СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ І ПРИСЛІВНИКІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ І ПРИСЛІВНИКІВ(DEGREES OF COMPARISON)

Прикметники означають ознаки предметів і відповідають на питання який?

A wide road. Широка дорога.

A tall tree. Високе дерево.

An interesting book. Цікава книга.

Прислівник відповідає на питання як?

Не speaks English well.Він говорить англійською добре.

 

Прикметники і прислівники мають три форми ступенів порівняння:

основну (positive degree),

вищу (comparative degree),

найвищу (superlative degree).

 

Форми вищої і найвищої мір утворюються двома способами:

Спосіб 1. Якщо прикметник односкладовий, форма його вищого ступеня утворюється за допомогою суфікса -еr, а форма найвищого ступеня - за допомогою суфікса -est.

 

 

  Основна форма     Вищий ступінь   Найвищий ступінь
strong (сильний) stronger (сильніший) the strongest (найсильніший)
cold (холодний) colder (холодніший) the coldest (найхолодніший)

 

Деякі двоскладові прикметники, що закінчуються на -у, -er, -owутворюють ступені порівняння так само, як і односкладові, за допомогою суфіксів -еrі -est.

easy(легкий)

easier(легший)

the easiest(найлегший)

clever(розумний)

cleverer (розумніший)

the cleverest(найрозумніший)

narrow(вузький)

narrower(вужчий

the narrowest(найвужчий)

 

Спосіб 2.Віддвоскладових прикметників і прикметників тих, що складаються з трьох або більше складів, вищий ступінь утворюється за допомогою слова more (less),а найвищий ступінь - за допомогою слова most (least)

famous - відомий

more(less) famous–більш (менш) відомий

the most famous - найвідоміший

interesting - цікавий

more interesting - цікавіший

the most interesting - найцікавіший

Запам'ятаєте винятки при утворенні ступенів порівняння прикметників:

  Основна форма     Вищий ступінь   Найвищий ступінь
good (хороший) better (кращий) the best (найкращий)
bad (поганий) worse (гірший) the worst (найгірший)
little (маленький) less (менший) the least (найменший)
much (many) (багато) more (більше) most (найбільший)
far (далекий) far (далеко) farther (дальший) further (далі) the farthest (найдальший) the furthest (далі всього)

Іменник, означений прикметником у найвищому ступені, завжди має означений артикль. При порівнянні в реченні звичайно вживається сполучник than.

У реченнях для порівняння предметів з однаковою мірою якості та для вираження меншої міри якості вживаються наступні сполучники:

as... asтакий же ... як not so... asне такий ... як

 

Запам'ятаєте вислів: The morewe learn the morewe know. Чим більше ми вчимо, тим більше ми знаємо.

 

Exercise 1. Утворіть вищий і найвищий ступені від наступних прикметників і прислівників.

1. large, tall, long, easy, hot, big, cold, nice, bad, strong, short, wide, good, happy, high, low, busy, well, little, many, far.

2. wonderful, necessary, quickly, interesting, com­fortable, popular, active, famous, pleasant, beautiful, slowly, clearly,

 

Exercise 2 Перекладіть речення українською мовою.

1. This book is not so interesting as that one. 2. The Baltic Sea is not so warm as the Black Sea. 3. The more you read, the more you know. 4. My brother is not as tall as you are. 5. The earlier you get up, the more you can do. 6. Today the wind is as strong as it was yesterday.

7. Your room is as light as mine. 8. John knows Russian as well as English. 9. Mary is not so lazy as her brother. 10. The longer the night is, the shorter the day. 11. The less people think, the more they talk.

Exercise З. Розкрийте дужки, вживаючи потрібний ступінь прикметника/прислівника.

1. Winter is (cold) season of the year. 2. Kyiv is (large) than Cherkasy. 3. Which is (long) day of the year? 4. The Alps are (high) mountains in Europe. 5. Even (long) day has an end. 6. It is one of (important) questions of our conference. 7. Your English is (good) now. 8. Who knows him (well) than you? 9. We have (little) interest in this work than you. 10. Health is (good) than wealth. 11. Your son worked (well) of all. 12. Today you worked (slowly) than usually.

Exercise.4. Перекладіть речення

1. Чарльз Діккенс - один з найвідоміших письменників у світі.

2. Ця розповідь цікавіша, ніж та.

3. Ваш будинок вищий за наший? Ні, він такий же високий, як і ваш.

4. Це - найпрекрасніша картина з усієї колекції.

5. Він зробив роботу швидше, ніж ви.

6. Чим більше ви працюєте, тим легше складати іспити.

9. Його робота краща за вашу, але робота Ганни - найкраща.

10. Росія - найбільша країна в світі.

11. Я живу не так далеко від інституту, як мій друг.

12. У липні стільки ж днів, скільки і в серпні.

13. Літак- швидший, ніж поїзд.

 


ПРИЙМЕННИК

(THE PREPOSITION)

Прийменники місця

At - за, біля, поруч, в, у, на

місцезнаходження біля чого-небудь

місцезнаходження там, де протікає певний процес:

I am sitting at the table. - Я сиджу за столом.

I study at school. - Я навчаюсь у школі.

The pupils are at the lesson. –Учні на уроці.

In- в

місцезнаходження усередині чого-небудь:

Не is in the office. - Він в офісі.

The books are in the bag. - Книги в портфелі.

On- на

місцезнаходження на поверхні:

The book is on the desk. - Книга на столі.

Under- під

місцезнаходження під іншим предметом:

The book is under the table. - Книга під столом.

Across- через

I live across the street. - Я живу через дорогу.

Aboveнад (місцезнаходження над іншим предметом)

There is а lamp above the table. - Над столом висить лампа.

Between- між

Between us. - Між нами.

 

in front of - попереду, перед

місцезнаходження предмета (суб’єкта) попереду іншого предмета (суб’єкта)

There is а telephone in front of him. - Перед ним телефон.

Behind- за, позаду, ззаду

місцезнаходження предмета (суб’єкта) позаду іншого предмета (суб’єкта)

There is а sport ground behind our school. - За нашою школою спортмайданчик.

Around- навкруги

місцезнаходження одного предмета довкола іншого предмета:

We are sitting around the table. - Ми сидимо навкруги столу.

Over- над, через, понад

There is а bridge over the rіver. - Через річку міст.

Near - поблизу, біля, поряд з, біля, за

She is sitting near the table. - Вона сидить біля столом.

Up- вгору

Up the river. - Вгору по річці.

Down- вниз

Down the river. - Вниз по річці.

Exercise 1. Заповніть пропуски прийменниками

1. The book is ______ the table. 2. The lamp is ______ the table. 3. The girl is ______ the table. 4. The man is ______ the chair. 5. The book is ______ the bag. 6. The pencil is ______ the desk. 7. My house is ______ the street. 8. The blackboard is ______ the classroom. 9. The chair is ______ the table. 10. We sit ______ the table. 11. There is a lamp ______ the desk. 12. Please, sit down ______ the table. 13. A sport ground is ______ our school. 14. Pushkin street is ______ Shevchenko street and Sadovaya street. 15. We have lunch ______ 11 o'clock and 12 o'clock. 16. The bridge is ______ the Dnipro River.

Exercise 2. Використайте відповідний прийменник, де потрібно.

1. There is a picture ____ the wall. 2. What street do you live ____? 3. ____ Sunday we often swim ____ the river. 4. Last week he went ____ Kyiv. 5. They will go ____ the college tomorrow. 6. She goes ____ work ____ bus. 7. My brother stayed ____ home ____ the evening. 8. Many people travel ____ train. 9. I see many books ____ the table and ____ the bookcase. 10.I was born ____ the first ____ October. 11. Our lessons begin ____ nine o'clock ____ the morning. 12. He took some books ____ the table and put them ____ his bag. 13.We went ____ home ____ foot. 14. They often go ____ a walk ____ the park. 15. My father works ____ the plant. 16. I don't like to sit ____ the window. 17. She stood... and went... the room. 18. Usually I get up ____ 7 o'clock, put ____ my dress and go ____ the kitchen. 19. My friend goes ____ sports and I am fond ____ music. 20. ____ summer we spend much time ____ the open.

Прийменники руху

To - до

рух у напрямку до предмета (суб’єкта), процесу, який протікає:

 

Come to me. — Підійдіть до мене

Fromвід, з

рух у напрямку від предмета (суб’єкта), процесу, який протікає:

Take this book from the table.- Прибери книгу зі столу. І соте from Ukraine. - Я з України.

 

Into- в, всередину

рух всередину обмеженого простору: Put the book into the bag. - Поклади книгу в портфель.

 

out of - з

рух з обмеженого простору: Take the book out of the table. - Візьми книгу зі столу.

 

on(to) /onto - на

рух на поверхню:

Snow fell onto the ground. - Сніг падав на землю.

 

through - через, крізь

Не went in through the door. - Він увійшов через двері.

Exercise 1. Заповніть пропуски прийменниками

Go ____ the table. Take the book ____ the table. Open it ____ page six. Look ____ the book. Put it ____ the bag. Take the pen and the pencil ____ the table. Put them ____ the bag. Take the bag ____ the table and go ____ your desk.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 363; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.006 с.)