Exercise 10 Перекладіть англійською мовою. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Exercise 10 Перекладіть англійською мовою.1. Я вивчаю англійську мову. Мій друг також вивчає англійську мову. 2. Де ти живеш? Де живе твій товариш? 3. Ми не працюємо на заводі. Ми ходимо до школи. 4. Моя сестра не вивчає англійської мови. Вона вивчає французьку мову. 5. Твій брат працює в лікарні. 6. Де працюють твої батьки? 7. В якій школі вчиться цей хлопець? 8. Ви читаєте французькі книжки? 9. Що ви робите після уроків? 10. Де працює цей інженер? 11. Коли ви граєте в шахи? 12. Мені не подобається ця книжка.13. Моєму товаришеві не подобається це оповідання.14. Її батько викладає математику в нашій школі. 15. Чому ти пропускаєш уроки? 16. О котрій годині ви встаєте? 17. О котрій годині ваш син лягає спати? 18. У суботу ми ходимо в театр або в кіно. 19. Хто живе в цьому будинку? 20. Хто викладає англійську мову у вашому коледжі? 21. Як вчиться її син? 22. Чия сестра знає іспанську мову? 23. Хлопчик хоче іти в ліс?. 24. Хіба ви не вивчаєте англійську? 25. Хіба твій брат не ходить до школи? 26. Ця дівчина дуже добре співає. 27. Хто допомагає тобі вивчати англійську мову? 28. Скільки водіїв працює тут? 30. Як студенти проводять літні канікули?

 

Exercise 11 Виберіть правильну відповідь.

1. She always … out on Sundays.

a. go b. goes c. goes

2. The boys often … the bus.

a. miss b. misses c. mises

3. Her baby always … .

a. cry b. cries c. crys

4. Alex … her work late.

a. finish b. finishs c. finishes

5. My cousin … in this school.

a. study b. studies c. studyes

6. Some people seldom … meat.

a. eat b. eats c. eates

7. Paul often … in this hotel.

a. stay b. stais c. stays

8. Casey … football at the weekend.

a. plays b. play c. plais

 

Exercise 12 Виправте помилки

 1. She wear old jeanse at home.
 2. These men lives in our house.
 3. Kathy never washs the dishes.
 4. One of his children do yoga.
 5. This bird flyes well.
 6. My friend haves a very smart car.
 7. Sue feeles well.
 8. Our parents returnes late.
 9. Tom always buies good presents.
 10. This country have a long history.

 

Exercise 13 Поставте слова в дужках в правильному порядку.

 1. My (always, return, time, parents, in).
 2. His (smoke, not, father, does) at work.
 3. Her (do, friends, live, not) in her house.
 4. These (often, boys, after, football, play) school.
 5. Caren’s (not, sister, does, come, late, home).
 6. Mike (home, not, sometimes, does, leave) early.
 7. Anna (do, and, like, Harry, not, basketball).
 8. My (homework, do, pupils, have, not) today.
 9. Jack’s (not, younger, wear, brother, does) uniform.
 10. Some (their, do, pupils, not, do) homework.

 

Exercise 14 Виправте помилки.

 1. We don’t gets up early.
 2. The lessons doesn’t begins at 10.
 3. I doesn’t like this music.
 4. Sara isn’t live in this street.
 5. Paul and Sue doesn’t get up at 6.
 6. My dog don’t eat fish.
 7. Fred isn’t go to work every day.
 8. Our child doesn’t watches a lot of TV.
 9. Bob not likes tennis.
 10. Anna doesn’t plays basketball.

 

Exercise 15 Поставте слова в правильному порядку.

 1. he, what, do, at, work, does?
 2. get, how, do to, you, school?
 3. learn, what, they, do, language?
 4. brother, where, study, her does?
 5. home, she, does, when, every, return, evening?
 6. why, sweets, do, children, very, like, much?
 7. how, books, you, do, many, have?

 

Exercise 16 Виберіть правильну відповідь.

1. There … too much noise!

a. is b. are

2. No news … good news.

a. are b. is

3. … Jane’s brothers live here?

a. does b. do

4. There … a lot of sheep there.

a. are b. is

5. Everybody in my group … music.

a. enjoy b. enjoys

6. I … vegetables.

a. often don’t eat b. don’t often eat

7. Most people … to go the cinema.

a. like b. likes

8. … the Jonsons … to rest there?

a. Does … like b. Do … likes

9. Two hours of training … good health.

a. provides b. provide

10. Why … the police here?

a. are b. is

 

Форми дієслова в Past Indefinite

Число Стверджувальна форма Питальна форма Заперечна форма
Одн. і Мн. I (you, he, she, it, we, they) asked/ wrote. Did I (you, he, she, it, we, they) ask/ write? I (you, he, she, it, we, they) did not ask/write.

 

Заперечна і питальна форми утворюються за допомогою допоміжного дієсловаdid з часткою not, didn't. Порядок слів прямий. Питальні речення утворюються, як правило, простою перестановкою підмета і допоміжного дієслова.

Правильні і неправильні дієслова

(Regular and Irregular Verbs)

За способом утворення минулого часу усі дієслова в англійській мові можна розділити на дві групи: правильні і неправильні. У правильних дієслів друга і третя форми (Past Indefinite Tense і Past Participle - простий минулий час і дієприкметник минулого часу) співпадаютья між собою і утворяться шляхом додавання до основи дієслова закінчення - ed (- d) :

To ask - asked to change - changed

To receive - received to work - worked

При цьому існує ряд особливостей :

а) якщо дієслово закінчується на з попередньою приголосною, то буква у міняється на i і додається закінчення - ed

to supply - supplied to apply - applied

якщо дієслово закінчується на з попередньою голосною, то буква у не міняється і додається закінчкння - ed

To stay - stayed to play - played

б) якщо дієслово закінчується на приголосну з попереднім коротким голосним звуком, то приголосна на кінці подвоюється:

To stop - stopped

Після дзвінких приголосних і гласних звуків закінчення - ed або - d вимовляється як [d] loved, said, а посля глухих приголосних як [t] looked.

Після звуків [d] і [t] на кінці слова закінчення - ed (- d) вимовляється як [id] landed, started.

Неправильні дієслова утворюють другу і третю форми різними способами, без чітких правил. Це найбільш часто вживані дієслова.


ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ

1 форма 2 форма 3 форма Переклад
to be was/were been бути, знаходитися
to bear Bore born нести
to beat Beat beaten бити
to begin began begun починати(ся)
to bite bit bitten/bit кусати
to blow blew blown кусати
to break broke broken ламати
to bring brought brought приносити
to build built built будувати
to buy bought bought купувати
to catch caught caught ловити
to choose chose chosen вибирати
to cut cut cut різати, рубати
to do did done робити
to draw drew drawn малювати, тягнути
to drink drank drunk пити
to drive drove driven водити
to eat ate eaten їсти
to fall fell fallen падати
to feel felt felt відчувати
to feed fed fed годувати
to fight fought fought боротися, битися
to pay paid paid платити
to put put put класти, ставити
to read read read читати
to ride rode ridden їхати (верхи)
to ring rang rung дзвонити, дзвеніти
to rise rose risen піднімати
to run ran run бігти
to say said said говорити, сказати
to see saw seen бачити
to sell sold sold продавати
to send sent sent посилати, відправляти
to shake shook shaken трясти
to shine shone shone світити, сяяти
to show showed shown показувати
to sing sang sung співати
to sit sat sat сидіти
to sleep slept slept спати
to speak spoke spoken говорити, розмовляти
to spend spent spent витрачати, проводити час
to stand stood stood стояти
to sweep swept swept мести, підмітати
to swim swam swum плавати
to take took taken узяти, брати
to teach taught taught учити, навчати
to tell told told сказати, повідомляти
to think thought thought думати
to throw threw thrown кидати,
to wake woke woken будити, прокидатися
to wear wore worn носити
to win won won перемагати, вигравати
to write wrote written писати

 

Exercise 1 Складіть речення

I He She We You They began to learn English left for Kiev read that novel returned finished school discussed the film yesterday. last year. in September. in 1980. three days ago. on Monday.

 

Did I he she we you they go to the cinema work there play volley-ball receive the telegram go to the Crimea arrive yesterday? last month? last summer? on Saturday?  

 

I He She We You They did not (didn't) play the piano go to the theatre live here invite them help him write a composition yesterday. last night. last year. in July. last week.

 

Exercise 2 Поставте питання та заперечення до наступних речень

1. The teacher repeated the question. 2. The boys played football in the afternoon. 3. The girl caught cold. 4. Mother turned off the gas. 5. They slept in the open air. 6. The students answered at once. 7. They boy broke the window. 8. The woman changed her clothes. 9. The tourists reached the village before dark. 10. Our team won the match. 11. The doctor allowed you to go out.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 412; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.009 с.)