Тема І. Мій мальовничий світанковий крайМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема І. Мій мальовничий світанковий крайФормування уявлень про різновиди декоративно-прикладного мистецтва та жанри українського музичного фольклору; про регіональні особливості українського народного мистецтва. Ознайомлення з соціокультурними традиціями народних свят.

Уроки 1-2

Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда «Мій мальовничий світанковий край». Цікаві історич­ні оповіді, традиції рідного краю.

П: Гімн.

ХТД: М. Вербицький, П. Чубинський «Ще не вмерла України...».

СММ: М. Калачевський «Українська симфонія» (фр.)

СВМ: А. Куїнджі «Вітряки біля річки»; «Забуте село».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття неповторності мистецтва рідного краю; Декора­тивне трактування природного середовища.

П: Декоративне мистецтво, документальний фільм.

ХТД: Мій рідний край — мальованка, пейзаж сільського краєвиду (акварель, фломастери).

СВМ: В. Орловський «Хати в літній день»; К. Крижицький «Хутір в Україні»; В. Штернберг «Вітряки в степу»; П. Левченко «Водяний млин».

СКМ: Д/ф про традиції рідного краю (фрагмент).

Уроки 3-4

Музичне мистецтво

Зміст: Історія рідного краю (збирання оповідей про минуле, традиції, обряди тощо); огляд-обговорення побутових речей (родинних реліквій), що зберігалися в родинах.

П: Історичні пісні, форма.

ХТД: В. Гребенюк «Батьківщина». Створення ритмічного супроводу.

СММ: Козацькі пісні «Ой на горі та й женці жнуть»; «Засвистали ко­заченьки»; «Розпрягайте, хлопці, коні».

СВМ: побутові речі з орнаментальним декором.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Різноманітність форм українського традиційного посуду: ку­манець, макітра, глечик горнятко тощо.

П: Гончарство, форма.

ХТД: «Іди, іди, дощику, звари собі борщику» (ліплення з глини по­суду, декорованого розписом).

СВМ: Зразки української посуду (гончарство).

СКМ: Фрагмент документального фільму про роботу майстрів на гончарному крузі.

Уроки 5-6

Музичне мистецтво

Зміст: Розмаїтість тематики українських пісень. Родинні, побутові пісні — забавлянки, колискові, жартівливі тощо.

П: Родинні, побутові пісні (жартівливі, колискові, забавлянки тощо), куплетна форма.

ХТД: В. Верховинець «Наша хата». Усний твір-роздум «Українсь­ка оселя». Створення власних забавлянок, колисанок.

СММ: Жартівливі, забавлянки, колискові (Я. Степовий «Зоре моя вечірняя», українська народна пісня.«Ти куди їдеш, Явтуше» та ін.), твори місцевих композиторів (за вибором учителя).

СВМ: Зразки художньо-творчої спадщини майстрів розпису різних регіонів України.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Значення та традиції розпису хати Спіч, мисник тощо).

П: Розпис.

ХТД: Рідна хата (розпис інтер'єру, орнамент у смужці).

СВМ: Зразки художньо-творчої спадщини майстрів розпису різних регіонів України.

Уроки 7-8

Музичне мистецтво

Зміст: Виявлення особливостей у мелодиці, ритмах, колоритах різ­них регіонів України.

П: Коломийка, гопак, козачок.

ХТД: Зеленее жито, зелене.

СММ: Українське танцювальне мистецтво. Зразки танців різних ре­гіонів України (гопак, козачок, полісяночка, коломийка тощо); виконання простих танцювальних елементів.

СВМ: М. Самокиш, мотиви українських орнаментів (до альбому «З ук­раїнської давнини»), зразки вишиванок різних регіонів України.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ознайомлення з регіональними особливостями українсько­го народного костюма та його найхарактернішими деталями, оригінальною вишивкою та прикрасами.

П: Вишивка.

ХТД: Вишиваночка (малювання зразків орнаментів для вишивки деталей українського костюма).

СВМ: JI. Жемчужников «Українець.», «Українська дівчина»; С. Про­хоров «Українська дівчина». ,

СММ: Музичні заставки українських народних танців різних регіонів України.

Уроки 9-10

Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення учнями зв'язків між життєвим змістом музич­ного твору 1 його втіленням засобами мистецтва.

П: Канон (підголоски), одночастинна форма.

ХТД: Українська народна пісня «Був собі журавель та журавочка», створення підголосків (варіант — виконання каноном), рит­мічного супроводу, театралізація.

СММ: «Ой, пряду, пряду»; «Налетіли журавлі», коломийки тощо.

Твори місцевих композиторів (на вибір учителя).

СВМ: Зразки різьблення дерев'яних предметів побуту>

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Знайомство з традиціями українського різьбярства. Пластич­на цільність форми у виробах майстрів.

П: Контррельєф, різьбярство.

ХТД: Подарунок природи. Ліплення способом контррельєфу (дощеч­ка, ложка або кухлик). СВМ: Зразки різьблення дерев'яних предметів побуту. СММ: Українські народні пісні. СКМ: Д/ф «Різьбярі за роботою».

Уроки 11-12

Музичне мистецтво

Зміст: Народні свята і обряди. Обговорення святкувань як традицій­них для всієї України, так і характерних для певного регіону України.

П: Календарно-обрядові пісні (жниварські), мультфільм.

ХТД: Календарно-обрядові пісні за вибором (створення елементів інсценізації обрядів). Повторення знань про календарні піс­ні — веснянки, колядки...

СКМ: М/ф «Покрова-покровонько» (А. Трифонов) — народні обряди.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Розвиток навичок композиційного розміщення елементів ор­наменту у заданій формі.

П: Композиція.

ХТД; «Зібрався рід наш увесь» (орнамент у прямокутній або квад­ратній формі). Скатертина як уявний образ місця для прове­дення ярмарки.

СВМ: Зразки вишитих скатертин, різних за формою.

СММ: Українська народна пісня «Зеленее жито, зелене» (музична заставка).

Уроки 13-14

Музичне мистецтво

Зміст: Вплив народної музики на формування професійної музики (зокрема творчість українських композиторів).

П: Ритм, двочастинна форма.

ХТД: М. Дремлюга «Відлітали журавлі» (пластичне інтонування).

СММ: Г. Майборода «Гуцульська рапсодія».

СВМ: Зразки тканих та вишитих килимів.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Уявлення про композиційний та кольоровий ритм. Килим як образ карти, плану, Ландшафту. Ідея казки про килим-літак).

П: Ритм, килимарство.

ХТД: Килимок — декоративне плетіння з кольорових смужок па­перу.

СВМ: Українські килими, ліжники. О. Бабенко, О. Гелетюк та ін.

СММ: Українська народна пісня «Ой, пряду, пряду».

Уроки 15-16

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення знань про різновиди українського музичного фольклору. На основі вивченого матеріалу створення власних музичних композицій.

ХТД: Пісні на вибір (варіант — створення танцювальних рухів або інсценування пісень).

СММ: Фольклорні твори у виконанні ансамблів українських народ­них інструментів («Троїсті музики» тощо), народних хорів.

СВМ: Ілюстрації оркестру народних інструментів. Обговорення скла­ду його виконавців.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Вплив виразності мови живопису на емоції, настрій у процесі сприйняття.

П: Побутовий жанр.

ХТД: Сорочинський ярмарок. Театралізоване свято з виставкою ди­тячих виробів, композицій.

СВМ: О. Кульчицька «Діти на леваді». А. Куїнджі «Чумацький тракт»; М. Пимоненко «Ярмарок» («оживлення» картин).

Тема II. Ми діти твої, Україно

Формування уявлень про національні особливості мистецтва народів, що населяють Україну: специфіку музичної мови (мелодії, гармонії, ритмів та ін.); самобутньою народною іграшкою, фантастич­ністю та оригінальністю образів, створених народними майстрами, різноманітністю матеріалів, із яких вони виготовлялись.

Формування уявлень про взаємовпливи, взаємопроникнення українсь­кого народного і професійного мистецтва (використання характерних (ав­тентичних) національних мелодій, мотивів у творах різних митців).

Виховання шанобливого ставлення до культури різних народів, що населяють Україну.

Уроки 17-18

Музичне мистецтво

Зміст: Україна — багатонаціональна держава.

ХТД. І. Білик «Чарівна Україна».

СММ: П. Майборода «Пісня про рушник»; JI. Ревуцький «Пісня».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Вишитий рушник як образ дороги, веселки. Значення сим­волів вишивки на рушнику.

П: Рушник, симетрія.

ХТД: «На щастя, на долю» — ескіз рушника. Витинанковий декор та декорування китицями. СВМ: Ілюстрації із зображенням українських рушників.

Уроки 19-20

Музичне мистецтво

Зміст: Українські народні мелодії у творчості зарубіжних компози­торів.

ХТД: М. Глінка «Гуде вітер вельми в полі».

СММ: П. Чайковський, симфонія № 2 (фінал — українська народна пісня «Журавель»); А. Хачатурян, гопак із балету «Гаяне».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Українські народні іграшки з різних матеріалів (дерева, гли­ни, соломи, тіста, сиру тощо).

П: Народна іграшка.

ХТД: Завдання на вибір: вертушка (паперопластика, розпис), козак-молодець і весела козачка (ляльки з тканин, розпис, ро­бота в парі).

СВМ: Зразки українських іграшок. М. Бепиняк, Ляльки Довбуш і Дзвінка. СКМ: М/ф із серії про козаків.

Уроки 13-14

Музичне мистецтво

Зміст: На гостини до росіян і білорусів.

П: Варіації.

ХТД: Російська народна пісня «Светит месяц»; «Во саду ли, в огоро­де» (фрагмент), білоруська народна пісня «Сів комарик на ду­бочку».

СММ: М. Римський-Корсаков «Три дива» (тема Білочки); Р. Щедрін «Пустотливі частівки», М. Глінка «Камаринська», білорусь­кий танець «Бульба».

СВМ: Ілюстрації із зображенням костюмів. Твори народного мистецтва, зразки традиційного російського розпису (хохлома, гжель).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ознайомлення з російською та білоруською народною іграш­кою (матрьошки, поліська лялька з соломи тощо).

П: Форма.

ХТД: Матрьошка. Книжечка-сувенір (декоративне малювання).

СВМ: Матрьошка, ляльки із соломи тощо. Т. Федорова Лялька «Полісяночка».

Уроки 23-24

Музичне мистецтво

Зміст: Завітаймо до греків, татар.

ХТД: Л. Джемалядінова «Дружба і достлуг».

СММ: Татарський танок «Сиртакі».

СКМ: Х/ф «Грек Зорба» (фінал, танець «Сиртакі»).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Кольорова лінія, пляма та крапка як мова емоційної вираз­ності декору.

П: Ескіз.

ХТД: Завдання на вибір: грецький орнамент, ескіз клаптикової ком­позиції для подушки.

СВМ: Народні костюми греків і кримських татар. Зразки декоратив­но-прикладного мистецтва.

Уроки 25-26

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: У гості до угорців.

П: Тричастинна форма.

ХТД: Угорська народна пісня «Тихий куточок».

СММ: Ф. Ліст «Угорська рапсодія № 2» (фрагмент); Й. Брамс «Угорськ танець № 5», «Чардаш».

СВМ: Ілюстрації із зображенням костюмів.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Угорська народна іграшка. Утворення форми предмета мето­дом витягування з цільного шматка глини. Робота в групах (завдання на вибір): Пищик-дракончик»; каз­ковий світ тварин (ліплення 3 глини).

Керамічні іграшки-тваринки, свищики народних майстрів.

Уроки 27-28

Музичне мистецтво

Зміст: До поляків на гостину.

ХТД: Польська народна пісня «Жайворонок»; Л. Рудківська «Но­ворічна» .

СММ: Ф. Шопен «Полонез ля мажор», «Мазурка», «Краков'як».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Польська іграшка-лялька. Відтворення глибокої змістовності і простоти форми в зображенні польських іграшок

П: Паперопластика.

ХТД: Ескіз вертепної ляльки, особливості її конструкції (папероплас­тика).

СВМ: Вертепні ляльки.

Уроки 29-30

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення знань.

П: Колядки, щедрівки.

ХТД: Колядки. Творча інтерактивна гра «Створення святкового но­ворічного багатонаціонального карнавалу».

СММ: Улюблені народні мелодії за вибором учнів (порівняння засобів виразності — подібність, відмінність).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ознайомлення з плановістю розташування фігур на площині для (виділення основного сюжету) на підкреслення виразності сюжету композиції.

П: Багатофігурна композиція, колаж.

ХТД: «Колядувати — дім звеселяти». Створення колективної бага­тофігурної композиції за мотивами різдвяних свят (колаж).

СВМ: Персонажі колядок народів різних національностей, що про­живають в Україні.

Зміст: ХТД: СВМ:

Уроки 31-32

Музичне мистецтво

ХТД: Новорічний багатонаціональний карнавал (пісні, інсценізації, танцювальні імпровізації).

Візуальне (образотворче) мистецтво

ХТД: Нечуване і небачене. Уявна екскурсія по театру-музею іграш­ки. Експозиція дитячих виробів на фоні колажної композиції із творчих робіт (театральні дійства). Порівняння ляльок різ­них народів, виготовлених із соломи, гілочок та інших природ­них матеріалів (солом'яний Купало, Масляна, польська Мар- жана тощо).Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 172; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)