Додаткові зауваження щодо правопису деяких слівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаткові зауваження щодо правопису деяких слів1. Слова отже і мабуть пишуться з буквою т.

2. Слова імла, іржа, іржуть починаються з букви і.

3. Слова хазяїн, гарячий, качан, хапати, допомагати пишемо з буквою а.

Запам'ятайте їх у реченні: «Хазяїн допомагає – качан гарячий хапає».

4. Не плутайте слова багатир (тобто багатий, багач) і богатир (сильний).

5. Запам'ятайте слова отаман, комиш, коровай.

6.Слова, які означають приблизну кількість, пишуться через дефіс за умови, що вони вимовляються без пауз між частинами: день-два, хвилина-друга.

7. Не плутайте слова освічений і досвідчений. Вони походять від різних іменників:

освіта – освічений (буква т перейшла у ч);

досвід – досвідчений (буква д залишилася).

8. Зверніть увагу, що при відмінюванні слова Київ відбувається чергування їє:

Н. Київ

Р. Києва

Д. Києву

3. Київ

О. Києвом

М. у Києві

Кл. Києве.

Запам'ятайте це у реченнях:

З Києва приїхала Єва. У Києві купив Єві «Київський» торт. У похідному прикметнику буква їзалишається: Київ – київський.

9. Буквосполучення дж і дз при переносі слів не розриваються, якщо стоять у корені: наро-дження, про-дзвеніли.

10. Чоловічі імена по батькові мають суфікс -ович: Віталійович, Миколайович;

жіночі імена по батькові мають суфікси -івн (-ївн): Олегівна, Олексіївна, Миколаївна.

11. Запам'ятайте правопис найтиповіших для диктантів іншомовних слів:

диригент, симфонія, партитура, консерваторія (пов'язані з музикою);

режисер, прем'єра (з театром);

інститут, університет, дисертація, експеримент (з наукою).

12. У іншомовних словах після голосних завжди пишемо ї: мозаїка, егоїзм, прозаїк, сюїта.

Підсумкові вправи, контрольні роботи, тестові завдання

за розділом „Фонетика. Орфографія”

Самостійна робота

1. Що вивчає фонетика? Яке походження цього слова?

2. Які графічні знаки використовуються в українському письмі при передачі усної мови?

3. Які букви завжди позначають два звуки?

4. Що вивчає орфоепія?

5. Перепишіть слова, правильно поставивши наголоси.

Вимога, олень, дочка, кілометр, сімдесят, нездійснений, гуртожиток, випробування, спина, соломина, здобуток, читання, помилки, предмет, урочистий, документ, абиякий, середина, менеджмент, кредиторський, коромисло.

6. Затранскрибуйте слова ґава, вокзал, ґедзь, аґрус.Визначте, який звук є спільним для всіх чотирьох слів.

7. Серед наведених варіантів транскрипції слів голубка, борешся виберіть той, у якому обидва слова записані правильно.

1. [голупка], [бореис':а]; 4. [гоулубка], [бореис':а];

2. [голубка], [борис:а]; 5. [голубка], [бориес'а].

3. [голубпка], [борешс'а];

8. Запишіть подані прізвища в алфавітному порядку.

Приходько, Проскурня, Підсуха, Падалко, Плачинда, Півень, Попик, Подорожній, Пригара, Плющ, Притика, Пружна, Підлужний, Порох, Проханий, Пищик, Піскун, Покотило, Паращук, Погрібняк.

9. Виберіть слова, у яких: а) звуків і букв порівну; б) звуків менше; в) звуків більше.

Воювати, сьогодні, щедрою, щільно, лляною, дзиґар, джміль, лялькою, пір'я, їжачок, гуща, книга, мрія, день.

10. Затранскрибуйте слова.

Щілина, яблуко, дзижчить, просьба, майбутнє, нігті, віддзеркалюється, солов'їна, зшиток.

Самостійно опрацюйте і виконайте практичну роботу

Будова слова. Словотвір

1. З наведених мовознавчих термінів випишіть лише ті, які безпосередньо стосуються словотвору.

Речення, звук, основоскладання, дієвідміна, кличний відмінок, словотворчий афікс, сполучний голосний, наголос, закритий склад, морфема.

2. З'ясуйте, як утворені наведені нижче складноскорочені слова.

Літредактор, США, вуз, лісгосп, міськвно.

3. Зробіть морфемний і словотвірний розбір слів веснянкуватий, легкозрозумілий.

4. Зробіть письмовий розбір слів за будовою.

Визволений, поперегороджувати, мимоволі, вихователька, довірливий, по-батьківськи, видолинок, знецінений, задовго, м'якошерстий.

5. Доберіть за заданими морфемними схемами слова у початковій формі. Складіть із них одне речення, при потребі змінюючи їх і використовуючи службові слова. Порядок слів довільний.

– іменник
– дієслово
– прислівник
– дієприкметник

6. Виберіть спільнокореневі групи із поданих слів і запишіть.

1. Доля, знедолений, недоленька, подолати, долівка, поділля, додолу, долиною.

2. Город, городина, городити, перегороджений, городинний, городник, городництво, городній, городничий, городки, городовий, городок, городянин.

3. Парувати, попарно, напарник, парений, паровий, випарювання, напарити, парочка, спаруватися.

7. Укажіть у кожній групі "зайве" слово, вмотивуйте свій вибір.

1. Однозначний, білосніжний, низькорослий, якнайбільший.

2. Лісочок, грубка, ніжний, праліс.

3. Підписувач, переможець, подорожник, виробництво.

4. Робітничо-селянський, світло-зелений, жовтогарячий.

5. Перебудова, прадід, обшир, землемір.


Фонетика

Модульна контрольна робота

Варіант1

1.Чи є повна відповідність між звуками і буквами?

2. Поставте наголоси у словах:

кремезний, нескінчений, нескінченний, екскурс, фарфор, середина, привезти, русло, чорнозем.

Який наголос в українській мові?

3. Зробіть повний фонетичний аналіз слів знання, обов 'язок, дощ, дзвінкий.

4. Запишіть слова українською мовою, поясніть їх правопис.

Рижский, развязка, миллион, меньше, льются, Приазовье, предъюбилейный, Святослав.

5. Зробіть можливі переноси, сформулюйте правила переносу для кожної групи слів.

Учительство, селянський, прийшов, зайнятий, від'їхати, прийом, вибрати, бадьорість, мільйон, друкарський, прізвище.

6. Напишіть твір-мініатюру «Всміхаються золоточубі соняшники».

Варіант2

1.Які звуки називаються приголосними, голосними?

2. У поданих словах підкресліть літери, що позначають сонорні звуки.

Джерело, туман, ранок, хмара, Карпати, джміль, вітер, дзеркальний, ґанок, річ, затока, ліхтар, усмішка.

3. Поясніть фонетичні зміни у словах.

Спитати, щастя, рушник, проїзний, знання, юначе, засніжений.

4. Запишіть по п'ять слів на всі випадки подвоєння приголосних.

5. Зробіть можливі переноси, сформулюйте правила переносу для кожної групи сліп.

Узлісся, нісся, електрозварювання, восьмигранний, заспів, засвідчувати, затверджувати, підзаголовок, міжпланетний, обличчя, нововведення.

6. Напишіть твір-мініатюру «Двори стоять у хуртовинні айстр».

ВаріантЗ

1.Назвіть свистячі, шиплячі звуки. Подайте класифікацію голосних звуків.

2. Що таке склад? Які склади називаються відкритими і закритими?

3. Чому у словах система, енциклопедія, Єгипет пишемо и, а у словах інкогніто, Кіпр і?

4. Замість крапок поставте, де треба, м'який знак чи апостроф. Поясніть уживання їх.

Ад..єктивація, ал..бінос, г..яур, к..юре, бл..єф, міл..ярд, мул..яж, м..юзикл, Х..юстон.

5. Зробіть повний фонетичний аналіз слів дюйм, щирий, тьмяний, узгір'я.

6. Перекладіть українською мовою. Поясніть, чому в одних словах приголосні подовжуються, а в інших - ні.

Знание, жизнь, отраслью, значением, судья, счастье, льешь, учение, тенью, скатертью, Полесье.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 408; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.006 с.)