділянці серця.

Б. Запаморочення.

В. Пульсація артерій шиї і кінцівок.

Г. Задуха, ортопное, серцева астма.

Д. Стенокардія.

44 Серед показань до хірургічного лікування хворих аортальним стенозом виділити одне, що є протипоказанням:

А. ІІ, ІІІ, іноді IV стадії.

Б. Наростання симптоматики.

В. При систолічному градієнті між лівим шлуночком і аортою > 150 мм рт.ст.

Г. Прогресує гіпертрофія і перевантаження лівого шлуночка за ЕКГ.

Д. При збільшенні дилатації порожнини лівого шлуночка і погіршенні систолічної функції за ЕхоКГ і Rö-даними.

45 Для аортальної недостатності характерним є зменшення діастолічного артеріального тиску більш ніж на ½ від систо-лічного. З якої клінічної стадії цей симптом вже реєструється?

А. І стадії (повної компенсації).

Б. ІІ стадії (латентної серцевої недостатності).

В. ІІІ стадії (субкомпенсації).

Г. IV стадії (декомпенсації).

Д. V стадії (термінальної).

46 З перелвчених показань для хірургічного лікування аортальної недостатності одне є неправильним:

А. Наростає симптоматика (синкопе, стенокардія або серцева недо-статність ІІІ-IV ф.к. за NYHA).

Б. Прогресує гіпертрофія і перевантаження лівого шлуночка за ЕКГ.

В. Збільшується дилатація порожнини лівого шлуночка і погіршується систолічна функція за Ехо-КГ і Rö-ознаками (зниження фракції викиду).

Г. ІІІ-IV стадії вади.

Д. ІІ стадія вади.

47 Яка тактика медикаментозного лікування доцільна при аортальній недостатності на етапі ІІІ-V стадії?

А. Діуретики. Г. Вазодилятатори.

Б. b-блокатори. Д. Жодна з перелічених.

В. Інгібітори АПФ.

48 Чим пояснити відсутність ортопное у хворих трикуспідальною недостатністю у фазі декомпенсації?

А. Гіпертрофією правого шлуночка.

Б. Застоєм крові у правому передсерді.

В. Зниженням скоротливої здатності правого шлуночка.

Г. Значним застоєм у великому колі кровообігу.

Д. За рахунок зменшення застою у малому колі кровообігу і депонува-нням крові у правих відділах серця і печінці.

49 Основою патогномічної діагностики трикуспідальної недостат-ності є все перелічене, крім:

А. Трикуспідальний систолічний шум.

Б. Позитивний венний пульс.

В. Систолічна пульсація збільшеної печінки і рецидивний асцит.

Г. Значне збільшення правих відділів серця, відсутність застою у малому колі кровообігу.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.043 с.)