Заняття 6. Ступені порівняння прикметників 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 6. Ступені порівняння прикметниківПлан:

1. Звичайний ступінь порівняння прикметниківgradus positīvus.

2. Вищий ступінь порівняння прикметниківgradus comparatīvus.

3. Найвищий ступінь порівняння прикметників gradus superlatīvus.

4. Синтаксис відмінків при ступенях порівняння прикметників.

Якісні прикметники у латинській мові мають три ступені порівняння:

gradus positīvus – звичайний ступінь;

gradus comparatīvus – вищий ступінь;

gradus superlatīvus – найвищий ступінь.

1. Gradus positīvus:

Прикметники І-ІІ відміни

До І-ІІ відміни належать прикметники чоловічого роду із закінченнями – us, - er жіночого роду – a, середнього роду – um у Nom.sing.

magnus, a, um –великий

pulcher, chra, chrum –гарний

У словнику прикметники І-ІІ відміни подаються у скороченій формі і перекладаються тільки у чоловічому роді.

Прикметники чоловічого і середнього роду відмінюються як іменники

ІІ відміни, а прикметники жіночого роду як іменники І відміни.

Прикметники на -erрозподіляються на 2 групи.

До 1 групи належать прикметники, що зберігають голосний ев основі:

asper, ěra, erum – нерівний liber, ěra, erum – вільний

miser, ěra, erum – нещасний tener, ěra, erum – ніжний

До ІІ групи належать прикметники, що втрачають голоснийев основі:

niger, gra, grum – чорний pulcher, chra, chrum– красивий

Прикметники ІІІ відміни

Правило:Залежно від кількості родових закінчень в Nom. sing.прикметники ІІІ відміни поділяються на три групи:

1. Прикметники трьох закінчень, які мають для кожного роду своє закінчення: celer, -is, -e –швидкий, а, е.

-er– для чоловічого

-is– для жіночого

-e– для середнього

2. Прикметники двох закінчень, які мають для чоловічого і жіночого роду спільне закінчення -is ,а для середнього –e:

brevis, e – короткий, а, е fortis, e – сміливий, а, е

3. Прикметники одного закінчення, які мають спільне закінчення для всіх родів: -r, -s, -ns, -x:

felix, ĭcis – щасливий, а, е simplex, ĭcis – простий, а, е

par, is – рівний, а, е

NB!Прикметники з однім закінченням подаються у словнику в Nom.sing. і Gen.sing. : sapiens, sapientis – розумний.

Правило відмінювання:Прикметники ІІІ відміни відмінюються за голосною групою, тому що історично їх основа закінчувалась на -і.

В Abl.sing. –i, Nom., Acc.plur. середнього роду –ia, Gen.plur. -ium

NB! Nom., Acc., Voс. plur. чоловічого і жіночого роду мають закінчення -es, Acc.sing. чоловічого і жіночого роджу -em

Зразок відмінювання прикметників ІІІ відміни

а) трьох закінчень celer, -is, -e – швидкий, а, е

Singulāris Plurālis
  m f n m, f n
N.V. celer celěris celěre celěres celeria
G. celěris celěris celěris celěrium celerium
D. celěri celěri celěri celěrĭbus celerĭbus
Acc. celěrem celěrem celěre celěres celeria
Abl. celěri celěri celěri celěrĭbus celerĭbus

 

b) двох закінчень brevis, -e – короткий, а, е

Singulāris Plurālis
  m, f n m, f n
N.V. brevis breve breves brevia
G. brevis brevis brevium brevium
D. brevi brevi brevĭbus brevĭbus
Acc. brevěm breve breves brevia
Abl. brevi brevi brevĭbus brevĭbus

c) одного закінчення felix, felĭcis – щасливий, а, е

 

Singulāris Plurālis
  m, f n m, f n
N.V. felix felix felīces feliciǎ
G. felīcis felicis felīcium felicium
D. felīci felici felīcĭbus felicĭbus
Acc. felīcem felix felīces feliciǎ
Abl. felīci felīci felīcĭbus felicĭbus

Примітка: Деякі прикметники ІІІ відміни з одним закінченням у Nom.sing.відмінюються за приголосною групою:

dives, ĭtis – багатий, а, е

pauper, ěris – бідний, а, е

vetus, ěris – старий, а, е

princeps, ĭpis – перший, а, е;знатний, а, е

pаrticeps, ĭpis – причетний, а, е

2. Gradus comparatīvus

Правило утворення:практ. основа + ior (m, f);

+ ius (n)

longus, a, um Gen.sing. long-i

Gr.comp. long - ior – довгий, довша

long - ius – довше

 

niger, gra, grum Gen.sing. nigr- i

Gr.comp. nigr - ior – чорніший, а

nigr - ius – чорніше

NB!Прикметники у вищому ступені порівняння відмінюються за приголосним типом іменників ІІІ відміни

Singulāris Plurālis

M, f n m, f n

N.V long-ior long-iuslongiōr-eslongiōr-a

G. longiōr-islongiōr-um

D. longiōr-i longiōr-ĭbus

Acc. longiōr-emlong-iuslongiōr-eslongiōr-a

Abl. longiōr-elongiōr-ĭbus

3.Gradus superlatīvus

Правило утворення:практ. основа прикм. + суф. -issǐm- + -us, -a, -um

longus, a, um - long - issim - us, -a, -um найдовший, a, е

Особливості утворення найвищого ступеня порівняння прикметників:

1. Прикметники на -erутворюють найвищий ступень порівняння за таким правилом:

Nom.sing. (чол.р.) +суф.-rim-+ -us, -a, -um

pulcher, chra, chrum – pulcher-rim-us, -a, -um найгарніший, а, е

2. Шість прикметників ІІІ відміни на ĭlis:


facĭlis, e – легкий

difficĭlis, e – важкий

simĭlis, e – подібний

dissimĭlis, e – неподібний

gracĭlis, e – стрункий

humĭlis, e – низький


утворюють найвищий ступінь порівняння за таким правилом:

Практ. основа +суф.-lim- +-us, -a, -um

facĭlis, e – facil + lim +-us, -a, -um найлегший, а, е

У найвищому ступені порівняння прикметники відмінюються за І-ІІ відміною

3. Складні прикметники на -dĭcus, -fĭcus, -vŏlus утворюють вищий ступінь за допомогою суфікса -entior (m, f), -entius (n), а найвищий – за допомогою -entissĭm- та родових закінчень -us, -a, -um.

Positīvus Comparatīvus Superlatīvus
maledĭcus, a, um – лихослівний maledicentior (m,f), ‑ius (n) maledicentissĭmus, a, um

Суплетивні ступені порівняння

Positīvus Comparatīvus Superlatīvus
  m,f n  
bonus, a, um melior melius optĭmus, a, um
malus, a, um peior peius pessĭmus, a, um
magnus, a, um maior maius maxĭmus, a, um
parvus, a, um minor minus minĭmus, a, um
multi, ae, a plures plura plurĭmі, ae, a

Описові ступені порівняння

Прикметники 2-ї відміни, які у звичайному ступені перед закінченням мають голосний (e, u, i), утворюють ступені порівняння описово: вищий ступінь за допомогою присліника magis більш, найвищий за допомогою прислівника maxĭme найбільш: necessarius,-a,-um необхідний,а,е; comparatīvus: magis necessarius,-a,-um; superlatīvus: maxĭme necessarius, -a, -um.

Неповні ступені порівняння

Деякі прикметники, що походять від прийменників, мають тільки вищий і найвищий ступені порівняння:

Praepositiōnes Comparatīvus Superlatīvus
рrae (з abl.) – перед prior, prius – попередній, я, є primus, a, um – перший, а, е
prope (з acc.) – близько propior, propius – ближчий, а, e proxĭmus, a, um – найближчий, а, е
post (з acc.) – після posterior, posterius – наступний, а, е postrēmus, a, um; postŭmus a, um – останній, я, є
extra (з acc.) – зовні exterior, exterius – зовнішній, я, є extrēmus, a, um; extĭmus, a, um – крайній, я, є
intra (з acc.) – всередині interior, interius – внутрішній, я, є intĭmus, a, um – найглибший, а, е
supra (з acc.) – вгорі superior, superius – вищий, а, е suprēmus, a, um; summus, a, um – найвищий, а, е
infra (з acc.) – внизу inferior, inferius – нижчий, а, е infĭmus, a, um; imus, a, um – найнижчий, а, е
ultra (з acc.) – по той бік ulterior, ulterius – потойбічний, а, е ultĭmus, a, um – останній, я, є

Звичайний ступінь цих прикметників трапляється рідко і у специфічному значенні: supĕri, ōrum, m – небесні боги, infĕri, ōrum, m – підземні боги, extĕri, ōrum, m – іноземці, postĕri, ōrum, m – нащадки.

IV. Синтаксис відмінків при ступенях порівняння прикметників

Ablatīvus comparatiōnis (Орудний порівняння)

У латинській мові при вживанні прикметників у вищому ступені порівняння можливі дві конструкції:

1. Предмети, які порівнюються, ставляться у називному відмінку і з’єднуються сполучником quam (ніж).

Agrentum vilius est quam aurum. Срібло дешевше, ніж золото.

2. Предмет, з яким порівнюють, ставиться в Ablatīvusбез сполучників. Такий аблатив називається Ablatīvus comparatiōnis(аблатив порівняльний).

В українській мові в таких випадках вживається родовий відмінок.

Agrentum vilius est auro. Срібло дешевше золота (за золото).

Genetivus partitīvus (Родовий частковий)

У латинській мові при найвищому ступені порівняння прикметників, коли із кількох предметів, осіб, явищ треба виділити, виокремити якийсь один, вживається родовий частковий (Genetīvus partitīvus), українською мовою перекладається родовим відмінком з прийменником з (із).

Omnium oratōrum antiquōrum Cicĕro clarissĭmus est. – З усіх стародавніх ораторів най­славнішим є Ціцерон.

Вправи

І. Утворіть ступені порівняння прикметників, перекладіть:

Зразок виконання:iustus, a, um справедливий

Gr. comp. iustior (справедливіший, а)

iustius (справедливіше)

Gr. superl. iustissimus, a, um (найсправедливіший, а, е)

modestus, a, um; tener, ěra, ěrum; nobĭlis,e; аcer,acris, acre; utĭlis, e; honestus, a, um

II. Узгодьте прикметники ІІІ відміни з іменниками:

miles, ĭtis (m) fortis, e

pugna, ae (f) acer, acris, acre

homo, ĭnis (m) felix, ĭcis

tempus, ōris (n) brevis, e

III. Перекладіть словосполучення: mons altissimus, labor gravis, magister optĭmus, amīcus probissīmus, discipŭla melior, cum viro doctissĭmo

IV. Перекладіть на рідну мову:

1.Lingua celěris est, mens celerior. 2. Exempla utiliōra sunt, quam praecēpta. 3. Tiberius Sempronius Gracchus erat acerrĭmus iuvěnum. 4. Antiquissĭmus temporĭbus consŭles Romāni erant patricii. 5. Consul, praetor, censor magistrātus maiōres erant, cetěri magistrrātus minōres. 6. Xantippe, Socrǎtis uxor, maledicentissĭma erat. 7. Virōrum fortium et prudentium praecepta saepe utilia sunt. 8. Cato senatōres admonet: « Bella cum Carthaginiensĭbus facilia non sunt, ferocia sunt !». 9. Frater meus diligens est, tuus piger. 10. Celebris erat Carthāgo celebria erant templa et aedificia urbis, celebre est nomen Hannibalis, egregii et fortis Carthaginiensium ducis. 11. Mores Graecōrum et Romanōrum dissimillĭmi erant. 12. Honesta mors turpi vita potior. 13. Apud Helvētios longe nobilissĭmus et potentissĭmus fuit Orgetorix. 14. Libertas, leges et pax sunt optĭma bona. 15. Dolor anĭmi gravior est, quam corpŏris dolor. 16. Voluntas popŭli suprema lex est. 17. Magistri Romāni severiōres et crudeliōres erant quam nunc. 18. In dolōre matris amor suavissĭmus est.

Patris amor efficacior est. 19 Filius est patri dissimillĭmus. 20. Fabŭla de Argonautis omnium fere fabulārum, quae de viris clarissĭmis narrantur, clarissĭma est. 21. Nullus vir fortior fuit, quam Hercŭles. 22. Philosŏphi nihil putābant praeclarius libertāte. 23. Aves celĕres sunt, celeriōres sunt venti, celerrĭma est fama.

De Tantălo

Tantălus, Iovis filius, rex Phrygiae, carissĭmus erat omnĭbus deis atque ad epŭlas eōrum invitabātur. Sed tantam felicitātem sapienter conservāre nesciebat. Nam superbiā quādam impulsus omnia deorum consilia, apud Iovem audita, hominĭbus aperiebat. Propter id scelus in Tartăro aeternis cruciatĭbus punītus est.

Nam apud infĕros in aqua stans semper sitit et pulcherrĭmos fructus videns perpetuo esŭrit. Ubi enim aquam biběre parat, ea recēdit; ubi autem fructum captat, rami vento amoventur. Ne dormīre quidem misĕro licet, nam capiti eius saxum ingens impendet, cuius ruīnam semper timet. De Tantălo poētae antīqui tradunt.

Слова до тексту

amoveo, movi, motum 2 – відсувати, видаляти

aperio, rui, rtum 4 – відкривати

apud іnferos – у підземному царстві

conservo 1 – зберігати, дотримувати

cruciātŭs, us (m) – катування, мучення

epŭlae, ārum (f) (pl. t.) – пир

esurio 4 – голодувати

felicĭtas, ātis (f) –щастя, благополуччя

impendeo, -, -, 2(+ dat.) – висіти (над чим-небудь)

infěri, ōrum – які знаходяться у підземному царстві

infěrus, a, um – нижній

perpetuo – постійно

Phrygia, ae(f) – Фрігія

propter (+ аcc.) –внаслідок, з

ramus, i (m) – сук, гілка

recēdo, cessi, cessum 3 – відступати, віддалятися

ruīna, ae (f) – падіння, обвал

sitio 4 – відчувати спрагу

sto, steti, (statūrus) 1 – стояти

Tantălus, i (m) – Тантал

Tartărus, i(m) або Tartăra, ōrum (n pl.) – Тартар (підземне царство)

De Roma

Roma veterrĭma urbs Italiae putātur, sed coloniae Graecōrum in orā sitae vetustiōres sunt. Primo urbs minĭma erat. Viae angustissĭmae et domus humillĭmae, aedificia autem publĭca ampliōra et ornatiōra erant. In Capitolio, arce Romāna, Iovi templum celeberrĭmum erat. Roma templis plurĭmis et simulacris pulcherrĭmis ornāta est. Templa Romāna simillĭma templis Graecis erant. Maxĭmus est numěrus monumentōrum Vetěris Romae.

Слова до тексту

aedificium, i (n) – будинок, будівля

amplus, a, um – широкий, великий

angustus, a, um – тісний, вузький, загострений

arх, arcis (f) – укріплення, акрополь

Capitolium, i(n) – Капітолій, кремль у Римі

celeber bra, brum – славний, знаменитий, популярний

colonia, ae (f) – поселення громадян на чужій території

domus, us(f) – дім

humĭllis, e – низький

Iuppĭter, Iovis (m) – Юпітер

monumentum, i (n) – пам’ятник

numěrus, i (m) – число

ora, ae (f) – межа, берег, край

ornatus, a, um – прикрашений

primo – по-перше, перш за все, спочатку

publĭcus, a, um – суспільний, державний, загальнонародний

pulcher, chra, chrum – красивий

puto 1 – думати, вважати

similĭs, e – схожий

simulacrum, i (n) – образ, подоба. статуя

situs, a, um – розташований

templum, i (n) – храм

urbs, is (f) – місто

vetus, ěris – старий, давній

vetustus, a, um – старий, давній, витриманий

via, ae (f) – дорога

De Solōne et Croeso

Solo, ille sapiens, qui leges utilissĭmas Atheniensĭbus scribēbat, terras aliēnas libenter visitābat. Aliquando Croesus, Lydiae rex, Solōnem invitābat et divitias suas viro sapienti ostendēbat. Croesus Solōne divitior, sed Solo Croeso sapientior erat. Croesus, qui se ipsum felicissĭmum putābat, nam divitissĭmus erat, Solōnem interrogābat: «Quem tu, vir sapiens, omnium homĭnum felicissĭmum putas?» Solo respondēbat: «Tellum Atheniensem felicissĭmum puto, nam filios optĭmos et honestissĭmos educābat et ipse pro patria pugnans morte honestissĭma vitam finiēbat». Alios quoque viros, qui mortem honestiōrem habēbant, nominābat. Tum rex irātus: «Nonne me felicissĭmum omnium homĭnum putas? Quis enim pulchriōres vestes, splendidiōres gemmas, aedificia ampliōra habet?» «O rex,— inquit Solo,— nunc te divĭtem et regem video, sed felīcem non prius te nominābo, quam vitam bonā et honestā mortē finivĕris». Hoc responsum minĭme regi placēbat, et Solo regnum eius relinquēbat.

Слова до тексту

aedificium, i (n) – будівля

aliēnus, a, um – чужий

aliquando – колись, одного разу

amplus, a, um – широкий, великий

Athenienses, is (m, f) – Атенянин

Croesus, i (m) – Крез, цар Лідії

dives, itis – багатий

divitiae, ārum (f) – багатства

educo 1 – виховувати

feliх, icis – щасливий

finio 4 – завершувати, закінчувати

gemma, ae (f) – брунька, перлина, прикраси

habeo, habui, habĭtum 2 – мати

habeo, ui, itum 2 – мати

homo, ĭnis (m) – людина

honestus, a, um – чесний, порядний

ille, illa, illud – той

interrogo 1 – питати

invito 1 – запрошувати

ipse, a, um – сам

irātus, a, um – розгніваний, сердитий

lex, legis (f) – закон

libenter – охоче

minĭme– надзвичайно мало

mors, rtis (f) – смерть

nomino 1 – називати

nonne – хіба не, чи не

omnis, e – весь, цілий, кожен

ostendo, tendi, tentum 3 – виставляти, показувати

patria, ae (f) – батьківщина

placeo, ui, ĭtum 2– подобатися

pugno 1 – битися, боротися

puto 1 – думати, вважати

regnum, i (n) – царська влада, царство

relinquo, liqui, lictum 3 – залишати, покидати

respondeo, ndi, nsum 2 – відповідати

responsum, i (n) – відповідь

rex, is (m) – цар

sapiens, ntis – розумний

scribo, psi, ptum 3 – писати

Solo (n), onis (m) Солон, законодавець, один з семи мудреців

splendidus, a, um – сяючий

terra, ae (f) – земля

utilĭs, e – корисний

vestis, is (f) – одяг

video, vidi, visum 2 – бачити

vir, i(m) – людина, чоловік

visito 1 – відвідувати

vita, ae (f) – життя

V. Визначте, які українські слова походять від латинських прикметників:

actīvus, actualis, administratīvus, barbārus, capitālis, commerciālis, commūnis, complex, conservatīvus, constitutīvus, corporālis, corporatīvus, correctus, criminālis, debĭlis, elegans, antis, elementarius, falsus, familiāris, firmus, formālis, humānus, mobĭlis, modernus, miser, novus, obiectīvus, populāris, rationālis, simulātus, stabilis, usuālis, vacans, vacantis, veterānus.

Самостійна робота: Прислівник. Ступені порівняння прислівників // Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С. 58-63; с.63 впр.2, 3, 7, 8.2 год.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 1224; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.006 с.)