Вправи і завдання до теми «М’який знак»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправи і завдання до теми «М’який знак»1. Подані іменники стоять у давальному відмінку однини (кому? чому?). Усі приголосні перед -ці вимовляються м'яко. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти м’якого знака.

Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

2. Запишіть слова в дві колонки: 1) у які вставили м'який знак; 2) у які не треба вставляти м'якого знака.

Кавказ..кий, тюр..ма, астрахан..ський, різ..бяр, Арал..ський, камін..чик, ремін..чик, щіл..ний, емул..сія, мален..кий, електропаял..ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян..чити, економіч..ний, шахтарс..кий, емал..ований.

3. Перепишіть, вставляючи, де треба, м'який знак.

1. Мій народ головою піднісся вище тисячі стратосфер (П. Тичина). 2. Ми мостимо дороги людям грядущих золотих сторіч..! (Д. Павличко). 3. Яке глибоке щас..тя – жить, буть гідним імені людини, народу й людс..кос..ті служить! (М. Рильський). 4. Зеленійся, рідне поле, україн..с..ка ниво! (І. Франко). 5. Велетен..с..кі бачу цілі я на обріях с..вітів (М. Рильський). 6. На сон..ці ясени горят.., спадают.. ягоди з шовковиц.. . (М. Рильський). 7. Запарувала рілля, т..мяно заблищали на сон..ці одвернуті лемешами скиби землі (Григорій Тютюнник). 9. Нема ц..віту на всім с..віту, лиш на ягідон..ці, нема мені ніде ліпше, як при матінон..ці (Народна творчість).

4. Перекладіть слова українською мовою.

Меньший, девятьсот, семьюдесятью, четырёх, четырьмя, гордостью, поставьте, альянс, пюпітр, пьедестал, зелье, Полесье, мышьяк, Поволжье, Запорожье.

5. Утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-.

Ніжин, Умань, Рязань, Урал, Ковель, Чигирин, Ірпінь, Чорнобиль, Казань, село, велетень, генерал.

6. Визначте правила написання кожної групи слів:

а) Васька – Васьці, Васьчин; Валька – Вальці, Вальчин; Санька – Саньці, Саньчин;

б) плетуть, сміються, радіють, сумнівайтесь, порадься, знайдіть;

в) голівонька, козацький, річенька, близесенько, український, Донецький;

г) мальований, льоду, сльоза, дьоготь, працьовитий;

д) друкарень, вишень, робітниць, читалень, сердець, бажань, знань;

е) вітерець, кільце, лінь, сядьте, мідь, сталь, ось.

Вживання м’якого знака

Тестові завдання

І. Завдання з однією правильною відповіддю.

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах у перекладі з російської м’який знак не пишеться:

А. накипь, смерч, песен, жнец;

Б. теперь, мазь, спален, любовь;

В. ночь, боль, гордость, кровь;

Г. верфь, поверьте, голубь, Игорь.

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться ь:

А. Архангел_ський, астрахан_ський, ущіл_нення, нян_чин;

Б. п’ят_сот, стіл_ці, нян_чин, століт_ній;

В. утр_ох, різ_бяр, колишеш_, століт_ній;

Г. в’єт_ся, т_мяний, Марус_чин, стил_ний.

3. Позначте рядок, у якому всі слова у давальному відмінку пишуться без ь:

А. квітка, внученька, авоська, кізонька;

Б. жінка, стеблинка, бджілка, нянька;

В. гуска, колиска, сопілка, миска;

Г. снігуронька, жінка, внученька, жменька.

4. Позначте рядок, у якому допущена помилка:

А. тьмяний, різьбяр, Маньчжурія, меншенький;

Б. вп’ятьох, цвірінчати, царських, памороззю;

В. масці, любов, котиться, неньці, безбатченко;

Г. дончине, бриньчати, цвірінчати, промінчик.

ІІ. Завдання з двома правильними відповідями.

1. Утворивши присвійні прикметники, позначте рядки, у яких перед суфіксами чин, ин пишеться ь:

А. приятелька, вчителька, кицька, тополька;

Б. Галька, Маринка, Васька, Микола;

В. Ніна, Оленка, вуличка, сестра, Марічка;

Г. лялька, нянька, донька, Сонька.

2. Позначте рядки, у яких всі слова пишуться без ь:

А. батал_йон, гір_кий, Гор_кий, донец_кий;

Б. сілл_ю, любов_, промін_чик, сибірс_кий;

В. сер_йозний, віс_тю, колос_ся;

Г. Кос_тя, чес_тю, міц_ний, Хар_ків.

3. Позначте рядки, у яких в усіх словах іншомовного походження пишеться ь:

А. кур_йоз, медал_йон, дон_я, кан_йон;

Б. бул_йон, кабал_єро, Н_ютон, кол_є;

В. комп_ютер, бар_єр, ател_є, кур_єр;

Г. він_єтка, жул_єн, конферанс_є.

4. Позначте рядки, у яких в новоутворених дієсловах наказового способу ІІ особи множини пишеться ь:

А. стати, підносити, котити, колихати;

Б. їхати, не мучити, мазати, вірити;

В. гнати, читати, мазати, вірити;

Г. стулити, зігнути, бубоніти, писати.

5. Позначте рядки, у яких вживається ьо:

А. с_мий, опрац_ваний, кс_ндз, вір_вка;

Б. ц_го, с_рбати, ма_ліка, під_м;

В. васил_к, дз_б, Журавл_в, син_ї;

Г. кост_л, ко_т, ки_к, ма_ран.

6. Перепишіть, вставляючи на місці крапок, де потрібно, м'який знак. Позначити в словах орфограму «м’який знак».

В «Енеїді» і в «Натал..ці Полтавці» Іван Котляревський утвердив високе почуття людської і національної гідності, без чого не можна було б і думати про відродження культури пригнобленого краю (Є. Сверстюк). Весняний гомін народився у вербовій брун..ці (Г. Коваль). Висить зоря на срібній павутин..ці (Л. Закордонець). «Щасливого лову!» – кивала вона головою рибал..ці (М. Коцюбинський). І сняться мені й дотепер русал..чині зоряні очі. (Л. Тендюк). Човен хлюпа в річен..ці – не біда. З річки синій місяченько вигляда (Г. Коваль). Сонний місяць, мов в колисці, в синій вишині (В. Сосюра). Ой не можна березон..ці край тину не витись (М. Костомаров). Виходить, полохливій перепіл..ці тепер не так лячно (М. Стельмах). Господи, яка то була радість Пріс.ці! (Панас Мирний). Засіли ліньки Зін..ці в колін..ці. У кишен..ці вітер гуляє. При сухій гіл..ці й сира запалає (Нар. творч).

Вправа-самоперевірка

Запишіть, вставляючи замість крапок, де треба, пропущений м’який знак

1. Видубец...кий монастир... . 2. Кіл...ка тисячоліт... . 3. Близ...кіст... до землі. 4. Наказ для педучилищ.... 5. Студентс...кий Хар...ків. 6. Асканійс…кий степ... . 7. Сил...ний біл... . 8. Сідла системи Брян...с...кого. 9. Признач...те збір... . 10. Мален...кий майдан...чик. 11. Дзюр...котливе джерел...це. 12. Нен...чині сл...ози. 13. Могут...ній Дніпро. 14. Уман...с...кий батал...йон. 15. Лікар... Гер...ман...чук. 16. Т...мяний погляд

Перевірте, чи правильно виконали попередню вправу.

1. Видубецький монастир. 2. Кілька тисячоліть. 3. Близькість до землі. 4. Наказ для педучилищ. 5. Студентський Харків. 6. Асканійський степ. 7. Сильний біль. 8. Сідла системи Брянського. 9. Призначте збір. 10. Маленький майданчик. 11. Дзюркотливе джерельце. 12. Неньчині сльози. 13. Могутній Дніпро. 14. Уманський батальйон. 15. Лікар Германчук. 16. Тьмяний погляд.

Вживання апострофа

Апостроф ставиться перед я, ю, є, ї:

1. Після б, п, в, м, ф:

дерев’яний, п’ятий, б’ються.

2. Після р (у кінці складу):

пір’я, бур’ян, матір’ю.

3. Після к у словах:

У Лук’янівці жив Лук’янчук Лук’ян Лук’янович.

4. Після Ø на приголосний:

під’їхати, з’явитись, над’яр’я.

5. У складних словах: 1 частина на пригол. + я, ю, є, ї::

трьох’ярусний, дит’ясла, пан’європейський.

6. У словах іншомовного походження:

– після Øад’єктивація, диз’юнкція, ад’ютант

– після к х г – Ак’яб, Х’юстон, Монтеск’є, сек’юриті

ж ч шкеш’ю, Руж’є, миш’як т

Апостроф не пишемо

1. Коли перед б, п, в, м, ф є інший приголосний, що належить до кореня (крім р):

духмяний, тьмяний, мавпячий, морквяний

але: черв’як, арф’ярка, інтерв’ю

Ø Ø

але: підв’ялити, зв’язати

2. Після р (на початку складу):

ряд/но, бу/ряк, рюм/са/ти

3. В іншомовних словах (при м’якій вимові)

бюджет, кювет, гіпюр, Вязьма, пюре, пюпітр, манікюр

4. Перед йо: курйоз, Муравйов, серйозний, Воробйов

Словничок: уп’ятьох, комп’ютер, прем’єр, браконьєр, Заполяр’я, передз’їздівський, пів’ями, пів-Юрмали, ін’юрколегія, Укрспец’юст, транс’європейський, усе’дно (одно), до’дної (одної), Д’Аламбер, Д’Арк, Де’Ламбер, О’Коннор, О’Нейл, фельд’єґер, Аліґ’єрі, різьбяр, святість.

Питання і завдання для самоперевірки

– Для чого вживається апостроф?

– Перед якими буквами вживається апостроф? Чому?

– У яких випадках після р вживається (не вживається) апостроф?

– Чому у слові цвях апострофа немає, а у слові черв’як є?

– Наведіть приклади іншомовних прізвищ з частками О? Д?

– Поясніть вживання (невживання) апострофа у словах:

дзвякати, підв’янути.

– Наведіть приклади складних слів із апострофом між ними.

– Які букви завжди передають два звуки?

– Коли я, ю, є передбачають два звуки?


Вправи і завдання до теми „Апостроф”

1. Поясніть вживання (невживання) апострофа.

Багрянець, верб’я, здоров’я, врятувати, тім’я, солов’ї, міжгір’я, крюк, кар’єрист, порядок, гравюра, мільярд, курйоз, віньєтка, мюридизм, Жульєн, кювет, свято, від’ємний.

2. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф, поясніть його вживання.

Торф...яний, цв...яшок, В...ячеслав, різьб...яр, любов...ю, різдв...яний, Св...ятослав, з...умисний, з...єднати, під...обідати, під...їхати, моркв...яний, роз...яснити, розз...явити, пів...ананаса, пів...Азії, пів...ягоди, пів...Європи, дит...ясла, двох...ярусний, між...ярусний, духм...яний, миш...як, Х...юстон, п...юпітр, кур...йозний, б...язь, кур...єр, Лук...янович, ін...єкція, серп...янка, жовч...ю, верф...ю, грав…юра.

3. Утворіть прикметники.

Морква, трава, дерево, свято, тьма, мільйон, мільярд, без язика, міжгір’я, пір’я, мавпа, три яруси, з дитячих ясел, Мерефа, жирафа.

4. Перепишіть, записуючи літерами слова, подані у фонетичній транскрипції.

[йун'іс'т'], [р'із'б'ар], [анан'йін], [л'убов], [с'в’ато], [пор'адок], [двохйарусний], [пол'с'кий].

5. Перепишіть, знімаючи риску.

I. Географ Жан Батист Д/Анвіль, історик Джон 0/Донован, скульптор П’ер Жан Д/Анже, новеліст О/Генрі, романіст Габріеле Д/Аннунціо, драматург Юджин О/Ніл, мушкетер Д/Артаньян, актор Пітер О/Тул.

II. 1920 року героїню французького народу Жанну Д/Арк було зараховано до сонму святих (З журн.). Бернардо О/Хіггінс – один з керівників війни за незалежність іспанських колоній в Америці (З підручн.). Жак Арсен Д/Арсонваль – засновник біофізики. Принцип Д/Аламбера – один з основних принципів динаміки (Зі словн.). В бійниці небо стало темно-синім, не стало вже червоного віночка на голові
малої Жанни Д/Арк, а ми співали... (Леся Українка) Шон О/Кейсі! Дружби токи – вічні, вічні, не пропащі (П. Тичина). О/Коннор – поширене ірландське прізвище. Роль Скарлетт О/Хара у кінофільмі «Звіяні вітром» – одна з улюблених ролей відомої актриси Вів’єн Лі.

6. Перепишіть речення, виправте помилки у словах, у яких повинен вживатись апостроф.

1. Для молодих плечей легкий є неба вюк... 2. Вітай життя! І на привіт тобі я понесу мяке, та в панцир крицевий закуте серце. 3. В квітчастій скрині співний корінь, пянливе зілля, віск, насіння та на самому дні три зорі, трьох перстенів ясне каміння. 4. Стіл ясеновий, на столі словянський дзбан, у дзбані сонце. 5. В червонім дзбані мятний трунок, зелені краплі яворові. 6. Росте хлопя, мов кущ малини, підкови на шляхах дзвенять. 7. Завія зелені, пожежа зелені, і квіття курява, і соловїні схлипи. 8. Кружляють, мов помяте листя, сни дентисток над вирвами нудних мелодій бормашини. 9. Немов метелик полумяний, на кущ тернини сонце сіло. 10. Відштовхуємо землю, наче мяч.

(Із творів В.-І. Антонича)

7. Запишіть слова у дві колонки: з апострофом, без апострофа.

Дев_ятсот, серм_яга, хутор_янин, зв_язок, духм_яне, пор_ядок, без_язикі, тьм_яна, Солов_йов, медв_яний, п_ятсот, арф_яр, посер_йознішав, дзв_якнути, розв_язана, помор_янин, сузір_я, вар_яг, від_їзд, роз_ятрити, різьб_яр.

Вправа-самоперевірка

Поставте, де потрібно, апостроф.

1. Лугове різнотрав…я. 2. В...юнились ластівки. 3. Р…яботиння хвильок. 4. Пір...їстий поплавок. 5. П...янкий любисток. 6. Дзв...якнуло відро. 7. Роз...ятрений біль. 8. Торф...яна земля. 9. Медв...яні пахощі. 10. Без...ядерний світ. 11. Князь Св...ятослав. 12. 3...єднані народи. 13. Національне безпам...ятство. 14. Параска Лук...янівна. 15. Інженер Вороб...йов. 16. Зазоріло надвечір...я. 17. В...ялий лист. 18. Святкова В...язьма. 19. Відвідали дит...ясла.

Перевірте, чи правильно виконали попередню вправу

1. Лугове різнотрав’я. 2. В’юнились ластівки. 3. Ряботиння хвильок. 4. Пір’їстий поплавок. 5. П’янкий любисток. 6. Дзвякнуло відро. 7. Роз’ятрений біль. 8. Торф’яна земля. 9. Медвяні пахощі. 10. Без’ядерний світ. 11. Князь Святослав. 12. З’єднані народи. 13. Національне безпам’ятство. 14. Параска Лук’янівна. 15. Інженер Воробйов. 16. Зазоріло надвечір’я. 17. В’ялий лист. 18. Святкова Вязьма. 19. Відвідали дит’ясла.

Вживання апострофа

Тестові завдання

1. Позначте рядок, у якому всі слова вживаються з апострофом:

А. Мар_яна, ім_я, б-юро, в_йокнути;

Б. під_їзд, рум_яний, тьм_яний, б_юджет;

В. плем_я, зв_язка, з_йомка, п_юпітр;

Г. кар_єра, фортеп_яно, кав_ярня, валер_янка.

2. Позначте рядок, у якому допущено помилку:

А. прем’єра, роз’їзд, Касян, харків’янин;

Б. дев’ятсот, присвята, реп’ях, духмяне;

В. приїзд, сузір’я, посерйознішав, п’ятдесят;

Г. п’ятниця, духмяний, перев’ють, червяк.

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах у перекладі з російської вживається апостроф:

А. пять, соловьи, связать, гарячий;

Б. поверье, память, праздник, гвоздь;

В. мягкий, бьется, примятый, Татьяна;

Г. мышцы, имя, увянуть, память.

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах у формі орудного відмінка однини вживається апостроф:

А. нагадування, ім’я, прапор, жовч;

Б. піч, сіль, радість, подорож;

В. кров, мати, любов, верф;

Г. повість, скатерть, тюль, радість.

5. Установіть відповідність між словами та правилами їх написання:

А. прем’єра, ін’єкція, О’Генрі, Руж’є; Б. полум’я, п’ятсот, в’юн, в’яз; В. під’яремний, роз’їзд, перед’-ювілейний; Г. рядок, Рюрикович, пряник, кучерявий. 1. апостроф після Ø 2. після р на поч. слова 3. іншомовні слова 4. після б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає іншого приголосного

6. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження вживається апостроф:

А. Омел_ян, Севаст_ян, Н_ютон, Р_язань;

Б. м_юзикл, грав_юра, н_юанси, б_юст;

В. кур_єр, фельд_єгер, п_єдестал, бар_єр;

Г. Марсел_єза, к_ювет, кан_йон, д_як.

7. Позначте рядки, у яких є „зайве” слово:

А. двох’ярусний, пів’ящика, дит’ясла, з’явитись;

Б. м’яч, рум’яний, торф’яний, в’янути;

В. під’їхати, об’єднання, роз’юшити, дзвякнути;

Г. п’ятнадцять, сім’я, дев’ять, п’ятсот.

8. Позначте рядки, у яких всі слова написано правильно:

А. миш’як, Рів’єра, круп’є, ател’є;

Б. вольєра, Мюнхен, карбюратор, вар’єте;

В. Д’Арк, крюшон, дистриб’ютор, п’юпітр;

Г. Сирдар’я, сеньйор, кювет, духмяна.


Вправа-самоперевірка

Поставте замість крапок, де треба, м'який знак чи апостроф.

1. За Дніпром багр...ніют...ся вишні. 2. Колеса їхні ховалис... у буйному різнотрав...ї. 3. Ти мене накличеш...ся ночами і навиглядаєш...ся одна. 4. Все вміют... робити солдат...с..кі руки. 5. Син...ою росою жито заіскрит...ся. 6. А по вулиці йде, пританц...овує, сміхом заливаєт...ся молодіст... . 7. Чарівні інкрустовані вироби створюют... різ...б...ярі Гуцул...щини. 8. Дес... у далекій куз...ні брин...чали стиха струни бандури. 9. Полин...мо думкою до сон...ця і зірок. 10. Україн...с...ка піс...ня живит...ся з народного джерела.

Перевірте, чи правильно виконали попередню вправу

1. За Дніпром багряніються вишні. 2.Колеса їхні ховались у буйному різнотрав’ї. 3. Ти мене накличешся ночами і навиглядаєшся одна. 4. Все вміють робити солдатські руки. 5. Синьою росою жито заіскриться. 6. А по вулиці йде, пританцьовує, сміхом заливається молодість. 7. Чарівні інкрустовані вироби створюють різьбярі Гуцульщини. 8. Десь у далекій кузні бриньчали стиха струни бандури. 9. Полиньмо думкою до сонця і зірок. 10. Українська пісня живиться з народного джерела.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.013 с.)