Середній рівень навчальних досягнень 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Середній рівень навчальних досягнень4 бали. Критерії оцінювання: учень розуміє та усвідомлює значну частину тематичного матеріалу (близько половини); демонструє небагатий словниково-термінологічний запас у процесі аналізу-інтерпретації творів мистецтва; відтворює тематичний матеріал у практичній художній діяльності, але потребує значної допомо­ги вчителя; художньо-образне мислення розвинене слабко (на рів­ні сукупності окремих суджень).

5 балів. Критерії оцінювання: учень розуміє та усвідомлює біль­шу частину тематичного матеріалу (називає ознаки та властивості мистецьких явищ); демонструє небагатий словниково-термінологічний запас у процесі аналізу-інтерпретації творів мистецтва (пра­вильно застосовує окремі поняття і терміни); відтворює під керів­ництвом учителя тематичний матеріал у практичній діяльності, але без переносу в змінені ситуації; художньо-образне мислення розвинене слабко (на рівні сукупності суджень із використанням окремих пояснень).

6 балів. Критерії оцінювання: учень розуміє та усвідомлює пе­реважну більшість тематичного матеріалу; демонструє небага­тий словниково-термінологічний запас у процесі аналізу-інтерпретації творів мистецтва (застосовує основні поняття і терміни, але не завжди усвідомлено); відтворює тематичний матеріал у практичній художній діяльності, інколи потребуючи педаго­гічної допомоги; художньо-образне мислення розвинене слабко (судження аргументуються переважно з опорою на висловлю­вання вчителя).

Достатній рівень навчальних досягнень

7 балів. Критерії оцінювання: учень повністю розуміє та усвідом­лює тематичний матеріал, здатний узагальнювати його за допо­могою вчителя; демонструє достатній понятійно-термінологіч­ний запас; застосовує за допомогою вчителя опанований матеріал у практичній художній діяльності; художньо-образне мислення достатньо розвинене (судження аргументуються, з'являються ок­ремі аналогії, асоціації).

8 балів. Критерії оцінювання: учень повністю розуміє та усвідомлює тематичний матеріал, здатний узагальнювати та систематизувати його за допомогою вчителя; демонструє достатній понятійно-тер­мінологічний запас, свідомо користується ключовими поняттями і термінами; застосовує засвоєний матеріал у практичній худож­ній діяльності; художньо-образне мислення достатньо розвинене (у поясненнях застосовуються аналогії, асоціації).

9 балів. Критерії оцінювання: учень повністю розуміє та усвідом­лює тематичний матеріал, здатний узагальнювати та системати­зувати його, наводити деякі приклади на підтвердження своїх думок; демонструє достатній понятійно-термінологічний запас, який майже завжди адекватно використовує; застосовує матеріал у практичній художній діяльності без допомоги вчителя; художньо-образне мислення достатньо розвинуто (формулюються ок­ремі висновки, узагальнення).

Високий рівень навчальних досягнень

10 балів. Критерії оцінювання: учень глибоко розуміє та усвідом­лює тематичний матеріал; під час аналізу-інтерпретації художніх творів робить висновки, висловлює власне естетичне ставлення, користується адекватною термінологією; самостійно викорис­товує тематичний матеріал у практичній художній діяльності, зокрема у нетипових ситуаціях; художньо-образне мислення до­статньо високорозвинене, що дозволяє учневі застосовувати асо­ціативні зв'язки, образні аналогії та порівняння щодо різних видів мистецтв та життєвих явищ.

11 балів. Критерії оцінювання: Учень глибоко розуміє та усві­домлює тематичний матеріал, намагається самостійно збага­чувати набуті знання; під час аналізу-інтерпретації художніх творів аргументує висновки, власні оцінки й твердження, ілюс­трує їх прикладами; широко користується спеціальною термі­нологією відповідно до програмних вимог; самостійно, твор­чо використовує тематичний матеріал у практичній художній діяльності; художньо-образне мислення високорозвинене, ха­рактеризується елементами світоглядних узагальнень, вико­ристанням нестандартних асоціативних зв'язків, порівнянь творів різних видів мистецтв (за аналогією, контрастом) та від­повідних життєвих явищ.

12 балів. Критерії оцінювання: учень глибоко розуміє та усвідом­лює тематичний матеріал, володіє системою художньо-естетич­них знань та розширює їх обсяг у процесі художньої самоосвіти; під час аналізу-інтерпретації художніх творів робить самостійні висновки, аргументує власні оцінки, наводить приклади на їх під­твердження; вільно користується спеціальною термінологією від­повідно до програмних вимог; самостійно, творчо застосовує тема­тичний матеріал у практичній художній діяльності та в процесі самоосвіти; художньо-образне мислення високорозвинене, харак­теризується оригінальністю, що дає змогу учневі встановлювати і широко використовувати асоціативні зв'язки, здійснювати порів­няння в загальному естетичному та світоглядному контексті.

Додаток

МУЗИЧНА АБЕТКА

ЗВУКОРЯД

Сім сестричок, нот-малят

Утворили звукоряд

І назвали його гама,

Як порадила їм мама.

Гами вгору й вниз літають,

Місце ноткам всім шукають.

На лінійках опинились,

З нотним станом подружились.

П'ять лінійок ноткам мало —

Додаткові змалювали.

Ключ скрипковий визначай,

Де яка з них проживає.

Нотка «соль» тут основна:

Головна в ключі вона.

Заспівають сестри рано

Кольорову диво-гаму.

Сім маляток-нот — сім'я:

Гарна в них мело-ді-я!

МУЗИЧНІ ЗНАКИ

Нотка — малюєш горішок смачний.

Пауза — знак, ніби маг чарівний.

Нотки-горішки розсипались гучно.

Пауз мовчанка — то тиші співзвуччя.

Ліга — вказівка «наспівно» — легато.

Крапочки: грається дощик в стакато.

Штрихи ці не плутай з акцентом ніколи.

Репризу порівнюй з ходою по колу.

Захочеш тягнути останню ти ноту —

Фермату малюй, і закінчиш роботу.

Всі знаки музичні навчися писати,

Щоб музику в нотах, як вірші, читати.

ДИНАМІКА

Тут і оркестр заграє —

Танець на форте лунає,

Марш гучно лине з труб,

Тромбонів, валторн і туб.

Піано звучить у пісні

Тихенько, як шепіт листя,

Немов колисанку співає,

Динаміку відчуває.

Ці динамічні відтінки

Шукай на нотних сторінках.

«Тихіше?» чи «Голосніше?» -

Швидко задачку вирішуй!

ЛАД

Хто шикується у ряд?

Нотки у музичний лад.

Світлий лад — то лад мажор,

А затемнений — мінор.

Ясне сонечко зійшло,

Світла звукам додало.

Ніжно музику зігріло,

У мажор позолотило.

Раптом небо темним стало:

Хмарки музику злякали.

Поховались всі підряд

Нотки у мінорний лад.

РИТМ

Пульси та метри музичні

Рахують всі звуки ритмічно.

«Тік-так» і знову «тік-так» —

Із ноток будують такт.

Розмір його заміряй!

Скільки там нот? Відгадай!

ТЕМБР І ТЕМП

Музиканти добре знають:

Інструменту тембри мають.

Разом скрипки та гобої

Порівняємо з тобою.

Тембр і темп не переплутай —

Баритон із рітенуто!

В темпі марш і вальс заграй,

Тембром-голосом співай.

Легко розрізнити можеш

Тембри голосів несхожих:

Татка голос, голос мами,

Тенор, бас, альт і сопрано.

Темпи визнач виконання

І дотримуйсь із старанням.

Темп Алегро пам'ятай,

Від Анданте відрізняй!

МУЗИЧНІ НАСТРОЇ

Слухала музику миша.

Скрізь панувала тиша...

«Словник» киця-Мура гортала:

Настрої визначала.

Сподобались їй «грайливий»,

«Веселий» і «жартівливий».

Закрила хитруня-кішка

Товсту словникову книжку,

Щоб із мишенятком пограти

В музичні «Веселі старти».

Не зрозумівши правил гри,

Побігла мишка до нори,

Бо інші музичні настрої

Навіює кицька часто їй:

«Тривожність» і «поривання»,

«Збудженість» і «хвилювання».

ФАКТУРА І ПАРТИТУРА

Що це за Фея — фактура?

Чи не сестра партитури?

Тканина це, музики склад,

Щоб панував у ній лад.

З тканини цієї сорочку

Не зшиєш, не вдягнеш дочку.

Фею-фактуру зразу

Пізнати поможуть фрази,

Усі підголоски, баси,

Канонів і фуг голоси.

Співати краще хором

Поліфонічну фактуру прозору,

Гомофонна фактура-Фея

Простіша здається від неї:

Мелодія плюс гармонія —

Виходить прелюд чи симфонія.

Фактура музична складна:

В нотах живе вона,

В музиці для оркестру

Для знаменитих маестро.

Із партій усіх партитури

Складають Феї фактуру.


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

ЗМІСТУ УРОКІВ ЗА ПРОГРАМОЮ

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.006 с.)