ТОП 10:

Механізми фінансової стабілізації та реалізації антикризового управлінняФінансова стабілізація підприємства в умовах кризової ситуації здійснюється за такими етапами.

Перший етап– усунення неплатоспроможності. Підприємство вважається неплатоспроможним, якщо воно не може розрахуватися за своїми короткостроковими зобов’язаннями. Однак необхідно враховувати, що:

1) значну частину оборотних активів підприємства можуть становити запаси готової продукції (в умовах кризи спад реалізації), запаси неліквідних матеріалів (в умовах кризи спад виробництва і запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів неможливо швидко реалізувати), безнадійна заборгованість (в умовах кризи збільшується ризик неплатежів);

2) поточні зобов’язання, які включають розрахунки за нарахованими дивідендами і відсотками, що підпадають до виплат, внутрішньогосподарські розрахунки в умовах кризи можуть бути відкладені до відновлення платоспроможності. Враховуючи це, реальна неплатоспроможність в умовах кризи підприємства визначатиметься після додаткового коригування як складу оборотних активів, так і складу поточних зобов’язань і буде подана коефіцієнтом чистої поточної ліквідності (Кчпл).

На цьому етапі захисна реакція підприємства на несприятливий розвиток виявляється через оперативний механізм.

Мета першого етапу фінансової стабілізації (усунення неплатоспроможності) вважається досягнутою, якщо обсяг коштів перевищив обсяг невідкладних фінансових зобов’язань у короткостроковому періоді, тобто обсяг додатного грошового потоку внаслідок конверсії ліквідних оборотних активів у кошти та (або) часткового дезінвестування, буде більший за обсяг від’ємного грошового потоку внаслідок погашення короткострокових зобов’язань. Зростання додатного грошового потоку може бути як за рахунок зміни у структурі оборотних активів (ліквідація портфеля короткострокових фінансових інвестицій, прискорення інкасації поточної дебіторської заборгованості, збільшення розміру цінової знижки під час здійснення розрахунку готівкою за реалізовану продукцію, зниження розміру страхових запасів товарно-матеріальних цінностей, уцінка неліквідних запасів товарно-матеріальних цінностей до рівня ціни попиту із забезпеченням подальшої їх реалізації і т.ін.), так і за рахунок зміни у структурі необоротних активів (проведення операцій лізингу, продаж устаткування, що не використовується, оренда устаткування, раніше наміченого до придбання і т. ін.).

Зниження негативного потоку досягається за рахунок видачі векселів за окремими видами короткострокової заборгованості, відстрочення розрахунків за окремими видами внутрішніх поточних зобов'язань і т. ін.

За рахунок виконання цих напрямків загрозу банкрутства підприємства можна ліквідувати, однак вона має, як правило, відкладений характер, тому що причини, які сприяли кризі підприємства, можуть залишатися незмінними, якщо не буде відновлена фінансова стійкість.

Другий етап – відновлення фінансової стійкості. На цьому етапі виконується головна мета стратегії запобігання банкрутству – не лише відновлення фінансової рівноваги підприємства, а й вихід за її межі.

Відновлення фінансової рівноваги досягається структурною перебудовою всієї фінансової діяльності підприємства (оптимізація структури капіталу, оборотних активів, грошових потоків) і реалізується тактичним механізмом фінансової стабілізації.

Обсяг генерування (надходження) власних фінансових ресурсів може бути представлений джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства, а саме:

· чистим прибутком (ЧП);

· амортизаційними відрахуваннями (А);

· додатковою емісією акцій (АК);

· емісійним доходом (ДК);

· іншими джерелами (ДІ).

Обсяг споживання (витрат) власних фінансових ресурсів характеризує всі напрямки використання цих ресурсів, а саме:

· плановий приріст необоротних активів, тобто планові інвестиції в необоротні активи (DПва);

· плановий приріст власних оборотних активів, тобто планові інвестиції в приріст оборотних активів (DПОбА);

· виплати за соціальними, екологічними та іншими програмами, що фінансуються із прибутку (ВП);

· інші виплати і відрахування з прибутку (дивіденди, резервний капітал і т.ін. (ДВП).

Мета цього етапу фінансової стабілізації вважається досягнутою, якщо підприємство вийшло за межі фінансової рівноваги, тобто ОГвфр>ОПвфр, а це можливо досягти за рахунок збільшення обсягу генерування власних фінансових ресурсів і скорочення обсягу споживання власних фінансових ресурсів, тобто заходи повинні бути спрямовані на забезпечення приросту власних фінансових ресурсів. Чим більшою буде різниця між грошовими потоками, що забезпечують цю нерівність, тим швидше підприємство досягне фінансової стабільності.

До грошових потоків, що забезпечують цю нерівність, можна віднести грошові потоки, спрямовані на збільшення джерел формування власних фінансових ресурсів (позитивні грошові потоки), і грошові потоки, спрямовані на зниження споживання власних фінансових ресурсів (від’ємні грошові потоки).

Додатні грошові потоки, спрямовані на збільшення джерел формування власних фінансових ресурсів:

· збільшення операційного доходу від реалізації продукції за рахунок оптимізації цінової політики, скорочення постійних і змінних витрат, здійснення ефективної податкової політики, застосування системи знижок тощо;

· збільшення іншого операційного доходу за рахунок здачі в оренду устаткування, приміщень та ін.;

· збільшення іншого доходу за рахунок реалізації устаткування, що амортизується або не використовується;

· залучення додаткового капіталу за рахунок ефективної емісійної політики тощо.

Від’ємний грошовий потік, спрямований на зниження споживання власних фінансових ресурсів:

· скорочення розмірів відрахувань і виплат, що здійснюються за рахунок прибутку;

· відмова від соціальних та інших програм, що фінансуються за рахунок прибутку;

· відновлення виробничих основних засобів за рахунок оренди або за рахунок власних джерел (наприклад, прибутку в разі відмови від дивідендів або скорочення соціальних виплат; за рахунок амортизаційного фонду в разі застосування прискореної амортизації і т. ін.).

У фінансовій практиці підприємств одним із важливих питань є оцінка грошових потоків.

Ефективне управління грошовими потоками підприємства дозволить забезпечити його фінансову рівновагу і високі темпи розвитку.

Варіанти моделей фінансової рівноваги з урахуванням можливих обсягів генерування та витрачання власних фінансових ресурсів можуть бути зображені матрицями фінансової стратегії, які запропоновані французькими дослідниками Ж. Франшоном та І. Романе.

Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді досягається на третьому етапі фінансової стабілізації. Цьому етапу відповідає стратегічний механізм фінансової стабілізації.

Цей механізм базується на використанні моделі стійкого зростання підприємства.

Реалізація механізмів фінансової стабілізації пов’язана з вибором напрямків фінансування діяльності підприємства (зовнішнього фінансування – фінансування за рахунок короткострокових кредитів банку і кредиторської заборгованості; фінансування за рахунок власних і прирівняних до них засобів, змішаного фінансування – як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів) і обумовлюється таким:

· забезпеченням поточної ліквідності підприємства;

· рівнем забезпеченості власними оборотними коштами;

· забезпеченням ефективності (рентабельності) фінансування не нижче середньої розрахункової ставки банківського відсотка за всіма видами позик.

Питання для самоконтролю

1. Банкрутство як невід’ємний елемент ринкової економіки.

2. Застосування різних методик оцінки ймовірності банкрутства при управлінні фінансами підприємства.

3. Банкрутство підприємств та економіка регіону.

4. Підприємницька відповідальність та функціонування підприємств.

5. Банкрутство підприємств та соціальна відповідальність.

6. Актуальні проблеми появи та реалізації ризикових ситуацій у бізнесі.

7. Вплив облікової політики на ймовірність банкрутства.

8. На які питання можуть бути отримані відповіді у процесі експрес-діагностики фінансового стану підприємства? Які інформаційні джерела використовуються в цьому виді аналізу?

9. Що розуміють під власними оборотними коштами? Чи може бути їх величина від’ємною?

10. У чому полягає проведення фундаментальної діагностики банкрутства підприємства?

11. Який, на ваш погляд, економічний зміст показника ймовірності банкрутства, що розраховується за моделлю Альтмана?

12. З якою метою та у яких випадках застосовується розрахунок коефіцієнта Бівера?

13. З якою метою розраховуються інтегральні показники за моделями Альтмана, Тішшоу, Ліса, Терещенка і т. ін.?

14. Які методики застосовуються при оцінці ймовірності банкрутства підприємства?

15. Як розрахувати коефіцієнт поновлення платоспроможності? Як розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності?

16. У яких випадках розраховуються коефіцієнти втрати й поновлення платоспроможності?

17. Які коефіцієнти використовуються для аналізу банкрутства за шестифакторною моделлю Зайцевої?

18. Яка основна суть та в чому полягає методика розрахунку інтегральної оцінки фінансової стабільності?

19. У чому полягає призначення основних показників фінансової звітності?

20. Що являє собою аналіз матриць фінансової рівноваги?

21. В якій методиці застосовується рейтингове число? Які коефіцієнти беруть участь у його розрахунку?

22. Які основні етапи методики рейтингової оцінки на базі ринкових критеріїв фінансової стійкості підприємств?

23. Методика кредитного скорингу. З якою метою вона застосовується?

24. Удосконалення методики фінансового аналізу як методу превентивного контролю в антикризовій системі управління підприємством.

25. Інструменти антикризового управління підприємством.

26. Оцінка ефективності управління підприємством з використання системи збалансованих показників.

27. Управління платоспроможністю підприємства.

28. Критерій неплатоспроможності підприємства та методика його розрахунку.

29. Методики прогнозування банкрутства, що ґрунтуються на використанні порівняльного аналізу

30. Експертні методики. Переваги та недоліки.

31. Законодавчо визнані методики оцінки ймовірності банкрутства.

32. Недоліки зарубіжних методик оцінки ймовірності банкрутства.

33. Ймовірність банкрутства та фінансова безпека підприємства.

34. Галузеві особливості під час оцінювання ймовірності банкрутства.

35. Методики оцінки кризового стану підприємства та оцінка ймовірності банкрутства.

36. Моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовищ.

37. Інформаційне забезпечення оцінки ймовірності банкрутства.

38. Економічна сутність діагностики ймовірності банкрутства.

39. Етапи проведення експрес-діагностики фінансового стану підприємства.

40. Діагностика ризику банкрутства підприємства.

41. Перелічіть можливі схеми реструктуризації балансу.

42. У чому полягає сутність тактичного механізму фінансової стабілізації підприємства?

43. У чому полягає сутність оперативного механізму фінансової стабілізації підприємства?

44. У чому полягає сутність стратегічного механізму фінансової стабілізації підприємства?

45. Що таке антикризова стратегія?

46. Стратегії антикризового управління та напрями щодо їх реалізації.

47. Сутність і значення стратегії в антикризовому управлінні.

48. Функції та цілі антикризового фінансового управління.

49. Антикризова програма: основні напрями.

50. Етапи фінансової стабілізації під час загострення кризових ситуацій.

51. Ефективність антикризового фінансового управління.

52. Система критеріїв оцінки ефективності антикризового фінансового управління.

53. Сутність антикризового фінансового управління.

54. Етапи реалізації антикризового фінансового управління на підприємстві. Охарактеризуйте їх.

55. Механізми фінансової стабілізації підприємства.

56. Схеми фінансування заходів фінансової стабілізації підприємства. Охарактеризуйте їх.

57. Якщо Кпл > норм, а Кзвз < норм то яку схему реструктуризації балансу необхідно використовувати?

58. Якщо Кпл < норм, а Кзвз > норм то яку схему реструктуризації балансу необхідно використовувати?

59. Стратегічний механізм фінансової стабілізації підприємства.

60. Тактичний механізм фінансової стабілізації підприємства.

61. Оперативний механізм фінансової стабілізації підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.250.80 (0.009 с.)