Тема І. Пори року і народні свята 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема І. Пори року і народні святаУроки 1-2. Осінні ритми

Музичне мистецтво

Зміст: Бесіда про прикмети осені. Уявлення про відображення осені в мистецтві. Сприйняття та інтерпретація творів з програм­ним змістом. Визначення і з'ясування ознак програмності й ви­явлення змістових можливостей програмної музики.

П: Програмні твори.

ХТД: Вокально-хорові вправи з використанням релятиву (за вибо­ром учителя). Властивості звука (повторення). В. Верменич «Осінь барвиста». СММ: А. Вівальді «Осінь»; В. Косенко «Дощик».

СВМ: О. Шовкуненко «Золота осінь». Аналіз осінніх настроїв у тво­рах мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Засвоєння способів зображення предметів на площині. Порів­няльний аналіз форм предметів, їх розмірів та пропорцій.

П: Форма. Колір.

ХТД: Виконання вправ на зображення різноманітних форм предмет­ного світу на прикладі осіннього листя та вирізання їх із кольорового паперу. «Тріпоче лист осінній», «Осінь барвиста» (гра­фітний олівець; кольоровий папір, ножиці).

СВМ: І. Левітан «Золота осінь»; Б. Піаніда «Київська осінь».

СММ: В. Косенко «Дощик»; М. Лисенко «Осіннє листя». Завдан­ня: порівняти засоби виразності музичного та образотворчого мистецтв у передачі осінніх настроїв.

Уроки 3-4. Осінні ритми (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення ритму як сукупності звуків різної тривалості. Формування відчуття ритму як організаційного засобу музич­ного твору. Порівняння творів з однаковою назвою (характер, настрій). Визначення змісту творів із текстом і без нього.

П: Ритм (пульс, доля).

ХТД: Українська народна пісня «Дощику»: пульс, ритм; створення поспівок на текст (про осінь, дощик тощо). Варіювання рит­мічних малюнків (початок, середина, кінець) запропонованої вчителем мелодії.

СММ: Парафраз на тему української народної пісні «І шумить, і гуде » (обр. Я. Лапинського), «На улице дождь, дождь» російської на­родної пісні (обр. А. Шалаева), Г. Свиридов «Дощик», Д. Ка­балевський «Сумний дощик» — пульс, ритм;

СВМ: Мультфільм «Капітошка» (фрагмент).

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Формування відчуття ритму як організаційного засобу створен­ня декоративної композиції. Поєднання кольорів під час вико­нання орнаментальних композицій за осінніми мотивами.

П: Ритм.

ХТД: Виконання декоративної композиції «Красуня осінь», «Свят­кове вбрання Осені», «Віночок осіннього листя» (аплікація в кольорового паперу).

СВМ: С. Луньов «Осінь»; 3. Серебрякова «Осінь».

СММ: Г. Свиридов «Дощик»; Д. Кабалевський «Сумний дощик». За­вдання: порівняти ритм у музиці та образотворчому мистецтві.

Уроки 5-6. Осінь барвиста

Музичне мистецтво

Зміст: Розвиток уміння розрізняти відтінки одного настрою у тво­рах мистецтва. Проведення паралелей між відтінками звука і кольору. Формування вмінь аналізувати твори з програм­ним змістом.

ХТД: В. Верменич «Осінь барвиста». Українська народна пісня «До­щику» . Вокальна імпровізація на осінні сюжети (варіювання закінчення мелодії знайомих пісень).

СММ: Б. Барток «Осінні сльози», «Осіннє шелестіння» (відтінки настроїв). Замальовка осіннього пейзажу (за музичними тво­рами).

СВМ: К. Моне «Варіації з різним освітленням», В. Ван Гог «Поле з кипарисами»; О. Шовкуненко «Золота осінь», В. Непийпиво «Сінокіс», «Жито половіє», «Соняшники». Завдання: порів­няти осінні настрої, відображені у творах музики й образо­творчого мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття природи у творах образотворчого мистецтва. Спо­стереження за натурою з метою передачі в малюнку її особли­востей. Поняття про статичну композицію. Розширення знань про способи отримання теплих кольорів.

П: Статика.

ХТД: Створення статичної композиції, виконання пейзажу в теплих кольорах,. Стигле жито», «Жовкнуть трави в полі» (гуаш, ши­рокий пензель).

СВМ: В. Ван Гог «Поле з кипарисами»; О. Шовкуненко «Золота осінь», В. Непийпиво «Сінокіс», «Жито половіє»,, «Соняшни­ки*.

СММ: Б. Барток «Осінні сльози», «Осіннє шелестіння»,

Уроки 7-8. Осінь барвиста (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення динаміки як одного з основних елементів му­зичної мови. Визначення спільності та відмінностей прояву динаміки в різних видах Мистецтва. Визначення змісту творів з текстом і без нього.

П: Динаміка.

ХТД: Поспівки-імпровізації (зміна динаміки). В. Книш «Дощик на­крапає».

СММ: Українська народна пісня «І шумить, і гуде», Л. ван Бетховен, , Соната № 8» «Патетична» (І ч. фр.), твори з попередніх уроків для порівняння (на вибір учителя).

СВМ: О. Арматов «Гроза».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Створення словесної емоційно-образної характеристики пей­зажу. Поняття про динаміку. Опанування засобами побудови динамічної композиції (на елементарному рівні). Розширен­ня палітри холодних кольорів.

П: Динаміка.

ХТД: Створення динамічної композиції. Виконання пейзажу в хо­лодних кольорах. «Осінній буревій», «Гроза» (гуаш, широкий плоский пензель).

СВМ: О. Арматов «Гроза»; Т. Яблонська «Жовтень»; В. Непийпиво «Осокори».

СММ: Українська народна пісня «І шумить, і гуде». Завдання: порів­няти засоби виявлення динаміки в музиці та образотворчому мистецтві.

Уроки 9-10. Прощальна пісня журавлина

Музичне мистецтво

Зміст: Усвідомлення темпу як засобу вираження руху музичного тво­ру, одного з важливих елементів музичної мови. Формування імпровізаційних навичок.

П: Темп.

ХТД: Поспівки-імпровізації (із зміною темпу). В. Книш «Дощик на­крапає».

СММ: Р. Шуберт «Порив»; П. Чайковський «Осіння пісня. Жов­тень».

СВМ: Т.Яблонська«Жовтень»,У.Тернер «Дощ, пара і швидкість» — аналіз засобів виявлення темпу в музичному та візуальному мистецтві.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Ілюстрування запропонованих музичних творів з передачею яскравих образних характеристик шляхом змішування ко­льорів на палітрі. Ознайомлення із способами передачі руху на площині. Розвиток аудіовізуальних образних асоціацій.

П: Рух.

ХТД: Створення композиції на відображення руху в природі «Від­літають лелеки», «Прощальна пісня журавлина», «Хмари пливуть» (акварель «по-мокрому», пензлі різної товщини і форми).

СВМ: Моріц фон Швіндт «Танок фей у вільховому гаю», У. Тернер «Дощ, пара і швидкість».

СММ: С. Майкапар «Хмари пливуть»; М. Леонтович «Женчичок-бренчичок». Завдання: виконання хореографічних імпрові­зацій на відображення руху в природі.

Уроки 11-12. Свято врожаю

Музичне мистецтво

Зміст: Знайомство з українськими осінніми обрядами — святкуван­ня закінчення сільськогосподарських робіт (жниварські піс­ні). Виховання поваги до людей праці, до рідної землі.

П: Жниварські пісні.

ХТД: Українські народні пісні «Пішли діти в поле», «Женчичок- бренчичок» (ритмічний супровід), створення відповідного на­строю, характеру.

СММ: Українські народні пісні «Посилала мене мати», «Ой літає соколонько». Порівняльна емоційна характеристика творів мистецтва.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Утілення настрою музики в осінніх пейзажних композиціях. Виявлення асоціативних зв'язків між музикою і станом приро­ди. Порівняльна характеристика осіннього пейзажу відповід­но до стану та настрою природи.

П: Пейзаж.

ХТД: Створення пейзажної композиції на відображення стану та на­строю природи «Осінні сльози», «Тепло осені», «Золота осінь» (акварель «по-мокрому», пензлі різної товщини і форми).

СВМ: А. Постоюк «Тепла осінь»; А. Маневич «Осінній мотив».

СММ: Б. Барток «Осінні сльози»; Д. Шостакович «Сумна пісень­ка»; П. Чайковський «Осіння пісня», Р. Шуман «Веселий селянин».

Уроки 13-14. Свято врожаю (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Систематизувати уявлення про народні традиції, проведення на­родних осінніх свят. Виразне виконання вокальних творів.

П: Традиції.

ХТД: «Вийшли в поле косарі», «Дивувалися ліси» (обжинки). Рит­мічний супровід.

СММ: М. Мусоргський «Гопак» з опери «Сорочинський ярмарок»; Р. Шуман «Веселий селянин».

СВМ: В. Є. Купцов «Сільський ярмарок»; К. Білокур «Осінній на­тюрморт».

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Сприйняття творів декоративно-прикладного мистецтва як невід'ємної частини традиційної національної культури. Емоційно-образна та словесна характеристика предметів — «дійо­вих осіб» натюрморту. Особливості передачі форми та об'єму предметів на площині та в просторі.

П: Натюрморт.

ХТД: Виконання живописного натюрморту з кількох предметів (на елементарному рівні) з передачею характеру предметів «Гостинці осені», «Свято врожаю» (гуаш, круглі пензлі).

СВМ: О. Новаківський «Натюрморт»; К. Білокур «Осінній натюр­морт», «Натюрморт з колоссям та глечиком»; О. Луньов «Яб­лука у білій вазі»; В. Купцов «Сільський ярмарок».

СММ: М. Мусоргський «Гопак» із «Сорочинсъкого ярмарку»; В. Ко­сенко «Пасторальна».

 

Уроки 15-16. Свято врожаю (продовження)

Музичне мистецтво

Зміст: Узагальнення вивченого матеріалу. Осінь у народному та про­фесійному мистецтві. Інсценізація свята «Обжинки» (ритміч­ні та інструментальні супроводи, хореографічні рухи).

СММ: Музична вікторина.

Візуальне (образотворче) мистецтво

Зміст: Визначення характерних відмінностей декоративних якостей кольору та звичайного забарвлення оточуючих предметів. По­няття необхідності взаємозв'язку частин в єдине ціле. Озна­йомлення з різними техніками та матеріалами для виконан­ня творчих композицій. Свідомий вибір елементів композиції, раціональне заповнення аркуша.

П: Натюрморт.

ХТД: Створення колективної декоративної композиції в техніці колажу з кольорових плям «Тче осінь славна килим золо­тий».

СВМ: О. Шовкуненко «Золота осінь» , В. Непийпиво «Осінній Сла­вутич», І. Остроухов «Золота осінь».

СММ: А. Вівальді «Осінь».

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 165; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.009 с.)